25 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 32 214: On birinci sene. Gündelik. HÜKÜMETİN YOLU. İsmi aylık hüküm! et a son yedi sekiz ne harice karşı, t Pa: aşanın, şal masında, hi e kuvv: > Grütekidi gelsin! masında retim bil olmalı Ankara ile miyecek nok: r Av: ki bu münakaşalar vazi- yeti anlayıp kabul eden ve Türki- — 'nin cahili ve harici EM bek na hatlarmı bozmak emelini bes- lemiy en hr slar ve müesseseler Falih RIFKI M. RİST DÜN GELDİ VE MALİYE VEKİLİ İLE Ü. müddettenberi İstanbul'da meri r ku karartızlığı ateşlemeğe, ve bu lülen politi ların verdiği deri z met o! ikanm ti abiyi semere- le Bir ini öle zğiğalrz ME Şarl Rist ÇARŞAMBA 25 HAZİRAN 1930 ADLİ ye YAPI SAHİBİNİ, SINI DÜN zere olan üç katlı bir bina, ani olarak yı- içinde çalışan amele, eN NEZARET rhal kaza yerine itfaiye, jandârma yetişti: imi felakete rtarmağa çalışmışlardır. e em akşam üzeri geç vakte irmüştür, ads tafsilatını en İzmir'li Bürhan Can B. buradaki pmak üzere lk Mimar Erip Beyi mes'ul rak göstermiştir. Bilahâre ze /929'da svelee Maarif Vekâleti İnşaat mebzül ein ül adı Türkiye'dir. Dün Bir Bina Çöktü, Altından! iz İkiAmeleÖlüOlarakÇıkarıldı. Feci Kazanın Sebebi Yapının Fenni Olarak Yapılmamış İmasıdır. MİMARINI VE USTA BAŞI- ALTINA ALDI. ine bir ölü ve akşam üzeri kinci bir ölü çarı ar. üameli'li Sadı de i- m dola: kısmının Şaki temizlenmiş mer du. Diğer kısmının açılması için, terti bat m rağmen, binanm eknesak bir vatan! Bunun da. İSMET Pş. Her yerde 5 kuruş. Gizli ii a Maznunla- n Muhakemesi. BAYAZIT MEB'USU TAHLİYE EDİLDİ. girilmesini müteakip muhakemenin görülen lü- cereyan edeceğini teb- tmiş ve “> celseye ait muhakeme m Fafi olmuştur. ml hâkime e çekek üç epi saat kadar idafaa Gm len bazrları- nın sn ifadelerine müracaat olun- olundu. Dahiliye e) amin Yi pi dün ögleyin 2 rilen maline binaen hafriyat geç vakit tatil dava ile -İ bulü akika DAİ ım Beyi mes'ul fen memuru olarak i- rae İsim im kilde dı öç ne gönderildiği bildi- eşha- siyeti rem - takdirde Bayezit Mebusu esbakı Şevket izahat almıştır. ei TAHKİKATIMIZ. ŞE Pam feci kazanın birçok sebepleri , SİNE kılmak üzere tahliyesine karar ve- m e yerinde ve hariçte ya-j rilmiş olduğu tefhim olunmuş ve mu- pmış pi aileni tahkikata nazaran, bi-; hak: izine na Beyi şerait dahilinde yapılmamıştır. tır. Mi ve "5 özünü dinleteme miştir. edi vi A 'UN BİR BEYANATI. navut iç işin. ehli değildi sa, geçen seneye kadar « goförmüş, öm binanın üst katı d Na- zım Bey, evelki gün idam sonra on altı maddelerinde. E Mit gelerek bu a'nı armı her türlü sarsıntı” pal olursa ir oritesi bu memlekette be Mİ im mi şile “İRLANDA'DAN ya AYA JÇUŞ temiştir. iş lamıştır. Fakat bu esnada saat yirmiyi geçtiği için kararın infaz ve tebliği er- küm olmuş, sekiz ay ve yirmi mi sonra K ulgarın yanında ça & MR mil larını gi tida ile bildirmi sami Gösllür ker de olan im me e Ankara'ya gelmi İstidada tarih 22/6/30 dur. Fakat 23 si Ri a e buçuk raddele çare. verilişi emer en mü“) ani A ev te tam)” dürlüğü, 'ul bir fen mem Bint Börg para vebem.. #vunduk ya i acet etmiştir. M. Ristin Kam Ve ğ e Osman Beyin bir evel parasını yi ziyare v byme İRİ rağ ar r inşaatın rar, şe şeklinde ku yilinak iin işe bürt ap derkenar a mam etmişti Bürhan Bey, Avunduk zadeden on va lira almış, binayı bitirince bunu em- iz se | İstanbul, 24 (Telefon) — Bu- imata nazaran M. V: isi Mel ei olunurken tayini esami ile rey top- anacaktır. Fıkra, KURUYAN FİDANLAR. sergisi li ve şal rnoj nından recm doğru uçmaya baş bir übenlden Dün i da enkaz ali tesi güne kalmıştır. Bankasına terhin edecek oradan ala- MEŞHUR we nr TAYYARE: KAZA NASIL OLDU?. ei para il unu ödiyecekmiş. A- cİSİ A LUNDA. sabah, daha bi nam tebili- duk zade bir an evel parasmı eline Amerikadan | ğine imkân olmadan, iz buçukta | gesirmek için inşaata karışmağa başla- Avustı siri ve ik an İngiltereye | müthiş bir gürültü ile bibi yikkelmişkir. .|93. Nasmm Bey bu gayri öşasi veliye” ıçmuş olan meşhur. tayyareci yüzbaşı Enkazın altında evvela on üç amele- > önüne ey işa bir fen adamına N Kingsford Smith bu sabah t dört|nin kaldığı 7 m Gelen imdat | v ukta İrlandanın Portmarnort 1 kuvvetleri, enik: hayet bu feci kaza hasıl “olmuştur. e mahallinde, binanın yan: m etmiş ve ikindi üzeri enkazın (Baş tarafı 1 inci sayfada.) T üzerinden Ssar- vi ile dört Saat Kem di ismindeki ında kalan kasa, p dükkan leri bu. yıl beğeiemekte Bir mapa siz ile iz örtşmimeinişiz nd; imeleyi toprak ve tuğla yığınının altın. | sahibinin ğın göre, evelki tu: Çiçekler, camiler ay; , portres kendisinden hiç bir. haber almamamış.| dan çıkarmışlardı. Mehmet Ali yara ve|bina sahibi ve adamları gelmişler, ya- ME EN VE da bel Atlantik'in şimali kısmı en e k altı- | başlı bir fark şi ler, çizgi i surette olduğu veçhile garp isti- ditiliteşiar. na destekler koymuşlar, fakat buna rağ-| ve boyanın yerimi değiştirerek, hep bir kametinden şiddetli bir muhalif rüzgâ: andarma müste e tabur k ü i lei şey yapıyorl: unları şimdi” kusurlu tayyareci başka a ce-| ni, Emanet fen ve bu gayri fenni binanın içinde çalıştı- |Dulursak geçen sene niçin beğe, > 1 bulmak ümidile bi yüz | ve müddeiumi rılmıştır. zi bir türlü tefsir lemeyiz. dar yükselmiştir. or a lüğü Z Yapının fensiz ve çürük olduğunu iz bunları hoş gördüğümüz halde tan ve sair mahallerden alınan telsiz-| hendis Bürhanettin Beyin hu; anlamak için bir fen adamı olmağa lü-|eser Sal ipleri arasında bir ai >. Amerika sahili boyunca kesif pilan hafriyat muntazam bir şekilde|zum yoktur. İnce telle: Irk duyuluyor:Diydrlar Ki-bü. eserle sie: * deva DAHİLİYE VEKİLİ B. DÜN KAZA YERİNE GELEREK İZAHAT ALDI VE ENKAZ ALTINDA KALAN- LARIN ÇIKARILMASI İÇİN EMİRLER VERDİ. azmetmiş göle nen yi için, zar, ? Güzel san Yatların il bir en enüz biri: hattâ ikinci bile ği bini ilüyoruk ve iğ DE bir san'atkârdi ardan vi y beklemi; iv ki yap yukarı, ileriye doğru bir hareket olsu iğ hayretle üerüyün MUŞ: neden didem halinde iken den eser iye karşılı ğını açıkça verebiliriz: "Gençler, bütüm küvvetini tei akide, hücuma, itiraza sare fettiklerinden kendilerinde eser yap* t İmak için meca, kalmıyor! ”Gençlet kuruyor? Nes Bu süalin PN

Bu sayıdan diğer sayfalar: