24 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

24 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3213: On birinci sene. Gündelik. TÜRKİYE'NİN SULH SİYASETİ. Adıyaman Körler Memleketi Değildir. SALI 24 HAZİRAN 1930 GAZİ HAZRETLERİNİN DÜNKÜ TENEZZÜHLERİ. İstanbul, 23 sre — Reisicüm- İKTISAT VEKÂLETİNİN YAPACAKLARI. Her yerde 5 kuruş. ATİNA DERBİSİNDE BİR ATIMIZ İKİNCİ. ? kazasındaki körlerin miktarı açıkça ya- zıldır Adıyaman Gn aa f m ki, ona vasıl içi anrla- ci vasıtalarda da bii irlik ahenk husule gelsin!. eelmilel sulh o siyasetinde, e ile vasıtaları en mi nelerdenberi takip açık sr siyaseti bu hakik: kati ten ii etmekteydi. Harici kilimi B. M. Meclis isimdeki so RE bunu cihan efkârı umumi") yesi önünde bir defa gi teyit| tmi n| l inde hayat ve| arının tabii cereyanma eden bir : at yeleli De un tal 2 kkuku hizmi nüfus um dana koyuyor. KALMET AŞISININ | VERDİĞİ NETİCELER. AŞILANAN VEREMLİ ÇOCUKLARDAN KIRKI ÖLDÜ. İ vikaye için | tin . ismindeki verem a- şist tatbikine başlanılmış idi. Aşmın tat- on zamanlarda Almânya'da Lübek şehrinde çocukları veremden a vasıtalar da çağrdai ulviyetle mü- rasında çok ağır verem hastalığı vak'a- dan üç gün e tenasip olmalıdır. Tecebbür ve te ları iş ve bunlardan fevvuk arzuları, ve bir kısım mil-| veli: i letleri hariçte bırakan ve yahut|miştir 58 kadarı ağır hasta bir halde te- başka bir çepieye geçmeğe e davi altındadır. Almanya hükümeti bu den siyaset k salan vasıtaları alan büyük türk inkılabından|g, mülhem olmuştur. Tikiye millet- uğ Yeter, ii daha fazla Hayatının dadı bertaraf eden mefhumlarının haya'ta da cari arzu eder, Zeki MESUT İSTANBUL BORSASINDA. xsada görmüştür. MM ayılamı imi ürk sulh siyasetinin leb si ti olup me hükümetler mes'e- yin Vakit çefikimiz. aleyhinde wi ş xe Gaziayıntap meb'usi AliCenani Be- açtığı Refik Ahmet B. görülmesine dün bağlanma * davanın Mesul müdür Refik e Hikmet B et Beyle hur Gazi Hz. bi ehir dahilinde biri . AÇILACAK Mp n devletlerin bir sulh siya” YABANCI elim gi cevelan yapmışlar ii bu-cevelanlarını al VE GETİRİLECE, ee? VE NAFİZ BEYLERİN seti takip etmekte olduklarına ina- ek NEŞRİY/ İstanbul cihetine de geçmişlerdir. MÜT Yakar AR. RAİ GASCON'U BÜYÜK m İ ie ie eh Gi İki gün evelki “Akşam, gazetesin- er Zirat istihsalatrmızın fazlalaştırıl- KOŞUDA İKİNCİ GELDİ, öy VE A A er €| de, bir ecnebi gazetesinden nakledildi.) ATİNA'DA İTİLAFIN | mas, ve bilhassa memleketimizin kıy. ina (Derbi) koşusuna bir Türk anlaşılmadığını örmekteyiZ.| xi kaydoli bi bei dı. Bi atının iştirak edeceğin lerde ydolunan bir haber vardı. AL mahsulatını teşkil edenlerin 1s- i i geçenlerde yaz- ğ pir see ye herkesi e “Adıyaman, kazasındaki halkın el EYHİNDE MİTİNG İktrsat Vekilliği Ziraat U: i Silici da işti- yni şekilde görünen bir peri Ol| isinin kör olduğu: ei ta LA Müdürlüğünce b e imiz enternasyo: i maktan ziyade, zaman ve mekâna) ter memleketinde ik arın bile baş- YUNAN m ir DÜN eşli siree Du sene tatbik edilmesi) ın cereyanı, gazetelerimiz yeni Re Ş iŞ. takarrür eden ıslahat ve faaliyet ha-İman taki ticeleri, ve muhtelif EL e ve ir) , id iht hi di İTİLA AİR e Şe ini Be im vr arını. örtü ihtiyacını hissetmediği ai sre başlanmıştır. yen memleket genelini haberdar yazılıyordu. > dikli çin şimdiye ka- manat değiştiren mat Di Evelce bir Amerika gazetesinde ne-| İstanbul, 23(Teleton)— Dün Atina'da| için Vekil Şakir Beye takdim vü kar böyle hir'Ge süne etmemiş idi. i hacirl, ik — itilaf ünkü « enternasyonal “bir: koşu “mukaddes hodbinlik,, siyaseti hâ:| ediler ve oradan bir İngiliz gazete: müheieleği:“Dürl inan İİİAİrİ olan kadrolar Vekil B. tarafndan tas-| ank atı b ö kim bulundukca bu vakıânın da gi-| sine alınan ve nihayet buradan da Ak:| aleyhine bir miting yapmışlardır. Mü-| vip olunmuştur. g ni ke Bugün; | yasete alen stiline edilme keş clile m gazetesine naklolunan bu haber a-| hacir hatipler mitingte: Venizelosun Ziraat Um: ürlüğü bü 1 Si > .. si “Sona daki uzun “mihğdetler “şahit ii dır. milli vediaya ihanet. ettiğini, .mille talik” arız olan nil reketini Atina i) sine at gönder- cali Filvaki. bugün e vilayetle-| ona emniyeti kalmadığını, söylemişler | mücadele edecek memurlarımızın tev-| mekle yapmış 'ketin ne- Bunun için devletlerin hayatın: | Timizin bazılarmda Suriyeden | geçmiş) ve: “Kahrolsun Venizelos, Yunanistan-| sil malümatları için Adana ile M icesi kat'i-v muzafferiyet ol- da sulh arzularınm, sulha hizmet) trahom hastalığı vardır. pvr ka ea e e bağ lr rig memurlarma mahsus olmak... üzere - iki ee si. tali iş ei Bevietlerihin >1e gEkME tezahür zasr da bu hastalığın en mühim açılmıştır. vü Si Gi ayn ri dn yi etmekte olduğunu anlamak ve bün-| merkezidir. Sıhhat Vekilliği 1 Memleketimizin e Narenciye #imta-| oindeki atı on cekiz atın iştirak eriği İri miki emişi seki sindenberi burada mücadele -yapmakta- Hvingyekiler, polis kuvvetlerine hücum | ği olup Tarsus ve Mersinde de hal-| Atina (De erbi) mea Mep e kiki va dır, Burad. i Birçok mecruh “özi mahsus olmak üzere iki ni Bici un gali lâzım a le Eğer li hanesi de vardır. Mi Gâziayıntap, yi Beg bu a ürk — Yu-| kursu açacaktır. inden e ide kre li rin sulh siyasetlerinin harici teza-| Kilis. Behisni ursada yeni açılacak ipekçilik ii » Vrai Gascon'u hürlerinde bir ihtilaf görülüyorsa| “adele için sabit ve seyyar teşkilat me- nan sefirinin Söyledikleri. | tasiyonunun idaresi Vekillik 59 ta iamindeki Kısrak Mısırdan ir caşlak, ayr | veuttur bar 23 (Telefön) — Yunan Se| lik meh Tahir Beye tevdi edile. e ;” 4 Er. ır etmiş büyük ni suretle anlaşılamamasından ile-| (Adıyamanda, trah: muztarip | firi bugün — geldi. Mumaileyh beyana- paralâk umkâbitimde - agiitzrcdön est ri ektedir. Sulhtan maksat balk yüzde elli raddesindedir, fakat bu tında: diğeri de harir kontrol memurlerına i #mrayyan bir vasiyeti leyen hastalar kör değildirle, EİN ii ap. 4 arasındaki münase-İ halka mahsus olmak üzere iki kurs açi-| tır. Demek ki Vrai Gascon dır? Yoksa adalet ve müsavat mef- mn ii iy vi adedini bulmak, NR ilgi ie Gy ilat ei sie dahi) sacaktır. dan gelen bir ecnebi hayvanma mağlâp > ve tal olayısile şüp- humlarının beynelmilel hayatta da EY ii gi ŞE GERE ii a TE e ai ie ai © ie Antalya ve Mersinde birer naren-| olmuş ve koştuğu memleketin en eyi EZ m masını temin midir? Evvela) “üdürlüğünün eşiği emt sök capecieir. deği diye “Alaka ve Mürisada birr mende; | ayyanlarır vizem aye her türlü şüpheye al bir ticelerini gösteren eserinde, Adıyaman ” il Blink iü salak giksdiğezl İkincisi: Vrai tiiaisn bu koşuya gi şüphey e ve Maraşta birer pirinç salah istasiy iğ ül 5 ae any nu. açılacak | getirilecek ecnebi mütehassıslar tayin edileteklerdir. Adanada mevcut siyonu enstitü haline bı pamuk ıslah ista- 'kalbedilecek ve u istasiyonun müdürlüğüne bir rikalı. mütehassıs een Manisada açılac yeni kuri im istasiyonuna yi ik ia müte- hâssıs müdür getirilecek ve tayin edile- cektir, emleketimizin Kiymetli ve büyük üğüne seytinciliği spanya ve yahut İtalya” yaş bir silin celbedilecektir. Avru; getirilecek bu ıslah mütu simi) bul bu VAKIF ZEYTİNLİKLERİ ISLAH İÇİN. BU SENE ALINAN TEDBİRLER, le beraber önümüzdeki senei tedrisiye bidayctindi Ges öl ü i ş ve ol ze- ytinliklerin ıslaht evkaf idaresinin ge- rek ek: en > bulunmaktadı idare bu zeytinlikleri ıslaha mürükieli Bu İRİ LE İZE, başka ayrıca Msc cektir, e Bu ust makta lenin tavazzuhuni dar AN leri lahilinde bu aşının tatbikini menetmiş- ildı. Muhal pi me mazeretine binaen ve dci pie gelmediği için 13 temmu; bırak; lerdir. ATİNA DERBİSİNDE İKİNCİ şılat nciye, ıyveci i olduğu takdirde bir hiç mesabesinde 0- lan bugünkü “ zeytinlikler varidatr OO zaman birkaç milyon lirayı tecavüz ede- ceki in için bir takım esasat “hazır- de bundan sonra ha- 1 2 inci sayıfa GELEN VRAİ GASCON. ikisi nare: tik, li mene bir 5 Sandakçılık m (Dev. da.) ziri İnşaatı pek yakında bitecek olan Ankara hali (Dışardan)

Bu sayıdan diğer sayfalar: