23 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

23 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZDINC! SENE IV 220O Başmuherrlrl YUNUS > » • • • » • » • • » • • • • • • » • » • » • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « İDAREHANESİ: Diiyımunrnıınıiye karşısında dairci mahsnsa | Telgraf: İstanbul Cumhuriyet 1 Posta kutusu: N° 246 : 2366 . Tahrîr müdürü 3236 Idaıe müdürü 2365, Kitap kısmı 472 Cu m h u r i yet Gazi Hz. dün akşam saat on sekize kadar Dolmabahçe sarayında meşgul olmuşlardır. Gazi Hz. saat 18 de Dolma bahçe sarayından müfarakatla Boğaziçi'nde yatla tenezzühe çıkmışlardır. Refakatlerinde B. M. Meclisi Reisi Kâzım Pş. Hz. ile Kâtibi Umumî Tevfik, Seryaver Rüsuhi Beyler ve bazı( meb'uslar da bulunmuşlardır. Reisicumhur Hz. gece saat 23 e doğru saraya avdet buyurmuşlardır. PAZARTES? 2 3 HAZIRAN 193 ABONE ŞERAİTİ jMÜDDET:JTÜRKİYE İÇİNj HARİÇ İÇİN } Seneîiğî : 1400 Kr. ; 2700 Kr. : 6 A\lığı t 750 Kr. 1450 Kr. * * • 800 Kr. î 3 Avhğı : 400 Kr. : 4 4 • ftüshası her yerde Uç Aylıklar Yarın Veriliyor== Darülfünundaki mes'ele Darülfünunun yüksek hürriyyeti vaziyete sür'atle hâkim olacaktır Darülfünun Emini Dr. Neşet ömer Beye yapılan tarizlerin sebebi acaba nedir?.. Gazi Hz. Macar'Iarla dünkü maç Dün Boğaz'da bir Muhtelit takımımız 22 tenezzüh yaptılar ye berabere kalrlı Gençler çok iyi oynamıştır. Gollerin ikisini de Muzaffer atmıştır . . . . . . ıiır<i<ııırifiiM<nıı»fiı>iMiıı«ıı viı viıııvMiııiııııiııııııiııııııiııiıııifiıifiifiıııaıııııııifirıılllıni'l'l' 11 ' " ' '' 1 1 1 1111 lllllıılfllll II IMHIMIIMMlMMIVIflJ Tıp Fakültesi binast Bir müddettenberi Darülfünun da tahaddüs etmiş bir mes'elenin dedikodusunu işitiyoruz. Mes'ele nin efkârı umumiyeye ilk akseden şekli hakikaten nazarı dikkati celbedecek bazı garabetleri ihtiva ediyor gibi idi. Buna nazaran Kâzım Esat Bey isminde bir zatın Dişçi mektebi hocalığına tayininde bir den fazla usulsüzlükler bulunduğuna hükmetmek lâzım geliyordu. Mes'elenin tevazzuhu gecikmedi. Ezcümle biz keyfiyeti bizzat Maarif Vekilinden sorarak şu cevabı almıştık: « Kâım Esat Bey şahsan tanu Dün Macar milli takımt ile berabere kalan Fener, Beşiktaş ve İstandığtm çok değerli bir vatandaşt bulspor'dan mürekkep genç muhtelit takımımız mızdır. Paris ve Lozan Darülfü Macar misafirleritniz, dün ikinci mıi (Istanbulspor) nunlarından dişçilik ve hekimlik sabakayı gene oyunculardan teşkil ediMuavinler: Mahmııt (Beşiktaş), Hadiplomaları aldıktan sonra İsviçre len bir muhtelit takımln yaptılar. Müsa san (Istanbulspor), Reşat (Fenerbahçe) baka 22 ye bera'ıerlikle neticelpndi. Muhacimler: Niyazi, Salâhattin (IsKâzım Esat Beyin Dişçi mektegibi çok müterakki bir Avrupa tanbulspor) , Nâzım (Beşiktaş), MuzafDün yapılan musabaka temsilî mahibine muallim tayin edilmesi esa memleketinde büyiik muvaffakiyet fer, Fikret (Fenerbahçe) yette idi, muhtelit takımımız şu şekilde ve marufiyetle dişçilik yaptyordu. sından çıkarak Tıp Fakültesi reisi tertip edilmişti: Macar takımı, cuma günkü kadrosile Kendisinin kendisi için cidden bir Süreyya Ali Beyin istifası ile ge Kaleci: Şevket (Beşiktaş) çıkmış, yalnız formalarını değiştirerek Müdafiler: Adnan (Beşiktaş), Samih fedakârlık olarak Darülfünunu nişVyerek günlerdenberi dediko IMabadi 4 üncü sahijedei dusu devam eden Darülfünun ihtimuzda bir vaz\fe almasınt ilti rzttm c/#tjl, ve dişçilik tedris'etme • lâ'fı mes'elesi dün haHedilmiştîr. sini istedik. Kabul etti. Dişçi mek • Dün Tıp Fakültesi meclisi mü tebinde tahsisat yok, fakat Tıp Fa derrisini fakültede toplanmış ve Maarif Müsteşan Mehmet Emin B. kültesinde münhal bir muallimlik içtimaa bu iş için Ankara'dan gel fakülte meclisi müderrisini kararivarmış. Yeni bütçede her şey yerli miş olan Maarif Müsteşan Mehmet le olduğunu ve yapılan tahkikat yerine konmak üzere muvakkaten Emin Bey de istirak etmiştir. Meh neticesinde de hilâfı kanun ve usul o muallimlik maaşile dişçi mekte • met Emin B., Kâzım Esat Beyin ta bir muamele cereyan etmediği anbinde hoca olmasını münasip gör yininden çıkan münakaşa ile Ma laşıldığım söylemiş, ve zaten ge dük. Fakültenin intihabı ile böyle arif Vekâletinin yakınen alâkadar çen sene Dişçi mektebi bütçesinde de yaptık. Kararnamesi de bu d olarak mes'elenin tetkik edildiği tahsisat olmadığı için Kâzım Esat hetleri tasrih ederek çıkmış, hazi ni, mumaileyhin tayininin esasen 3 aylık maaşlarm verilmesine 24 ledir: 24 haziran salı günü kadın • randan itibaren ise Dişçi mektebihaziran salı günü başlanacaktır. lara, 25 haziran çarşamba erkek İta muamelâtı Zat maaşları muha lere askerî ve mülkî tekaüdü, askene usulü dairesinde malolmuştur. Mes'ele bundan ibarettir.v> Ankara ve civarı sulama işleri için Al sebeciliği ile Fatih, Beyoğlu, Be rî ve mülkî ailesi, ilmiye tekaüdü şiktaş, Üsküdar, Haydarpaşa, Ka ve eytam, hidematı vataniye ma Mes'ele bundan ibaret olunca manya'dan celbedilmekte olan sımpaşa, Samatya, Eyip ve Sulta aşları. ortada mes'ele kalmamak lâzımdır. Dr. Kolloriye nahmet şubelerinde yapılacaktır. 26 haziran perşembe kadınlara, Halbuki Fakültede de bu mes'ele Ankara civarında yapılacak su • Müracaat günleri ve sırası şöyfLÛtfPV nin her nedense mes'ele olarak ilama işleri için Almanya'dan müte MlllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIİU^IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHII dame edildiğini gördük. Gariptir hassıs olarak Dr. mühendis M. Kolki bu mes'ele dolayısile Darülfü [Mabadi 3 üncü sahifede] nun emini Dr. Neş'et ömer B in sahItlllllllllllllll MltllllllllltlllMIIİIIIIllltlllfl 1 1 1 1 IMII lltmilli sı dahi sık sık mevzu bahsedilmektedir. Neş'et ömer Beyin Türk i «Muhit'teki beyanat bir tebessüm lim hayatındaki muhterem mevkiiarasında söylenmiş lâtifeden ibarettir» ni yalnız bütün Türkiye değil, dünya ilimâlemi de bilir. Doktovn usul ve kanun haricinde iş görecek Namık Kemalzade Ali Ekrem ve kimselerden olmadığı da çok ma Uşşakizade Halit Ziya Beyler ara lumdur. Buna rağmen ortadaki sındaki yenilik ve şive münakaşası mes'elede Neş'et ömer Beye söz dolayısile dün Ali Ekrem Beyin bir söylemek için vesile bulunmasını cevabmı neşretmiştik. Ustat Uş asla tasvip olunamıyacak bir iş oşakizade Halit Ziya Bey de dün Ali Ekrem Beye cevaben bize teleIarak ifade etmeğe mecburuz. Dün Tıp Fakültesi muallimleri fonla aynen şunları söylemiştir: nin aktettiği mecliste Doktor Kâ« Muhterem üstat Ali Ekrem Halit Ziya Bey zım Esat Beyin hocalığa tayini et Beyefendinin bana hitaben yazıl rafında izahat verilerek mes'elenin mış olan bir mektubunu bugünkü Ekrem Beyefendinin bir namı müsmaarife ait kısmında hiç bir kusur Cumhuriyet'te gördüm. Ve cevap tearla bana tariz ettiğine vâkıf deolmadığı neticesine varılmış, fa vermekte geç kalmaktan korka ğilim. Darülfünun derslerine dai kat bununla beraber gene Darülfü rak sizi telefonla taciz ediyorum. re de «Muhit» mecmuası muahrrirnun Eminine karşı bazıları tarafın Her şeyden evvel şunu tasrih etmek lerine itiraz yolunda beyanatta bu[Mabadt 3 üncü sahifedei dan bazı sözler söylenmeğe çalışıl isterim: «Malumat» risalesinde Ali IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII dığı görülmüştür. Ayni mes'ele hem kusursuz, hem kusurlu olamaz. Ku Darülfünun muhitinde tetkik, ta j biri ve belki de birincisidir. Neş'et sur veya kusursuzluk şahsa göre mik ve hatta iltizam olunduğunu ömer Bey memlekete hizmet aşkı değişmez. Darülfünun emini, Kâ görmek isteriz. Darülfünun muhi ile bu ağır yükü omuzlarına almakzım Esat Bey işinde Tıp Fakültesi tine lâyik tetkiklerde ise dolam tan çekinmemiş ve pekâlâ da yapnin müttefikan verdiği kararı tat baçlı itirazlar yerine ilmî taharri mıştır. 0nun Türk ilim hayatına bik etmeğe çalışmaktan başka bir lerin hakikî ve munis çehresi gül zat ve zaman vermek için adeta didinircesine çahştığını yakından göşey yapmamıştır. Buna rağmen melidir. kendisine gene tariz edilmek temaDoktor Neş'et ömer Beyin Da renler kendisinin Darülfünun emayülü gösteriliyorsa o zaman buna rülfünun emanetini kabul etmesi netine gelmesindeki isabeti pek iyi başka sebepler aramak zarureti ha maddî hayatı itibarile pek mühim takdir ederler. sıl olur. Darülfünunumuza vakur olma bir fedakârlık olduğunu herkes bisını tavsiye etmek fazladır. MüesAcaba bu sebepler ne gibi şey lir. Doktor Neş'et ömer Bey bu felerdir? Eğer Darülfünunun bu sene dakârlığı ile bu memlekette evvelâ sesenin kendisi vekar ve haysiyet Yahu, kendi kendine ne söylenip duruyorsun? teahhur eden ıslahatı tasavvurları kendisinin hakikî ilim adamı oldu ten ibarettir, ve bizim hiç şüphe Nasıl kızmazsın birader, parmağım kesildi, kan durmuyor ki!.. bu tarizlere esas ise bunun bütün ğunu isbat etmiştir. Hakikî âlimler miz yoktur ki onun bu yüksek hüviörümcek koyayım diyorum ama buralarda da bulunmaz ya bu mü Türk milletince bir umde olduğunu için memlekette şahsî hesaplar yeti vaziyete hâkim olmakta gecik Ankara'da evvelki günkü at yarış barek? söylemek lâzımdır. Biz bu kadar fevkinde görülecek millet işleri miyecektir. larından intibalar: 1 lsmet Pş. A canım, niye merak ediyorsun, Yeni postaneye gir, örümcek mühim bir mes'elenin daha ziyade vardır, ve Darülfünun işte o işlerin YUNUS NAD1 Hz., 2 Gazi koşusu, 3 Seyirciler kıyamet gibi, istersen örümcekten balya yap!.. Tıp Fakültesi meclisi müderrisîni toplandı Sulama îşleri Kâzım Esat Bey mes'elesfnde muhalifi Almanya'dan bir usul hareket olmadığı anluşıldı Içtimada Maarif Müsteşan Mehmet EminB.de bulundu mütehassıs geliyor Üç aylıkların yarın tediyesine başlanacak Tediyat bir haftada ikmal edilecektirMuracaat usul ve şeraiti HalitZiya Bey, A. Ekrem Beye cevap veriyor Yenilik veşive münakaşası

Bu sayıdan diğer sayfalar: