26 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

26 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 HAKİMİYETİ MİLLİYE i : Ey ig» keman ımektep gemisinin | 2 0 N H A B L R I, k R. esrarengiz SAY bubeti, SEVİLLE'DE UMUMİ , HİNDİSTAN HUDUDUNDA. , BALDWİN'İN NUTKU.' GREV. AFRİDİ EFRADININ YENİ MUHAFAZAKÂRLARIN BİR BİR VAKASI, NOKTAİ NAZARL GREV TEHLİKELİ BİR ŞEKİL Pİ > ALMAKTADIR. Dağiy Maife, bildiriliyor; Hak senkie : e > (AA) — Seileden askeri üniformaları abin 100 kadar AF. a m tep ale bildiriliyor: Burada kta ka-| zakâr mebu's huzurunda irat ettiği bir e iri ii 'dijin bir köye girerek kendilerinin urfa z mler e. çe her tara- ir Bun amışlar ve için in bu suretli ahali i ii ktan - sonra) reyi müra edilmediği taküirde alinip yapmak a evleri ve muhafazakâr tarlanın gelecek intihabat- - | dükânları basmışlardır tir. gil le tehdit Grevin İspanyanın diğer ta-| ma etmişlerdir. EMLAK VE EYTAM BANKASIN- — raflarına £ tevessü ü mesini korkulma- N: Hayal gemisi. Resim: ele kor | tadır. kutan ölüm. hayalini göstermektedir. em ea AN: : İSTANBUL BORSASINDA. arıkamızın merkez, İzmir ve İstanbul ——— 2 ea — — İstahbul, 23 (ELM) 1 Buğün borsa” iki ve üzüm ie MA bila- 1928 senesi eylülünde bir gm jale buva imanmamışlardır. Bu e : ISVİÇRE VE AVRUPA da iniz 1034,5,. Liret 49965, Altın | hare küşat edilec ek herhangi bir şube- , Fenigiz bir surette kaybolm İm Eiki esnasında, daima FEDERASYONU. r i "Co ee KN a hayalini görürlermiş. 5 Büce; 2s(a, A) — İsviçre Reisi in 1196: namzedine ihtiyaç vardır.. Şerait atide inin içinde kırk| - isini, mezkürdur: i —. ibhiziye a iza üzere alt- we hiç “ hayali bir hâdise değildir. miş, yi ra bulunuyotdu. Bu yolcu-| * 1872 senesi teşrinievvelinde- Maria k . isviçrenin Cemiye. larda g € beraber ortadan -yok' ol-| Celeste Di Gratia gemisi tatafından GE i i : ir). “İstanbul, 25 GELM) — Böğazlar ibraltar sahiline si ilmiştir. SA, misyonu üç aylık yaz tatiline isi iç- b iş i Gratia gemisi kaptanı ve tayfasr) i ş. | timalarına nihayet: vermiştir. uhi lac: . «Copenhagen mektep gemisi. yali EEE irat olunan bir su-|. BOĞAZLI 1 — Türk olmak ve herhangi bi mu; imal Hizmeti filiyei ritim, ifa” 14 eylül 1928 : tarihinde ve etmiş bulunmak ve yaşı otuzdan Cope: in iM wi Celeste ii anı il sında Gibraktar'a doğru| iştirake mütemayil ve müheyya o KIRAL FUAT KUPASI İÇİN. lâl bulunmamak, ş m az bulunduğunu | bütün yelkenleri şişmiş oldüğü halde ğunu söylemiştir. eğ 3 — Laakal lise me: ve ek «adyo ile bildirmi 1 aldığ ötdüklerini > e z sinei ecnebiyeden birisine: ee? bulun- O günde KR li gen'in ne oki, dileği e kup: ürkiye, Mr: a ne UN ve bride “DMM >önd hakkında | Kaptan'ın anlattıklarına göre geminin| il eki eki INFILAK. i i takımları hiç bir malümat alınamamıştır. Geminin güvertesinde MZ e S5 (A. a Tayyi İmez B “5 2 hari bene ör rx ile a wuayyen. vakitte Aral ek rinit ari meni idare edecek bir adamda| meydanında vukua gelen bir i i al yokti an hakeı alındığı, zaman aharri- £ Muhammet Bey ek geldi. ide kimsenin bulu 1 Dei pi Tatia gemisi kaptanının o kadar nazarı şerind bulunan 12 ağar; ina ok ai era tir ki Maria Celeste iki süvari gönder- —— —— İstanbul, 25 (H.M.) — Gayri Müba: r emareye'de ' miştir. BEŞ KOMUNİST MAHKÜM O diller Cemiyeti, esinin biran © Florence, 25 (A.A.) — Komünist fır-| vel tesbiti si di mete yeni bir müra: kasını tekrar canlandır ie çalışan beş | caate karar v komünist dörder sene hapse mahküm e- an | dilmişlerdir. temmuz tarihinde yapıla- —em—— GAYRI MÜBADİLLERİN MÜRACAATI. Bu adamlar Maria Celeste. gemisinin marka'da. deniz adamları Albatro her târafını gezmişler fakat ülmesini mms sebetle bir insana | tesadüt Vi Geminin e jbul ağın m nilelğeiliikk si eril YAĞMURLAR. ape bei ee : K in e na iştirak için lâzım evsa emide | yemek masası kurulmuş İSPANYA VE BEYNELMİLEL rplgnan, 25 (A.A.) — Burada Şİ gi olan talipler banka tatafından tk alınmış resimler almışlardır. Bu resim- üzeri em, üz açi İTİLAFLAR. Se li vi yağ ve dolu fırtınaları er rifen e edil ri ir. z denilen kuş iYSİ bir halde idi. Geminin li hiç | © Madrid, 25 (A.A.) — Vükelâ Meclisi ema Dev İmtihanda muvaffak il e talebesinin elinde çırpındığı. görülmüş- İ ilel ihti in ar < vönkalar emeyi ve mezruâtal mi “ bir i tür. lihane tesviyesine ait Cenevre muahe- ihtiyar deniz adamlarından bir Mari Celeste yenir ep e iştirakini tasvip, Lehistan ile ak- ğ bu halde Seyahat etmekte olduğuna hü- tolunan ticaret mul elenamesini mü- ir | küm olunmuşt vakkaten tastik ve Briând muhtıra: ir. Fakat ti nerede idi. Masanın Üz€-| na verilecek cevabın metnini kabül eyi mi biliyete göre ya memurini ike meyi rinde bulunan sıcak yemekler ne ifâde| miştir. ASKERİ HAVA RASAT UMUM nına alınacaklar veya vazifelerine mi li RKEZİNDEN ALINAN Piste iin yet verilööükei e ya "İ Maria Celeste gömisinin bu va GL yali GÖRE Taliplerin Ankara'da Umum Kâtipli- e e serdolun. Hava tazyiki ve değişmesi| &€. İstanbul ve İzmirde şubelerimiz mü- ştur Seville;28.(8 2): Düklular. teke dürlerine 15 temmuz 930 tarihine kadar z i â-İtur. Fakat “bilahare bunun Dei öratin a zl : n anlatıklarına inanmak lâ: mı e düşük tazyikinin vaziyeti-| müracaatleri ilan olunur. 2. misi a bir oyunu olduğu an-| gaz; ç e tebeddül yoktur. B yüksek; ierik sup belediye meclisi taeyiki Trakya ve Marmara mıntaka- Maria Celeste gemisi on tayfa ile)sından biri i ikasr reislerin-| sında bulunmaktadır. ia da yemi a senii e evel i ie — 25 — hattâ büyük zararlar vermiştir. — em tm beğ ia i dd ; ; beş i Günün Haya Vaziyeti üüleünil bulmmda göek İl e A ZAYİ kipi VE BERA Malâl maaş ci © beratımı “İş Hava nasıl olacak? | zayi ettim yenisini NR hükmü e Hava memleketimizde: kısmen vi lutlu ve kısmen açık Karadenizin şar! zar lâzım geliği ln. sonra| sahili yağmurlu rüzgâr sureti umumiye- şimalden hafif veya'mutedil küv- ay a almıştır. Fakat gemide bir kavğa kali b Ve GRE Demi vette esecektir. öylendi e nazaran bu adadan si gosmasında ikinci a da tayfadan bi- k ol ii in | Karısının ölümüne tahammül edemi- . kaptan adeta çıldırmış ve kendini a e Hava nasıl geçti? ini deni i.m — 29 Bir müddet sonra ikinci kaptanla di- e peri e FIRTINA. ava memleketimizde ii bul e ve sureti umumiyedi ğer gemiciler gizlice bir sahile çıkmış- 25 — Bu havalide| malden Sahili ihata İ lardır. Gemide yalnız ahçı ile iki tayfa LR Biz el si sürmektedir. i 3 m İşte Dei Gratia gemisinin Ma- armara cenul bu Şal MALTA KANUNU ES, ESASISI, ii 31 a nie. vasa Londra, 25 (A. A.) — Hükümet mu-| 29 orta Anadolu ve Karadeniz sahili- k Ma, | vakkat bir zaman için Malta kanunu) mizde vasati 22 şarki Anadoluda vasa- retle Dei Gratia gemisinin kaptanı Ma-| ni meriyetten. kaldırmağa karar) t617 santigrat kaydedilmiştir. ki ia Celeste'ye tesadüf ettiği zaman vazi- -İ yet bundan ibaret bulunuyordu. Bu sı Adâya gelen gemi teknesinde. bir in- san tesedine te sadü £ olunam; ir: Ge- er m ea ve bu ki ter“ Nİ MALİYE Naz NAZIRI, in za neti ilet İs elomün perklelısin. böyle bir bf zar pe iş 25 (A A) — Dişricii ia i 1930 perşembe rini denize “attıkları ve bir adaya ilti- ik kimse olmaksızın doğru yer Meni kabul” ettiği söy.| « Riyaseticümtuy ii eyeti —— — mecbur kaldıkları tasavvur olun -z tince inanmamıştır. amel Saat 18, m mes NAFİA FEN MEKTEBİ MÜDÜR- ın aşçı ile iki DEN: ezkür mi Ankara Radiyosu. me ayri askerlik meclisin, Şi Taatle yoklamalarını icra ettirmeleri lü- zumu ilan olu: 2—968! hagen gemisinin He rain 7 ii bir haber alı ıştu Copen kii çen gemisinin esrarengiz bir dir. mi hâdise bilahare-tamamile mey- sebetile led dana çıkarılmıştır vi şte C, LUĞÜNDI o İd ın erarile bi ö KUÇUK mem DME ERANSI. mi er ve sükütü arş ilani Ank; Küçük itilaf kon-| | 3 — Vagner İs be o a an ayşe eylül feranst açılmıştır. 8 i yesine kadar dört mevadde ez ISPANYA a REEİN ZİY. oi yedaliğen mektep gemisinin inis e Lohdra, 25 (A ğa Ks Ga LR. Meis taratindan, Sola | dün akşam: İspanya sefaretinde İsp: isi m ii bir limana uğra. muştur. Fakat mektep gemisinin ne ol- m Kıralı şerefine verilen yeli ie Caz He. a Birçok memleketlerdeti gemi: ,duğu hâlâ meçhul bulunmaktadır. £ bulunmuştur. yeti ie ün parçalar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: