25 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

25 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 . HAZİRAN HARIMIYŞURMILLIYE ISPANYA'DA TEVKİFAT. SEVİLLE'DE YÜZLERCE KİŞİ TEVKİF EDİLDİ. Mz 24 in Ee bildirildiğine nazaran dün öğ Ta zabıta ye lan öldürülüp c saklandığı zannolunan mahalle 'dıh amele heyeti murahhasası giderek Banda iki moçhul gal möeieiki ilerle M KIRALI OLACAK MI? TEKZİP EDİLEN BİR HABER. Pete, 24 Çek Sosyal de- mokrat fırkasınm naşiri efkârı Prav: u gazetesinin Macar hanedanı salta- nat o esi | seen yaptığı son DE mehafil nasında de İya Ordusunun rol oynıyacağına « > ha- PRENS OTTO MACAR | FRANSA İLE İTALYA | Hindistan Komisyonu- İSPANYA LİBERAL ARASIN nun Raporu. FIRKASININ ÜNDE, DENİZ REKABETİ BAŞLICA ESASLAR. SABIK: BAŞVEKİLL MÜZAKERESİ. «Londra, 24 (A.A) — Hindistan ko- ünl BEYANATI, Paris, 24 (A. .cho De Paris ga- Sabık İ zetesinin istihb; ansa Hükü-| <a ıslahat ve e şunlardır: çalma nini VE mülaks eti kendisile İtalya eti arasında Eyaletlere mutlak bir e ii” snasında bizzat kendisi ve bazı rüesi u | velâ ve bir teğrit melis ve bahşi, ekili. tarafını Va- n vücuda a liberal fır slahat istiyer r takım siyasi sun cenup hududu Şen önlerinde üratle g n son ç murların üzerine tabanca ile meş g X z vekil e e Macar be F ransız İtalyan bahri rekabet mes'elesine vey eki Liz salâhiyet itası, par eyaletler meclis- Diğer taraftan n grev bir ihtilal mahiyeti a tı zabıta r m ini: aramaktadır. Yüzlerde Bi tevkif olunmuştur —— —— FENNİ BALIKÇILIK İÇİN a MÜTEHASSIS, t “Vekilliği tarafındari balıkçı- m ıslahı ve fenni bir surette ba- Ceneral Konsolosu ve balıkçılık mütehassısı M. ya, İcra Vekil kabul edilmi- Iekçılığın tesisi için İston stanbulda tetkikatta dl sonra tetkikatını diğer sa- binde de teşmil edecek ve tetkika- tr neticesine göre teşkilat vücuda geti- tscektir. . Tesis.edilecek balıkçılık mektebi de bu tetkikattan sonra tesis edilecek tnahalli tesbit ve tayin'edilecektir. RSIZ BiR € — UĞUN YAPTIKLA Dün gece Anafartalar caddesine çı- kan hükümet caddesinin bir köşesinde-| t i fendinin dü- kâ gece sabaha yakın bir hırsız gi- terek dükândan bir miktar muhtelif ne vi sigar: k bu 1 enberi zabıtaca dolayısile malüm bulunan on üç yaşlarında Hazim olması düşünülerek Tire zabıtaca taharri- sine İgne fiyet bkm im bildiri- iş Sireni hudusunu müteakip dört Saat sonra Hazım bul ildürülarak ü nü itiraf etmiş ve evrakile teslim olunmuştur. düm Ağliyeye MİLLİ MÜDAFAA MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ. a neler > hulâsai hesabiyelerini in dairelerden evel ikmal ve Maliye Vekili takdim eden Sıhhiye Ve- uhasebe Müdürü Yahya Na- ci e ei Milli Müdafaa V: m ya Naci Beyden münhal kalan ondra, 23 (A. A.) — İtin Gi Fuat ile Nuhas sü mi Vekil ; sebe Müdürlüğüne tayin edilmiş şii İİ etmiştir. Bu hususta Macar Mi noktal nazarı asla İ değişmiş değildi —— m—— TİMES GAZETESİ VE MISIR VAZİYE ii Times gazete- si Mısır'daki özü rsi bü eden bir makalesinde hü yardımına mazhar olm # ğı e mali ve iktısadi müşkülatı halledemiye-' ektedir. ! in mevcut meclisin ! ceğini beyan etmekte, ğe — — .— MUHAFAZAKÂR PARLAMENTO GRUPU RİYASETİ. Londra, 24 (A.A.) — Muhafazakâr rüesasından Neville Mi par- mentodaki muhafa: grupunun ri- yasetini kabul etmesi için e Baldwi - SEM vaki davet ve teklifi il eylemişti mm İSTANBUL BORSASINDA İstanbul, 24 (Telefon) ,96 uvahhide 107,75 dolar 47'üzet skin muamele, görmüştür. —— o. — ANADOLU TOPRAKLARINI TETKİK İÇİN, İktısat Mi kimya İaboratuva: şefi Kerim paklar tetkik: etmek üze nda Siztüiöe ndir temdit de cek- — e —— YENİ HÜKÜMET. eni hüküme- kanunu esasinin korunması hususund: bik, itilaf hasıl sid kadar re ihtimali vardı —6G — MISIR MASLAHATGÜZARI İSTİFA ETTİ. Londra, 23 (A. A.) — Mısır Masla- hatgüzarı Hamit Mahmut B. istifa et- iştir. LEHİSTAN — ROMANYA eebiiali: MUAHEDESİ. Varşova, 24 (A.A.) — Bugün Lehis- tan — Romanya e ve seyrisefain muahedesi imza edilmişti Bu muahe- & 1921 tarihli kaleden yerine kaim olmaktadır. limen MAARİF mozlangmi tanbul, 24 (Telefon) Müsteşarı Mehmet e Bey 4 Pi e hareket etmiştir. —— ŞİDDETLİ BİR FIRTINA. uy, 24 (A.A.) — Fransa — Şimi- şeklerle müterafik son derece şiddetli G > : Behiye Yazi Muhasebe Müdürlü- ğüne d hisar — muhasebe N » y ribat yapmıştır. Heyelandan mütchas-| sıl topraklar bir şoseyi: kaplamıştır. Bir £ B. Anadoludaki X aça azmınde bulunmaktadır. o — e e — zere intihap edilecek azalar- kil federal bir meclis teşki- li; ilke ımeti merkeziyenin lüzumu ha- nedi muhalefetine rağmen ya kında İspanya'nın mukadderatını lari edeceğini bildirmiştir. ORTA ANADOLU'NUN İLK ij ”D M. BETHLEN ROMA'DA. linde. vilayet hükümetlerine - yardımı MAHSULÜ. İSTANBUL'D, hmak hakkını haiz bulunması. Hin- rn ini, si Gila Peşte, 24 (A.A) — Az ix gözetesi | distanı harice karşı “müdafaa etmek B- A ÇEelefon) nin rn mazarân Başvekil Kont |ritanya İmparatorluğunu i vezai- pa il &ö in ga ie a ie n Londra biter bir neti ME K is Ni ni mizi an ma Sa, oları 'ussölini ile görüşme! sele elk ALA Taci re Roma'ya gitmiştir. v, —e— SIRP TALEBELERİ. İ sim:tesiii;! Bütün Hipdiğken'a © DENİZ MUAHEDESİ, 5 e Kişilik istişari bir ştrânım teşkili, hü “ “a LA) — Ayan let stanbul, 24 (T. eye k k ka); iü bes ar iğ cografi 1 Zilmii ir iciye eni Ni eoeiz mu- besi Profesör Biorloviç ile Gelik in mian mes'ul tutulması. kinin ea ine rey vermiştir i yirmi yedinci günü şehrimize gelecekti mi mein —em— ANKARA TRENİ İSTANBUL”. HARE GREV va 23 (A. A.) — Geç ü Ege amanda pole van ve YENİ BİR TIP GAZETESİ. Doktor Ömer Vasfi Beyle arkadaş DAN aa KET | gün ları tarafından türkçe ve fransızça bi bi lümü vesile ittihaz al ml ga © :. a, 24 (Telefon) — Ai ilan emini. ni eyin me er) Me ee treni bugün makinesine arız olan Bi i utarak amelenin işe | <2c0k olan bu gazete, tp ini y zukluktan ei bir buçuk saat teah-| gi r o münakalatı| İniz bize Mkler ayni zaman hürle hareket iler se e tani ktar. retli hekimlerimiz etmiştir. ——>e — YUNANİSTAN'DA FEYEZAN. Atina; 24 (A.A) — nehri ta- işe ok kisindler yak ır. mağazalar kapalı ka Kkalmiştar. EBE 5 iş- İ > e dolayı tebrik ederi” rm — DAĞITIYOR. şarak mezru araziyi ii Eb e Ha- r vahimdir. Birçok köyler münakalât durmuştur. ——.—— YENİ GÜMRÜK TARİFESİ. Ayıntap. kat bu sefer grevciler taarruza geçmiş Himayci Eşçar.Cemiyeti. a tan Ayıntap — fistikı'aşrsi * getirtmiştir. “— u aşılar güz aşısı olarak mehengi mıştır. İki çocuk yaralatmığtir. Öğle nilen sakız ağaçları üzerine yapılacal tır. Washington, 23 ( —u ni evel gümi fesini tetkik etmek üzeri i — eo. İSTANBUL'UN BAREM CETVELİ, İstanbul, 24 (Telef, k ti € yeni bir ko-| ©le , misyon teşkil etmesini düşünmektedir. — Emanet ari-| tevkifat me? geçmemiştir. —çgj e.— HİNDİSTAN e Londra, 24 eri Hindistan ko- Fakat © elebaşıları ti İstiyenlere meccanen tevzi olunmal di esinde sine müracaat ederek aşıları il — — ——————. BİR İFLAS KARARI. ia misyonu raporundaki tavsiyeler İngi- . memurlarının e el bugün ce-İ tiz gazetelerinin ekserisi tarafından mü Ankara Asliye Ticaret mahkemesis - SENİ a e N 2 ilerek Da-İsait surette telakki ve tefsir olunmak-| den Ticaret O yeni bir iflas ka. e Vekâletine gönderi! tadır. rarı bildirilmiştir. Bu nak. —— e 4 A) — A ko- liye omlayoncaı ğu ve iştigal Gümek- Günün Hava Vaziyeti. |'misyonu raporunun bu sefer meşrolunan | te olan Avanonlu Üvezzade Mustafi son kısmında Hindi mn sü şimali ve MA 10 ibm iflasına karar m ilmişi ASKERİ HAVA RASAT ki “kont 9 aa ulması teklif ve , MERKEZİNDEN ALINAN si e BE MALÜMATA GÖRE Hava tazyiki ve değişmesi. zun senelerdenberi ba idaresi al- için zihniyetleri büs- İSTANBUL — İSKENDERİYE HATTI mleketimizdeki Akdeniz düşük in e Seyrisefain idaresinin İskenderiye sini vaziyetinde mühim bir değ > hattı mk haziranın Pale. yoktur. Balkanlar rinde ven itibare: ın başlanacaktır. Bu hatta n bir yüksek taz, eri e akya feri i mara'ya kadar ilerlemiş! faa kin ohal İZMİR TİCARET ODASI İKTISAT KANUNLARININ ee i. TALİMATNAMELERİ. a memleketimizde ekseriyetle Yu-) © İzmir, 24 (A.A.) — Ticaret ve sana-| © fitsat Vekilliği ticaret kısmı tara- Tuttu iğ Anadolu akası yağmur-) yi odası senelik ndir topl fmdan bu sene tatbik edilecek ıslaha- lu, rüzgâr umumiyetle şimali, cenubi| rüzmamede mevcut ilin tetkiki İŞİN| hakkinda kabul edilen kanunlar içir mıntakalarda ( cenubi mağ ie altı encümen pi edilmiştir. yapılmakta olar PEŞİ mutedil veya kuvvetli ese Münasisin edir. Talimat Hava nasıl geçti? HAVADA CANBAZLIK namelerin bei bain hi ikmal edilme- * 'ARKEN, muhtemeldi i eya imi ögi Gm ebe Bükreş 24 (A.A) — Askeri bir Aİ ———— ah e sakil yakla: Meran mİ Yaa AYJa e me)sami siteme |. NAFTA FEN MEKTEBİ MDDGRE ir takım lıklar re YEr€İ LÜĞÜNDEN: mıntakası orajir geçmi; iŞ, yetle şi i miştir. Dün saat 15te srcaklık.. Adalardenizi Cenubi ve gırla ki iile e vasati 30 mara'da vasati 2: rüzgâr ile malden hafif veya mutedil es- a siler İ zanbazlı Mele Bilek ölmüştür. HARP ere dam İŞE kabil işti inap mi Nafra fen mektebinin şe a a yöre imiştii Müdafaa ai Muhasebe M Gücü m Macit Bey de Temyiz Ko- misyonuna tayin edilmiştir. ele i ve Oi işa tivede tekzip ol ve bir milvoa franklık zarara sebep ol- muştur. Milli vasati 18 alm kaydı dilmiştir. dır. m 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: