24 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

24 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 HAZİRAN HAKİMİYETİ MİTLİYE İSPANYA'DA DAHİLİ VAZİYET BİR SABIK NAZIRIN MUHTIRASI, YOLCULAR KURTULDU. ris, 23 (A.A.) — Gazeteler sabık Londra, 23 (A.A.) — Üç yolcu taşı- İspanya zırlarından Santiagounun bir |-yan hususi bir tayyare İügiltereden - muhtırasını neşrediyorlar: Albanın dün | ransaya giderken Manş denizine İspanya Kıralile yaptığı bir mülakattan | müş mağa başlamıştır. “Yolcula; bahis ola ral afakatile mat-| kamaranın pençeresinden güç hal ile çı- iğ kabilmişlerdir. Bunlardan biri kamara- kendisinin reyiâı ii ine tat yak > ğunu söylemiş ve şimdiki rejimi eki ve akin cez- ri vi sure! e bunu İngiltere ebi Belçikadaki sistemi lez gibi demokra- tik ve parlamenterizm kıraliyet rejimi- ae MANŞ DENİZİNDE TAYYARE KAZASI. BİR TAYYARE DÜŞTÜ. maranın pençeresi nihayet İnmeli ele geçirmeğe muvaf- fak pisi i k 3 (A.A) — ily Maile bindiler; İsviçre G NE NE GELDİ İSE SÜPÜRDÜ. Londra, Lozan'dan Da- hududu üz. âh a ederek pili Hektar cesametin: inde ormanları ve her türlü diktat rinden mahfuz ve Alba nihayet Jen ni İL. ge- bağ tahrip et- şekilde | bilmediği için boğulmak üzere bulunan Gn pi ekspres yolunun Lo- adele arkadaşlarından birini kolundan yakalı-| zan ile Simplon Ül arasındaki > i dö: nr kaplamıştır. tan gelmekte tur. Kia nihayet bir. Fransız|lan konvansiyonelin eyi tariki Ik rafından ile yoluna devam etmesi rhal mevkii iktidarda Mi görmek iste- diğini söylemiş ve kendisinin İspanya- daki züp ve keşmekeş devam et- tikçe at geçmek için ufak bir te- >> —— M. RİST GELİYOR. İstanbul, 23 (Telefon) mütehâ Maliye 1sr M. şebbüste miştir, —— —— TEDİYE MÜVAZENESİ TETKİKİ. İstanbul, 23 Telefon) — tisat eMei si Umumi Kâtibi Nurullah E- t Bey 9 iye müvazenesi için tet- Elise ea e 2 e mm HİNT İSTİKLALI. bulunmıyacağını beyan eyle-| Ankaraya hareket etti. ema KIRAL CAROL'UN SÖZLERİ. rinden muavenet görmediğini söylemiş. ndra, 23 (A.A) — Daily Herald Mm | gazetesine göre Gandhinin halefi Mo-| | Belrory, 23 (A.A) — Herriot bara) DR 5 Yy tilal Mehrou İstanın ancak mutlak| ;rat işi milin bir mutukta r ika bir istiklale razı ni idi söylemiş-| fırkası EM yeti üzerinde tir. ettikten ie —— e — NEW YORK'TA 400,000 KIŞI İŞSİZ. Londra, 23 (A. — Daily Mail'e bildirildiğine gör: orsa buhranının tevlit ettiği arızalardan dolayı New Yorkta 400 bin kişi bulunmaktadır. ——. AVUSTURALYA'YA UÇAN UÇANA. Londra, 23 (A.A. tayyarecisi reket etmişlerdir. — İri genç İngi liz dün ai ha si a ÇİNLİLERİN YAPTIKLARI. ra, 23 (A.A) — Tücmtsin'den ingiliz vapuruna meccanen nakledilmeleri; z kadar Çinli nefer ka- Ş it ettiklerin- bir z€si tarafından ka- raya çıkarılmıştır. —Gje.m—— MALTA KABİNESİ —:e: — piri KIRALI LONDRA'DA. Paris, 23 (A.A.) — ni Kıralı Kinik hareket eylemişti amman Ankara Radiyosu. 24/6/1930 salı. Riyaseticümhur Musiki nl — 20,00 yek 1, — Ofenbah Uvertür Orfeöz — Reyer Fantezi ye 1 linge Serena: Eğipsiyen id töyfel Vals e hülya! 5. — Lüro Mazurka Önsuvare redür ii İsi tan Saat 20,19 — 20,30 ie Matmazel & Mid eli Konset Ajans haberleri. Tae BOR gresi arat giri Slank ni reratı tenkit eylemiştir. ÇİN'DE BÜ dl TAARRUZ. Şanghay, 23 (A.A) — Nankin hükü- Lozana bir telgraf görlsişir. ———eam — YOZGAT'TA YAĞMURLAR. at, 23 (A.A.) — Dünkü şiddet. kol mağının alt katına Sular dol, kümet k tıştur. ———>- o. —— SABIK İTALYAN HAVA NAZIRI. ernon, 23 (A. A.) — Müttehidei Amerika - İtalyan cümhuriyetçileri reisi abık italyan hava nazırı Giesa burada vefat etmiştir. —— e — MU eme YAĞMURLAR. A) — iler plân y: Mu ee bre için çok vila; mıştır. — DENİZ AŞIRI KOMİTESİNDE. Madrid, 23 (A. A) — İspanya iile Amerika memleketleri arası! i müna- | we bir terakki hatvesi teşkil ettiğini şu mem | tuf mesaiye “İgerginleştirmeğe çalış; vetle iştirak edeoağili iri etmi. mültecilerinin bu fesat : çü Almanya Ve Polonya Hudutlarında. BRİAND PROJESİ VE ROMANYA. KIRAL CAROL PROJEYİ METEDİYOR. SOSYALİSTLERİN MİTİNGİ, Varşova, 23 (A.A.) — Pat Ajansı bile diriyor: Burada Viyana, resse gazetesinin Bükre çıkan Robatnik namındaki izberg muha- söyledikten sonra istikrarı temine ma- TÜRK HEKİMLERİ MOSKOVA'DA, r miting tertip Moskova, 23 (A.A.) — Türk Tıp He. | memleketler siri ri bm yeti ziyaretlerine devam etmektedir. | tirake davet olunmuşlardır. Türkdoktorları bugün Moskova mınta- ER SEY A RA kası Sıhhiye erkânını ziyaret eyle: ALMAN MALİYE NAZIR, erdir. Heyet Rusya. sıhhiye teşkilatı- Bedliğ nı büyük bir alâka ile tetkik etmiş- 5 ike e ş N yarın yeti de iştirak edecektir İKİ İKİYE BERABER, İstanbul, 23 (A.A) — küçük yaştaki oyuncul. eden muhtelit tal b Macar takımı ardan teşek- EF ki akım arasındaki! kem, Tiki İül 1930 tarihine kadar ar vefmiştir. Bu müddet zarfında evrakı usutiye- maç iki ikiye ve beraberlikle neticelen- yaz tatiline ka- miştir. Mk nin & ZİRAAT MEKTEBİ GÜNDEN: evdiine müteallik müddetler cere- n etmiyecektir. (AA) ———— —— ıt mektebi sabit sermaye” Dimi an: nkara mübayaa komisy: nkara ziraat mektebi hayvarlatının. kepek, olan arpa, . kep ihtiyacı bir senelik ihtiyacı yulaf, kuru ot, Saman ilâahar münakasai aleniyeye vaz edilmiştir. Şe- er gün müdü 15- 7 pi rinin salı günü 8 aat 10 sliy, e gelmesi ve Di bir vekil edene aksi takdir- e ya abında durü pılacağ raitini görmek istiyenler hı nin ki üdürlüğüne : yatrı ziraat | 72” mektebi mü: 7 15/7/930 tarihine müsadi on dörtte mekte, komisyonu mahsusun- odslniiyine —2e am — BÜTÜN VİLAYETLERDE BİR GÜNLÜK VAKAYİ. Beypazarının Kelekare mer- ezinde Mehmet oğlu Mi: ürül- Öldürenler e selime” ki müştür. tir. Ka pe ei cı köyünden Meh- met oğlu Hacıyı öldüren bir kişi Adli- yeye verilmiştir. Ankaranın Saray köyünden Hüseyi- ni ağır sürette yaran bir kişi Adli- yeye verilmi ananın Gila tak köyünden Hüse- in oğlu Gencoyu soyan iki kişi Adli- yeye verilmiştir. Kırşehrinin Helvacılar o köyünden Hanifi oğlu Zekeriyyayı öldüren 12 ki. köyünden ee bir kişi Adii- y köyünden © Voyvo soyan yedi ii köyünden Ha sanı öldüren iki kişi Adliyeye verilmiş- tir. kül etmiş olan “deniz aşırı, komitesi | da ihale olunacağı ilan olunur. “2.9657 ya hükümetinden Müttehi hidei Ame- . p adi Il tilafi namesinin feshini istemişti: MEKS emire BİR 4 v A REKORÜ. Meksika, 23 (A.A. e Meksika ordu- nh Fierro New York” an buraya erhalede on 2 santie ni -adaki mesafe iki bin iki üz mil yani 3 bin beş yüz yirmi bile. ei Günün Hava Vaziyeti. Askeri hava rasat merkezinden alınan malümata göre: Hava tazyiki ve değişmesi: tur, ri rk Anadolu yüksek tazyiki çekil- miştir. va nasıl olacak?. Hava me grape ekseriyetle bu- lutlu orta ve şarki Anadolu ile Karade- niz sahilimi ğini lu rüzgâr mütehav- vil hafif veya mutedil kuvvette esecek- tir. asl geçti? menem mede adolu ile Karadeniz ve deniz ahlerimi. re zl geçmiş! rüzgâr sureti umumiyede şimalden şark ve cenup rd cenubi istika- metlerden mutedil kuvvette esmiştir. EMLAK ve FYTAM BANA ASİ Türk anonim şirketi rmüaye ihtiyat akçalar Merkezi: Ankara şubelei 1 20.000.000 türk lirası 754.000 türk lirası İstanbul ve İzmir Meve “ ve inşa edilecek binalar uzerine üzün ve kı a vadeli ikrazat aile tasarrul sandığına | müsait faiz verir. "#Minsadilmğdi ii munmelâtı 2.2057 Mevduat ve esine Talebe Alınıyor. Deniz Lisesine girmek arzu eden orta mektep şehadetnamssıni haiz veya imtihana talip talebenin tem- şa : bir vi Adliyeye verilmiştir. cen nadoluda vasati 32, . Karahisarının Şuhut mein ve bain sahilimizde vasati 21, pazar mahallesinden iie Meh-| Orta ve şarki Anadolu ile Marmarad. 0 Karadeniz sahilimizde 18 san- 1,30 — 21,15 Caz yeti rini müteaddit parçalar. tir. muzun İ5 ine kadar Heybeliada mektep müdiriyetine müracaat etmeleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: