24 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

24 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YED^NCI SENE Baştnuharrlrl YUNU8 IVADİ İDAREHANESİ: , D5\ıiDUuraunıi\e karşısında dairei matısnsa Telgraf: İstanbul Cumhuriyet Posta kutusu: N° 2 4 6 llMCOIIIMttlltttMttt""*""*"**""" j x | | T | « f * ı , • Başmuharrir : 2366 I e i e T O n . Tahrir müdürO : 3236 »dae ırUdUrü 2365, Kitap kısmı, tftt 1 • " » 472 Cıı mh u riyet IVmnakaşa büyüyor SALI 24 HAZIRAN 193O ABONE ŞERAİTİ MÜDDET: İTÖRKİYE İÇİN HARİÇ İÇİH İ fSeneliği: 1400 Kr. 2700 Kıw i : 6 Ayhğı: 750 Kr. 1450 Kr. 800 K» ! 3 Aylığı : 400 Kr. Nüshası her yerde Buğday Luhranı Ankara Sülük, âlâsülük! Dünya dünya olah buğday iktisadiyatın ilk maddesi rolünü oy namaktan hali kalmamıştır. Zahir her günlük ekmek insan hayatımn ilk şartını teşkil ettiği için olacak. Elinde az çok imkân olan her memleket az çok buğday yetiştirmeğe çalışmaktan geri durmıyor. Diğer işlere hasredilen mesai bile Geçen cuma Etibba hep ekmek parasını çıkarmak için kerimelerinden Etibba değil midir? kongresinde ...Gulhane Umumî harpten sonra her mem seririyatı muallimlerinlekette buğday ziraatine fazla e •den Doktor Osman Şevhemmiyet verildi. Her memelket ki B. bir takrir vererek buğday istihsali itibarile harice Güzellik Kraliçesi Mü mümkün olduğu kadar az muhtaç beccel Hanımı zaıyflaolmak, hatta mümkünse hiç muhtan Selim Sırrı Beyin taç olmamak istiyordu. ötedenberi kızları Selma ve Azade esasen ziraat memleketi sayıldığı Hanımların hareketinin halde buğday ihtiyacı için harice tababete ait bir mes'ele olduğu için men ev müracaat etmek mecburiyetinde tecziyelerini istemişti, olan Fransa'da bu ziraatin müm Selim Sırrı Beyin ev kün olduğu kadar ileri götürülme velki gun gazetemizde si iltizam olundu. Almanya buğ intişar eden cevabi üday istihsalâtını attırmak için f en zerine Osman Şevki B. nin yardımını tarlalara ibzal etti. dün beyanatta bulu Italya'da M. Musolini buğday zi narak noktai nazarında raatini yeni rejimin belli başlı ısrar etmişti. Selma ve Azade Hammlar Dün Selim Sırrı Beyin kerimelerinden lim Paşaya hitaben bir açık mesnetlerinden biri yaparak bu mefctnp aldık. Selma ve Azade Hammlar bu sahada hatırı sayılır büyük muvafmektuplarile hâdiseyi tenvir etmek isfakiyetler kazandı, ve bunlara zatiyorlar. Mektubu ve Tevfik Salim Pamimeten geçen sene Allah bu mahşanın kısa bir cevabını dercediyoruz: sule büvük bir bereket vererek Selma ve Azade H. ların dünya buğdayla doldu, taştı. Bu mektupları nun neticesi olarak buğday fiatları Selma ve Azade Hanımlar, kendileridüştü, ve ona tebean bütün dünya nin bir cürmü adli işlemekle ittiham eiktisadiyatında büyük şaşkmlıklar, dildiklerini söyliyerek diyorlar ki: karışıkhklar husule geldi. « Pek kuçuk yaşta başladığımız Al Güzellik Kraliçesinin zayıtlaması rnes'elesi Selma ve Azade Hpnımların bir mektuhu ve Tevf ik Salim r*ş. nın cevabi 1930 Türkiye Güzellik KraliJ çesinin zayıflaması, zayıflatıl 1 ması hâdisesi, gazetelere baş] makale mevzuu olacak kadar] günün mes'elesi oldu. Ankara 23 (Telefonla) Ali Etibba Odası, doktorlarımızj Cenani Beyin Cumhuriyet ve Vadan bazıları şimdi hep bununlal kit gazeteleri aleyhine açtığı davav$ bunun münakaşasile meş 1 guldürler ve «biz muayene etj ya Ankara asliye mahkemesinde medikçe, bizim raporumuz vel devam edilmiştir. Evvelâ Cumhu müsaademiz olmadıkça hiç biri riyet mes'ul müdürü Agâh Beyin vatandaş güzellik kastile ol 1 tstanbul'da başka davası bulunmasa, gönül rızasile olsa, vücudüj sı ve rahatsızhğı hasebile gelmiyene sıhhat, ahenk ve zarafet verİ ceğine ve duruşmanın İstanbul'da mek için dahi olsa zayıflatıla| yapılmasına dair gönderdiği isti maz. Böyle bir hareket cürüm İ da üzerine Ali Cenani Beyin avudür. Haklarında derhal kanunî| katı Cemal Hazım B. demiştir ki: Agâh Beyin hastalığına muttakibat yapılmak lâzımdır.» talıım, binaenaleyh muhakemenin Diyorlar. Halbuki İstanbul sokakların taliki muvafıktır. Reis Esasen sahibi imtiyaz da, Beyoğlu'nun kebir cadde Yunus Nadi Beye de tebligat yapılerinde insanların • raporsuz kanını emmek için hâlâ «sülük, lamamıştır, demiştir. âlâ sülük!» Diye bağıra bağıra Bunun üzerine muhakemenin 13 iğrenç mahluklar satıldığını, temmuz pazar günü saat 14 de taAli Cenani B. hâlâ bazı berber dükkânlann liki takarrür etmiştir. lunmuştur. Fakat sahibi imtiyaz daki raflann, bunlarla dolu kaBundan sonra Ali Cenani Beyin Asım Beye tebligat yapılamadı vanozlarla süslü olduğunu da Vakit gazetesi aleyhine ikame et doktorlarımızla beraber hepi tiği davanm rüyetine başlanmış ğından davanm her ikisinin huzumiz işitir, bilir ve fakat hoş gö tır. Vakit mes'ul müdürü Refik runda rüyeti için muhakeme 13 Ahmet Bey mahkemede hazır bu temmuza talik edilmiştir. rur, geçerız Binaenaleyh, bu vaziyet kar şısında artık; Ali Cenani Beyin açtığı davalara dün başlandı Dün duruşma yapılamadığı cihetle muhakemel3 temmuza talik edildi manca lisanında mebadii fununo gene Buğday mahsulünün iyi olma İstanbul'da Alman mektebinde okuduk. ne hacet!.. ması fena olduğunu biliyoruz. Bu Berlin civarında Gnınewald'da Beden mahsulün bütün dünyada çok iyi terbiyesi müallimi yetiştiren V e yüksek ve bol olmasının da pek iyi olmatahsil veren bir müessesede dört sömestr devam eden tahsili muvaffakiyetle bidığını son tecrübe ile filen görmüş tirip şehadetname alarek azis ratana ve öğrenmiş olduk. Bundan bizim İstanbul Barosn inzibat meclisi azadönduk. Orada bize anatomi, fiziyoloji çiftçiliğimiz de müteessir oldu. sından Nâzım İzzet ve Asım Beylerin isve biraz pataloji dersi veren Berlin DaEzcümle hububat ticareti yapan tifası fizeirne İki azalık inhilâl etmiîjti. rüfunununda on yedi sene ders vermiş. Etibba Odası Reisi larımızdan bir çokları az veya çok Baro heyeti umumlyesi geçenlerde aktetDoktor profesör Glassner'di. Ondan başDr. Tevfik Salim Pş. ziyan ettiler. Mahsul maliyet fia Etibba Odau Reisi profesör Tevfik Satigi bir içtimada bu azalıklara yenileri\Mabadi 3 üncu sahifede] tından fazla para etmezse çiftçide nin intihabı hakkında bir karar vermiş, intihap tarihini 1 temmuz olarak tesbit dahi ekiş heves ve gayreti azalacaeylemiştir. ğı malumdur. Reisicumhur Hz. dün akşam saat Bu karar üzerine Baroya mnkayyet aGeçen sene böyle oldu. Acaba bu altı buçuğa kadar Saraydaki mesai vukatlardan bazıları bir takrir hazırlasene nasıl olacaktı? Beş altı ay bürolarında meşgul ohnuşlar, bade mışlar, şimdiye kadar da elli altmış imza danberi bütün dünyayı işgal eden hu maiyetleri erkânfle beraber oto toplamışlardır. Takrir in mahiyeti şudur: mes'elelerden biri bu idi. İlk za mobillerle Saraydan müfarekat bu Baro nizamnamesine nazaran meclis manlarda bu sene Şimalî Amerika azalıklarında vuku bulan münbalâta, yurmuşlardır. Cumhuriyetlerinde buğday mahsuintihabatta ihtiyat aza intihap edilenler • Gazi Hz. İstanbul tarafına geçlünün pek iyi olmıyacağına ait mişler, Edirnekapıya kadar bir te geçirilecektir. Halbuki, geçenlerde vetahminlerde bulunuluyor, ve bu cinezzüh icra buyurduktan sonra Şiş rilen kararda yeniden iki aza intihabı het fiatın makul bir hadde çıkabilkabul edilmiştir. Takriri imza edenler liyi teşrif etmişler, burada da gene mesi hesabına adeta memnuniyetle bu karann aleyhinde buliinmakta ve otomobil ile bir müddet tenezzüh nizamnamenin tatbikını istemektedirler. talâkki olunuyordu. Şimalî Ame Baro reisi Halil Hilmi Bey ten sonra saat sekizde Saraya avdet rika Cumhuriyetleri büyük mik Takrir bugıinlerde Baro riyasetine sinde munhal bulunan iki azalıça venibuyurmuşlardır. yasta buğday çıkaran ve satan yâpılaverilecektir. Bu mes'ele etrafmda dun lerinin intihabı 1 temmuzda ttni«HiHIHMIItlHHH1HIIIIHmıtwıı»"ı< memleketlerden biridir, ve malumsureti Baro treisi Halil Hilmi Beyle goruştuk, caktır. İcra ve iflâs kanununun dur ki buğday fiatı cihaşümul tadilini tetkik etmek üzere Baroca tefbize'şunları söyledi: dür, yani bir tarafta fiat ne ise dirik edüen komisjon heniız vazKesini « Boyle bir takrir hazırlandığmı ğer taraflarda da o dur. haber aldım. Fakat bu takrir henuz bi bitirmemistir. Bu, mnhim bir mes'eledir. ze verilmiş değildir. Munderecptını bil İyice tetkik edilmek lâzımdır. KomisvoŞimdi bu tahminleri daha hakikî mediğim için bunun ırahiveti hakkında nun ı r e ^ ^ i da*>s *»'r îrnddçt olarak ifade edebilmek zamanları bir şey soyliyemem. Baro inzibat mecli edeçektir.» gelmiş olduğu cihetle herkes Ame,,11,1, .Hni , ,,.lllıll .l.ıııulliillllUiliıSİIIIÜItllClllllllll.lllll lllhUIIIIIIIİIIIIIIIIIMIIIIIIIIİIIIIIIIIIIılllllıllllll rika'da buğday mahsWöWhH5u sene arzedeceği hakikî vaziyeti merak ile bekliyordu. Alınan ilk neticelerin ilk tahminleri tasdik eder Kâzım Esat B. in tayininde usul mahiyette olmadığını söylemeğe siizlük olmadığına, Süreyya Ali mecburuz. B. in istifasının geri aldırılmasımn Amerika'da hakikî tahmnileri Vekâletten rica edilmesine yapmak için sözleri senet ittihaz karar v":''1' olunur «hususî muhamminler» varAnkara'da caddeler temizlenirken Evvelki gü dır. Bu muhamminlerin kışlık, yaDün sabah Ankara'da şiddetli da bir hayli tahribat yapmışlardır. ni güzden ekilen mahsule ait heyağmurlar yağarak sellerin şehre Dikmen, Çankaya ve Kavaklıdere Tıp fakültesin de aktedile sapları neşrolunmuştur. Snow ishücum ettiğini yazmıştık. Ankara cihetlerinden gelen su kitleleri Himeclisi müde< mindeki muhamminin hesabına gö muhabirimizin verdiği mütemmim lâliahmer binasına girerek kaloririsinde Kâzr re kışlık mahsulün verimi 557 mil malumata nazaran seller Ankara[Mabadi 4 üncü sahifede] Esat yon batman (65,5 okkahk ölçü), iiı M t • ııt ıııııı M ııııııı ıı ı 111 M M < 11 ııı M 111 M ıi 111 ıı • 1111 M 11111111111M1111111 • ı M MIM11111 M ı M111 M 1111M M11111 ıı ıı rı 1111 ııı ıı ri ı ıı i ıı M rı 111111 M ıı • ı ıı ııııı ı tn 111M ıı ıı Beyin di Donovon'a göre 535 milyon bat lacaktır. yük bir kıymeti bulunduğuna şüp çi mektebine t? man, Kronnell'e göre 535 milyon yoktur. Bu mahsulümüzün yininden çıka Buna mukabil bu sene Kanada' he hadise ve iht' batmandır. da buğday mahsulünün, tabiî mu mümkün olduğu kadar fazla kıy • Vaşington ziraat dairesi de ken tat olan ihtiyatî kayıtlar mahfuz met bulabilmesi için ezcümle nak lâfın halledild' liyatı ucuzlatmak ve kolaylaştır ğini yazmıştık di tahminlerini ilân etmiştir. Buna olmak üzere, geçen seneden 150 Kazım Esat nazaran da kışlık mahsul 533 milmilyon batman ziyadesile 400 mil mak, kredi temin etmek gibi bazı Dün Darülfünun tedbirleri şimdiden duşünmekli Eminliği ve Tıp fakültesi reisi, ayon batmandır. non batmana çıkacağı tahmin o • ğımız faidesiz olmaz. şağıya dercettiğimiz tebliği neş Bu miktarlar 1929 senesi mah lunmaktadır. Kanada dahi çok Hariçten memleketimize gelecek retmştir. sulüne nisbetle (578 milyon buğday çıkaran memleketlerden batman) şüphesiz aşağıdır. Fakat biridir. Hatta orada geçen senenin buğdayın kilosuna mevzu 5 kuruşDarülfünun Eminliğinden: bu sene Amerika'da mahuslün pek fazla buğdayından hâlâ satılma luk gümrük resmi şüphesiz Türk Tıp Fakültesinin Evvelki gün aktettıği ziraati için ehemmiyetli bir hima müderrisler meclisi dişçi mektebi iyi olmıyacağına ait bedbin tah mış mıkdarlar ambarlarda yatıyor yedir. Fakat İstanbul'a teslim 9 emrazı sinniye muallimliğine intihap ominleri teyit etmekten de uzaktır. En çok buğday çıkaran memle kuruş buğday satan Amerika'ya lunan Kâzım Esat Beyin tayininde guya Amerika'da yazlık mahsulün şimketlerde vaziyet böyle olduğu gibi nisbetle biz kendi buğdaylarımıza nsulsüzluk yapılmış olduğuna dair çıkan diden tahmini muvafık görülme havadisi tetkik eylemiş ve şu neticeye v erdirecek b şka tedmekle beraber hususî muhammin diğer taraflarda da vaziyet aşağı revaç varmıştır: ler bunun geçen senenin 228 mil yukarı böyledir. Cihan buğday pi birler düşünmekten müstağni de • yasasında büyük rol oynamıyan ğiliz. Buğdayımızı yalmz kendi • 1 Kâzım Esat Beyin Dişçi mektebi yon batmanına mukabil bu sene Türkiye'mizin buğday mahsulü daEmrazı Sinniye muallimligine tayininde miz istihlâk ile kalmıyarak bu mah550 den 564 milyon batmana kadar hi bu sene hiç olmazsa bir misil bir usulsuzluk mevcut değildir. sul üzerinde yavaş yavaş ihracatçı olacağını ifade etmektedirler. 2 Fakülte meclisi Kâzım Esat Beyin fazla farzedilecek kadar feyizlidir. olmağa mecbur bulunduğumuzu Eğer bütün bu muhtelif tahminilmi iktidarına ve Dişçi mektebi için çok ler doğru çıkarsa Amerika'da buğBiz cihan piyasasında büyük rol da hatırdan çıkarmamak mevkiinkıymetli bir uzuv olacağına ötedenberi buğday deyiz. day mahsulü geçen seneye nisbetle oynamamakla beraber Bir idam kararı IMabadi 2 inci $ahifedel YUNUS NADİ pek haf if bir azlık arzetmekle ka1 mahsulümüzün kendimize göre bü Ustyn sds© Baroda yeni bir mes'ele Jnhrlâl eden iki azahğa yenilerinin değü ihtiyat azanın gelmesi isteniyor Gazi Hz. Ankara'ya hücum eden sular epey tahribat yaptı Hilâliahmerin ziyam 15,000 liradır. Eir çok binalara sular dolmuştur Dün akşam Edirne kapı ve Şişü'de bir tenezzüh yapiılar Netice Darülfürmn Ertirliği dün bir tt bliğ neşreiti

Bu sayıdan diğer sayfalar: