26 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

26 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e AE Mİİ MER Çocukların giyimi Yazın sıksık yıkanabilecek elbiseler lazımdır küçük- Son ler zar- fında çocukları baş açık gezdirme! taammum etti. Bu adetin güneşli günlerde er için ne derece faideli veya muzir old ve. ve etekli bas giydire- rek sürelerinin mümkün mertebe keten ve ipeklileri her zevk ve keseye elverişlidir. ğa 1 büsbütün bazfederek yalnız sandal giydirmek şi ve sıhhidir. an serin- liğinde ve deniz gezintilerinde üşümeğe mani olmak için de yünlü jarse ceketler çok işe yarar. basit ve pratik fistana feda etmelidirler. gi meraklılarına Her hariçte ra bazen li yalnız veya bir gün- delikçi semen — görmek itiya dın anlar için bilinmesi eli bazı ei ard Bu irin eğ çoğu az çok a olur sec En m ırsa ri “dikkat . Bunun için mütemadiyen altında ( bulundurmak Aşagidaki noktalara riayet et- mel ii itibarile meşkür bir — İnce” kumaşlar çekilirken dikişin altından ince Ne küâgit teyellenerek beraber dikil- melidir. — mi biçerken önü dei an iki santim uzi arak ül altından öne al uzanan bir razi em göğüs kısmı iyi oturu — etekler ve verev ke- silmiş gohliz kenarları bati madan evel Saat asılı zam Aksi takdirde sar- ikiş Mn İl pla Si 7 kumaşın ters tarfından görülecek İr sıra şerit üstüne düğmeler edilirse kumaş gevşeyip az. — Islak bez örterek ütülenen kumaşlar &tü ile me kurur maxsa Şahuk.b — Di erim temizlemek > ir çok iyidir, çünkü tubet yi agi olmaz, ki hr — İyi bir ziye yaptırılmış bir libasın vü ile kalıbını ilanın her şeyi onun Üstüne biçm gok büyük kolaylıktır. Çehrenize Ama veya yakış- iş derhal (görüp amak imdir Her Gri her çehreye yaraşmaz. unun n ir er e, akbabında davranmak çehreye ye balik eri m Bu, mesele de Meselâ yüz ünde im beyzi ise daima kırmızı nağı- nızın dış kısmına El SE a, ş> v ark mesa- eye doğru sürmeli, fakat fazla boyadan (o kaçmalı varlak çehresi Gi ise yanağın göz tına do, n kısmına kırmı- ayı rami Çehremiz en büyük zinetimiz- dir. Güz bir cebre bi ir servettir. Çehreyi güzel gösteren en mühim şey cildin nazik kadife gibi muşak olmasıdır. Bunu tej kl mak lâzımdır. mis Süamn başlıca şey sa imaktır. rim zamanlarda giyilen elbise- ler hafif bir korse kullanılmasına Mem gösteriyor. Bu korselerden muntazam bulun- durmak a bie e sin EE 2 vazifesini ii tedir. > suretle ayrıc: tien gorge , a lüzum kalmıyor. Çehremize yakışan şeyler Yeni elbiseler dolayısile hafif bir korsa giymek lâzım geliyor Beyoğlunda eski ingiliz sefare- e rai JTepebi aşı pasajı- ka Greta ei kadi salan n şapkasını ali için dez) Dir ER lm mıştır. İptida bir krem, ok müteessir gün ihtiyaç ak E miktarın ayrı bir kutuya gile ondan kullanmak ve mütebakisini sımsıkı kapalı kutu iinde hifzetmek Lİ pil cilt üzerine pu mek aramaz, belki cildin. tabii yağını rurutur, g&. m E.R © Kre sonra hemen sürmek te mesamatı tıkar. En iyisi kremi iyice içirdikten sonra bir bez ile (ipek mendil eskisi pe iye ig ü silerek ondan l leyli sürmektir. drayi evve elâ o oğa oğa sürme- meli; hafif darbeler halinde yüze Pudrayı > sürmeli? onun üzerine de elim sürmek lâzımdır serpip beş on dakika sonra hafif yerine ince kul eri Yi defasında değiştirmek çok ii ie isi hemen hiç kimseye yakışmaz. Gi ve penbe Gi Geçenlerd. 890 tarihinden evel yapılan polis nizamnamesini lağvetmiştir. Bu eski nizamnamede gayet garip bir takım maddeler vardır. Mesel akşamları saat — iri kederi çıkacak ol erkes elinde fener taşımak içi Bu madde Prus şehirlerinde iki sene eveline kadar hâlâ tatbik ediliyordu. Lâkin son zamanlarda bu madde nizamna- meden çıl tır. ei bu zabıta nizamnamesine nazaran şimendifer istasyonlarının metr etrafında 750 kutrunda bir odaire dahilinde her nevi düdük, flüt, sig — saire çalma! k kati Bu garip vi lokomotif — nistinin düdük sesinden şaşırıp anlış e ApmaMAsI için konulmuştu.. Halbuki Almanyada m e yn rnda düdük filân Jin; nler renkli işaretler Sail ile idare edil ene melere naza- ran nehir, d kenarı ve gök lerde ancak “ Burada banyo ge mü: e olunmuştur lavhaları asılan yerlerde hali suya girebilirdi.. Halbuki şimdi Almanyada © vaziyet enn aksidir. Bugün bilakis banyo u nizamnameye nazaran Garip kanunlar! Saat yediden sonra fener taşımak mecburiyeti! Prusya hükümeti eski kanunlardaki garip ahkâmı kaldırıyor Prusya hükümeti edilecek yerlere değil, edilmiyee cek yerlere “ Burada banyo yap» mak m asılırk, alınıyordu. Bugün Almanyada iş liyen otobüslerin her taraf ilânlarla doludur. Diğer taraftan 191. senesinde bu kanuna yapılan evin bir keramet vardır. Bu ilâvede deni- liyor ki; — Memlekete girecek her nevi sesli filimde artistlerin söyleyeceği sözler sansör edilecektir. Demek ki o zaman polis nizamnamesi yapılırken sesli filim de nazarı itibare alınmış. : Ni göre . ve kunduracılar gögüslerinin sol ta- rafına e “temizleyici hiz- metkâr, ir lavha Ez mecburiyet idiler. Bun 'çin bu yade memnun dir ve elbise boyacılarıdır. Nizamnamenin bir maddesinde deniliyor ki: “İlmi a için uçurtulan balonları havada görenler onu takip rl düştüğü yerden k ve eger balonda mektup varsa derhal postaya vermekle mükelleftirler. Bu taktirde mek tubu postaya veren 5 ni ikramiye alır..,, ye. Paris bukuk mi vadinde durmıyan prensinden 250 bin ni in nat istemiştir. ise her tarz: arı ve esmi Jak Hüty bi renkler ise, her neden ise, cildi bankerdir. Zevcesi Timi kendi- daha düzgün nizin — sinden 20 yaş küçüktür. Karı insan e ee sağ e Kn Eş Ee O ay sürme! cahtır; o fa ak iile) i ez inlenmek üzre “Cannes,, şehrine mut z iiyata o gitmişlerdi. Karı koca gazinoda ari ruju pudranı ından sür- a ai ai > gezerken bir rus pri la ge ü in İle st düf etmişler, kendisile dost ol- 'udr. zü krem miz: lard lemek uncak” bir çamı.YAPAEAE eli henüz 30 yaşlarında ve cildin içine ie olur. Evvelâ pek güzel bir genç İn vaz kuru bir bez oğarak pudrayı — > ağ i rensini çok beğenmiş, prenste tamamen Mi sonra krem | P S i ü ili izlemelidir. a kur etmeğe başlamıştır. af Aralarındaki muaşaka az zaman | Semirmek için | içinde ve Brie iz imi 2 | kocasından ayi endisile Bir doktorunr müessir tertibi | evlenmesini eli etinişti Genç kadın bu teklifi kabu Ekseriyetin müpteli olduğu zaf etmiş ve bir akşam kocasına rus ama! emir ip se .. İ mek hevesi: olanlar da zanne prensini sev ini, onunla evlen- | dildiği kadar nadir değil. Bereket mek istediğini anlatmıştır | versi ki bu ikinci sınıfın derdi- | ü u garip sözler karşı- İ nin çaresi daha ki a hadağın İ sında iptida şaşalamıştır Fakat | bir kaç zaıf hanımı az zamanda | kadının azmi kati ol gö- | doktara Yalak elli bir | rünce karısından ayrılmağa razı | ay e u miessir | olmuştur. Banker karısını çok hapların reçetesini aldım. Gene | : a d her Lea kendi doktoruna danış- | sevdiği için ayrıldıktan sonra da 3 madan O kullanmamasını ayrıca | areları ındaki dostluğun devamını | tavsiye ederim. Tertip ur; is stemiş, kadın bunu kabul etmiştir. Hemoglobin ii | İki taraf anla olduğundan Pepsin X talâk işi kolay halledilmiş, Pi reyn | lee haba taksim edilip ögle bundan SE İnce ya h akşam yemeklerine otururken a ır. Nişan ziyafetin- ire tane alınacak. de r de bulunmuş, nişanir Böylesi de görülmemişti! Karısına verdiği izdivaç vadını tutmıyan biri hakkında ca davası açtı Madam Yinet Hütye lara saadet temenni etmiştir. İki genç bir müddet ii hayatı nl an sonra prens bazı işlerini görmek için Ame- rikaya ( gitmiştir. Aradan bir az zaman geçince oprens bis mek göndererek o maalesel ktup ale: evlenmelerine imkân olmadığını ri Bunun üzerine eski karı koca gene bara ve koca mahke- eye müracaatla dava açmıştır. Davada rusun vekili Parisin maruf avukatlarından M. “Thaon,, 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: