23 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

23 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 Eylül HAKİMİYETİ MİLLİYE Yİ d ErirkrEri FEEEEERERERE RE ERE İRE REH TÜRKİYE SEYRİSEFAİN İDARESİ İŞLEME VE GÜVERTE MÜDİR SEYRİSEFER PROGRAMI, Havacılık vE Spor İSKENDERYE SÜRAT ANTALYA POSTASI. ikin ekilen SE mel spesi POSTASI (Anafarta) vapuru 21/9/9390) (İzmir) vapuru 19/9/930 <ulpazar 1! de Galata rıhtımından Aka Gündüz, Eşref "Şefik, Sadun Galip, İdris Sabih, Abidin Daver er. Ziya Beylerin yazıve makalelerile çıktı. İçindeki yazılar: İma 13 de Galata rıhtımından. AYVALIK SÜRAT mink SI — KARADENİZ ÜZ”R İNDE: bana Ankarayı zi yaret eden Rus tayyarecilerinin > İZMİR SÜRAT i Lİ yahale ait ihtisasları, POSTASI (Mersin) vapuru 23/9/930 sa-$ ve OLEMİEAT AR: işe .. . . Eşref Şefik ö (Gülcemal) vapuru 22/9/930 h 17 de Sirkeci rrhtımmdan. Sadun Galip z — z Ee . . Abidin Daver ns pazartesi 14,30 da Galata rıhtı- BANDIRMA POSTASI, © Aka Gündü S mmdan hareket ve perşembe N — ME elek v d > (Gülnihal) vapuru cumarte .. > e pm Sie YE e aa amaa) vapuru pazar- yiz E kemmel bir orkestra ve caz- tesi, perşem! de idare rıh-i e «. . Server ye m bant vardır. dağ .... Wa 2 ğ Si — ray YARECLER” İZİN MUVAFFAKIYETİ... Deyi — TRABZON BİRİNCİ KARABİĞA POSTASI A OKUYUCULARININ. SEV DİKLERİ YILDIZ. © s POSTASI K i B — rte- e — EK a ara DOV. z z si, çarşamba, (Kocaeli) ye Bü ire Mile — , pazartesi 12 de Galata rıhtımın- de idar, yeni beş resimle bera — p a m mbe 18'de MSA HEDİYE, V. 5. z an. ından i 2 , li MM TRABZON İKİNCİ MÜDANYA POSTASI. POST (Marmara) cuma, (Ankara) vapuru 25/9/930)zar, çarşamba 9,30 da idare ie İ Hiç beklenilmetliği bir za- Ankara sanat mektebi için sirde mü. ğ perşembe akşamı Galata rıhtı- |tımmdan. manda birdenbire zengin ol- saya ie mından “g- ği 1 — Talipler bedeli muhammen 0- e İZMİT POSTASI. ! ma k ancak l ay yare Piyango lan 4131 liranın yüzde yedi buçuğu olan 3 isa mayi (Gelibolu) vapuru pazar, per-İpi 5 | z l kl bi I di 3 pa be api ai , şembe 9 idare Tıhtımından| bi eti alma a ka ı Ir. Me > g ğı makbuzu ibraz edecek veya bir banka ie vapuru 24/9/930 klz mutat iskelelere azi- | Tavvare Piyangosu (ez HARİCİYE VEKÂLETİNDEN: ENCUMENİ DAİMİİ VİLAYETTEN:| biletini alınız. akalin ——— eğ dürlüğ” “er Ankara sanat (© "iiçinzirdemüf- rak edeceklerin mezkür günde e: Matbuat umum müdü . - ay neşredilmekte bulunan “Ayın Tari- | redatı ie altı kalem marangoz mal- 3 ü 8 e ni vilayete müracaatleti ilan olunur. i si ncü kesi oley müren mecmuasile Ecnebi Matbuatı Hülg | zemesi münakasaya konulmuştur. zarşamba 11 de Galata rıhtımın-İmet ve avdet ederler. dan, & - pe , Salarınım mayıs 931 nihayetine kadar| (1 — Talipler bedeli muhammen olen 0; Yerli çam 10 M. mikâbi ği : olan, tertibiyesi 20 gün ina) s4s BİA yüzde yedi bucuğu nisbetin- esriniev ve Ihlamur 254 l kasaya vazedil tai ri Hidir siye vesne-| en O : şartnamesini gör re rada | sine tevdi ile alacağı makbuzu il d a ii Be m : i Hariciye Vekâleti le at e Gi veya bir banka teminat ei | Te i Kestane Mn ; nuna ve İstanbulda oyasi matbuat me | verc--ktir. si 3—104 i muru Şemsettin Beye müracaat eyle- 2 — Yevmi ihale 5 teşrinievel 930 pa- Büyü ük ikramiye: “40, 000 İ meleri ilan olunur. vaz güner ie » KİRALIK EV an ee anlamak em sanat ji d Yenişehirde Adâkale soka- . v > z DİŞ HEKİMİ mektebi mü üne münakasaya işti liradır. 3-4153 ğında yeni (20) numaralı asri z ik edeceklerin yevmi m ei encü: her tesisat ve tertihatile bera ALI RIZA FEZULLAN vilayete müracaatleri ilan olunur. ' > e e i — a Balıkpazarında poli ik kar > M T > Ür vam “Kalma Ge Miktar üessesatı İicariyenin kemmel bir ev 1 tesinisveldemi n maada ber gün sabahtan ak: Saf ispirto a > Re me kabul ve » d Adi ispirto Kile N D kk : ve şeraitini anlamak için evle m 5 di zim Gomalaka 25 ei az a r ; ! a t ! n € : sai zaim beee çi EO Bezir yağ 50 Kile MATBAAMIZCA TABI VE.İHZAR EDİLEN Neft yağı S0 Kilo ENCUMENİ a Tutkal 00 Kilo asa, G ye, : Ankara sanat mel--binin zirde mik- 15 çi “İ tarı muharrer dört ü Deiterikebir "sikerek 3 1 — Taliplerin bedeli muhammenesi o- Dr. EKREM ŞERİF EHVEN FİATLA SATILMAKTADI ANDA | !ar 1818 liranın yüzde yedi buçuk nis- betind: Ni ke” MERKEZ HASTANESİ (G MATBAAMIZDA GAYET GÜZEL BİR TARZDA YENİ OTEL |» 2) eee ii emin ari en ile nen ge ss Si İDEFTERLERİ TAB'EDİLMİŞTİR. ARZU EDİLEN TARZDA DAHİLİYE MÜTEHASSISI. ÖİYENİDEN SİPARİS DAHİ KARIMI EDİLİR. Ankara aceritalıgi: Adliye Sarayı Kibil 3 İml. İ İ F.8.S. A, KOMİSYONUNDAN: — Yevmi ihale 5 teçsinievel 930 pa. Halim Ahmet biraderler; Anafartâ Çırlha Zade Apartım Ter Cinsi Münak ii a zar ki | ir. Şereiti ilmen ie i iktarı ihakasanın . cinsi le tarihi t ler Gellösi Me: 28; 3—345İ$ Her Gün Öğleden Sonra $ 2200 OBulger © Alenimünakasa 4/10/1930 Cumartesi Keremi ne ——ğ— | ilastalarını Kabul Eder. © Şi 3500. Patates 2 ip - ; yeni CIHAN OTELİ. Zi 2800 . Mercimek ” e ğ c 2 ayi 2800 ol ” . ""—” "” ” Örelimiz bu bir iki ay zarfında geceli SANAT MEKTEBİ m ee 5 e : NT Ki » i gündüzlü sarfedilen mesai neticesinde MÜDÜRLÜĞÜNDEN: yi i ağı 5 Ankaramızın her suretle gi Mektebimizin ambar ve demirhanesi | “200, © sora ? Ke > l cak bir oteli olmuştur. Teşr buyura-| tamir edilecektir. 28 eylül 930 tarihinde) © Jç09“ “ Pirinç ee peki > i m iz ağ esbab: | saat 15. te Encümeni daimii vilayetti 3000 “Kuru fasulya -, 5 » . ” istirahatlerini temin edecek şekilde-her | ihale edileceğinden taliplerin keşif ve 148000” © * Saman Sy mi 7/10/1930 Salı ei Kantor haiz lar meydana <4. | garrmesini görmek üzere her güm öğ-| | “one: eker e 0 » miş olduğunu basit bir ziyar»ti- ispat ğ 1500: » Sade yağı ir ! : G im i a e » İzak MODOMNE XD edeceğimi ilan ebiaiili Si eden evel Sanat mektebine müracaa"leri 700 Sina 5 : İş 3 dd a me ilan olunur. <9 , e m , 36000 Un Kiyak zarfla 8/10/1930 Çarşamba KİRALIK HANE. Arpa . lde enişehirde İsmetpaşa Caddesinde KİRALIK HANE. Polatlıdaki kıtaatın inyas için yu. kirsle cine ve miktarı ve ihale günleri i ye itilinde iş tabibi Hasan Sarı köşk civarında müdafaayajğ| YaZll! 15 kalem erzak, »-“rakat -müluzkâsaya konulmuş ve hizalarındaki i Nail Beyin ği i k 6 lr h 3 oda; sü, b ihalesi Tac. Taliple rin teminatlarile kd günde 8. fırka S.A, Polatlıda. askeri S. A. komisyonuna Kaptı zarfla olan era "mledeki tali; Ge İzmir wüstalkem, i S8. A. komisyonuna e İstanbul-ki (alerm ZE K.O.S.A. komi isyonuna müracaatleri. lr er zaman mezkür komisyonlarda görü lebilir, —219 olarak Mae Arzu edenler Divanı |ğelektrik, banyo, hava gazı vardır. Muhasebatta odacı başı Şaban Efendiye müracaatleri Matbaa ilan memurluğuna atleri. i 3—346

Bu sayıdan diğer sayfalar: