24 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

24 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24H 5 im SAL AZİRAN 1930 ci sene, No 1568 NUSHASI 5 KURUŞTUR Türkiyenin sulh | siyaseti Bütün devletlerin bir sulh si- yaseti takip etmekte oldukları naâ inanıyoruz. Fakat sulh mef- humunun her millet tarafından | ayni süretle anlaşılmadığını da| görmekteyiz. Sulh denilen şey, | herkesin gözüne ayni şekilde | görünen bir peri olmaktan ziya de, zaman ve mekân ve muhte- Kf milletlerin hayat ve inkişaf şartlarına göre mâna ve manza rasını değiştiren içtimai bir va- kıadır. Beynelmilel hayatta * mukaddes hotbinlik,, siyaseti hâkim bulundukça, bu vakranın da siyasete âlet ittihaz edilmek te olduğuna daha uzun müddet- ler şahit olacağız. Bunun için devletlerin haya- tında, sulh arzularının, sulha hizmet gayretlerinin ne şekilde tezahur etmekte olduğunu anla mak ve bunları biribirlerile mu kayese etmek hakiki vaziyeti takdir hususunda çok lâzım bir harekettir. Eğer devletlerin sulh siyasetlerinin harici teza- hürlerinde bir ihtilâf görülüyor sa, bu, mutlaka sulh mefhumu- nun ayni suretle anlaşılmamasın dan ileri gelmektedir. Sulhtan maksat muayyen bir vaziyetin devamı mıdır? Yoksa adalet ve müsavat mefhumlarının beynel milel hayatta da calz olmasını temin midir? Evvelâ gaye her türlü şüpheye mahal ya cak sürette anlaşılmalıdır ki, o- na vüsıl olmak için koyllanılacak vasıtalarda da bir birlik ve a- henk husule gelsin. Beynelmilel sulh siyasetinde, Raye ile vasıtaları en samimi bir surette telif eden devletler- den başlıcası Türkiye'dir. Türk bariciyesinin senelerdenberi ta- ettiği açık sulh siyaseti bu hakikati zaten isbat etmektey- # Hariciye Vekilimizin B. M. Meçlisindeki son beyanatrbunu cirân efkârrumuMiyesi dnıln(h bir defa daha teyit etmiştir. Tür| kiye için sulh, milletleri müsa- vat dairesinde ve ayni derecede İstiklâl içinde hayat ve inkişaf kaklarının tabil cerı una hiz- met eden bir hayat şeklidir. Bu hun tahakkuku için kullanıla- tak vasrtalar da gayedeki ulvi- yetle mütenasip olmalıdır. Te- $e sbür ve tefevvuk arzuları, ve bir kısım milletleri hariçte bıra | kan veyahut başka bir cepheye eç ıeg. sevkeden siyaset kom Ğlmonhn hakiki sulhün vası- taları sayılamaz. 'Türk sulh siyasetinin felsefe- bi esasen büyük Türk İnkılâbm dan mülhem olmuştur. Türkiye milletlerin hukuku ve istiklâli ne demek olduğunu çetin hâdi- seler ve mücadeleler neticesin- de her milletten daha fazla an- lamış ve duymuştur. Hayatının dahilt ve harici safhalarında her türlü tegallüp ve istibdadı bertaraf eden Türkiye Cümhuri yeti adalet ve müsavat ve de- mokrasi mefhumlarının beynel- milel hayatta da cari olmasını bütün umımıyetıle arzu eder. Çünkü onun için hakiki sulh an Kak bu umdelere istinat edebi- MA AU AA A A AAA AAA n Aağlen KEa gaa ua la mrereürüı Silrt Melmera NM AREMEUTT Atina sokaklarında kanla Yunan sefiri M. Polihronyadis dün Ankaradan gelmiştir.. | Sefirin iıilnrlname hakkında gazetemize beyanatı (Türk - Yunan) itilâfname- sini hükümeti namıma imzala- yan Yunan sefi- —— ri M. Polihronya dis dün Ankara. dan — şehrimize gelmiştir. Sefir yaz mev simini Tarabya da geçirecek ve teşrinievvelde memleketimizi ziyarete gelecek olan Yhınan Baş vekilin M, Veni zelosu bekleye H cektir. M. Pulılııonyid M. Polihronyadis Yunan |Başvekili ile birlikte Ankaraya iderek yeni — (Türk - Yunan) lostlük muahedesi imza mera- siminde hazır bulunacaktır. Ankara müzakeratının neti celerinden memnuniyetle bah- seden sefir, bu muahedenin ha- zırlıkları bitmiş ve yalnız imza sı kalmış olduğunu söylemiş Yunan itilâfnamesi ve iki mem leket münasebatı hakkında ga- (Devamı dördüncü sahifede) len beynelmilel bir nizamdan doğar, KE ..ZEKİ MES'UT Tevfik Kâmil Bey bugün geliyor Mübadele baş murahhasımız Tevfik Kâmil Bey bugün Anka Tadan şehrimize gelecektir. Bu glin komisyonda umumi bir içti Ma yapılması ihtimali çok kuv- vetlidir. Mektepliler müsabakası 59 uncu hafta başladı 59 uncu hafta başlamıştır . Gazetemizde çıkan haberler Dükkânları çetesi Son günlerde Eminönü, k& tenciler kapısı ve civarında sık sık hırsızlık vak'ası oluyor, ay” yuluyordu. Bunların failleri hayet yakalanmıştır. Polis ni gecede muhtelif dükkânlar so öden en mühimini seçip cu- Martesi akşamına kadar mü- sabaka memurluğuna gönde- #Aalz, Neticeler pazar günü || ci şubesince yapılan sıkı taki - bat neticesinde hırsızların bun» dan bir müddet evvel Tekirda * ğından şehrimize gelmiş - olan isminde üç kişi olduğu ve (lalar aplilan tas | Ü (dar teşri! büuyürarak saat 7,30 Atina sokahlarının alışık olduğu manzaralardan.. Muhacirler nasıl | Zabıta kuvvetlerine in toplanışı oldu ? hücum edenler oldu, iki taraftan da yaralananlar var.. ATİNA, 23 (Anek.) — Mu- bacirler dün Türk - Yunan - iti- —ay lüfnamesi aley- rinde dün Tria- 'atrosun- da mükarrer pro testo mitingleri- ni tertip etmiş- lerdir. Bu mitin- ye Venizelos ale Jhtarlarının teş- vikile muhacir- serden ziyade yer arlarından M. Xafandaris mişlerdir. Mi> ting esnasında muhacir meb'uslardan Cim - .î' — M Hırsızlar Polls müdürlüğüne götürülüyorlar soyan hırsız akalandı Çete Tekirdağından gelmiş üç hırsızdan terekküp ediyordu tada oturan Asım ve Osman na mında iki kişinin de bunlara ya- taklık ettiği anlaşılmıştır. Hır- sızların hepsi yakalanmış, çalı- İnan eşyaların bir kısmı Asımla |Osmanın Galatadaki ikamet - |gâhlarından ve bir kısmı da sa tıldıkları yerlerden istirdat olun muştur. Polisçe yapılmakta olan tah- Tekirdağlı İsmail, Nuri ve Rıza|kikatı müteakip failler adliyeye demoğlu Atinojenis ve — sabık| nuzzardan Kirkos söz alarak i tilâfnameyi tenkit etmekle kal- mamışlar fakat M, Venizelos | aleyhine de şiddetli hakaretler, | külürler savurmuşlar, Venize- losun milli vediaya hiyanet et- İtiğini milletin ettt itimadını | kaybettiğini söylemişlerdir. Bil İhassa hatiplerden Kirkos müte madiyen: — Kahrolsun Venizelos! Yu |nanistandan defolup — gitmeli, jonu koğmalıyız, maznun sanda ve Ankara'da aktolunan Türk-| M- Venizeles aleyh- — liler iştirak et| İYasına oturtarak mahküm et |meliyiz diye bağırıyordu. Neticede itilâfnamenin fes- (Mahdı dördüncü sahifede) Baroda ihtilâf kimler getirilecek? Yeni intihap mı yapı- lacak yoksa yedek âza mı getirilecek ? Baro inzibat meçlisinde K: zım İzzet ve Asım Beylerde inhilâl eden iki azalığa yeni iki avukatın intiha- bı Baroda bir me sele olmuştur. Baro nizamna- mesine göre bu azalıklara ilk in tihapta rey ala rak ihtiyata tef | rik edilen azalar | dan en fazla rey Halbuki buna mukabil diğer H. Hilmi B. bir kısım avukatlar hariçten iki avukatın intihabmı istemekte- dirler, Buna taraftar — olmıyanlar Baro nizamnamesinin sarahatı- nı ileri sürerek bir takrir hazır- lamışlardır. Takriri 50 den fazla avukat imzalamıştır. Bu husus- ta Baro reisi Halil Hilmi B. bir muharririmize şu izahatı ver- miştir: *“— Böyle bir takririn mevzu bahsedildiğ şittim. — Fakat henüz bana gelmedi. Binaena leyh mahiyeti hakkında bir şey söyliyemem. Esasen intihabı 1 verileceklerdir. temmuzda yapacağız.” Münhal âzalıklara | Gazi Hz. |Istanbulcihetinde bir| gezinti - yaptılar Gazi Hazretleri dün akşam saat altıda maiyetlerinde mu-| tat zevat olduğu halde ve oto- mobillerle İstanbul — cihetinde Edirne kapıya kadar uzanan bir gezinti yapmışlar, ve avdetle- rinde . Galata köprüsü tarikile Hüriyeti ebediye tepesine kü- ta Dolmabahçe sarayına avdet | eylemişlerdir. * * Reisicümhur Hazretlerinin manevi kızı Rükiye — Hanımla jandarma mülâzimlerinden Hüs nü Beyin evlenmeleri münase- beti ile önümüzdeki perşembe günü Dolmabahçe — sarayında müsamere verilecektir. Davetli olanlara dün Kâtibi umumi ta- rafından tezkereler — gönderil- miştir. Bu da aleni bir takrir | lesinden sonra dok-| torlardan bir kısmı| aleyhine sorulan bir sual.. ba bu sual ile de alâkadar görecek mi? Etibba odasında verilen bir| tekrirle Selim Sırrı B. hakkında tahkikat ve takibat istendiği ma lüm, Oda heyeti bugünkü topla aşında ne yapacak, Sıhhat mi dürlüğü beden terbiyesi ile za- yıflamak ve zayıflatmak mesele leri üzerinde nasıl bir noktai na | zar güdecek o henüz belli değil. Ancak kimyager bir okurumu - |İzan gazetemize gönderdiği bir mektupla ortaya yeni bir dava atılıyor ve okurumuz M. Vahyi | |B. soruyor: —Bir kısım doktorlar ortada mevcut kanunun sarih ahkâmı- na rağmen muayene - evlerinde hem röntgen, hem bakterioloji gibi bir çok ihtisas şubelerine taallük eden tesisat bulunduru- yor ve bütün bunların üzerinde nuna muhaliftir. Acaba etibba mı? Vahyi Bey bu mektubu ile çok mekte ve ortaya bihakkın meş- sele atıyor.Bakalım etibba odası bu meseleyi de Selim Sırrı Bey ve kızları meselesi kadar alâka ile takip edecek mi? Vahyi Beyin mektubu M. Vahyi Beyin mektubun - dan bazı parçaları neşrediyo - ruz: (Devamı dördüncü sahifede) |tayin edilen Kâzim Esat Beyin | a|t mucip Selim Sırrı H MHCSC - | sustaki münakaşalar yazılmış |risler me Kannde İyi olan bazı müderrislerden bah Etibba Odası lcraalını aca”| sedilmekte ise de bunu doğru ad 3— Misir selerleri başlıı 4— 18830 geneel tediye senesl ı üncü un l P. İZ Yğici W Sen mabener $ üscl sahifede - zlrm) Hayriye bilettere lçin zam yaptı ? â— Amerikama yeni gümrük tarifesi ve İhracatımız - 5 inci ıılııiıd i— Öpor Hayatı ve haftanın maçları , ; 4 , y temizlenen arbedeler oldu Bu muhacirlere de ne oluyor ? Arbedeler esnasında “Hain Venizelos kah- rolsun, onu istemiyoruz...,, dlye bağıranlar ! Bahçemde bir gül açtı ! MAHMUT YESARİ Mahmut Yesarinin gazetemiz için yazdığı bu yeni romanı yakında neşre başlıyoruz. Mevzuu itibarile yeni ve caziptir. Bu romanda ki muhtelif tipler okadar canlıdır ki karilerimizin alâkasını celbedecektir. Mesele yok D.ırulfunun Emın— liğinin bir tebliği Süreyya Ali Beyin isti-fası kabul edilmiyecek mektebi muallimliğine Bçdi Bey muallim keııdiılıl müdafaa edecek | keyfiyeti tayininin bazı ihtilâfa olduğu ve bu tı, Nihayet maarif müsteşarının riyasetinde içtima eden müder- bu ihtilâfı hallet- mişlerdir. Bu neticeden mem - nun olmayıp istifa edecekleri şa detmemek lâzımdır. Maamafih bu müderrislerin kimler olduğu henüz taayyün etmemiştir. Diğer taraftan Darülfünüun E minliğinden şu resmi - tebliğ neşredilmiştir :, Bedi Bey mahkemede * y) Gireson meb'usu Hakkı TP ) rik Beyi tabanca ile cerhedi muallim Bedi Beyin nakzan 1” hakemesine dün ağırcezada d * vam edildi. Tıbbi adli mecli yolladığı raporda Tarık Beyi- h yüzündeki kurşun — yaralarır” (Üj geçici olmayıp sabit iz (Mabdı dördünctü sahifede " | İv Darülfünun Eminliğinden : Tıp fakültesinin evvelki gün akdet- tiği müderrisler meclisinde diş - çi mektebi emrazı sinniye mu- allimliğine intihap olunan Kâ- (Mabdı dördüncü sahifede) Yeni anketimiz Yeni harflerle en kolay nasıl okuya- bileceğinizi düşünüyor musunuz ? ve uslüplerini sevdiğiniz muharrirler han- ileridir, nasıl mündericat istiyorsunuz f sene oldu, herkes okuma-| şa, yazmağa alıştı. Mecmua ve| kendileri çalışıyorlar. Bu hal ka | odası bu işle de meşgul olamaz | gul yapmağa değer yeni bri me | kitap henüz eski revaçta değil ise de gündelik gazeteler a: ği yukarı eski satışlarını bul- dular, Uzun müddet arap YAZISI-| ni kullanmış olanlar için yı İTürk harfleri ile bütün keli- imeler henüz kılişe haline gel| İmemiştir. Bu sımnıf kariler ön lerine sürülen her yazıyı ıyorlar ve kıraetlerini seçe- ek yapryorlar Yazıda hususi bir. ehem - mühim bir noktaya temas et -| tixn bu yazı nevikrindı hassalar arıyorsunuz?. 5 — Hangi çeşit harflerili/ © tercih ediyorsunuz? Tercih etili | yen bir yazısını işaret ederek gösterebilirsiniz *. Bu suallerimize - verilecel cevapların 20 satırı si, ve kâğıdın bir tarafıma okt naklı olarak yazılması v “Milliyet anket memurluğu,, adresine gönderilmesi lâzım- dır. Cevaplar' bir ay neşredi!

Bu sayıdan diğer sayfalar: