16 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

16 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EAA DO FRANSA. ingiltere ve Hindistan. Yeşi Temps gazetesi "İngiltere | ln arsa Simon komisyonunun raporun- n bu makalenin seyi dik- dolayisile değil, i hemen bütün tabakalarına sirayet eden ettir. Simon Enkielabin rapor ite kasırlâdığı ra ti ,- | fakatinde Madame Grandi ve ne; porun ikinci kısmı bizi bu tir. Fakat azaran Hin- hizmete tenvir edecekti omisyonunun raporuna inan ancak İngiltere'nin kontrolu al- la Yaşiyabilir. Hattâ Dominiyön tec- tib si bile b ve Hindistan için tehlikeli olabilir LEHİSTAN. İtalya Hariciye Naz: en e Lehistan iş N tığı akkında ajans lir ie rr AN zımgeldiğini beyan etmiştir. on |ilave Mümessil ederek demiştir ki: giltere küme akıl ve mantık e kabili telif a e hareketlere mü- sade İğ balm - İzifesi Filistin": etme a yaşıyan museviler bü m ei hükümetinin va- i e bir musevi ocağı tesis kte olup bir musevi devleti tesis etmek değildir. İngiltere ğa Filistin'de şim- Zürrai e p BAĞLARIN YAZ İŞLERİ, Yeni şehircilikle doğan çiçek, bah: i merakı da günbegün bi yaret mat vermiştir. Bugünkü posta ile gelen vrupa ee İtalya Hariciye Nazirınm Lehistan seyahat tafsilat vardır. M. Grandi re- liye ala: ecektir: Hükümet t göçen te crübelerin- caktır. İngiliz kuvvetleri şimdi bu t umumuru şefi olduğu halde Warşovie'ye salı muştur, M. Grandi ünü vasıl ol- randi şere- -e- | fine bir akşam ziyafeti vermiştir. Ziya- mükellefti: ere Shiele ea raplâra sükün içinde yaşamalarını ve e: İİ a > hükümetinin mümessili M. yaşıyan — musevilerle 6 HAZİRAN VE Bursa eke amm cat emtiamızın sâyrlı v: etlilerindem biri ol köz: burada nefis ve mebzul bir şekilde istih« ge ve bağ i- sasen Bursa ko mekte omşudan komşuya geçerek | VR anşümul şöhretini temin be İcn bahçeler, bağlar Anka, | vuhitin kendine iklir Pa MR ee dır. Bu iklimi ve bu havayı başka yer« ra'yı yeşil © çemberi içine almaktadır.|'â. vara salan gok Bu yeşil çemberi doğduğu yerde büyüt- | tabiatin bahşettiği bu müsait mek ve yaşatmak için . topraklarının te-| niçin Bürsa azami derecede İstifade et- miz tutulması omcalarn (kütüklerin) | mesin? Bahusus ihracatımız: art ilaçlanması v. 8. gibi hizmetlerin yapıl- mak suretile iktrsadiyatımızı gi tanzime çalıştığımız şu sıralar ması lâzımdır. pamuk, yün, fındık, ü m yağ n yağma “Ankara civa-| gibi kıymetli mahsullerle beraber koza. n a yaz için muhtaç ; olduğu| cılığa da mühim veri suyu vermiş olduğundan şimdi bağların | ediyor. sa ne kozanın bugünkü is- suya ihtiyaçları yoktur. Erenköyü fi- tihsal miktarı bizi tatmin edecek nal e iyettedir, ne d cat miktarı. halde henüz Bursa kozacılığından hak- Hü çıbıklar tarifesi veçhile gg ise- z ii i iki lâzımdır. r mahalli ticaret odası g; olmak ikiden fazla sürgün varsa sebetsiz olanları derhal keserek bp malıdır. i ü çıbıklarda da fazla ler iki sür, zaif ve müna- sürgünler varsa onları da ko lıdır. oparma! Bu e eski bağlara da tatbik olu- b halesine mahal vermemelerini tavsiye :ylemiştir. tarihli kanunuesasi ile tesis olunan jim hakkında tahkıkat ve tetkikat icra- an memur edilmirtir. 9 un! r M. anevi e rabitalarile ten sonra bi: emeğin sonun Zaleski bir nutuk hatına ve ad milletinin saade- tine ia boşaltmi i nutkun. a Lehistan'a an- İtalya mümessilinin ziyaretinden dolayı Lehistan makileciniik hissettiği memnuni- yeti ER bile kat'iyet kesbeder. Simon komisyo- arici a Nazırı İtalya ve Bunun a ri . başlıca sebep yil liaiceğhi ilmi inceliklerin- 1919 kanunuesa: Kahin ille dei işaret etmiştir. Lehistan Harici iye ekonomi ile ei 4 en melaibE çelik aki nda ç ta m aktadir. senesinde Simori Be a eldiği zaman hinti tarafından ciddi mukavemete mâ mıştır. B Hariciye Nâzırr M. Grandi söz ap zakâr, liberal ve amele partileri azasın- İM. Grandi po a haa milini nin : mennilerifi ge- bu komisyona dahil bulunmaması husu- pera ği ir. Suna itiraz etmişlerdir. Halbuki bu ko- Hariciye on Hindistan kanunuesasisinde ya. ei orta er büyük el pılacak tadilat hakkında İngiltere par-| çahviline işaret ederek memleketi Jamentosunu tenvir çk ski edildi: | biribirine rapteden hissiyatın münase ğinden bu komisyona hintli Se ziy * |batlarinm esasını teşkil ettiğini ilave il tabii-idi. Hint nasyol miştir. çin her çareye tevessi Simon komisyonu raporunu neşret- gün Hindistan'da son zamanlarda zuhur eden hâdisatı nazarı itibare almak lâ- ımdır. Raporun tamamı yirmi dört h azası tarafından tasvip olun- ül et-İ nin İt - | Lehistan . Grandi nutkunu şu sözlerle bitir- i niş histan bilhassa maraşal Pilsduski'- dehası sayesinde Avrupa e arasında layık olduğu mevkii işğal e mekte ve Devletler meclisinde müessis ktedir. İbir unsur teşkil eyleme! Alman gazetelerinin mütaleatı. alya aa Nazırı M. seyahat vi mü iellesleğ a dirler. e e İtalya hariciye nazırı- 'M. Shiels beyanatını bitirmeden evel ed, —Cemiyeti Akvam 1 i irat Ke ve el Kıralı ve Kiraliçesi-| sağı mandalar komisyo- | sıhi mesaisinin musevilerle araplar ara- : Ebi ak el nür. Tu gitmesinden dolayı aşıların ik v mek ihtimali vardır. Bunun için aşıları ör uayene e ve kalet se bir biçak ile ve aşıyı Zedeleme- ti smelidir.. İş bittikten sonra om- n Ekibe ğe sarsmıştır. Gazete blMir” diyor k i: Birçok e e orum. Sözlerimi bu temenni ile simli) demiştir. iltere mümessili natı mandalâr > M. Shiels'in be- ie emir W azası üzeri- de eyi bir tesir bıtakm gü Taki: Hoovej de mesini ale ca nemli Geepraki vi İE ür, Eski bağlarda bu e şimdi im? karıştırmağa üzum yoktur. u Üzüm veren'bağlarda üzümler izel ikti hafifi ik baharda ya-| © LONDRA DENİZ KONFERANSINDAN SONRA. a ve gali itibaren üç yaprak bıra- Deniz muahedesi ve Amerika. yan meclis. azası arasında bir kaç ır. Bu nan deniz teşrinievvel i istenmek- Reisicümhur n Ayan meclisinin meg e ara Ki çtima arr feragat eyle, AMERİKA. M. Hoover ve Amerika efkârı umumiyesi. Observer gazetesi Washington'daki uhabirinden aldığı malümatı neşret- mektedir. Bu gazetenin v a o mareler Amerika Reisici oover'in Am: kısmı Hindistan'ın vüs- ir ehemmiyet atfetmektedirler. EE bidayette gendisini im- erika milletinin ne göstermiş olduğu istifade etmediğini gös- İ yapmak için salkımın 3 -— 4 kadar aşağısından üç milimetre kadar €nde kabık eşi > lan, sıkışa: lu bir makasla kesilir. Bu işi z Bindi yapmak © eyidir. santimetre Seyreltilen ME ve güzelleşir. E r bağların toprağı otlanmış ise e ağzr enli çapalarla ve hafifçe çapalama- lıdır. alarda bağlarda hastalık ve kler baş gösterirler. Bağ görülen en ehem- miyetlisi külleme ve mildiyudur. Kül leme rutubeti çok olan or is ş okal Anzeiker gazetesi bu münase- e itimattanı tan'da yaşıyan irklar|,.<. sunları yazmaktadır: edir. elek ie amman e eb Hariciye Nazırı M. Grandi'nin ra'da İmza olunan pektedir, arşovie seyahatı iin mühimdir. | d den dolayı Ayan mec- iltere gazeteleri Simon komisyo- ba aldığımıza göre Fi ni Harisiye i bazı gazeteler tara- azırlanan raporun İngil-| Nazırı M. Briand L fin lara maruz kalmıştır. » mate e İae NE İN Fransa ile ai yi birinci nazırı M. Mac Donald i eagle tr Mİ ağında mevsulahs meseleler için Herald ilimlere rumi gri bele Sale inan muhabet geye men a > il . e Zaleskinin M. Grandi'ye M. Briand'ın|ne etmemesi oldukça fena bir la ENİNE | arzusundan bahsetmiş olması muhtemel: | tesir in büst getirmiştir. omisyonu raporunun Hin- EE N öm lehinde müsait bir hava ihdas ede- ROMANYA. ak üç yüz'on dokuz milyon nü- ir memleket kar; ye — üz o makta: © Temps gazetesi ilemi şu süretle ger tedir: keke il ve şerait altında vw en ir ve siyasi v: iste min ani müstakil bir önlem nasr) kendini r kütle | hatını ld Diğer Al 1 tefsirlerde bulunmaktadır. CEMİYETİ AKVAM. Filistin'de İngiltere mandası. era miyeti Akvam mandalar komisyo- mümkün Ebi Simon komisyı nunun | Son vaziyet. ükreş'ten Temps an den lümata nazaran Kır: şlerdir. Bi ıslah etm tmiş sayılamaz. Bir tari kemiyet ve keyfiyet itibarile diğer taraftan da bunun miktarını çoğaltmalıyız.. metli bir mes'ele. usa kükürt kifayet eder. Üzümleri ğu zamanda üçüncü e ki önüme dört kilo kükürt atılır. Idiyu nu Ankara veya kurak havalı yerlerde taze sürgünlerine, yapraklarına ve sak | rutubetin çok olduğu seneler “hasıl yi Düiğrn Miüdenlat “slğr oK görül Külleme, sürgün, yaprak ve salkımları) güzü yer yapraklardır. Eyi etmek içi sarar. Kül renkli ve örümcek ağı gibi| yastalık baş göstermeden evel işe baş ve yağlı kemik gibi Kokar bir küftür. E-| »enandır. Bunun için iki kilo göztasi Yi etmek için omcaları daha hastalık)... ; ik “defi ve içe vir çıkmadan evel kükürtlemelidir. Omca-| .. i ların filizleri 15 santimetre Kadar uzar)” a ığı zaman birinci kükürtleme yapılır.) 1" i i 4 un için bir dönüme bir buçuk kilo) 1: Ve ©k$i e N kükürt kâfidir. İkinci kükürtleme ü- teneke veya demir kapları bozâi -İ ve kendisi kuvvetten düşer. Böyle ku* zümler çiçekte iken yani t a tam bu larda yapılır ve bir dönme üç ri ir wvetsiz bulamaçlar da hastalığa eyi t€8* ci mediğinden beklenilen faydayf edemez. işer rdu yeni Kırala sadakat yemini et- miştir. İhibek bir Beyle neşretmi Yeni kabine. & Talk ola Reisi M. Maniu yeni yili ai kadar de ildir. er- z Simli eden yy şi anya'da Prens Carol'un yn nin mü: bu hükümetin. istikbalde |mi rn Mi- Filistin'de takip etmek istediği siyaset Siz 1 a sarayında ikamete başlasİk, hakkını lümat vermişti yene Hükümetinin o mümessili içe Marie yeni Kıral P â arap idare adamlarmın geçen 'agustosjtebrik telgrafı göndermiş ve Ku yide Filistin'de Şah eden Hiâdisele. |hal cevap vermiştir. Kitaliçe Marie haf rin tek ine mahal vermemeleri lâ-İta sonunda Romanya'ya dönecektir. Bük- imdilik n bir şekilde irikişaf etmektedir. k Yeni Kıral Carol Romanya milletinâ iştir. Bağları mke şir için ürgünl santimetre © 3 a Nü : 5 gi e mediğinden bazı yerler: defa da bulamaç ii ma ee ından bulamağ | di y ii yağar: > ma Feri

Bu sayıdan diğer sayfalar: