25 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

25 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAZİRAN M.M. A. SatınAlma Koris yonu ilanları. HAKİMİYETİ MİLLİYE günü saat 14 buçuktur. şartname Müessesatı Ticariyenin Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN Kasa, Yevmiye, bDeiterikebir teklif ve teminat mukabilinde merkez satın Askeri metekplerle liselere kayit ve kabul şeratii. nz xe 930-931 ders senesi kadro doldurmak ve yüksek sınıfların usulile münakasaya 28/6/930 tarihine müsadif günü saat ihalesi iie tezkeresi Taliplerin yili w ve bei süet VE ICRA İLANLARI Sını: için de ogün ve vr 6 a : ? e müracaatleri. : i 7 Metre 2 e Ğ 18985 o Yazlık elbiselik bez n 1250 — Astarlık bez. 16—12 © Yaşları içinde olanlar, İğ - ailesinin ve — 0369 n— 18— — > 5 ğ ÜÇÜNCÜ KOLORDU 19—15 . ” olunduğu e gördüğü tahsilin SE Mini kanun, talimat sini si rr şahadetname v i haiz kabul edeceğine dair velisinin karar hı na e ii ei sait acıbayram beri emini sinde “EM > kaket an Mİ olanlar ve rı pek kısa olanlar alınmaz). nl bir seciye ve 5 — İşbu gayri menkul herkes tara- ilan tarihin, itibaren görüle- 2—9668 vermezden evel" malül anlaşılan talebe hibi olmal Eide — bir sui hal ve iii sahibi olmama kğ ve herhangi bir-zamanda birinci m gireceklerin ti : 3 si a t a “B HE EB i 3 i Jarr ve hususi ilk mekteplerde taahhütnamesi, ebvaplı ve mütcahhit cumartesi günü saat 16 da üçüncü nda okunan derslerden > an Mâzımdır. Orta mı 2 inci 3 üncü sınıflarile sm maki hangi may za ere eden hususi ort: mesele ve ye > dee besin esmi uzuru! ve tatil hane üzerinde başkaca ise velisinin kim mezun ise kimin Seher Vakti ş bir koridordan ği i " bir icra memurluğuna talip olan *ktepleri mi müdavim gi istedikleri smıftan evel ların bütün derslerinden imtihan 6 — Muhtelif sınıflara 8 inci sınıfa 1 inci NAZARI Ankara Vilayeti Muhasebe fazla ise matlüp şerxiti haiz olanlar sınıflarına Türkçe, mülki muvaffak olmak için her dersten müzayede Ginanien. ve defaten üç numara alması lâzımdır. tez üzaye: fesih ei farkı bedelin kanununa tevfikan Kız, senelik) 2 — Kırk beş yaşına vasıl zarfında lebelerin risat kitaplarından hangilerini jumali edilmeleri le n tiklerine dair vesika ibraz ettikleri verilecek emir üzerine yapılır. olunacaktır. 4 — İhalei kat'iyenin son ihale olunacaktır. 5 — İşbu ilan ci sınıflarına alınacak bila imtihan alınırlar. Ü ve sınıfa alınacak sında başlıyacağından 1 in şartları haiz ik tüneli devreye talip © e hnbaran ve liselerle Erzincan ve Konya bulünanlara veçhile alınacaklardır. Lise Se sınıflarını Tebe tamame! yaşında bulunanlara (üç gün zarfında 929, yaşında . Teri üsler vaz akdi doğrayk dahil delile : Askeri Liseye veya te ör müğdiriyetlerine ve askeri veya orta mektep olmıyan yerlerde imtihanı 9 — Müsabaka 11 inci Ak Mehmet ağa konağı ren bulundukları er askeri K. İn amire veya in 1 inde nüfus tezkeresi üç i Re. liklerine ( istida > ederler yeniden kaydikabul mü e : kapıdan- İisenin son sınıfları için 25 temmüz Kii vii anların kinder e dört numaralı ile? Ri beraber ba ilan nur, 2—9670 Ders üzere ye sonra tevfikan tazmin Jiselerden nak! 1 — Kuleli besi (Yalnız örme ci zim İmece için , : — pera ikin A. HAPİSHANESİNDEN: e iviyeniğ Ankara hapisanei altı aylık ekmek ihtiyacı 113880 kilo ikinci nevi ekmek m bir hafta müddetle ve kapalı ler münakasaya biker ei 1 mi 35 — Erzincan © K ” ” ” " 2 — 9677 Yerli fabrikalar 'mamulâtından teklif ve teminat zarfla riyasetine tevdi İhalesi 29 haziran Pazar günü saat 14 buçuktur. Taliplerin; şartname ve günü saat 15 Yerli fabrikalar mamulâtından odasında mütepelii nlamak üzere ve kalemine müracatleri o gün ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: