24 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

24 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 HAKİMİYETİ MİLLİYE, 24 AĞUSTOS i : i müyeti bunun bir misalidir. Binaenaleyh. o Kilabiyat Dünya şuunu. eke. “ «LA BULGARİE) NİN Falih Rıfkı Beyin “Türkiye'de de buna a pan ed il 1. BİR YAZISI, benzer bir tejkilitr yapılacağı hakkın.) ASKERLİK VAZİFESİ, ÇİNİN ESKİ Mİ SARNANAT ; ŞEHRİ ÇÖKİYO) yat muallimleri kongresindi ki iy e de birkaç söz söyledim. aleyi oni Mi ve le noktei nazarlarından, terbiyevi bir kıymeti ol Tem aitti. edebi ğe Divan ede- daki vadini alkışlarız. Bulga İmei gazetesi sr sapi di analı ve kı misafirlerimizin gazetelerinde eliz iz hakkinda yazdıkları şey- iyetle çok takdirkâr Falih Rıfkı Beyin Anadolu ler umumi beraber ir Yazan; Muallim Afet Sayıfa: 7 ve Devlet Matbaası Fiati: 1 lira Bir > ve nie ba- idiz di j gazetesinin son gelen ii ESİM am heyeti mecmuasma pek âz tevafuk cr İti- HR rm yi çalışmıyan herkesin duydu- Gu sefahet şehri değildir. Birçok idare- biyatının büyücek bi i vardır. Bir rafta bulunayım ki memleketimiz. hü hayli 7 birçok beyitleri mahfuzum- amamd Be yy eden bir noktaya işaret lüzumunu his-| kadar mefis baskıda bir kitaba Ee an kâmetin kurulmuş olmasma, ve eski İs- dır; onları , dinlemekten, mleketimizi ziyare olan! . e bizi hayrete EE tesadüf ediyorum. İddiasız, şatafatsız, | 5i de Peipimg'ye değiştirilmiş olmasına er OE Efe Mibibeme: Feğeti daa avdet | günü kayamıyacağ. Fal rr Be-| © temiz, yakı güzellikte bir kitap; nani | sağen ey zem Sü senelik bir itiyat yüzünden bu edebiya-| edine. ina Ajansı mümessiline | yi; ne kurulmuş olduğu için dünyanın en nlarmı, çocuk lacak sö; z s ği ir ii e ir imi ma mai Snüddet zarfında | gizi müteessir eden hir tek nokta genç-|vet saçan bir türk askeri insana huzur saki devletinin merkesi olan saki Pekin Z iz ğü e la i i şehri günden güne kötülemekte bulunu- 'aşadığım genç edebiyatımızı ruhuma | Jei ir emniyet in ediyor. gok daha yakm buluyorum. Orhan Sey- p e imei memnuniyeti beyana daki Türk ekseriyetinin cahil. müfti- itabın ismini o um; ” > EE esir ikâyeleri,, |müsaraat etm lerin cebrü teşviki altında modern ce- vazifesi, Cildin en yukarısında bir sı e pike 2 rae ni, iki dinleyişte ezberlemiştim. Bu an olan milli hükümet Pekin'i ihmal etmek- sit efsanenin bendi tr bende — gene <öebiyat ise kalı e zevk uy irmi beş ından “ İvesilesini buldukları ları namına Bolu Mebusu | rkadaşi ve Hakimiyeti Milliye Başmuharriri dir/,, Falih Rıfkı Beyin söylediği sözler ya: mda görmek | Mili siyasetimizin ekalliyetlere karşı ne kadar tanı ve iş başmı Bulgar milletini; mleketinde türk gazetecileri tarafın- yağ hararetli hislere: beliğ sü bas mıntakalar« rette tercüman olmuştur. vi unduğu veçhile, Türk zeyanların dışında bırakılmış olması- Yu arıyorum. Bu gü- zelliğin mebdel ile tanışmak istiyorum. | , ,. | Kapı 1 'urt Bilgisi açılardan, Askerlik Vazifesi — Asker Bilgi — Vazife Ne güzel Bu buluş, bu not- lar, bu eser kimi: ETİ! rin ismini ta muharririn ismi yok. mit misa- karşı Grlerimiz ikm geçirdikleri ses) rin cehaleti eyi intibalarla ayrılmıştırlar. ta hizmet sin olduğunu iddia etmek e i Onlar, milli kahramanları, Sukanl a yn iz müs- WE ei la tef- sene: bei inisiye oldu- ğı ii Slabiyii da, benim Divan e- debiyatına olan sevgimin mahiyetini ba- na anlattı. Bu şahsi sel Mz ertesi ve pedagogik sebepler de in e ce, o itiyat si biyatmın, mekteplerimizde genç Si duyurulmasna am oldum. Bir kere Divan edebiyatı, e Yün edekiyiiiine. yi hatı, tanatlarını ve ettiği gibi bu saltani idi iyatında Acem mukal- olmuşt yalnız nazım ila ei Sait “duyuş ve an- latışta r. Divan RA iye w ine terbiyesinin bi ir ann e fm Ee Sonra ulema- irleştirdiği ül eden bir sını- anat | bet Hükümetinin lüğü dük Hanlar Gibi > Slam e cins ve mezhep tatbik ettiği okut- e kudretli devletin banisi olan Gazi) Munat Kemal Paşanın isminin bizde |“ İni ü bislerile hâlelenmiş olduğunu! Kazim gözlerile — görmüştürler. (Hall muhteli: ika! sil yaptıkları temaslar onları, şüphesiz, bu | halkın şerefli komşusu. için baliğ! ie e önlara hakkı hi > bul ae bir kısmı olan adliye idare- ibunun me ziyade onlara racidir. Müslümanlar dai- bağlı müesseseleri kımız İma dini müesseselerine almıştır. larının o mümes istan yalnız almamış, tin tine inan- ib gön l ve Fevzi Paşaya makine altında düz bir İsmet Paşaya ile ai bir mektup, imza: Sayıfaları çevirdikçe büyüklerimizin zengin el yazılariyle mekt >. sonra bir fibyşist Her " i ko- su v ce kü- *e kın- Li e vE 5 ME da hükmünü birden veremiyor, se kolayca yapamıyor. mi yalnız tabın nefasetinde Efak itibari- ni dostane karşılayışlar, onli te, eski şehir de yavaş yavaş çökmekte dir. Pekin'in mükellef sarayları (o kadar vi bir şey'de giri bir harbi kaybet- “Me, yık,dır. Çinin malik olması rmiş dır. kuvvetli bir e my ıyrılmış ok r kayr > e ERİME nn Ki iedir ki çin japonlara mağlüp olmuştu. m. Bu hakikaten büyük bir kayık biçi- minde yapılmış mermer bir köşktür. Köşk Pekin'in büyük havuzlarından biri hafaza Saltanat devirlerinin sefahet yadigirı ya vaş yavaş harap olup gitmektedir. arın bulunmasının ani tezahürlerle selamlan- de gitmiştir. Bu Bulgar ii rf ne Tae kadar cömert olduğunu göstermeğe kâfi değil midir? | palı bir gezgin € içinde, tasavvufi, aşka iy şaf ve takviyesine ne kadar candan bir) Binaenaleyh müslümanlar Bulgar hü- kümetii ve her türlü fikirlere aim meydanı) hemmiyet verdiğine de birer isbat teş- inin hiç bir müdahalesinden iğ Bek mürekkep, renk, kılişe, baskı, soran a sığmıyan zihni kudretin|* (m yet verdiğin arasi anil 5 ve şiki EE ee terkibi bir mahiyet olmasına “imi ole | Kil etmiştir. . > ii Li > e Kn selim çesi muştur. O bir müzedir ki içinde beşeri| © Bütün bu vesile dolayisile Falih ıç, |terdiği yolda istedikleri gibi inkişaf | .cerlerile çekinmeden boy ölçüşebilir. olan her fikir ve duygu birer cüz halin-İ», Bey kesiler, Yazı hakkındaki fikirlerini ise insan de biribirine karışmış, insandan mahrum ice sindi z i k okuduk- bi al bileli, yan ak takdir. olan, sözleri, “bu sözlerin| “ep yap eppaL CEMİYETİ |rcak Kitab: eyice ik oku — debiyatı, ba: ei şümullü el Şi bir anda a- ae Dr. FUAT B. GELDİ. n sonra beyan edebilir. Buna başka söniyelrd “ğa ei fol Die - İmiş olan Bulgar umumiyesinde bir gün teşebbüs edeceğim. e da bulu- NE gi değildir. O, Türkçeden yalnız sarfi | geşmemiştr. Kamşumuzça, bizim Türk man Himayei Eifal Teni eli De m mekanizmayı almış mekanizma; lgar dostluğ ettiğimiz 'ü dâ bir vazife. Kitabın bütün r muvaffakı- jyon teknik imada yetli bir itina var ki... m Muhterem mez eke Ez ve beynelmilel iki kongreye ait ni edece- atınm caizeli ve vi atlı ayi ei Türk - Bulgar Cemi-| 8iZ- rile yaratan şahsiyetler âna, aile ve ——x> o. — ” il teşebbüsile yapılan toplantı da cemaat muühitinin ei eri tahteşşu- 73 e Ee urlarmda türklüğü yaşatmaktan hali ol Kimi ime ver M: iye &i Günün Hava Vaziyeti. madıkları için, Ankara Hava Rasat Umum Müdür- yecanlarını da terennüm etmişlerdir; sal-| ğı bir teşbihten bahsetmesi bu nokta), , ..... ŞE şi tanatın itisaflarma karşı şahsf akstila-| hakkında hiç bir şüphe bırakmıyor. | öğünden alman ve meli ermişlerdir. Bu heyecan ve| Türk dost! aaa a e am sü leri doğan eserleri Divan Memleketimizde düşük tazyik orta ey 2 detmiyo! Çünkü tanat Karol büsbütün yabancı tesirile yaratı! imışlardır. Ğ “İ TRAKTÖR TECRÜBELERİ VE YERLİ YAĞLAR. Gazi çeiiiei e olan traktör tecrübe müsabakaları için İktı- sat Vekilliğince ii yi ağır iğ gelmiştir. in yağı, Afyonkarahisarda! muk yağı Adanadan, bezir yağı vi mon: yağı ve ay çiçeği yağı da İzmireden getirilmiştir. kâğıt, harf, tertip, | Sadi IRAK KIRALININ YEV MAHSUSU. Irak kıralımın yeymi mal olan dün, teşrifat umum müdür vekili ve menin müdürü umumisi Er- cüment Ekrem Bey sefarethaneye gi- derek hükümeti cümhuriyenin tebrikâ- ı beyan etmiştir. vi elreede bir süvare veri Hariciye sai lie same minen Se Pş., Cebeli Bereket mebusu Naci Pş.ve sefaretler eki bulunmuştur. ——.——— Dr. ALİ ESAT B. ERE Merkez Hastanesi Nisaiye mütehassısı Dr. Ali Esat Bey e İstan- bulder vede etmiştir, Seka İNTİHABATI RLIKLARI, Dabiliye Vi gelen bazı ma vilayetlerde mal e çalışılmaktadır. 1 eylülde başlıyacak olan yeni inti- .— ı karam kadar ikinaline Tümat ni e lmiş ve ilekete İri lerinin temin ettiği faydaları, her ki ei ği hasına olursa olsun, müdafaa sizene Karadeniz sahilimizde diğer bir yük- lerden olan bu yağ nihayet mileerret edebiyat e idir; İ sek 'k tayik de Sıvas ve e mınta- kasında bulunmaktadr! İki millet arasında temas a Z rine hul HAVA NASIL OLACAK? arttırmağı, ve bunların etmelerine ve biribirlerini eyi e y galışal vetlerini muhafaza edip etmiyecekleri GP etmis edilmiş ölcek KALECİKTE ŞARAPÇILIĞI Mimi İÇİN. rilmekte idi. burada şarapçı- Gene vim kin temin için müskürat alp z e Hava memleketimizde kısmen bulut- ebiyattır. Ben bunu, mekteple rma hizmet etmeği istihdaf eden bütün i i i av Bendi eşek Mk e a e eee hu ve kısmen açık, up mia Ankara Radiyosu sar ies, yane ii a essir kılmak istenii i Ankara mii p sir kılmak istenince onu ni me iel ei e z > 24, 8, 1930 pazar sat Vekilliği tahammür eden mayiat ——— i lduğunu, ve sulhun ve | ette esecektir. iy pi fi Zafir da Kale cak bii ktu. Kızılan, i handa inin musiki ik'e giderek tetkikatta — ve bağcılara cum edilen başmüftü ve müftüler, i İzle b mi SE HAVA NASIL GEÇTİ? Zinin iki programı. cik'e giderek tetkikatt ii si ışmak samimi nism bu eski şeriat hortlakları idi. ” z Hava memleketimizde kısmen bulut- .— bağcrları bilhassa inin ir. Bunlar türklüğü o kadar hazin|beyyis olan Türklerle Bulgarlirı hiç hu geçmiş rüzgür ecmup ve şark mımta-| «1 — Kelarbcla Üvertir Kone Je) Skmeini rica etmektedirler ir gerilik ma; şark diğer panyol ii yorlardı, ki bir Türkiye türkü, Bul-|rı içi: i li iyetle şiüizlden hafif ve mu-| | 2 Debusi Andante Kuvati; i. z ye ii (AHİYESİND garistan şehir ve kasabalarında| yiğkassa müteşekkiriz. Bu yolda Türk -|tedil kuvvette Sinop ve İzmirde kuv-| | Rk SAMUTLU N E, türk inkılabından, türk teceddür) yaygar gullu el birliğinin vetli esmiştir. , i Samutludaki ikinci nümune köyü- Gi dani m iletdaşlardan bri isin çalışanları dama daha tezun ve et-| | Dün saa 15 ve sıcaklık; Cemubu yarı) 4 Kalman Mespori Hlanda N pin © inç Teniyetine devem edilmekte. fesi; sarı uşağı ile geçecek di-|raflı bir hamlenin beklemekte olduğu ki vasati 40, Akdeniz sahili- ida : : slk” m 38, Trakya ve Anadolu bu Ea imge le kiye Söke ili evvela 5 — İştravuz Vals Binbir gece 6 adin. wasati 30, şarki Anado- nin hazırlanması Ju ile Karadeniz sahilimizde vasati 27 imi edilmiştir. i umumiye! ili m Türk - Ce- , santigrat tesbit Saat 20,35 — 20,45 Ajans haberleri, ikmal | möte teslim olunacağı anlaşılmıştır. dali m.

Bu sayıdan diğer sayfalar: