14 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

14 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: A iz z — e i | 0 da Eval HAKİMİYETİ MİLLİYE 6 | i > 2 e. yp a amma | | | | l sıcak deniz hayvanlarına mahsi Dowuz sitihda: Fiorida'da deniz bu kadar berraktır. ikadın ve ispor. | DİBİ GÖRÜNEN DENİZ. i Simdiye kadar memleketimizde spot | © Eski kuruş'para zamanında “bilmem i Kadı iların en yapamıyacağı şey adda- hangi limanımızda. yolcular vapurdan i lunurdu. Halbuki kadın, hayatını ka. denize gil kuruşlar atarlar, küçük ço- | “| cuklar da denize dalarak dipten bu ku- i anmak için çalışsa bile, erkeğe nis-| i kai : * ruşları Bai Deniz o kadar ber- betie kapalı bir hayat yaşar; binaca-! rakmış. Daha birçok şeylerile “meşhur i ve m iye irki olan F torida denizinin - berraklığile de 7 i larımızın darp sıhhat: /meşhur Florida Müttehidei Amerika” — p z y ; siz ve sinirli olmalarının sebebi hiç spor nın Atlas denizi sahili vilâyetlerinin cn He Japon sahillerinde Avrupa deniz kıyafetile Japon kızları i yapriamalarıdır. ? sennpt olamidr. Fulen bizim Akdeniz > öz . ibi'on beş ya- Mk i kadına sıhhat, güzellik, ve sahillerimize yakındır. mü-| şında Miss Holm. ER mi “Liverpol e ii mekte-) kdeinçe saril ME bektep- İ e e er ei ani ai dink | perili bir yavaşlık, sıcak bir korkusuz. |bi,, Kış idmanları bisabir yağ bi- leri Avrupanın bütün büyük şehirlerin- p tediğimiz içtimai ve siyasi terbiyenin Miami gibi şehirlerinde yapılır, çünkü | yuk vardır. Balıklar yüzücülerden çok | nalarda yapıliyor. Fakat yaz idmanları de umumileşmektedir. Bu mekteplere ae rdur. Kadın vücudu | mayolu kızların üşümeleri tehlikesi bu- si İ İn nr açmazlar. Denizin içinde gözlerinizi | kâmilen açık havada ve e ile yapıl- kadınlar bazan zayıflamak için, bazan r zevk vesıtası halinden basin açıp yakmlarınızda yüzüşen balıkları, maktadır. Düz ve ince bir yün mayo doktorun tavsiyesi üzerine sıhhatlarını İ am bir hayat maki: |, Hi kısı e bu sahillerde çok Pe > Ni 2 ELMAS” | kisi bütün sene denize girer. Zenginler tatlı tatlı yelpazelenen deniz nebatlarını | jimnastik için en eyi See Çünkü ve sinirlerini kuvvetlendirmek için, çok | yapmağa NK Ola Ü yamiğin lefke. Meşhur Gol£ | seyredersiniz. hafiftir, vücuda yapışarak teri içer, teri dafa e dı bir eğlence yeri olarak'de- i eviyede ol ır, Si irmik eee ae — rli i e yanı bu sa e MİRİ /4çrig |yavaş kurutarak vücudun üşümesine ma- vam ediyorlar. yatına eyi bir şekilde | kın geçtiği için su adeta tlrktir. AÇIK HAVADA JİMNASTİK ni olur. Mayonun vücudu ai be Yazın atmağ koşmağa müteallil < balo gibi değ İlrk suda banyo yapmak çok e Hamse, leeraolda SİRİN İzi o amldiğ için kal açbtstçerdevstan açık mb o ani ve idmanlarile hu- pi Şi si P gı 1 i Yy ç i İ i k: Amerika'da yüzme ders programına dahildir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: