25 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDINCI SENE N 2202 Başmuhorrlrl YUNUS NADt I IDAREHANESI: / Düjufluumunıije karşısında dairei mahsusa j Teİgraf: İstanbul Cumhuriyet I Posta k u t u s u : N° 2 4 6 « • • • • • • • • • « • • » • » • • • • • * » • • » . Başmuharrir ? 2366 • Tahrir müdurü : 3236 İdare mUdürü 2365, Kitap kısmı: 472 u m h u rı Şehremanetinde barem ÇARŞA'VSSA 2 5 j MÜDDET: ;TÜ8Kİ¥£ 1$N! HfiftİÇ İÇtN j İ Seneiiğfj I4@0 Xr. : 2700 KrTj | 6 Ayfagıl~%e~Sr.^"l450 Kr. \ 8<M> her yerde Millî servetin toplanma şartları Tasarrufta esas şart iktisadi terbiye ve propagandadır. Büyük Gazi'nin başımızda bulunmast bu yolda en büyük propaganda tesirini yapacaktır. Evvelki makalelerimizde tasarrufun ve millî servetler birikmesinin en mühim esasatı olan sabit para, mutedil vergfler ve istihsalin tezayüdü gibi şartları tetkik etmiştik. Bugün de tasarruf için çok muhim bir şart olan propaganda esasından bahsedeceğiz. Propagandadan maksat tasarruf için her tarafı velveleye vermek değil, belki halkı tasarrufa ahştırmak için terbiyevî bir mahiyette istihzaratta bulunmaktır. Tasarruf için nıusait bir saha vucude getirdikten sonra propaganda pek buyuk bir tesir icra eder. Çunkü ufak bir istisnadan sarfı nazar olunursa, beşerin fıtrat ve kabiliyetinde tasarruf için büyük bir temayül mevcuttur. Peygamber Yusuf'un Mısır'daki Fir'avun'un ruyasını Izah ederken, yedi sene bolluktan sonra yedi sene kıtlık geleceğini ve bu bolluk senelerinde kıtlık için tasarrufta buluaulması lâzım geldiğine dair sözleri, iptida! bir mahiyette olmakla beraber tasarrufun çok eski zamanlarda da düşünüldügünü irae eder. Zaten eski zamanlarda tasarruftan ancak bu mana anlaşılırdı. Zürraın lede ettiği mahsulâttan ertesi sene için tohum saklamaları bu basit kaideye istinat ediyor ve beşerin tasarrufa olan temayülünü gösteriyordu. Mübadele vasıtası olarak ayniyat yerine paranın kabuı edilmesi üzerine tasarruftaki esaslarda tekâmul asarı görülmeğe başlanmış ve yalnız yarını değil daha çok uzun zamanları düşunmek esasını istihdaf eylemiştir. Delphi harabelerinde bulunan bazı eserlerde eski Roma'Iıların esaret zamanında tasarruf için çok iyi bir teşkilâta malik oldukları anlaşılmıştır. Orada mabette bulunan bir teşkilâta esirler para bırakıyor ve bilâhare esaretleri kendisfnden nezolundufu zaman onlara bu para taksim ediliyordu. Roma askerleri de kendilerine verilen para ve ganimet hissesile hediyelerden yarısını sancakları hesabına hıfzediyor ve ihtiyarlıklarında bu paradan onların maişeti temin olunuyordu. Bu iptidaî tasarruf duşünceleri en ziyade 18 inci asırdan itibaren çok münbit bir sahaya girmiştir. Bu asırdan itibaren bütün Avrupa'da tasarruf sandıkları tesis edilmiş ve artık en küçük paralar bile toplanmağa başlanmıştır. Bugünkü muazzam tesisatı maliyenin ruhu ve esası bu küçük tasarruf sandıklarından başlamıştır. Cemiyeti Belediye yeni kadroyu kabul etti liye Vekâletinin tasdikine arzedildi Dün bir denîz Yeni bir bina yık Idı 2 ki tenezzühü icra şi öldü, 1 yaraiı var buyurdular Eylulde tatbik edîlecek kadroDahi Reincumhur Inhıdama sebep binanın altı yapı'maHz. dün akşam üzerine kadar Dolmabahçe sarayında meşgul olmuşlar, saat 18 de refakatlerindeki zevatla birlikte Adaya doğru bir deniz tenezzühü icra buyurmuşlardır. Gazi Hz. akşam tekrar saraya avdet etmişlerdir. Gazi Hz. Ankara'da feci bir inhidam dan üst katının yapı9mış olmasıdır Tevf*k Salim Pş. Selma ve Azade H. lara ceyap veriyor Etibba odası reisi Profesör Dr. Tevfik Salim Pş. Mübeccel Hanımın zayıflatılması mes' elesi münasebetile kendisine hitaben bir açık mektup Cemiyeti Belediye azası içtima halinde neşreden Selma ve (Yuvaraktaki zat Emin Âli Bey) Cemiyeti belediye dün Tevfik Beyin lara böyle bir cetvel ilâvesine lüzum gor Azade Hanımlara riyasetinde toplanmıştır. Şehremini Mu memiştir. Mazbatanın kıraatini mute cevap vermektedir. hittin B. de azalar arasında oturuyordu. akıp azadan Avni Bey baremde müte Tevfik Salim Pş. Munakaşalara sebep Okunan bir takrirde Kayışdağı suyunun hassıs etibbanın ne suretle terfih edil nın cevabını aynen olan takrir sahibi Kadıköyü'ne kadar isalesi Ekrem Rüş diğini mazbatadan anlıyamadığını söydercediyoruz: Dr. O. Şevki Bey tu Hofman şirketine ihale edildiği hal lemiştir. Bıitçe encümeni reisi mecliste cMuhterem Hanımefendiler, de tesisat Kurbağalıdereye kadar geti hazır bulunmadığından azadan Emin Açık mektubunuzu okudum. Sizleri ve rildikten sonra terkedildiğinden bahse Âli Bey demiştir ki: dilmekte ve mukavelenin temini tat Bareme göre Emanet memurlarınm faaliyetinizi yakından tanımakla şerefbiki talep edilmekte idi. Bu takrir maka maaş cetvelini tanzim ederken bütçe yap olmadığım için cevabım ancak umumı Emanete havale edilmiştir. Bundan icabatını tamamile düşünduk. Eylulden mî mahiyette olacaktır. 1 Türk'lerin vücutlerini çok ihmal sonra muzakerenin esasını teşkil eden itibaren yeni şekil tatbik edilecektir. etmiş olduklarına ve ecdadımızın iyi ve Emanet memurları maaşatının barem İdarei hususiye cetveli Dahiliye Vekâleguzel vücutlerine bugun malik olmadıkanununa tevfikan itası hakkmda büt tine gondermiştir. Biz göndermezsek olçe encümeni mazbatası okunmuştur. Bu maz. Memurlarm 929 senesinde aldıkları ğımıza kaniim. Türk'e eski bedenî kudmazbatada Emanet mudiran ve memur maaş esas tutularak bu maaşlar barem retini verdJrecek her şeyin yapılmasına larımn maaşlarmın barem cetveline deki cetvelde hangi dereceye tekabül e ve bu arada beden terbiyeslne şiddetle ne suretle uydurulduğu hakkında umu diyorsa öyle yaptık. Memurini Sıhhiye taraftarım. 2 Yalnız beden terbiyesinde gaye mî izahat verilmekte ve her mudür ve için ayrı kayıtlar vardır. Onu da nazarı zaman ile değişen ve az çok modaya tabi memurun ne miktar maaş alacağı zik dikkate aldık. Fen memurlarının ihtisas olan güzellik değil, iyilik, yani azamî redilmekteydi. İşin mustaceliyetine meb zamlan da nazarı dikkate alınmıştır.» sıhhî kabiliyet mefhumu olmalıdır.Bu ni Emanet azaya tevdi edilen mazbata[Mabadi 4 üncü sahifedel gayeye vüsul için yapılacak her tedbirin ve bu maksatla vücude gelecek her müessesenin en hararetli taraftarıyım. Bu gibi müesseselerin doğrudan doğruya tıbbî idare veya nezaret altında bulunması zaruridir. 3 Vücudu sırf guzelleştirmek gayesile vücude getirilen müesseselerin muzır iş görmek ihtimalleri pek çoktur. Bunların tıbbî kontrolsuz uluorta iş gormeIerinden büyuk zararlar olabilir. Hükumetin bunları zarar vermiyecek şekilde çahşmaları için kâfi tedbir alması lâTasarruf için halkı hazırlamak, ona zımdır. Hürmetlerimi takdim eylerim bir nümune olmak, onun zaten mevcut efendim. olan tasarruf fikirlerini tenmiye eyleTevfik Salim mek, büyük devlet ve millet adamlarının en mühim işlerinden biri olmuştur. Fransız Ihtilâlinde halkın aç ve perişan olmasına rağmen, Mirabeau, (Mirabo) nun 1791 senesinin 13 üncü kânunusanisinde Millet Meclisinde irat ettiği meşhur nuKahire 23 (A.A.) Meb'usan tuk, en küçük sınıf halkı bile, tasarrufa meclisinde her türlü içtimaı menetAfmr'/ı meşhur hakem cuma günü ahştırmak için çok canlı sözleri ihtiva miş olan yeni hükumetin bu karamaçı idare edecek eder. Ondan sonra artık İngiltere'de rına rağmen 100 kadar meb'usan Kral Fuat kuAlmanya'da, İtalya'da büyük devlet a ve âyan azası parlâmentoyu mu pası için Turkidamları her fırsatla halkı ikaza çalışmış hafazaya memur polis kuvvetlerile ve, Mısır, Filisve bunu memleket siyasetinin en mühim vuku bulan bir müsademeden sontm ve Yunanisbir noktası addetmiştir. Türk milletintan millî futbol ra parlâmentoya girmişler ve bir içden Türk toprağında yeni ir âlbem yatakımları arasın tima akdetmişlerdir. Bu içtima 25 ratan Büyük Gazi, ne çok teessüf oluda yapılacak beynur ki, o zamanlarda Türk milletinin dakika devam etmiştir. Nahas Paşa nelmilel musababaşında bulunmuyordu. Her halde bir hazır bulunanlardan meşrutiyetin kaları idare edeçok işlerde ve az zaman içinde mucize muhafaza edeceklerine yemin et cek olan Mısır'Iı ler yaratan Türkiye, bugün tasarruf si melerini talep etmiştir. Bir müd hakem Yusuf yasettnde de başında ve ilk safhada Bü det sonra siikun ve intizamı iade Mehmet B. dun Romanya vapuriyük Gazi'sini görmekle müftehirdir. O etmek ve başka meb'uslarm parlâMtsır Kralı 1 inci Fuat le şehrimize gelnun ikazatı, onun teşvikatı bütün Türk' mento sarayına girmelerine mâni lere tasarrufa alışmak için en büyük olmak için diğer polis kıtaatı saray lî müşkülleri halletmeğe muvaffak miştir. . . Yusuf Mehmet B. Rıhpropaganda tesirini icra edecektir. önüne gelmiştir. olmasının muhtemel olmadığını tımda futbol fe Yusuf Muhammet Tasarruf için yapılacak propaganda, Bey Yeni hükumetin, derasyonumuz a Londra 23 (A.A.) Mısır'm si yazmaktadır. bir taraftan gazeteler, mecmualar, mevzası tarafından istikbal edilmiştir. Yumeşrutiyetin himayesini temin etizeler, nutuklar, ufak risaleler ile olduğu yasî vaziyetini tetkike hasretmiş suf Mehmet Bey şehrimizde bir kaç gün gibi diğer taraftan da bu propagandaları olduğu makalede Taymis gazetesi, mek maksadile Kral Fuat ile Na kalacak ve bu beynelmilel musabaka her suretle pratik bir hale getirecek te âyan ve meb'usan meclislerinin has Paşa arasında cereyan etmekte hakkında federasyonla temas edecektir. sisata lüzum vardır. Bunun en güzel ve muzaheretine istinat etmiyen bir olan müzakeratın neticesine inti Kral Fuat müsabakalarına iştirakimiz İnhidamın civarında vu ku bulduğu Balıkpazarı Ankara 24 (Telefonla) Bu kadan para almak istediği için bir sabah Ankara'da vuku bulan in an evvel çatıyı kapamağa çalış • hidam çok feci olmuştur. Yıkılan mış, birinci, ikinci katın duvar ve bina, Balıkpazarı'nda Kınacızade bölmeleri yapılmadan hemen ü Pasaji ittisalinde yeni yapılmakta çüncü katın ikmaline başlanmış • olan apartımandır. Apartımanı tır. Bürhan Can B. isminde birisi, fa Söylendiğine nazaran mimar Naizle aldığı para ile bu biriayı yap zım B. bu vaziyet karşısında Şehtırmaktadır. Apartıman mimar Na remanetine bir istida ile müracaat zım B. in nezareti altında inşa e ederek binanın bu tarz ve şeraitle dilmekte iken Bürhan Can B. ban Avn:pa konkurlaıı Güzel San'atlar Akadem!sinde ta'ebe müsabakaları iktnaî edîl.'yor Mısır hükumeti tam bir mutlakiyete giriyor Meb'uslar zorla meclise girerek hararetli bir İçtima aktettiler Hakem Y. Muhammet Bey dün geldi ıııııııııııııı IMabadl 2 inci sahiiede] hükumetin simdiki iktîsadî ve ma zar etmesi muhtemeldir. [Mabadi 2 incı sahifede] Çok ciddî ve muntazam mesa: ile çalışmakta olan Güzel San'at ler akademisinde muhtelif şubele rin Avrupa konkurları hitam bulmak üzeredir. Mimarî konkuruna istirak eden talebelsrin eserleri iuri hey'eti ve muallimîer tarafından tetkik edilmiş, bu şubeden Abdul lah Ziya Bey Avruoa kcnkurunu kazanmıştır. Rıza Şükrü. Ferruh, Reşit Beyler de diploma almağa muvaffak olmuşlardır. Resim ve heykeltraş şubelerine dahil talebe Yukarıda Şemsi Ruhi Beyin \Balerin eserleri perşembe günü teşhir hkçılar toblosu], aşpğıda Celâl edilecek, bunlar da jurinin tetki Beyin [Menbaın kadı/ila ifhamı] kinden geçirilerek bu şubenin Avheykeli rupa konkuru nihayet bulmuş olaKonkurlara istirak eden talebej caktır. Resim konkuruna Şemsi Ruasarı arasında çok nefis ve ciddenj hi, Ziya, İlhami Şefik Beyler işti muvaffak olunmuş plân, modelJ rak etmişlerdir. tablo ve heykeller vardır. Bunların] Konkura heykeltraş şubesinden genç san'atkârlarımızın ne kadar3 de Sabiha Ziya Hi^rn ile Celâl Bey istirak etmişlerdir. Bu kısmın ümitli yetişmekte olduklarına bi ; eserleri henüz teşhir edilmemiştir. rer canlı delil teskil etmektedir. L Sokaklarımız asrî. Köprülerimiz asrî. Vesaiti nakliyemiz asrî. Evlerimiz asrî. Ahırlarımız niçin asrî olmasın?. gehremanetinin hakkı vari..

Bu sayıdan diğer sayfalar: