24 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM İkinci ALTIN Piyangosü Kupon No:96 Zannedersiniz ki darülfünunu altüst eden hadise mühim ve ciddi bir ilim meselesidir! Hayır, dedikodu... Sene 12 — No: 4202 İstanbul — 1686 Tahrir telefonu Trak rakya ihracatı Ticaret borsası şark demir yollarından şikâyetçi Bugünkü şerait altında ihracatın İstanbuldan yapılması imkânsız < Sirkeci rıhtımından bir manzara ile | M. Paskalı Pr gi etmiştir. M, caret arasındaki ibtilâf | Paskal hey eki e miştir. Tüccarın —“ het t başlasın o zama! a vr Yakında Trakya | düşünürüz, diye cevap vermişi tir takası ihracat o başlıya- Bu cevap borsa heyetini pm saklı, Fl iki Şark demir yol- tmemiştir. Borsa bu husı larının tahmil ve tahlive ei ikti âleti ü e vi pek EE alir Vag akne el iktisat vekâletine müracaat e m iği zaman içindeki malı Ml pa rai e lar boşaltmaktadır. Bu yüzden — Şârk ie İN her. vağon başına 10 liradan vağondaki malları kendi vesaitile fazla boşaltma parası düşüyor. mavnalara borak e eğ akyadaı Bu sebeple (malın doğrudan | bunu temin etmezse Tra doğruya mavnalara boçalkka İstanbul tarikile sevkiyat yapmağa isteniyor. imkân olamıyacaktır. Kumpanya Ticaret borsası namına bir | tüccara MR göstermekten heyet şark demiryolları müdürü | çekiniy. Ankarada daşiddetli yağmur Yağmurdan h hasıl olan seller Yenişehirde epice tahribat yaptı a Dünkü seylâpta en çok zarar gören hilâllahmer merkez binası Dün sabah Ankara'ya müthiş ve | Hilâliahmer merkez binası İ-gi g ANE yağd nmüd- | afetin başlıca kurbanı olmuştur. meydana çıkmıştır. det dev. en yağmuı Binanın arkasındaki zemin katın- Dikmen e ikeraden Ankara üzerine | da kalorifer dairesine inen mer- glriyexe eğilen en geniş | diven (o kapısından ve bodrum ve muntazam cadde olan Yenişe- | katının iğer © pencerelerinden hir caddesini Gazi bulvarını ve | içeriye giren sular, gerek kalori- | — e mıştır. Bu | çe, dairesini, “gi e epi 2 uğyan ıka devam etmiştir, Sel kesilince itfaiye gelerek suları KR AE elpiş ye b atıp caddeleri temizlemeğe ba: MARtezsimetye itifmnde geri a Giren mesa bir havuz teşkil etmiştir. Bu âni ilen r ve park su Il hücumu karşısında depodaki | birikintilerinden O kurtulmuş ve | Hilâliahmer pulları, kıymetli evrak ve (De vamı ikinci sahifede) SALI — 24 Haziran 1930 Gazi Hz. Gazi Hi akşam sa; on sekize lü Bakal saraya (avdet byk Zaro ağa Bu sabah gelen “Mesaje d'Aten,, gazetesi Zaro ağanın İstanbldan Amerikaya giderken Pireye uğra- dığını yazıyor. ve Pirede bi muharriri ile Zaro ağa arasında i i oturduğu kahve: yukarıki resmini ağa şimdilik bir yere düşünmediğini söylemişt ir. Dayinler vekille Temmuzda > Ankaraya gelmeleri muhtemeldir Ankara, 23 (Telefon) — Gelen malümata göre maliye mütehas- sısı M. Rist mali vaziyetimiz hal k- kında raporunu hazırlamı doğru dayinler vekillerinin Anka- | İ raya gelm İ eleri muhte Müdafaai riliye vekil Ani 23 (Telefon) — Mü- daai milliye yi e kara müs- in Naci paşi iş için bu bah Kırikkaleye lke in a t etmeleri muhtmeldir. İdare telefonu : İstanbul — 1484 Fiatı 5 kuraş Dünkü maç nasıl oldu? Genç takımımız 2-2 Macarla berabere kaldı Salâhattin üst üste üst üste gol ke kaçırmasaydı ve müdafaamız daha düzgün al galip gelecek Fikret Muz zaf. erin uz genç İstanbul o mubtelitile yaptı | her iki mudafii al -2 yı rabere kaldı. Takı- | kalecile karşı karşıya kaldı fakat mımız 5 Fenerbahçeli 3 Beşik- | asabi bir vuruşla topu avuta attı, taşlı 2 İstanbul spo oyuncu- | Muzafferin sıkı ye şütu kale dan şu şekilde terekküp etmişti. A iç taraftan çarparak avuta e ket i. Gâh bizi imkiler Mi 5 e Adı Şar a e En nihayet dün pek Mahmut ir üzel bir oyun oynayan Muzaffer, zi S Niyazi Salâhadı güzel bir eşape ile topu ağlara din arm Eli Fil Takım kaptanı Fikret hakem de | takti. Şeref B. | © Macarlar, dorhal sıkı bir akın Öğün ele başlamaz macarlar | yaptılar. Macar sol açıgının yere sıkı bir kaç akın yaptılar. sürünerek (attığı korneri, müda- faamızın o acemiliğinden istifade eden misafirler kalemize tıktılar ve beraberlik sayısını , birinci sonra | haftayımın bitmesine bir dakika başladık. | ( Devamı ikinci sahifede ) i Bu ; ınlar esnasında müdafaamızin hayli bocaladığı uzun vuruşlar yapamadığı görüldü. m mlara akıi ri maüksabil SUT KURUŞ | — 35 kuruşa süt!. Bu ne pahalılık?.. — Tabii birader, bu semtte su azdır!. 7

Bu sayıdan diğer sayfalar: