15 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

15 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEFRİK AMIZ; 101 — ml HARPTEN SONRAKİ AVRUPA TARiHi. BEŞİNCİ AMEPİKA PARÇA, VE mii MAARİF EMİNLERİ İÇTİMAL (Baş tarafı 1 inci sayıfada) derci sütun bir Mi Me Hekimlerimize e a ve peş kiş etmekte iken, m ix Avrupa ile Şimali Amerika'nın Müren devletie- İni ndan yl genişlemektedir. Amerikalılar, yeni bir Vakıt gazetesi aleyhine açılan dava- da Vi mi dürünün vekil tutması için dava 31 tem-!,; Gi — le — teftiş iye Atlan- ırşı | tik denizinin leri tarafından ne olup ne ittiğinin farkında muza talik edilmiştir, han Seyfi B. aleybindeki ei $ — Mektep kütüphanelerinin sureti renin gez müdürü O. Osman Ferit B. Vekilliği mevadr müştaile Vekâlet sabık istatistik erit gös tayin olunduğu İktisat —— e BELEDİYE KANUNU. teşkil, Or kinin Belediye kanununun tatbikine dair it 'bir âlem olduğu (Okanaatidir ki, Avru- Gey ty rampa gelmesine ii yesile mezuniyet alan ilk mektep mal mille ön pk sai olunan iktısat Vekilliğince kasmı sonra e Meşe; vi oi ema bile A tetkik edilmek si Kili Veni dün temmuza talikma karar verilmiş ve bu ilavesi. ması, ilk bakışta, çok cür'ete değer bir! büdisedir. dan fazla İittihaz edilecek tedbirler. para e güzetesi | mektep az addedilerek davanın sukutuna karar ve- Simigtü ği sinin 10— KS ailiekie fakir çocuklarına| yardım meselesi, u— Muallimlerin malümatlarını ar- ırmak ve mesleki kabiliyetlerini inki- ifesi yanana ve tetkik için İktisat Vekil diğine İktısat Yekiliğie se tarifenin tet- kikine başlanmıştır. ikatın birkaç güne ait im olduğu ei alâkadan ilmi erir bu merkezde olunca, ka'nın efkârr umumi; Vaziyet unmamıştır. | Yeni Bir Spf Deposu, ki efkârı umumiyenin boşuna gitmeği Avrupa'nın hassasi etmeğe tercih ediyorlar. (o Amerika'nm harici mayüllerine istinat etmektedir. Harice yapılan bütün teklifler, Amerika mün- tehiplerine tevcih olunmaktadır. Eecne- bi hükümetlerine gönderilen notalar, dbirler. 12 ylerde kitap, mecmus ve gazete satış e e ye şeş elenerek 14 — Orta mülhakattan gelecek talebe için tesisi icap eden pansiyonların tarzı tesis ve e ein ei Ene Vİ ye kadar verdiği para, makama takdimi — önemi MÜDÜRÜ A GİTTİ. rü Bekir Bey Adana'ya pi üzere! aleyh Adana mıntakasındaki ormi hakkında tetkikatta bulunacak ve bil- hassa Vekilliği alâkadar eden bir orman mes'elesini takip edecektir. ve| Seyahat bir hafta kadar sürecektir. Mu- po bilhassa, Erzurum bü yük bir alâka ile tekip edilen haşvan Jahı inki c irİ tesirleri düşünmektedirler, lerinin temayüllerini ıktadır. Nsrtlar, Avrupa'dan İner hayten yetiştirmek için oldukça temin ede cek bir merkez olacaktır. olduğu cak tedbirler. 16 — ie maarifin neşir ve tâ- an siler ve vt münhallerin kapatılma- tedbirler İk içime günü 15 vemmuzdur Mü- gele :k cevapları değil, Sönat'ta. yapacağı bu suretle, Amerika hükümeti başi e bye Süper, & imi bir Jar. Amerika'nın siyasi inzivası fikı ve manevi iftiraka da Neticede A, Şehrem No. Sahibi Kocabey kerimesi Srdı- ka Hanım. ı Osman ağa, © Pâhrettin EF. vereseleri mm wn MM “e Attar Misak Sari Mehmet oğlu Ali Efendi . Nalbant Osman ağa. e yang yerinde leri ve na takdir olunan ve bime seç ör kıymetler e na kaim olmak üzere "an olunur. zarfla münakasaya i İstanbul eski Avrupa! tr TI yirmi gün müddetle müzayedeye ko- caddesi-| nulmuş olmakla talip olanların 5 ağus- kuşunu taklit etmekten hali kalmamış- — SON — anetinden, slgay BP Sü ânsuusyses s5 w SÖ 4595 zamn. Müayrs» müddeti zarfın- 2—9992 inşa- Menin elektrik tesisa- ie lez klar başlamış mahallenin mümkün mertebe eyi bir ey inkişafı için de ayrıca maha- teşebbüsü! Ankaranın Atıf B. mahallesinde bir teşi e bu sene ayni ma | yarda : ti 'İ ASKERİ HAVA RASAT ME EVKAF UMUM MÜDÜRLÜ- GÜNDEN: Ankara'da Etimesut nahiyesinde in- şa kılınmakta olan yatı mektebine ilave- ten yapılacak bina inşaatı pazarlıkla mü- nakasaya Mermi iştirak edecek mü- iri ve yukarıdaki maddelere mü- teallik vesikaları . getirmelerini rica ederim. irkaç güne kadar bu tali yetlere tebliğ olunacaktır. 5 Günün Hava Vaziyeti. :RKE- İNDEN ee MALÜMATA AZARAN. Hava tazyiki ve değişmesi: Akdeniz ME MR re e ein ge meyanda istasiyon için ei pipi. ta bulunmuştur, ANKARA RADİYOSU. kadar ilerlemiştir. ava nasıl olacak?. Hava alikizm kısmen bu. miş ve şimalden gelen ikinci bir düşük M tazyikte Karadeniz sahilimize 15 —7 — 1939 Riyaseticümhur musiki höyeti şetli- in musiki programı. Saat 19,00 — 20,30 Bando. 1 in adi ve parke kaldırım inşaatı haddi lâyik görülmedi ye g | 15 de encümeni emanete müracaatleri. 2—10007 Mikyasatın 930 senesi omuayene ve ve salı günleri saat 15 de encümeni ema- nete müracaatleri. 79998 Yenişehirde Dikmen caddesindeİymar başi Ş ağustos 930 sonuna verilmiş olmakla bu müd. rfında tüccar ve esnafın kullan. gö banün ifade iğ kadar müblet ve! e za yedi oda, banyo, su ve elektrik tertiba- Em e, Aa eg BA mürlüğü mevcut hanenin bir senelik ica-' Rozamund ş 2-1 da kuvvetli diğer mmta kalarda şimal- den mutedil ve hafif kuvvette esmiştir. Hava nasıl geçti?. Hava memleketimizde ekseriyeti re ve be m yağmurlu geç- ayy 8. — Şopen Vals Do Diyer Minör. 4. — Lakom Süvit Kotiyon 5. — Dolva Tango Araguvay 6. — Vidal Marş“Alegro Tiryomfal Bimriikalili cenuptan di; : şimalden hafif ve ğer mutedil kuv- vette K Dün saat 15 te sıcaklık: Cenubu şar- 1 — Münakasaya teahhitlerin bizzat ni ssıs, mühei >e mimar almaları ve yahut ayası : türlü mes'uliyeti kanuni lerim kabul ve n- iki mesai etmeleri — Teminatı muvakkate teklif *di- ilmiştir. Ta peri vüzde yedi kai di; — Emri münakasa ( memiyesinde icra edilecek ve re al len Fiat mutedil bulund takdirde Müdiriyeti ei tasdikine tali- kan ihale İse caktır uğu ın tafsilat ve izahat is“ imi etmek üdüri yeti fenniyesine müracaatleri ilan olu- Bur. 79857 İ ANKARA EVKAF MÜDİ RİYETİNDEN ş . Nevi Mevkii Fırın (OKoyunpazarı pa Mağaza kekarmağın im yayin Baraka © Atpazarı da nufma, Ten emlak icara verilmek üzere ran til özi es şe 20 gün müd” 17 tem” lr neme 1 Trakya Marmara orta Anadola ve midi sahilimizde | vasati 32 alir sahilimizle şarki vasatt 27 santigrat olarak 29939 bi ane el iş Taliplerin o gün o saatt9 Ankara Evkaf müdiriyetine müracasf”

Bu sayıdan diğer sayfalar: