14 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

14 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZAR 14 EYLÜL 1930 Het yerde $ kuruş. rem e Hz. hükümetin teklifi üzerine Millet meclisini içtimaa davet etti Büyük Millet Meclisi ayın 22. günü içtima edecektir. < 7 Hükümetimiz, milli paranın aylardan beri müdafaa edilen fili ve nisbi istikrarını yükselm karsı dahi muhafaza etmek memleket iktısadiyan için lâzım olduğu kanaatindedir . rar ve sa'ahiyeti dahilinde olan tedbirleri kullanmış ve mütehassıslarla alâkadarları dinlemiş ve memleket lehine bir alâmet olan bu vaziyetin icabatını kendi salahiyeti fevkinde görerek © eclisin içtimaa davetini teklif etmiştir. - era Vekilleri Heyetinin 13 e ylül 930 tarihli teklif kararı ayn en aşağıda yazılıdır: z Milli H k için hükümet iniyor ir senedenberi metçe e tasar ruf tedbirleri alınmış, mil! bie ai Zurda hül ikâ: mal em Bittabi milletçe tâssarruf ve is e için tevkil de t ri akkuz ve mnuniyeti mucip bir inkişaf gös iyle milli pa sukuta karşı muhafa zası Memi halen zi olmuştur. istihsal ve ihracatm te şimdi milli paranm ziyade e istidad r yi önermiş Hükümet milli me aylardanberi mia faa edilen fili ve nikbi istikrar mı yükselmeğe karşı dahi muh afaaz —— memleket iktisadi iyatı için lâzım o duğu kanaatindedir. Bu siki iktidar ve salâhiyetleri meyi İmal ve mütehassr slarla alâki Hükümet isti! e mi ik Mil k süreti maâhisusad a ehemmiyet malüm u işte gerine iyetlerle teçhiz eden kanun star; raftan bütün bu tedabirin tesiri, diğer taraftan dahilinde olan al. ve hire cat noktai nazarımda, an sepedelaki lehine bir alamet olan bu İlet Meelisinin varmıştır. İli sebebiyle Büyük Millet ei hemi m Ni e > a sebeple e nacak Büyük Millet Meelisinin > si; ve icraatmı alen etmesine imkâ olacağı tabiidir 'eşkilai asiye kanununun 19 u maddesi mucibince Türkiye Büyük Millet Meclisinin zati riyasetpenahileri tarafmdan ey Tülün 22 inci ei günü a diet pe çer lak teklif ve istirham ederiz ibi Mm. “TEKLİF TASVİP EDİLER EK TESKİLATI ESASİYE KA NUNUNUN 19 UNCU MADDESİ MUCİBİNCE TÜRKİYE BÜY ÜK MİLLET MECLİSİNİ EYLO. LÜN 22 İNCİ PAZARTESİ GÜNÜ İÇTİMAA DAVET EDERİM. itieieinkr Gazi M, Kemal Başvekil | Adliye Vekili . Milli Müdafaa Vekili Dahiliye Vekil Hariciye Vekili o Maliye Vekili Maarif Vekili Nahıa Vekili İSMET - BULUNMADI M. APDULHALIK .Ş. KAYA TEVFİK m , ŞÜKRÜ. CEMAL HÜSNÜ” “RECEP ktısat Vekili o Sihhat ve İçtimai Müşni Vek ŞAKİR - REFİK Kend Gündelik. ipiyasaya u uyğun bir ie satmak K MİLLET © a ç Iztirarındayiz. Bir taraf hsu- REİSİMİZ. ( ) I Il : vi ANA İŞLER. lün bolluğundan müstehlikler çok 2 i ... > tifadı diy ü hayat > ükümet geçen sene memle|lyar Dize; taraftan molmulum | KAZIM Pe DÜN İSTANBULA için umumi'bir iktısadi prog- ba San Jeketl: fiatlı : EE ram hazırladı. Programı SaS- ii iken iel e) | İstanbul, 13 (Telefon) — HANGİ SES? bsk da fesatları için vesika kı maddeleri proje hemi ol, tahsiller bu neticeden)lisi Reisi Kâzım Paşa Güskieii Sağl e. ku isi ettiler, Büyük Millet Meclisi azasına tev- Sikimin vE e ai geldi. Kendisini & e e ipe Ea e Bey riza Bilir misiniz, bu mektup ne imiş? zi dildi, hem de zetelerde inti- ükümet her iki unsuru d. -İ fik hi Beyler iel aşik der BE mibarek laa “Gazi ilk yazdığı me. te, Li Ee e olduğ age S©-İ yırmağa elik Onu ci evet diğ va mebuslar ve kalabalık bir Serie Köl Köbuyionksrn liyormuş; Halk fırkasının artık gumuz ğ hsulatı halk kütlesi motorla ve b ki Kâ- İt i em e erdir recek tedbirleri bir an evel almak- |lar. mi Paşa evvela saraydaki daire- izm e il 1 Sd Bip Ee yeri eba projede hükümet esele tabiatile rak, sây | sine gi i i i arek sağ istihsalatımızın maliyet fiyatla-|ye kredi meselelerine intikal ede- |ziyaret etmişlerdir. murakabe se sesi zam İçi iğ Fethi Korkularından birinci gün gaze- rini azaltmak için bazı ea cektir. Bu noktalar esasen hükü- 4 Bey fırkasının fikir adamlarını telagind koyamadılar; ikinci günü b a duk tar elamanı için bazı Kant İmetin iltısadi pro a derpisİ DAĞ KITAATIMIZ BÜYÜK | sesi a Me lek bas sa neki pa alak edilmiştir. Bir an evel hareket ve AĞRPNİN ZİRVESİNDE, ey son kısmında a Gy | ceği z Ş vE cümleleri niçin ookumadr EM isli Siya edecek mahi- yettedir. erir en mühimmini teşkil k edece! mız elin — ağır > taşı kafamızı yardı. küğü, lat kiye'nin ie e eye Siirt Mebusu dirdi. Bülbül sakıyacak derken bay- an Be diyo Me yamtar. ı geçen senelere nisbetle ço! MAHMUT Büz ü Se a kı tti Tü Kk liği, e medal yi fazladır. Bazı mıntakalarda bu —— — e sa, ia - yi Mei e 0 e — e iken bita- nisbet yüzde yüzü bile geçmekte- ANKARA'DA BELEDİYE eşkiyaya karı di Ee Büyük eri eyi bee 4 dur, Fakat senin re vazifeni dir. Ancak müstahsillerin kâri ve a z çeri e sene sonra e fı/kamin ba a ve istifadesi aynı ni bulmıyor. Hi l i iş KE ER ee utmuş: “Genç cüm-) m raber çalı. Za nkü: fiyatlar düşüktür. Çünkü| DÜNDEN —. DEFTERLER gi çi - alifler, bund. Büyük Şelin ül an ii lindeki çe ya bakiyesi “iltica ettikleri bul ,; e mi Zeynel Besimin sesi- kendi ken yle eşsiz fırkası- seneki fiyata satamıyor. Mahsulün| © Ankarada yapılcak yeni belediye i in-| sarp p mta da batmmağa nevmidahe e nı aynı bolluğuna rağmen bir kısım müs-| dhabatr e hekrlikleiz gi im ele va als değildirler tahsillerimizi sükutu hayale Uğ-| ve hazırlanmış olan 4 ik iti- ——-.oam. Cümhuriyet Fırkasının . yankesici e hakikati bildikle- rice e et e barin ediye tarafından talik -dilmis-| O TRAKTÖR TECRÜBELERİ taşları ile kırılan camlarının sesi) rine de şüphe yok: Fakat bizden- i yalnız tedbirlerimizin, ka-| gir. sebetle dün beledi vaz mi? iye as ie di dikleri milleti, e e kar: Mi 7 ağ dei suna talik” dilen, defterler BİTTİ. Kaçakçı takım. a çil Hü pi k a atfetm Hâ » olduğunu bildiklerinden tezvir ya" nkaraya merbut eş di intihap An encümenleri faaliyetlerini bitirmiş ve bir; ——— Dİ MAKİNELE ça İvesi BAŞL ÜÇÜNCÜ FIRKA. 5 ak lâzımdır. > Ne ayan fazla sn mabel "a lk — Bize rey vermek Ga- nutmamalı ki, bu seneki a m e RR rma edilmekte ve ağır — ein Pa dedi, iz 1 zi'ye rey sermek diyerek alda- sul bolluğu yalnız o Türkiye'y il arazi esi bitmişti, — İkinci Fırka Ee eri kaldr. yorar. Şimidi ise k imet Zildir. e Traktörlerin muayeneleri iliğak ka şe. | racağım, ize rey verme, ei Gazi fırka- memlekette bariz bir istihsal bol FETHİ B. İSTANBUL'DA. İraiti iktizasından bulunduğu için müsa-| Korkunç bir silah! Ac aba “Son sına kaş rey vermektir! demeleri luğu gö çarpıyor. Bunun tabii > İstanbul, i3 (Telefon) — — Pethi Bey |bakaya iştirak eden traktörler. Ankara| Posta,, nın üçüncü fırkası halka da-| yazı, neticesi şu oluyor: Mahsulatımı. i mektebindeki Ziraat laboratuva-i ha cazibeli nasıl bir vaitte buluna- Sin. ik abiyi © kadar olduğu Bandırma tarikile vali geldi. Ken: |rma götürülmüştür. Mühürlenmiş olan | Bilir? ko ik ero ap ei gibi tuttura bildiğimize ve arzula. | disini yalnız fırka erkânı ve gazeteciler | traktörler laboratuvarda sökülerek fenni) | — Yapılan şimendiferleri del g, yiyemez! eğil, cihan piyasası- karşıladı. Bir motora binerek Büyükde- İmuayeneleri yaprlacı Dün traktör-| satıp ek para vermek! ii ei değil, şimdi na tabi olmak: mecburiyetindedir. redeki evine gitmiştir. Fethi B. akşam lerden birtanesi sökülmüş ve muayen balığı Gazi'ye karşı yü Her halde sdahili üyaçlarımız ve Gazi — tarafmdan kabul edildi. | yapılmıştır. Diğerleri ve bunu EYİ ANLAMIŞLAR! zım? yö üz vi ip eden . günlerde sökülüp muayene : dan fazala olan istihsalâtımı gönde! fak. ermek ve fakat inlet n gün sonra Ankara'ya gide: |s ww ni lam Gazi'nin ismi

Bu sayıdan diğer sayfalar: