13 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

13 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 Eylai HAKİMİYETİ MİLLİYE SON HAB E R L Kk R İZMİR-SELÇUK MİLLETLER CEMİYETİNİN BİR İTALYAN HAVA Tayyare Piyangosu. Irak Kürtlerinin FAALİYETİNİ MÜNAKAŞA. FİLOSUNUN AKIBETİ. e ları YOLUNDA KAZA (Baş tarafı 1 inci sayıfada) ya ii Cenevre, 12 (A.A) — Dün sr Madrid, ağ talya Hava Akvam meclisinin faaliyetini azırı mis n kumandası "altandaki 31835 25635 13296 23638 43594 a İZMİR klein kaşa eden ingiliz hariciye nazırı “en: | yedi deniz tayyaresinden mürekkep ha-| 3436 34576 51128 3802 9787 A KÜRTLERE ir 4 e derson, Strezmmann ile Nanseni me-İva filosu “arr ika sahillerinden kalkarak 10637 1841 9096 52546 35476 MUSAB) İzmir, 12 (H. Mi ye Vekilil tetmiş ve Avrupa federasyonu mesele-| Sardunya adasına doğru O uçmuştur.| çosoş 55558 37656 49515 15784 Mahmut Esat B. Selçuka le Ae sinin cemiyeti akvama havale Gallme- İlk tayyare havalanımış ve diğer yn Londra, (AA) — pa a, i enj 2007 060 32285 31075) arasında akdalunan yeni muahed air yi miştir. Henderson cemiyeti akvam me |cü bir tayyare ise denize düşerek bat-| 8730 3003 5140 52852 28696) gameden memnun olmu 1 e Vel kili imi Esat B., 0-| saisinin Salim emini daha zulme mıştır. Tayyareciler rini 54 46198 327 48518 İmemnuniyetsizliklerini umumi intiha! e ile İzmirden Selçuka giderken | bir nı tees- 23010 83 1994 36991 47311 | ta şiddetli lefet göstermek sureti Selçukla Kazpınar arasında ve hat üze) süfle dari Henderson. terki e 40 : : 55205 41255 1410 59664 216098 Je izhar et edir. Süley üyede hü- rinde uyuyakalmış olan ameleden Gar-| teslihat yolunda bir netice m «si-) Günün Hava Vaziyeti. 2. 560 59664 21693 — 1241 | kümet örer önünde ni i kürt bi Karaağaçlı Mustafayı çiğnemiştir.| mek şartile cemiyeti emin şakır ler ile a arasında kanlı müsadem*- Yapılan tahkikata nazaran, otodirezin | tadili lehinde bulunmuş ve ie i Hava Rasat Merkezi Umumi- | 11560 50649 43117 38411 o ler likle Tabanca, biçak ve sopalar- seyrederken iki lambadan maada bir de| kuvvetlerinin tevessüünü iltizam et- er ee malümata nazaran: 50883 25584 30189 106: la mücehhez kürt nü ileri hükü- jektör kullanılmakta idi. İzmir ga-| miştir. Hava tazyiki ve değişmesi; | 2001 40910 56695 53977 16806'met dairelerini de sardıklarından mahal- zetelerinin lambanın söndürülmüş oldu) |o—— seen — & ideki yülmek tazyik gari 33008 37208 17897 44 45 hükümeti kuvvet celbetmiş ve nüma- na dair haberleri yalandır. a n aradenizdeki yüksek tazyik gari 155 | yişçiler dağıtılmıştır. Biri İraklı asker zmn İm gym am a m m a Em a gi ye Su Ra Ram z : e a a ludaki di e BİR YANARDAĞIN İNDİFAL | aze çe) indi Gini vali) dead dük zi ar Band 23334 11032 55708 57304 (4455 yaralanmıştır. Yaralılardan dördü e Pe amaa 5302 21021 50186 5578 geğss)ve dokuzu poli z mk 12 (A.A) — Stromboli ya-| gelen bir telgraf semi arklar m) saba pes olak? İ0187 ig 5 De nardağı yeni 5044 indifam bir hususiyeti de ateş halinde | letlerinde hasmane nümayişler vuku | Hava garbi ve şimali Anadolu mıntaka- İsi e ey ve ie Yeni eserler. bir kum selinin elli met Jiğinde | bulmuştur. Nümayişçilerin tazyiki e açık, şarki Anadoluda kısmı 7 yel e z ikili. Sel önüne gelen her şeyi ya ie silah istimal ecbur ,bulutlu olacak, rüzgâr şimal ekle 22800 34174 29483 4520 13215 eter TANIYOR MUSUN mahvetmiştir. Çok ii ki kısa bir nümayişçilerden in öldür- ek şimal ile şark arasından | 45155 589 15064 12989 58003 büyük hayat ve ameli hayat filo- yük taKiE Girl İyi salin w in e yemis iğ takalarda cenup ile garp ara-| 17718 56147 51609 35112 25642), (Ona) beş kişi me ında bati armara ve şarki Anadolu- — 42138 13302 23113 26284)”, si eşie veni kii — KANADA'YA MUHACERET a mutedil kuvvette esecek 1 ön i vi lem e tncı muallim Mübahat Mepa SEMASINDA, YASAK. Hava nasıl geçti? | 'oggı 55358 50023 167 mm er ni e New IZ (A.A) — Tayyare: Ottava, 12 (A.A.) — Kanada hükü-, | Hava km al si - bin la mükâfat SUOMİ An Sabri ve Ankarada Maarif ki- Hee e ve Bellonte'in ii meti işsizliğe mani olmak üzere Kanada. çık geçmiş rüzgâr cen: cenubi şar-| numara arasında taksim! a pw 28 panelinde adliyede ir. kada bam devir seyahatini tan. | Ya muhacereti kati olarak menetmiştir. ki Anadoluda cenupti diğ mıntaka-| 47227 o 7728 12172 13 z zim için yüksek şahsiyetlerden mek — ile bu hususta — ve hususi mu ar vi alden Marmara i şal Z 32786 30217 41149 40304 57027. vel iktetmiş i kep bir iel seye etmişti: SANSÜRÜN İLCASI ğ Madrid, 12 (A.A; 1s eylülden itibaren İspanyada siyasi san sürün ilgası hakkındaki kararnameyi tas vip etmiştir. Şe amam e olamk <5 ÖLEN Yağ MESELESİ. 2 (A.A.) — Dahiliye nezare| Lübe: tinin resmi raporuna nazaran Lübeck- mesuliyet terettüp edemiyeceği anlaşıl- | mı maktadır. ——.om. ÇIM'DE BİTMİYEN YAĞMA. panyasının tiklerini bildirmektedirler. ———— — ———— Ankara ime on beşte mi ö ekkil encümeni EE 3 ma esini görmek istiyenle- rin — gün muhasebei mm müdüri- yetine een ilan olu petrol depolarını yağma et- ç ni 3İlipler yevmi ihale olan 29 eylâl 930)€ “| cakları hesaba göre teklif edecekleri fi- “yatı —— eo. — e. ASİLERDEN kerime iinde ami 29 Ora. 3 Annie vasati 2 (A.A) — luda 25 e a edildiği Nankinin resmen bildiri, ii ey. KONYA LUĞÜN LİSESİ DEN MÜDÜRLÜĞÜ! nın yeni nya erkek sinde gi vali ikmal inşaatı lâl 930 tarihinmen 29 e Gi 930 öne kadar yirmi gün müddetle Kon: lan bi e Yİ ANKARA rd MÜDÜR- LUĞUNDI Bedeli keşfi 45711 lira olan Anka rada Hâl civarında inşası si ij” palı zarf usulile münakasaya sazlar. m” a ramı, ANKARA RADİYOSU. 3.9. 1930 Riyaseticümhur musiki heyeti şetli- ğinin musiki programı. Saat 18,45 — 20,00 Bando 5— More Marş Popi EDIRNE EVKAF MÜDÜRLÜ. GÜNDEN: lan harap * olan ca- Edirnede fırtınad. milerin kurşun tamiratı 1 eylül 930 tari- ANKARA MERKEZ MEKTEPLERİ I MUBAYAA KOMISYONU RİYASE- TİNDEN: Merkez mekteplerinin 331 senesinin haziranına kadar lat, mahrukat ve sair ihtiyacı olan bilumum kt tı 21-99: gire e güldek'mii,i “ekti 2 > kapalı man ve arpa ihtiyacı kapalı gi daimi een ta- — Mün teahhitl ü vi itler ye a mühen- mek üzere kâpalı edil düve yilit ya mül SU! teşriki mesai eylsdiklerine ve bu kabil 7) mz a ail kı “İher gün 5 müdüriyeti çe zi Edirne Evkaf mi miştir. a Taliplerin meme öğleden > neti muharreresi ei dahili ahin ve' dır. İz diğ istikrazı ame ve aneks suretini almak ya borsa fiyatından Evkaf mi beşten evel teklif mektuplarını üdürlüğünde müteşekkil diriyetine ve görmek ü: anbul Evkaf üzere im niyesine veyahut > — zartesi "ie ihale lile ve (20) gün müddetle münaka-ıya vazedilmiş olduğundan taliplerin şart- i maarif Eminli- ğinde mektepler mubayaa komisyonu ihale olan 15 eylül 3 “Nİ kitabetine ve yevmi pazartesi günü Saat teklif mektuplarile birlikte mezkür ko- ta vilât Muhasebel hususiye müdürlüğüne mezkür evrakı fenniyeyi almış olan ta-| yatırarak mal csas — Baladaki şeraiti haiz olup 5 zarfa rapt v pazartesi günü saat on beşe kadar yapa: f derununa koyarak Eş ödeleklerdir. “İhaleyi müteaki n yüzde yedi buşuğu nisbetindeki > mini havi teklif mektuplarile Konya| ” ya e! ola: İ | defterdarlığından müteşekkil münakaşa | Ankara Noterliğince tanzim edilece komisyonuna müracaatleri ilan olunur. |ve insaat! mukavele tarihinden itibaren 3. 158 İ91 gün zarfında ikmal ge ir. Tali * | ilâç ve tıbbi malzeme we zarf za elle mi inakasa m gü-|deti 10 eylül 1930 gi iie ci $. ve 1, M. VEKALETİNDEN: # Sıvas nümune hastanesi için 67 kalem ve e. bayaa edilecektir. M Mektebimizin ambar ve demir! gündür. Talip olanların şartnamesini 28 eyli İn görmek üzere Ankarada Sıhhat ve İti- e se eki ie ME hanesi mai Muavenet Vekâleti İçtimai Muave- net Müdürlüğüne ve e Biniİz ıhhat ve İçtimaf Muav: müdürlü | 9 | ğüne müracaat etmeleri. vel > nat mektebine müracaatleri ilan öle 3 —192 -E ii 3 ri ilan | ER EMLAK ve FYTAM BANA ASI ürk anonim Sermayesi 20000.000 türk lirası ihtiyat ak Merke - Mevcut ve imşa edilecek binalar rine üzün ve kisa vadeli ikrasal uz. Mevduat ve ai tsarrul sandığına Bilun 3-168 çaları Ankat ve m b maamelân 22057 2—10613 misyona müracaatleri. şirketi 7544MWM0 türk ira ı şubeleri İstanbul sait taiz verir. Pl ! Bugünü olsa para biriktir. değil, yaruu düsün. Ürün için ayağın yorganına göre uzat! Hesaplı yasa! Azda Milli İktisat ve Yaman

Bu sayıdan diğer sayfalar: