16 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

16 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Eylal Minimini yavruların gıdası olan inek südünü temiz ve hakiki Orman Çiltliği HAKİMİYETİ MILLIYE olarak Taşhan karşısında Mamülatı Satış mağazasında bulursunuz. Siparişin bir gün evel bildiril- Zi 4 mesi rica olunur. Telefon 2204 3-180 in KASABA BELEDİYESİNDEN: | smmmmammammmumznunınmanzızn MİLLİI MUDAFAA VEKALEI 2 > ringa SATIN ALMA KOMİSYONU wv a iştirak edeceklerin sek-| çen e a 2 Ee ei MAHKEME VE ICRA, ULANAT SUTUN SATIN ALMA ür amlar ve yali a | ik eş > İLANLARI larını aynı günde saat kada mü- > sek melhuz (5647) lira dahil R 80 - 90 ton benzin kapalı zarfla müna- KOMİSYONU nakasa ine kâtipliğine vermeleri keşifli isale ve tevziat AA kasaya Vini ur. İhalesi iller ia İLANLARI — j tı, 1—9—930 dan itibaren otuz — m sadif cumartesi saat Di Re vel vE münakasa lerini beş | rihine mü 5. | Yukarıdaki malzem ene bu saat on Gini giy zir 25 kalem muhtelif makine yağlar: ipi şartname! in mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa | sai ve DEE nakasa kanu- e kapalı Li nakasaya girmek e - o gün 4 teminat (teklifat) ile müra 3—217 e eylül 950 da münakasası yapılan Yenişehir'de Selanik caddes*-”» alt- kı üstü üçer r oda bier #mtfek ve müy- 3—276 İkasaya 2 — Mi iştirak RALIK HANE A ik. ton tutyanın fiati pi yeme diven © pazarlıkla alınacaktır. Pazar. tesi günü saat ondadır. Taliplerin yev- > mi mezkürda teminatlarile merkez sat una müracaatleri 3—235 2400 kilo giresyağı pazarlıkla «© 1 yaz edilecektir. Pazarlı çi 9-930 tari- saat onda- ilma komisyonuna mi » Zirde iki bina PN Keş- ini görmek isti ix her Si yapmak iii çarşamba günü “saat 10 da komisyona gelmeleri. 3—244 Fiat gali aşi er red karar veril in çift dine len on bin ç ni oldi. ven pazarlıkla almacaktır. Pazarliği 42 eylül 530-tarihine müsadif pazartesi gü- nü saat ondadır. Taliplerin yevmi mez- kürda teminatlarile merkez satın alma komisyonuna müracaatleri. o 3—235 Dr. EKREM ŞERİF MERKEZ HASTANESİ DAHİLİYE MÜTEHASSISI, Adliye Sarayı karşısında Çulha Zade Apartıma Her Gün Öğleden Sonra Hastalarını Kabul Eder nında 9 itin ES Sk ZA A 2 SRS “| D.D.veL.Umumiiİde tır. Tali; leri. 3 — 256 1400 küsür Tira bedeli keşifle tüfenk inşası. Yukardaki inşaat aleni münakasa | ile ayrılmak icabında rişli deki su ve hava g2” nı haiz maa bahçe verilecektir, Talip Görüp çirii Telefon: 2117 ye müracaat. o 1—207 eş ei muta mü nakasaya girmek po de o gün teminat (teklifat) ile müracaati. 3—277 5—11—930 $. ve 1. M. VEKALETİNDEN: Nr m m le mübayaa izini. tarihinde ilan edilen 50 ton bilok ba- 3—285 “ resinden: e Sm çekme boru, baklavalı saç ve teneke levhanın Rai zarfla münaka- sası 27 birinci teşrin 9: iliş saat 15,30 da eni i pi“ naaş e rak San, tek- muvakkat teminat. verme- leri lâ; Er. 'aliple! ünakasa o şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada ve xy. darpaşada idare veznelerinden derik edebilirler. 3—193 00 kilo ın bakır Antrtuvaz yl kapi fla Pl 27 birinci teşrin Zi arr günü saat “15 te Ankarada Demiryolları : Mimi yapılacaktır. ya Witirak edeceklerin tek- £ mektuplarını ve muvakkat teminat- HİMAYEİ ETFAL CE- MİYETİ UMUMİ MER- KEZİNDEN: Meccanen diş tedavisi Le Sarayında salı (o ve cumadan her gün saat 9 buçukla 12 arasın. di 12 yaşma kadar umum çocukların diş. leri meccanen tedavi edilecektir. a 2 8. $. A. Komisyonundan: Çankırıdaki kıtaatın saya isim 5 yüz bin kilo arpa kapal zarfi saya konmuş ve 4 teşrini evel 930 cu. me- arın” ve Ele saat 14,30 a kadar mü. kâtipliği ar emdr münakasa şa melerini ie lira mukabilinde Ankarada ve Hay- Daşada idare veznelerinden #““*wik ilim r. ER aşa liman ve rıhtımda ya- r tahmil ve tahli akasaya kon: Münakasa birinci teşrin 930 nie saat 15,30 da Ankara Demir yolları idi na yar Münakasaya iştirak icimaş ai mi lif mel b ve muvakkat at- larmı ayni günde saat 15 e de ko- isyon kâti in e vermeleri Jâzımdır. ie şartna— ira mukabilinde Mw. ve Haydar vaşada idare vermelerinden tedarik ede lirler. 3—196 İma. emi günde 8. F. S.A. ke- ile memurin ha- net Umum Müdürlüğüne ve İstanbulda e ve İçtimai Mon müdürlü- güne müracaat etmele! 3-162) mea ile belediyeyi temin edecek- IKTİSAT ME Ankarada ziraat ve baytari leri iltisakındaki arazide inşa edilecek İ| olup 25165 lira bedeli keşfi bulunan ta- e ii muteber bir banka mektubunu 5 — İhale 1—9—930 ve > eri belediyesinde yapılacaktır. Proje ve &v- A e mm mukaveli esasi- Kasaba ve proj tai emer meş ka- |. Umumi idare biz ha-| neleri sadi parke yolun tarafey. mek üzere kapalı zart usuli" SX Ki tarihinden 25 gi tarihi. rae 22 gündür. Evrakı fenni; ne verilecek 15 lira mukabilinde telsiz telgraf civarında enstitüler inşaatında” Müddeti pe 4İsine; Ank “ İleri heyeti fenniyelerine müracaatleri | ilan olunur. dir. Zarfların 25 eyiği 930 günü saat $ de İktısat Vekâl-“i ziraat müsteşarlığı kısmında komisyon tara- fından küşat olunacağı ilan olunur. 3—54 e een 3—102 fa Baş Mühen- Mr Vilâyet dahilinde metrâk ve Hrzurum Na- sağ tarafta bir oda sol tarafda bir ahır. ik bir sofa ü- KİRALIK HANE. e smet Pş. mahallesinde Müdafaai Hu- ae havi olan bağ ve bağhane bir ay Kuk tali vü e MANIFACTURİC SCHİKAGO ğa çk : - fak, banyo i hane atış ir a lem orka kii ör e Slim ipe Taliplerin içindekilere mü- FELDREDE ROLLERCOUS İni huzurunda yapılacak- 3—133 onluk, diğeri 3 LEHRER DUS-| ii gayri menkul üzerinde bir hak KAPUT YAPTIRILACAKTIR. SELDORF) e iddi uh gün sarfınd ü : ip olanlarm ki ti muhammenesi er Gümü mantra ki tonluk buhark yol silindiri on beş| e ii ri, akçesile şehir- için 800 — 900 kaputun yaptırılması |ad€t taŞ si K tamirile | emaneti münadisine ve fazla malüimat al- kapalı zarf usulile münakasaya konul. |kâffei nevakisinin ikmali suretile muştur. faal bir hale getirilmesi ve Erzu- iy 2: K ii del Ankarada da Gümrü iler Umum Müdürlü- müdüri eriğin makin inek 20 elde sl e konmuştur. , ticaret asaya ço bulunduğunu gösterir 5. ve. M VEKAÂLETİNDEN: günü saat 15 buçukta Ankarada Devler odasında ka; vesika göstereceklerdir. — Her istekli, muhammen bedelin m 2 eyiai v ia Saya çıkarılmıştır. ik | gibi tamiratı ir vesaik # kanun ti ti üste n ihale olan 25 eylül 930 tarihine kadar Nafia JJiresine isyona müracaatleri İ- Tan 3—222 le ve kapalı zarf me e ,Taliplerin bu Münakasaya iştirak edeceklerin tek- — e ve muvakkat teminat» yüzde 7 larile belli saatten evel komisyona gel- meleri. Tezgâhtar aranıyor. # k * komis- yon kötipliğine vermeleri Yazımdır. Talipler üç yezme- sinden tedarik edebilirler. 3—245 19 kalem yerli ip ve sicimler kapak zarfla münakasaya Gümrükler Umum Müdürlüğü leva- zam gabari İstekliler orada yö- rebi! Eğ — Beli olan saatte tutulması mu tat e zabıt ve rakasının tariililerlen sonra hiç bir teklif kabul emer Münakas 6 —30—930 pazartesi günü Kontuvar Elektrik mü-|7

Bu sayıdan diğer sayfalar: