28 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

28 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Me — — Ş > Ni e PP . ... EF EEE, RR HAKİMİYETİ MİLLİYE 28 Eylül YENİ MAARİF VEKİLİMİZ. * Maarif Vekâletini deruhte eden Bur doğmuştur. Harbiye mektebinde görmüş ve 1310 tarihinde Harbiyeyi Suri- harbiye mektebine gele“ ders nezareti iştigal etmiş ve muhtelif müdi- AL manyaya gitmiştir. Balkan barbinin son safhasında 93 inci alay kumandan yo nda ve büyük arpte de 26 ıncı fırka kumandanlığ, Gündelik. (Baş tarafı 1 inci sapıfada) olan Millet Meelisinde İzmir Meb. usu Celal Beyin Nutku, “İstikrar fili olgun bir hale gelmez- den evel istikrar yapmak gayre- tinde bulunan milletlerin zararı büyük olmuştur.,, B yer Millet e timaında Maliye ğında Eaat B. kendi arzusile idari İstaribuil belediye e bi Esat B. pedagoji ile uzun müddet ecnebi Hisanıma aşina t ve ağiz bir millet vekili Esat B. dün a eminliklerine şu si . Meclisinin İcra Veköletine in- ve tayin olundum. Bu vazif: etmiş bulunuyorum. menbalardan iyet kanunları- bizlere ti Let vazifeleri ifa ederken intizam ve disiplinin göz önün- ie uzak tutulmamasını bila istisna bü mesai “ar ımdan bekler ve siiri mesailerinde o muvaffakıyetle- 1 Yalnız şunu arzedeyim e e FETHİ BEYİ TAŞIDI DİYE. ER ğ SergASI. Tevkif Edilmemiş Ve Kimsö | Tazyik Edilmemistir. | SERGİ HAZIRLIĞI İKMAL EBİLMEK ÜZEREDİR. Tütün İnhisar Başmüdüriyet altında teşebbüs imzasile “26 9.930'cuma günü Ankaraya gazetesinde i i on zamanlarda bazı fi Yapılan bu yeni e sergi salonuna konacak e a me sonra “Tek- diğer bir mahalle kabili nakil BÜTÜN VİLAYETLERDE BİR Bu esaslara Ve e yaptırıla: banko ve etajerler üç yk el üileceği Rl iin sami mine Balânm Keklicek köyünden tbir Kişi Adliyey: Kaleciğin “Yukarı tütün inhisar ei Fermuğe Tepe köyümüen © i öldürülmüştür. Öllüren Adli- “Termenin Eset çiftliği köyünden bir kişi öldürülmüştür. Öldüren Adliyeye Türk Piyala

Bu sayıdan diğer sayfalar: