25 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

25 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 HAZİRAN Amerika Tıp Fakültesinden mezun Dr. FATMA ARİF Doğum — Kadın bastalıkları yenehanesi , Himayel EMA apartımanında Öğ Gn hastalarını - kabul ve te davi et Telefon: 2352 a hastalarını kabul ve t riyetine müracaatleri ilan olunur. 2—9533 Seher Vakti ilma Banki ŞURAL DEVLET MÜBAYAAT KO. MİSYONUNDAN Şurai maş ve yerli malzemeden oniki kat çift kundura * pazarlıkla imal e taliplerin 26/6/930 tarihinde saat 10 da yüzde yödi “büğül teminat çi komisyona müracâat- leri il Devlet hademesi için yerli ku bise ve on iki an KİRALIK BİR ODA. FIN ZIMMER ZU ,VERMETEN. Anzufragen Hertn GOLDENBERG, OR Bank 2—9640 SATILIK BOSTAN. bostanlatile i havi sekiz dönüm sı ektir Taliplerin sında Meyvahoş'ta sebzeci Talip met Efendilere müracaatleri TERCÜME. TÜRÇEYE 'TÜRKÇEDEN İNGİ AZCEYE. ebze, bosi Şehremaneti ala e Ah- —9607 445 numaralı öö kutosuna müracaat öne — 9460 ———— ŞURAI ir MÜBAYAAT «O MİSYONUNDAİ Evrak ve eml kalemleri için do ak: 0 çar- p taliplerin yüzde yedi buçuk teminat gelerile tarihi ihale olan 8—7— ba günü saat 11 re kadar hergün mü-| bayaa komisyonuna” müracaatleri ilan lunur. 7 9520 ll la im NN af ve etajer imal ettirileceğnden | HAKİMİYETİ MİLLİYE —. HAVACILIK ve SPOR 25 nci sayısı İdris Sabih, Aka ve Mah mut Yesari, Abidin Daver, Eşref Şefik, Hamdi Emin, eylerin yazı ve makaleleri çıktı. İhs — Mili DR e — Atletizm EGLEN e: ADI ğin SiNEMA EN SAYIFA » A ve inci dadır. “25000,, , “10 | verilecektir. Kai — Devri BU YOK | AY YARF mani gölgesinde, anin turned — Hayata tarihi, ? Max Schmeling — Sharkey? — Örümceklerin tayyareci! merika tarihi tabii müzesi esi profesörlerinden Dr. Gudger tarafın ale ve erin hayatımı en hurda e. an bu mak: A dan yazıl; na kadar hikâye edi seli sidir. e. rı ve İngiliz kupası aları. Ahmet e Şe ümtaz > e mm Ahmet İhsan li TT — Bu sayıfa Londra, Paris ve Viyana san'at evlerinin birer mak Uzun saç mı, kısa mı? Kaşkuy şapkalar, Krinolin baş örtüleri, Kenarlı Dap arda neler aramalı? Tuvalet, müzeyyenat, pin eldiven v. Bovv — Dolores del Riyo — Josephine Baker. Sesli film —Glara hususiyetleri. . tayyare mi? er mim; - hakkı yok mu? AmannzE mu, bim dikkat edin. — Aşkı Tepdil HE Çal Mahmut Yesari Beyin bir perdelik salon temsili, aim: Çoc 10- KURUŞ. PİYANGI )SU| 7 11. Temn UZ 1930 sa BUYUK İKR. AMiYE (200,000) Liradir. Ayrıca: “100,000,, liralık bir |” mükâfat ile*“50000,,, “40000,, )00,, liralık bü- yük ikramiyeler vardır. Hiç kazanmamış numaralara “30,, zar lira teselli mükâfatı Biletler : Bayilerden Tem- | müzun yedinci günü akşamına kadar talep edilmelidir. A. Şehir As. Şubesi Riyasetinden: evkii keki ! ük:| ari- iy üza-| kamı vilayette maiyet an o-| komi üldasında) devam dip bu bap y tan ve ihtiyat askeri memurlarının MİR UMUMİ HAPİSHANE MÜ- DURLUĞUNDI DEN: 930 seni maliyesi zarf; sinin kırk altı bin e bedeli uhammeneli ekmek ihtiyacı a öz usulile Rilnakalaya, eşikli uk sayfası, müsabaka, veye iğ klişe , rın Zaferi,, Aka Gündüz ilave “Kanatlaz ZONGULDAK BELEDİYE RİYA. SETİNDEN nğuldak deresinin sağ seir ton arme inşası e tin çi Be; isti- iz 930 tarihi mü- t Çi ii Zon- guldak belediye önle ihalesi ya- pılmak üz tur, sadif perşembe gi ere münakasaya konulı Mali ve fenni m ae za proje eşifnamesi | İstani ve hala kenelerin , Bart Ereği ği belediye idi ii mevcuttur. Ti rüp ona göre müracaat etmeleri e o lunur. NAFIA VEKALETİNDEN: Siirt Vilayeti dahilinde Siirt - Diya: | üze: da- İzmir bi yoklamasının icrasına 1 haziran 930 ta- rem itibaren başlanmıştır. Bu e ok- <a Alâkadara- nin taki kanunun tarifatı daire- sinde ve mezkür müdder içinde müra- : ri lü lâyık görüldüğü takdirde İzmir cümbu- isyonda mevcuttur. a zika yevmi ihaleğı Kaf Müdürlüğüne mtiracaatleri; 19674. 2—9294 zumu ilân olunur, müteşekkil di leri ilan olunr. müte e isti n en imaralı o iirt Valiliğine e 29836 teylemeleri ilan olunur. 1 —9S AKA GÜNDÜZ'ÜN | Yeni basılan kitapları: Çapkın Kız Büyük roman — 125 kuruş Demirel Hikâyeler — 25 kuruş MEÇHUL ASKER, Hikâyeler — GAZİ'NİN bn ORDU SU. e işi 25 kuruş İsta, uallim Ahmet Ha ve ann tarafından neşredil. İki Ton Nikel ukanıdaki” malzeme © pazarlıkla m ve O saatte mürseatleri. YNUNLNINZNUNÜNENANENENER ENENZN D.D.veL. Umumi ş İdaresinden: Deri cek malzeme- nin ei ve tahliyesi vbs zarfla mü- nakasaya ar, Münakasa 12 temmuz cumartesi gü- "da Devlet Demir- ce limanına g rını ayni günde saat 15 30 a kadar mü- “özımdır. Talip! şartnamelerini $ Yira ml Ankara'da ve Haydar- Zi tem- saat 15 te Anka- ita Devlet Demiryolları İdaresinde !lacaktır. a Ye teklif mektupla- teminatlarını > Adli iye Vekile Marker rn ene inde Sati Telefon a HAYMIĞNA CÜMHURİYET MÜD. DE e e üzde depasire —— Hâymana Müddei — ğine müracaatleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: