13 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

13 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 13 Eyi HAKİMİYETİ MİLLİYE Günlük yumurta, inek tereyağ, yogurt, beyaz v ve kaşar peynirlerini Taşhan karşı sında Orman Çiftliği Mamulatı Satış mağazasında bulursunuz . Telefon 2204 Amerika Tıp Fak Hi Be Etfal apartman leden sonra hastplarını rp ve te davi sie; Telefon: 2352 1/2660 | Paris Fakültesi M. “rü Bev.. ğİ Tiye ve, Tı » Mütehassısı ! Etfal apartımanında öğ ği! leden ---ra hastalarını kabul ve te ğİ »wi eder İ GÜMRÜKLER UMUM MÜDÜRLU- ELBİSE YAPTIRILACAKTIR. mi zarf usulile münakasaya konulmuş. in musaddak — Şartnamenii SAR Ankarada Gümrükler Umum a mum Müdürlüğü satn alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 — Münakasa 25 eylül 930 tarihine irsi si mi günü saat M te kümler dairesinde gün ve saati: man komisyona verilecektir. ' 6 — Münakasaya gire caret| ka göstere: 7 — Wer istekli muhammen bedel 961.5 Bi 4736 Tiralık İemelarle beli saatten evel komisyona — Kumaş ve elbi da gümrükler ia ambarındadır. lirler. ii ri gör örebi- — Belli olan saatte tutulması mutat 9 olan zabıt varakasının tanziminden son- ra hiç bir teklif kabul edilmi Noda lerzi- hanesi. Her mevsime mahsus lüks kadı: erkek ve askeri larımız bulu ki maşları r. Teminatlı siparişler kabul olu- nur. Adres: Adliye Sarayı karşısında 3—3 ANKARA P.T.T. BAŞMÜDURLU- GÜNDEN: Ve erildn bedel muvafık bulumursa 14- eylül 930 saat on altıda icra kı posta merkezine zayede suretile satılacaktır. rmek ve ni istiyenlerin mezkür müddet zarfında Ankara posta müdür- ine müracaatler 2—1 ———— FIRKA - 8. Sa. Al. Ko. ırığaki bin kilo ku kıtaatın ihtiyacı için konulmuş ve 21-9-930 caatları ve şerait misyonlardan elde edil e açık Özle tatılı yoktur. 3132 İ İse sösömrininle . 16 Eylül 1930 tarihinden iti- baren Bankamız kişeleri sa- bahları saat 9,30 dan öğleden |“ sonra 16 ya kadar bilâfasıla olub 1 odasında kayitli bandı gömer zi cekti: olunun 7 ber zâman oki koniaylrda gü Müessesat ı Ticariyenin Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE IRFZAR EDİLEN EHVEN FİATLA SATILMAKTADIR. AYN MATBAAMIZDA D VENTOKM SİPARIL n TÜRKİYE SEYRİSEF GÜVERTE SEYRİSEFER EKENDERİYE ALŞN <Ege) hicuma 13 te Galata TRABZON İKİNCİ PO ikale 1 de Galata rıht A MYVALIR 3 SÜRAT POS (Mersin) b ei var a pi salı 17 de Sirkeci rıht abimiz 57 oo rıhtımından (Karadeniz) vapuru 18/9/930 be akşamı Galata cıhtı MERSİN SÜRAT POSTASI (Kon; ei vapuru 17/9/9350 KARIN İDARESİNİN İŞLEFME VE MÜDİRİYETİ ME (Canakkale) vapuru pazarte si, perşembe 18 de İdare rıhtı ndan. T-İsi, ça ( şembe 18 de İdare MUDANYA POSTASI. armara) vapuru cuma, çarşam an. tr O F.8.S. A. KOMİSYONUNDAN: Miktarı Cinsi Münakasanı 2200 <— Bulgur © Aleni mümekası 3500 Patatı ” . 2800 Mercimek a ö 2800 . Nohut “ Da 900 Kuru S. üzüm , ” 1600 * Gazyağı ş 6 4 2000 Sovan 5 ; z 1600 ç 5 v şii > > Kuru fasulya i e “ > 148000 * Saman z > 7/40/1950 Salr si 100: Şeker. b ç a » . 1500 * “Sadeyaği < ö ei # — 700 abun . ” ... — — 3600: Kapalı zarfla 8/10/1930 Çarşamba " 325000 Arpa ” Daki balm eya yu karda ee veliler vo Taği gün! yazılı 15 kalem erzak, yem, mahru makasaya konulmuş ve hikalarimdl e nesi yapılacaktır. Takipleri rin nlar mezkür günde B. Zee » A. komüsyonuna: Polatlıda S.A, k a Ka; yan Jan ors vi İzmirdeki eyer Ep müstakem mevki 8 A, kamyonuna OSA k ın cinsi © İhale tarihi 10/1930 Cumartesi # mdan yı NI ZAMANDA| Meri GAYET GÜZEL BİR TARZDA YENİ OTEJ epin Mn On EDİLEN TARZDA m KARABİĞA POSTASI. (Bandırma) vapuru cumartejğ rşamba. R Tebi 3-219 A.İCRA DAİRESİ İFLAS | MEMURLUĞUNDAN: | Ankara Ticaret mahkemesinin 28-5-535 tarih ve 930/202 numaralı ilamile iflası Sanayi cadde Dr. EKREM ŞERİF MERKEZ HASTANESİ DAHİLİYE MÜTEHASSISI. mi evrakı müspitelerile kayıt ettirmek Üzere ee küre Zarfında borçlar miktarının iflas idaresine bildirmeleri aksi takdirde ce rayı mesulii oğrıyacakları o müflis sit yetlerine her me fazla olursa olsun mah bulunanların da keza ki baklar mahfuz kalmak (o sartiyle (Oayni müddet içinde iflas idaresi emrine ter- di etmeleri aksi takdirde cezayı mesuli ret bulun mahrum ai ve 31/B/930 pazar günü saat on altıda ilk şad pa” Ankara ispatı vücut etmeleri ilan ol a Dairesinde fi: Erzurumda ya pılacak mual- nakasSası- Erzurumda yea muallim mek- tebi inşası cihân bel lim mektebimü- 5 inden 1, 10, 950 İ yan, name itası ile beli ri temin edecek- tir. 4— Münakasayai. Şiicek edecekler evel emirde temini si makbuzunun veya muteber bir “barika mektubunu geri sine, Ankara ve İstanbul şehir emanet- leri heyeti fenmiyelerine müracaatleri 5 3—102 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapa ıya konmuştur. N zart usulile münaka Münakasaya iştirak si büyük i 1LAN. : Kapah zart usulile münakasaya konu e a çanlar, Mai Veli ira ve tevdi edeceklerdir. me aaa e “üteaitle- yenilen münaksa sarmamesl makave: ee tadilat e pci gün müddetle münakasaya konulmuş- | tur. ve şartnamesini görmek her gün Gazi Muallim Mekte & Müdürlüğüne müracaat etmeliğirler. Bi > niye dairesinde hazarlanım ek tekli mek. tuplarını ve bu gibi giri mek ehliyetini haiz olduklarını mübey yin evrakı müspielerini ihale günü olan 30 eylül 1930 salı günü sazt ya Mimi ipinik edecekler 9575 Ankara maarif teşekkül e- | decek olan mektepler mübayan koris- yonu reisliğine tevdi ee lr Si üzere iliye Vekâleti m müra- irağt ve baytari crsitü- i #ltisakındaki arazide inşa edilerek olup 25165 Tira beğleli keşfi bulunan ta- bir talibe ihale edil- mek üzere kapalı zarf usuli münakasa- MA

Bu sayıdan diğer sayfalar: