15 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

15 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hakimiyeti Gündelik. GENÇLİK TEŞKİLATI. Ziraat Heyetleri, Gönderiyor. Avrupanın muhteli£ Gönderilmesi Almanya ve tetebbülerini yapacaktır. Rize ziraat müdürü Ali Kemal B. tetkikat ve Almanyaya, Mücadele şubesi müdürü YENİ HEYETLER. Londra'da Toplanacak Beynelmilel > Köngre larımız Toayyün etti. Londra'da Kristal Saray'da yi ikisinde nie olan ongresine e edecek ekilliği Zir: dün ni etmiştir. Abidin B. ve Muallimler Baremi Maliye Vekâleti Tetkikata Başladı AN'DA, YUNANİST İstanbul Şehremanetini Komünistler Mahküm Ait Barem Tasdik edi idi Atina, 14 (A.A.) — Lehistan tini taşlıyan 8 cezasına mahküm olmuşlardır. rak Hadiseden Dolayı Beyanı Teessür Atina, 14 vaz A) — Nazırı Lehist Teh bici önünde tarafından yapılan nümayişten beyanı teessüf eylemiştir. Dahiliye görülmektedir. BAHRİ İNŞAAT, Fransız Bahri İnşaat İtalya Hükümeti M Memmuniyee arşıladı MAARİF EMİNLERİ Tayyare Piyangosu. İÇT TİM AL e > sm — DUNKİ KEŞİDEDE GENE Ea BİRÇOK 'TALİLİLERİN YÜZÜ alk Maarif Hüsnü Beyin Bir Natku ile 200 000 iri iyeyi Biri Şehrimizde kdar. a Biride İstanbuldedir. Başlı Eminler Şehrimize Gelmişlerdir. hezaretine Tür Pedagoji Heyeti. Bulunan atelyeleri çok inkişaflar burada (Devamı-4'üncü sayıfada.) GARDEN PARTİ. Rus kotiferansı vie Fıkra. çe DİLENCİLER. ilk ili Hilaliahmerin 23 den Partisi çok Olacak. 23 temmuzda Marmara Parkında Ankara Merkezince RUSYA'DA. BRİAND MUHTIRASI. Avusturya Hükümetinin çok olacağına CEZA KONGRESİ. — Agustosta Prağda Toplana- Olan Beynelmilel © Gidecek Murahhaslarımız. Me 4 sam on) lanacak eN ai zip tesiri altında bu- her avuca inen sadaka doğurmak istidadında- zaman, etimiz kongreye > lan ei kara Hukuk Mekte ceza sesbi Baha Cevap Hariciye Nezaretine topla anacak ferildi. Paris, 14 (AA) — gelmiştir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: