25 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

25 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE * 25 HAZİRAN TEFRİKAMIZ:85 KARİK #TÜRLE. EE 25al ar api SEYRİSEFAİN İDARESİNİN 19 HAZİRANDAN HARPTEN AVRUPA TARiHI. BEŞİNCİ XX AVRUPA VAZİYE gam r cemiyetine, gi Eiki yeni bir €- jim tesis etti. Locarno ve Ce-| nevre muahedelerile e edilen Versa- illes muahedesi, bir taraftan Almanya, diğer taraftan Fransa, b keslovakya arasındaki müstakbel müna- di Eminyet paktını garanti eden e eyi olmak noktai na- zarmdan ayni rejim İngiltere ve Ttalya| Vİ için de ki iktisap aa lu. imdiki ve müstakbel a sulhu ol nazarından Versailles — Locarno paktını evvela SONRAKİ Poincare'nin Rüyaları. —Eenebi karikatürleri — I KİYE 26 HAZİRAN TARİHİNE SEYRÜSEFER İZMİR SÜR'AT POSTASI. (İZMİR) vapuru 20/6/930 İİ PARÇA. TİNİN TANZİMİ. tıracak ve nihayet selde edebilecekleri ün menafi ile mütenasip olmıyan tehlikeler ramen bırakacalıtır da sulhun yorgi ginlik dolayısile zaruri olacai rno muahedesi daimi amm — Locarnı mü ümit üsalemetin edilebilmesine cuma 14,30 da Galata rıhtımın- KADAR HAFTALIK PROGRAMI ANDI POSTASI. (GÜLNİHAL) vapuru cu/ martesi, salı. © (ÇANAKKALE) reg pa İda SE m EREN bir orkestra ve cazbant vardır. TRABZON İKİNCİ POSTASI. (Karadeniz) vapuru 26/6/930 iri iyete i t ei r mu? eğ 'dg halen mevcut kuvvetler ara-| te üş olan milletler da akte- nı cneye uygun olup olma-| dilmiş olan bir mukavele, onlar tekrar dığını tesbit etmek icap eder. Versail-| kuvvet iktisap ettikten sonra, bepsini, Jes muahedesinin ilk asıl metninin mu-| ihtiyacat ve mütalebatlar nektai maza- ça etsizliğe müncer olması, mane-| rından, hoşnut edebilecek mi? İşte ya- yes olmasından ziya-; rının. Avrupasındaki bütün harp veya mes'elesi. Fakat mevzu bahs. de, çok sağlam olmıyan siyasi esaslara! sallı işti! Ve mes'ele atiye ait olduğunda MERSİN SÜR'AT POSTASI. 0 salı 12 de Galata rıhtımından 'RİJAYVALIK SÜRAT POSTASI. (MERSİN) vapuru: 24/6/930 17 de Sirkeci rıhtımından. re rıhtımından. KARABİGA POSTASI. (BANDIRMA) vapuru cut i, çarşamba. (KOCAELİ) vapuru pazar, perşembe akşamları İdare rrirj tımından. (KONYA) vapuru 24/6/|” MUDANYA POSTASI. (MARMARA) vapuru (İNEBOLU) vapuru cuma 9 da İda salı, pazar, çarşamba rıbtımından. İZMİT POSTASI. (EREĞLİ ) vapuru pazar, perşembe 9 da İdare rıhtımındanjğI 'ketle mutat iskelelere azr| met ve avdet ederler. 2 —9341 ERZAK MÜNAKASASI. Hukuk Mektebi me gm ami Nevi Asar ari wen İK telaki mekan bilmi vi yu sa Gps sir, şarkan işbu Telkin e yiye 7 Tatlı su deresi mebdei hudut a Kaba ze Soğuk su deresinin noktasına hattı münhani ile mahdut 90 erip saha dahilinde li dir ve kap- taj ameliyat projesi la Vek sr ancak spekülatif bir Ekmek kaldırmış olan taksim muahedeleri lir ve bu münakaşatta kat? hükümlerin Et a nevi noktai nazardan Paris konferansın-| hiç bir yeri olümâz. Sade yağı in yağ 1000 750 da yapılmış olan muahedelerden daha) aldı ki, doğrudan doğruya alâka Zerin yağ — ri Şek fena idi. Bumunla beraber bumun-| gar olan iki devlet, Fransa ve Alı hedeler devam edip, ufak bir zaman ha- siz ti > — — | ya — Locarno Deere tates 3500 2500 yiç olmak üzere, bir buguk asır meri) |... eeş p AN sai eki a Büyür 1500 1000 kaldılar; çünkü bu muahedeler, adalet Soğ 1750 1250 e. kile kabul ettiler. Muahedeyi hislerini rencide etmekle: beraber, Av. i Sabun 350 600 rupa'nın siyasi özetledi uygundur. | SİN i surette tefsir ai e 750 500 didi 2 Midi İiferile Na önmiizdsieş | tabiidir. Fransa Hariciye Nezaretinin e pe 2 ld Si bal , çünkü Lehistan'ın muka-| en parlak zekâlarimdan Biri olan M İ ririnç z ii an vemet kuvveti taksimi yapan devletlerin; Tacgnes Se; diği gibi, İİ Kesme şeker 154 1250 zecir ve cebir kudretlerinden daima da-, Vazi i tanzimi Fransa Toz şeker N ha aşağı olmuştur. için bir vas Fakat 1919 senesinde galipleri itti. ni Silahlarından tecrit edilmiş olan Al fakır yaptığı muahedeyi zor! © manya Ruhr mücadelesinin sonunda ta: timeğe kâfi gelecek kuvvette Si Kİ mamile yorul yorulmuş ve bitgin bir haldeydi. Yalnız müttefiklerin menfaatleri arasin. Almanya'nıns sınaat mıntakaları Fran- da taarruzlar bulunmiyor, ayni zaman-| ii # 3 | sızların elindeydi mali sistemi tama da me bahs irtifak haddi” zatinde| ye harap yi ir Pl muval li © İ enaleyh Almanyan'ın. tekrar belini doğ- nat ediyordu. Bu suretle daha iptida- ee . ni EKE lan gayri kabili tevekki olduğu anlaş“ e a lan * Alman mukavemeti müttefikleri e Versailles müaBedesini zorla kabul et- k husu: i bütün tecrübeli yenii imi zilan müza- kerat neticesinde vücuda gelmiş ve imza edenlerin cümlesi tarafından bilihtiyar kabul edilmiş olması keyfiyeti şimdilik her nevi cebir ve kuvvet fikirlerini ber- taraf etmektedir. i kün olabilecektir. Fakat bu yardım da ancak muayyen şartlar dairesinde elde e ki bu şartlar meyan sailles muahedesinin: araziye müte- allik hükümlerinin kabulü ve bilahare tesbit edilecek bir tamirat tazminatının tesviyesi şartları v Jar kabul edilmeksizin AL kk vasıtaları buluna” mıyordu. Fakat Almanya'nın muvafa- — > tin bu suretle tanziminin Avrupa! nan e uygun ok pat etmek kolaydı Filvaki yorgunluk ve ir e yn Eni uzun bir dahili i; ğunu is- Avrupa vresing taçtır. Büt muharip devletleı dikkatlerini ve malik öldukları vesaiti son ihtilafın sebebiyet verdiği zararları z e ee ik hususu üzerinde temerküz irmek ihtiyacını ayni derecede hisset- Yere ler. er m “| zamanda mı kati, Ruh: den ve Almanya'ya atiyen bilcüm- le zecri tedabire ve himaye bahşe, yeli Hulâsa bazı vaitler mukabi- e imiz yalnız yaşamak ve ça- imkânı verebilecek değil, ahdut bir müddet sonra 1914 senesindeki kuvvet mamını değilse ayni ve. kudretinin bile büyük bir kısmını ta- eden | MUHTELİF İTTİFAKLAR. at 11 de mektebe a : 2—0522 mtiyaz kararnamesinin tarihi 1 sülesek hukuku mezkür şirkete dev- | SAKARYA APARTI IŞ TANINDA KİRALIK ğ BİR DAİRE. liye Sarayı karşısında: Bamya Kalorifer, yarram Ha' akar sıcak soğ irem aa Ağaya Zn Tacaat. ANKARA VALİLİĞİNDEN: Münhal olan 2000 kuruş maaşı aslili Keskin, Balâ ve Beypazarı kaza — sebei hususiye- memurluklarına ba ka imtihanı görülen lüzum üzerine t kan 14 temmuz 930 tarihine mind Üy zartesi günü öyleden sonra saat 14 te hu: tekrar ümis ettirebilecek elde etmeği şerait temin ediliyordu. leye nihayet verebilecek olan bilcümle itilafların yegâne bu itilafların harici muharebe dolayısil iyette ol şartı, bütün milletlere KATI ALAKA. Ankarada Şekremaneti karşısında Si numaralı ve Karmen namile maruf icarethanemi ahvali tüccariyem dolayı- sile İstanbula naklediyorum. o Mucir Mermerci zade Tahsin Beyden 1/2 se- uhtei e Locarno İşimi ie yer artık pi dükânım bakiye bir senelik müddeti i- carını tüccardan Mehmet Recep Ei masa, dolap: ve sairenin en beş temmuz 1030 salı günü minliğinde müteşekkil ezkür günde iki yüz vaka ai ılacaktır. taha ammü ni bir yasi onları şk karşılaş. diye devren icar ettim. Mezkör mkü. p da bir güna altkam olmadığını. alâka- besler ie e e- Çelko İsmail | şartnameler tte talipler arasında icra kılma- MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ) caktır. olmak. ve müsabaka imtihanına kime için. memurin kanun Mektebimiz içğin yaptırılacak olan|4 üncü maddesindeki evsafı haiz sim ve daha evvelce başka bir vazifi .ş ç İmuüriyette are Gin saat ön beşte -maarif e- met ve ilişik olmadığ komisyonda. a- yun tesl'»i tarihinden itiba- ren bir sene zarfında Şerife köyünden Akhisar ve şimalen mezkür tepe- den işbu hatta ikame edilecek 4 kilomet- cenuben bu ile re tulünde at Re ve iki hatta kıt'ai istakime mahdut am e 0 mikyasında m tazam ğe ik ij eolojik baritası yapılma! ve tesisatın plân ve pri ihzar edilmiş bulunmak. — İkinci sene zarfında maden su- ıssısının idaresi ında fenne ve hıfzızsıhha kavaidine te kaptaj meliyatr ve diğer suların ihtilatının men'i ve günde hiç olmaz ise (500) litre suyu şişelere doldurmak tesisatı vücu- da getirilme! ha dahilindeki batak- lıklar kurutularak il ola kadar ir- tibat temin edilmi datm temini için Be İN le (3, li aze teminat mektubu verilmek ve te: safiyeye hükümet iştirak beke sd mezkür maden suyu gi se taliplerin kapalı zarfla 15 tarihine mi'adif salı gür müzayedeye konul- müracaat Kani HARİCİYE VEKALETİ MÜBAYA- il AT KOMİSYONUNDAN: Wekâlet müstahdemini için yaptır elbise, kasket, palto | leni münakasası e Taliplerin) ibraz ve mektep şehadetnamesi, nüfus ve ayı aktan yetmiş lira mu- teskresinde irae eylemek velhasrl ahvali pazar Ye mukarrer r bulüm- kepler muha, İreumiYE Ve giye mazbut bulunmak | duğundan taliplerin nümüneleri götmek rn lâzımdır. Binaenaleyh bu evsafr haiz| ve şerai anla adi Sü ein birer istida nam: müracaat eylemeleri ilan olunur. 2-4 — i kara vilayetine |

Bu sayıdan diğer sayfalar: