25 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

25 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

J ı;jv CumAurıyet G Muhafaza müdürlüğünden: 1 Gümrükler muhafazasının (1) numaralı vapurunun tamiratı 20 gün muddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 2 Şartname sureti musaddakaları Muhafaza müdiriyetinden alınacaktır. 3 Teklif mutedil görüldüğü takdirde 5 temmuz cumartesi günü saat 14 te ihalei katiyesi icra kılınacağından Gümrük Muhafaza müdiriyetinde vakti muayyeninde teminatlarını hamiletı hazır bulunmaları. Maarif Vekâletinden: 1 Orta tahsil mektepleri Türkçe, Tarih, Coğrafiya, Tabiiye (Fizik kimya, Arziyat dahil), Riyaziye, Fransızca, Almanca, İngilizce, dikiş biçki (nakış ve ev idaresi dahil), musiki muallim muavinliği imtihanları açılmıştır. 2 Bu imtihanlardan Türkçe, tarih coğrafiya tabiiye, riyaziye ve ecnebi lisan imtihanları 6 eylul 1930 tarihinde tstanbul'da Darülfünun'da yapılacaktır. 3 Dikiş biçki imtihanı 4 eylül 1930 tarihinde Istanbul'da Kız muallim mektebinde yapılacaktır. 4 Musiki imtihanı 4 eylul 1930 tarihinde Ankara Musiki muallim mektebinde yapılacaktır. 5 Dikiş biçki ve musiki imtihanlarına girmek istiyenlerin ya bir kız sanayi mektebini ve yahut bir orta mektebi ikmal ederek şehadetname almalan ve altıncı maddenin B, C, D fıkralanndaki şartları haiz bulunmaları lâzımdır. 6 Diğer derslerin imtihanlarına girmek istiyenlerin : A) Tam devreli resmî ve hususî veya ecnebi liselerden ve yahut muallim mektebinden mezun olmaları ve muallim mektebi mezunu olanların da en az iki sene muallimlik yapmış olmaları şarttır. B) Yirmi yaşından aşağı ve kırk beş yaşından yukarı olmaması. C) Muallimlik edebilmesine mâni bir arızası olmadığı hakkında manaıli Maarif idarelerindeki nümunesine tevfikan fotoğraflı ve tasdikli sıhhat raporu. D) Bir cinayet veya cünha ile mahkum olmadığı hakkında hüsnühal şehadetnamesi ibraz etmeleri lâzımdır. 7 Bu şartları haiz ve imtihana talip olanların 1 ağustos 1930 tarihine kadar adresleri sarih yazılı bir istida ile Maarif Vekâletine müracaat etmeleri ve istidalarına, mektep şehadetnamesi veya tahsil derecelerine ait tasdiknamelerinin asıl veya tasdikli suretlerile sıhhat raporlarını ve hüsnühal şehadetnamelerini ve mahalli Maarif idarelerinden tasdikli ve fotoğrafh fişleri ile üçer adet kartonsuz fotoğraflarımn rapdedilmesi lâzımdır. 8 îmtihanı kazananlar her hangi bir dereceli mekteplerde muallimlik etmemişlerse.bir sene muddetle her hangi bir orta dereceli mekiepte 20 lira maaşı asli ile muallim muavini olarak istihdam edilecekler ve o ders senesi nihayetinde talimatına nazaran muvaffak oldukları taayyün edenler muallim olacaklardır. Beyoğlu Birinci Noterliğine Esbabı muhikkaya müsteniden feshi tarafımızdan dava edilmiş iken müddetinîn 81 mayıs 1930 tarihinde hitam bulmuş olmasile kendiliğinden hali tasfiyeye girmiş bulunan ve o tarihten itibaren arük tayin edilecek tasfiye memurlarından maada hiç kimsenin vaz'i izma salâhiyeti kalmamış bulunan (münfesih Nemlizade Mahtumlan ) kollektif şirketi sabık şürekâsından Nemlizade Galip Beyin guya şirket namına Bedri Beye tebliğ ve birer nüshasını muhtelif gazetelerde neşrettirdiği tebligatta (Nemlizade Mahtumlan) şirketinin hitamından sonra muamelâtı ticariyede bulunmak üzere tesis ettiğim (Nemlizade Mitat) unvanh ticarethanem sicillinin mahkemece terkini kaydına karar verilmiş olduğunu zikir ve beyan ettiği görülmüştür. Bu hususa dair gerek münfesih şirketin ve gerek şahsimın kâffei hukuku mahfuz kalmak üzere şurasmı son defa olarak beyan ederim k i : Nemlizade Galip Beyin Samsun mahkemesinden gıyabımda istihsal etmiş olduğu iptidaî hüküm, mahkemei temyiz ticaret dairesüıce ittifania nekzedihniş ve binaenaleyh ortada NemUzade Mithat ticarethanesi sicillinin terkinine dair bir hüküm ve karar gayri mevcut bulunmuştur. Keza mumaileyhin, Nemlizade Mithat ticarethanesinin İstanbul merkezi sicillinin terkini hakkında îstanbul birinci tiearet mahkemesinde ikame eylediği dava dahi ittifakla reddolunmuştur. Hal böyle iken Galip Beyin gazetelerle vaki ilânatında ve her fırsattan bilistifade "Nemlizade Mithat sieilli ticaretinin kaydınm terkinine karar mevcut olduğundan,, bahseylemesi, kendi itirafatı mükerreresile de müeyyet bulunduğu veçhile, her türlü tedbire bilmüracaa şahsımı ızrar maksadı mahsusuna müstenit ve külliyen hilâfı hakikattir. Keyfiyet malum olmak üzere sureti musaddakaları yedimde bulunan Temyiz ve tstanbu] Birinci Ticaret mahkemelerinin kararlarmı berveçhi ati dercediyorum. Binaenaleyh dokuz nüshadan ibaret bulunan işbu izahnamenin İstanbul sieilli ticaret bürosuna irsali ile sieilli tiaaret ve Türkçe ve Fransızca Cumhuriyet ve Akşam ve Fransızca İstanbul ve Jurnal d'Orient ve Almanca Türkişe Post gazetelerile neşrini ve bir suretinin nezdinizde hıfzını rica ederim efendim. Nemlizade Mithat TÜRK1YE CUMHUR1YET1 Işbu flâm mahkemenin 930 senesine ait ve 950 numarasında mevcut zabıtnamesine müstenittir. M1LLET NAMINA Hakkı kazayı haiz bulunan İstanbul mahkemei asliye birinci ticaret dairesî atiyüzzikir kararı ittihaz etmiştir : Reis Aza Aza Şemsettin Beyfendi Rüştü Bey Nazım Bey Mu'teriz : Samsun'da Tütün merkezinde mükerrer 48 No. ticaretanede ve tstanbul'da Nişantaşın'da Cabi sokağmda 4 No. hanesinde mukim Nemlizade Mahtumlan kollektif şirketi şürekâsından ve müdiranmdan Nemlizade (Galip) Bey. Mu'terizün aleyha : Istanbul'da Bahçekapı'da No.23 mukim Nemlizade (Hamdi) Bey mahtumu NemUzade Mithat Bey. Nemlizade (Galip) Beyin itirazı kollektif şirketin şürekâsından bulunan (Mithat) Bey ticaret kanununun 168 inci maddesi mucibince mevzu şirketi teşkil eden muamelei ticariye nev'inden bir muamelei şürekâyı sairenin muvafakati olmaksızın kendv hesabına yapmakta memnu bulunduğu halde mumaileyh münferit muamelei ticariyeye mübaşeretle bu suretle ünvanı tîcaretini tescü ve ilân ettirmiş ve kollektif şirketinin merkezini de kendisine ikametgâhı ticari göstermiş ohnasından dolayı işbu tescilin iptali keyfiyetine mütedairdir. Mu'terizünaleyh (Mithat) Beyin Avukatı (Saim) Beyin müdafaatı ise basit usulü muhakemeye tabi olmıyan bu davanın tahkikata tabi turuhnası ve mu'terizin kollektif şirketinin müdiriyetinden çekilmiş bulunması itibarile de şirk«t namuıa bakkı itiraza malik olmadığı ve Samsun mahkemesinde tazminat talebine dair ikamei dava etmiş ve müvekkili de şirketin feshi hakkında dava açmış olduğundan bu davalar neticesine intizar edilmesi ve nihayet bu suretle münferit tescilin iptaline cevaz ve sebebi kanunî bulunmamış obnası keyfiyatından ibarettir. Tescilin iptaline dair itirazatm şekli muhakemesi ticaret kanununun 86 ıneı maddesinde tasrih edilmiş ve binaenaleyh H. U. muhakemeleri kanununun mevzuanndan hariç bulunmuş olduğundan bu kısma ait olan itiraz ve def'i varit değildir. Kanununun 168 inci ve 169 uncu maddeleri her şekle hakkı dava bahşetmekte olduğundan şirketin müdiriyetinden çekilmiş bulunması irirazına malik değildir. Samsun'da ikame eddilmiş olan davanın işbu itiraz ile alâka ve irtibatı görülmemesi hasebile o davalar neticesine intizara bir lüzumu kanunî yoktuıv ttirazın muhik olup olm'adığının tetkikine gelince : Mu'teriz itirazını (Muhik ohıp)lki kelime fazladır. Ticaret kanununun 168 inci maddesine istinat ettirecek şerik (Mithat) Beyin münferit tesq^inin iptaüni talep etmektedir. Mezkur madde yukarıda söylediği üzere kollektif şirket şürekâsından mevzu şirkete mütedair bir muamelei tüccariyeti kendisine veya ahara ait bir muamelei ticariyei yapmakta memnu olup bu memnuiyet hilâfına hareket «dildiğt takdirde yapılacak muamele onu takip eden maddede münderiç ve musar rah bulunmakta ve işbu itibarla münferit muamelei tüccariyeyi ifa eden bir şerikin ünvanı ticarisinin tesciüne haizi tesir bulunmamaktadır. Binaenaleyh bu tescilden dolayı vaki itiraz varit bulunmadığından itirazın reddine ve masarifin mu'terize tahmiline kabili temyiz olmak üzere 28 nisan 930 tarihinde vicahe" ve müttefikan karar verilerek tefhim kıhndı. tmza : Fahire Reis Aza Aza Zaptuıa mutabıktır. Şemsettin Rüştü Nazım Başkâtip İmza : 21 1,930 Resmî mühür: Vakıf akarlar müdürlüğünden: Müzayedeye vazolunan emlâk 1 Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf handa 124 No. mağaza. 2 Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf hanın asma katmda 2, 10, 12, 14, 16, 29, 35, 36, No. odalar. 8 Birinci katta 9, 16 ve 18, 29, 32, 33 No. odalar. 4 Ikinci katta 81, 2,5,6,8,10, 20,21, ve 23 ve 24 ve 25,26,29 ve 30, 31 ve 32 ve 34, 37 ve 39 No. odalar. Müddeti müzayede : 19 haziran 930 dan 12 temmuz 930 cumartesi günü. Balâda muharrer emlâk kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere tstanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. Defterdarlik iiânlan Dühuliye le girılen oyun ve e^Jence mahalleri sahiplerinin nazarı dıkkatine: 1 Eğlence ve hususî istihlâk vergisi kanununun birinci maddesinin (D) fıkrasında yazılı oyun ve eğlence yerlerine giren her naüşteri kanunun 9 uncu maddesinde şekil ve evsafı yazılı matbu damgayı havi dühuliye biletini hâmil olacaktır. Yalnız kanunî ve resmî vazifelerinin icabatından olarak oyun ve eğlence mahallerine dühuliye vermeksizin girmeleri ve icabı halinde seans nihayetine kadar kalmaları mecaz ve mutat olan resmî memurlar ücretsiz girebüeceklerinden bu takdirde kendilerinden bilet aranıj^maz. 2 Müşteriler, biletlerinin bedeli fevkindeki mevkilere oturtulamaz. 3 Biletler dip koçanlı ve defter halinde olmak üzere üç parçadan mürekkep olacaktır İstihlâk vergisj^ pulları yarısı dipten birinci parçada ve diğer yarısı buna merbut ikinci parçada ve damga pulları da yarısı ikinci ve diğer yarısı üçüncü parçada bulunmak üzere matbu damga suretinde mevzu bulunacaktır. Bu parçalardan orta parça (ki bir tarafında istihlâk vergisi pulunun ve diğer tarafta damga pulunun yarısını muhtevidir). Kapılarda Maliye ve Darülâceze kontrol memurfan tarafından alınacaktır. Uçüncü parça müşteride kalarak seans nihayetine kadar muhafaza olunacaktır. Dip parçada cilde merbut olarak müessesede kalacaktır. ( * i ., Biletlerin seans nihayetine k^dax muhgfazası ve her talep vukuunda Afelİyfi vç, tÇarülâceze kontrol memurlarına ibrazı mecburî olduğu, biletlerin müşteriye ait kısımlanna matbu olarak dercedilecektir. 5 Biletlerde müessesenin ismi, (firması) bilet bedeli ve teselsül numaraları kezalik matbu olarak yazılı olacaktır. Dühuliye, mevki, loca biletleri, ve bunlarda sınıflara ayrılmış ve ücretleri mütefavit ise her sınıfa ait biletler ayrı cilt olacak ve bunların her birj için birden başlıyarak ayrı teselsül numarası takip edilecektir. Bedellerde tebeddül vakî oldukça veya müessese faaliyetini tatil etmedikçe numaralardaki teselsül her takvim senesi nihayetine kadar devam edecektir. Yukarıdaki tasnif veçhile her bilet ayrı renkte kâğıtlardan tabedilecektir. 6 Biletler istihlâk vergisile damga resminin ifa edildiğine dair behemhal matbu damgayı havi olacak ve hiç bir sebep ve suretle istihlâk ve damga pulu yapıştırılmış bilet kullanılmayacaktır. Damgasız biletlere istihlâk ve damga pulu yapıştırılmış olsa bile bu tarzı muamele kanunen bir kıymeti haiz olmadığı için alâkadan kanunun onuncu maddesinde yazılı naktî cezadan kurtaramıyaeaktır. 7 Yukarıda tavzih olunan mevaddı kanuniye ahkâmına muhalif her hangi bir muameleye meydan veren müesseseler hakkında kanunun onuncu maddesi ahkâmı tatbik olunacaktır. Kiralık hane, numara 4 Kalitarya karyesüıde, üst kat üç oda bir sofa bir Bakırköy İMalmüdurlüğunden mutfak ve miktan kâfi bahçe bir sene muddetle kiraya verilecektir. Bedeli sabıkı 170 liradır. Şeraiti tediye ihaleyi müteakıp defaten icar muamelesi 97930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy Malmüdürlüğünde aleni suretle yapılacaktır. § Kiralık hane, No. 17 ve 19 Kalitarya karyesinde sekiz oda iki halâ bir sene muddetle kiraya verilecektir. Bedeli sabıkı 130 liradır. Şeraiti tediye ihaleyi müteakıp defaten icar muamelesi 97930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy Malmüdiriyetinde yapılacaktır. M. § Kiralık hane, No. 4 mükerrer Kalitarya karyesinde iki oda bir sene muddetle kiraya verilecektir. Bedeli sabıkı 52 liradır. Şeraiti tediye defaten. Kira muamelesi 97930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy Malmüdiriyetinde alenj müzayede ile yapılacaktır. M. § Yeşilköy'de Tayyare müfrezesi kumandanlığı deposunda mevcut yağ bidunları ile gaz tenekelerinin satış muamelesi 12 7 930 cumartesi günü saat 14 te Bakırköy Malmüdiriyetinde alenî yapılacaktır. M. § Kiralık hane, No. 117 Kalitarya karyesinde üst kat iki oda bir sofa ait kat bir oda bir mutfak bir halâ bir sene müddetie kiraya verilecektir. Muhammen kıymeti 120 liradır. Şeraiti tediye ihaleyi müteakıp deiaten kira muamelesi 97930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy Malmüdiriyetinde yapılacaktır. M. § Kiralık hane, No. 116 Kalitarya karyesinde üst kat üç oda bir sofa ait kat taşlık ve halâ bir sene muddetle kiraya verilecektir. Şeraiti tediye ihaleyi müteakıp defaten, icar muamelesi 9 7 930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy Malmüdiriyetinde alenî surette yapılacaktır. M. § Kiralık gazino, No. 3 Kalitarya karyesinde muhammen kirası 60 liradır. Müddeti icar bir senedir, kira şeraiti defaten icar muamelesi 97930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy Malmudiriyetinde alenî surette yapılacaktır. YÜKSEK MAADİN VE SANAYİ MUHENDiSi MEKTEBİ Leylî ve meccanî ol n bu mektep atideki şubeleri havidir 1 Yüksek maden mühendisliği. ğ 2 Yüksek san iyi mbh n isliği. 3 Maden mesfek şubesi. 3u tahsil 4 Mezunlar staj için Avru3 şubelerin bl h l müddeti dd 4 senedir. di M naya gönderilir. Münhasiren lise mezunlan kabul olunur. Bu şub nndenlere jeometir v başçavuş yetiştirir. Tahsil müddet 3 senedir. Orta mektep mezun an imtihansız ilk mektep meznnları imtihanla kabu olunur Asgarı yaş 16 dır. Tedrisata bir teşrinievvelde başlanaca<t r. Şimdiden kayıt mu melesl başlamış ır. Is id'aya melfur 6 foto ile vesaik ve sihha rapcrunu Zonguldak'ta mektep müdiriyetine rsali ıVlüdriyet Ankara Maarif Müdürlüğünden: Bedeli keşfi 30040 lira 46 kuruştan ibaret olan Ayaş kazası merkez mektebinin ikmali inşaatı 87930 salı günü ihale edilmek üzere 20 gün muddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmistir. Münakasaya iştirak edecekler 2253 liralık teminatı muvakkate akçesini Muhasebei Hususiye veznesine yatırıp makbuzunu ve yahut millî bir banka mektubunu teklif varakasına raptedilecektir. thaleyi müteakıp teminat akçesi o / o 15 e iblâğ olunacaktır. Müteahhit tarihi ihaleden itibaren 10 gün zarfında mukavelenamesini Ankara Noterliğince musaddak olarak yaptırmaya mecbur mukavelenin imzasını takip eden 91 gün zarfında inşaatı şartnamesine tevfikan ikmal edileeektir. Mufassal şartnameyi görmek istiyenlerin her gün idaremize ve taliplerin yevmi ihalede Ankara Encümeni daimisine müracaatlan. Emlâk ve Eytam bankası İstanbul şubesinden: KİRALIK EMLÂK Senevî bedeli icarı 2 üslata Yolcu salonu kar«ısı atik. JMezbaha binası rnüşte milâtından altı adet oda 780 2 „ , „ „ Depo 300 2 . • • • 1 Na dükkân 350 2 . . . » 2 . „ 84 2 , 4 , , 120 2 „ 18 . Garaj 210 B lâda muharrer errlâk bilraü/ayeL e bir sene muddetle kira^a verilectğnden taliplerin ıhaltye müsadif 1/7/930 ah gunu saat on altıda şubemize mur caatlan. PERTE.VNIYAL VAKIF AKA ATINDAN: Şişlı'd hict Paşa sokağında Vdlide ap.r rna ının 7,9,10,11 numaralı daireleri Köprübaşı Vali e hanı d<.runü No 19 mağaza Ak aray Alem ! ey n ahallesı Vezır çeşme s kağı \ o 10 hane Bdâda yazılı emlâk açık arttnma ^uretıle müz yedeze komuştur. Mii zaytde müddeti yirmi gündur. Isticara tahp olanların müzayede günü olan 9 temmuz 930 çarşamba günu saat on beşe kadar İstanbul Evkaf müdiriyetın ie Vakıt idare4ne veya Encümene müra.aar etmeleri. Esas Ne Mevkı ve \evi T. C. İstanbul Mahkemei Asliye Birinei Ticaret dairesi ILAM SURETİ Temyiz Ticaret dairesi. Esas : 1105 Karar : 702 Nemlizade mahtumlan kollektif şirketi v e k j ^ Abdullah Halis) Bey tarafından .,emlizade (Hamdi Bey mahdumu Mithat) Beye izafeten vekıl ve mümessıli (Enver Nevzat) Bey aleyhine ikame olunan davanın cari muhakemesi netıcesınde Samsun asliye mahkemesi hukuk dairesınden sadir olan 9 2 930 tarih ve 46 numaralı ilâmın müddeti kanuniyesi zarfında temyizen tetkiki (Mithat} Bey tarafından baarzuhal talep edilmiş olmakla mezkur iıâm svrakı hükmıye ve temyiziye ile birlikte mutalea ve tetkik ve icabı keyfiyet müzakere olundukta : Ticaret kanununun 168 inci maddesi mucibince kollektif şirket şürekâsından biri şürekâyı sairenin muvafakati olmaksızın şirketin icra evlediği muamelei ticariye nev'inden bir muamele yapmaktan memnu olur. Şu memnuiyet hilâfında yapılan muamelei şirket hesabuıa kabule diğer şerikler salâhiyettar oldukları gibi muamelei mezkureyi kabul etmiyerek tazminat istemekte de muhtar olmalanna göre şürekâyı sairenin menfaatlerine derecei taalluk ve irtibatı itibarile şerikl âkidin nihayet bir tazminat vermesinden ibaret kalan muamelesinin keenlemyekun addini müstelzim olmıyacağı şüphesiz olmasına binaen ifa edilmiş bir muamelenin mevcudiyeti ^ıalinde tatbjki ieap eden ahkâmı mezkure haricüıde şerikin müstakilen yapmağı tasavvur ettiği muamelei ticariye için ihzarî mahiyeitc ünvan: ticaretinin tesciline mani bir kaydı kanunî bulunmadığı ve muamelei tesciliye ve kaydiyenin ne gibi şerait tahtında terkini icap edeceği kanunu mezkurun 34, 35 ve 36 ıncı maddelerinde muharrer bulunduğunu ve sacil memurluğunca bu bapta müttehaz bir karar mevcut olmadığı halde iddiayı vakiin bir davayı raüstakile oıa«a< kabulü yolunda ve usul ve kanuna muğayir ve lâyihai temiyziyede mesrut itirazat bu tarik ile varit bulunduğundan hükmü mümeyyiz bihin hukuk usulü muhakemeleri kanununun 428 inci maddesine tevfikan nakzına ve zirde müfredatı murakkam masarifi temyiziyenin ileride haksız çıkacak tarafa aidiyetine 10 4 930 tarihinde müttefikan karar verildl 194930 Temyiz Ticaret dairesi reisliği İmza : Halü Marmara Üssübahrî ve müstahkem mevki kumandanhğından: 1 Kocaeli Vilâyeti menatıkı dahilinde gerek hariçten gemilerle gelecek ve gerekse dahildeki depolardan verilecek 4000 ton maden kömürünün nakil, tahmil, tahliye ve istif ameliyesinin icrası açık münakasaya konmuştur. 2 Ihalesi haziran 26 perşembe günü saat 14 te icra edilecektir. 8 Şartnamesini görmek ve münakasaya iştirak etmek istiyen talipler kumandanlık karargâhındaki satınalma komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. mandanhk karargâhındaki satın alma komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. Askerı fabrika'ar Mmum Müdürlüğü satınalma komisyonundan: Ankara'da Askerî Fabrikalar ihtiyaeı için altı kalem hikemî tecrübe alâtı £38930 da saat 14 te kapalı zarf usulile alınacaktır. Talip olanların şartnameyi görmek için Istanbul Topane'de Askeri San'atlar mektebi müdiriyetine müracaatı ve münakasaya iştirak edecekler teminat mektuplarını havi teldiflerini vakti muayyeninden evvel Ankara'da Askeri Fabrikalar mubayaat komisyonuna makbuz mukabili teslim eylemeleri. 4,000 ton maden kömürii KÜÇÜK Ç1FTL K PARKINDA Ticaret Işleri Umum Müdürlüğünden : 30 ikinci teşrin 330 taribli kanunun mfllga ikinci faslı ahkâmına tevfikan harik ve nakliyat sigorta muamelâtile iştigal eylemek üzere mukaddema tescii edllmişken sigorta şirketlerinin teftiş ve tnurakabesi bakkındaki kanunuo m«vkli raeriyete girdiği tarihten itibaren harik kısmını tatil ederek yaolız nakliyat «i(tortasile iştigal eylemek fizere yeniden tescll edilmiş olan Alman tabiiyettni taais Doyçer Loyit Sigorta şirketi bn kere müracaatla nakliyat slgoria raaam«tâtnııa 6* fesin ve tasfiyeıine karar verildiğini bildirmiş olraakia m«zkâr şirketle alâkafi bnlunanlar şirkete ve icabında İstanbul Mıntakası Ticaret m&darlflgitııe moracaat Istanbul Adliye Levazım MüdürlüğiİDden: tstanbu! Umumî Hapisane ve Tevkifhanesi hastagâm için bir sene zarfında muktezi 3280 kilo koyun eti ile 22200 kâse yoğurt ve 5040 kilo süt münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere Adliye levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak etmek üzere teminatı muvakkate lerile birlikte 13/1/930 tarihine müsadif Dazar günü saat 15 te Defterdarlıkta mütesekkil komis MUHLİS SABAHADDıN Bu akşam saat 9 da tnaruf san'atkârlarm iştirakile MIIHTFSFM KHNRFR

Bu sayıdan diğer sayfalar: