28 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

28 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 Eylal S. 4N HAKİMİYETİ MİLLİYE HABERLER Belediye iritihabatı. , Sekiz kazada yapılan intihabatta Halk iğ namzetleri kazandı. zirköprü, Nallıhan, Simav, Orhan, Gazi, Sirik, çhisar kazalarında yapı- Tam, beledi ihabatında Cümhuriyet İk Fırkası namzetleri kazhmışlardır. 2 A ie kazasındi ei li H. Fırkasi kazanmışlardır. amam — S. C. Fırkasının İstanbul eye. İstanbul, 27 (Telefon) — Serbest Cümhiriğeğ e an İstanbul namzet leri meyanımı iye Hurşit, eski Kas- tamonu Mebus e B. merhu mun refikası Nizür, vw e Muhittin Hanımlar vardır. Fırka 5 kadın nam- zet gösterecektir. .— nbul şoförler İktısat - Vekâletlerine bildirecekler- “ i İşehrimize gelecektir. MALİ KANUN. Yeni k bikine İsta bul'da dün başlandı. İstanbul, 27 (Telefon) — ali kanunun tatbikine bugün onan ği landı. m- e sonra depoziter banka olan Os- rrldr. r Bankasma yatır Münür B. Yeni Paris Büyük Elçimiz İsi tanbul'a geldi. ei 27 'n münhal ka yin edilen Bren geldi. Telefon) — Fethi Be an Pasli Sefaretine ta- Sefiri Münir 'B. bugün Z: onsorsiyomun aldığı kat m akşam Milletler Cemiyetinde. Terki teslik i ikmal edildi. Cenevre, 27 (A.A. — Üçüncü komis- Hariciye Vekilimiz. Tevfik Rüştü Beyin Rusya seya- hati bütün Sovyet Cümhuriyet- ei besini bir alaka andırdı. Moskova, 27 4 mil Sov v sektedir. Ok- merkez naşiri efkâ- rı olan Tisiti gazetesi diyork: “Türk - eri dü şart iltihak ettiği, e ihzari komisyonun gelecek içtima devresinde vazifesini ikmal edeceği aatini İz- har eylemiştir. Alma Macar mu- tehassıslarının söyledikleri gibi halen u- i terki teslihat meselesinin İleri| sürülmesi faydasızdır. Müteakiben He- | t komisyonun faali iyetini ves) yat eden Vicont Cecil'e iştirak eylemiş- İstanbul, 27 kia n) — Muht badele Kom nu bitar; übi af reislerin- den Henderson tmm haftasında Yarın Ankara da giderek itimat. namesini alıp dön emarinis İtalya namını rar in. işi ee ERİ ee t Di umumi olmak şartile | teslih i tenkisine ta | te raftardır. Komi: ei © Sanförünsn. 1931 | olması hak: h — Türk hariciye “ Alman intihabatr. Temps, nasyonal sosyalistlerin vat fakyetini yanl telakki ediyor gazi” © is, 27 (A.A) — Le Tefhps tesi msyona A zaferinden sederek diyor ki: ri tarafından ihi edilen zafe- kisleri buhranı ine ilk asidi Hitler bütün Alman eken e istiyor ales yan &'deki hemme tekmi: vel iki di hü ü e için tesanütlerinin bir tezahürü zularmı edi 4 dür. Sovtey Rusya ve Türkiye haklarını — iie hakimiyet ve isti tiklallerini mperyalist pl esine karşı silahla Balkan konferansı. : dafaaya mecbi lardır. edi > ii tlere kars: ndir; akiyet- dar işti: fı ten sonra Sovy: Türk hükümetleri, e ilimli ve iktısadi mücade- eyi ikame eden 'yalist devletlerin müt ML SERBEST FIRKADAN BİR ÇEKİLME. Eskişehir, 27 (H.M. ame Son Posta davası. kın İzmire ai ine karar verildi. —:e.—— BALIKESİRDE ZAHİRE HALİ. İl b e Söğütlü e B. la çekildi il him kuyudu lar. Kellog ve Ce- miyeti Ak i dildikti ——— am Taşra postası. sonra da baki kalacağını yenii. Belçika murahhasına göre kuvw ni a şekide bü- ük bir hali rmakta- Araba kaaz: çlalann. 27 Gelar) — bir araba kazası neticesinde Topkapu müzesi başkâtibi Reşit B. vefat etmiştir. |, İSTANBUL BORSASINDA. a > e elefon) — İngiliz yz 920; Dü Kartalda lesi | ERZURUM YOLLARI İÇİN. Erzurum vilâyetinde yol inşa- ine mâni olamı- lendi; celer iki misakm telifi Haye divanın si hakkındaki sy Cemiyeti m sin in gelecek içtimama tı 'dilmiştir, ci ceni Amerikaya gidiyor. Cenevre, 27 e o yö — Gemiye Ak- vam meclisi, onda Urugo: oay'ı yüzünel'i nk aranma Ni ir ; in Dahili 98,5 üzerin- den muamele görmüştür. R KAZA. ün me yolunda feci bir ik olmuş ve Haymanalı Hu- lusi adında bir ni nakliye ot0- mobilinden düşerek ağır surette yaralanmıştır. Yaralı tedavi edili- yor. Kazanın “sebebi tahkik olunu- yor. ———.e.—— DEVLET DEMİRYOLLARI İNŞAAT REİSİNİN Devlet lar zet B. devlet leri ikmal eti ik rr inşat reisi İz miryollarna ait baz: ere bugünlerde AL üzel ya: e teşi sheyle dağ ankaraya iii et- htemeld sera — ARA RADİYOSU ül 1930 Paz: eticümhur musiki emel şefli- R ğinin siki proğramı. pa at 18,45 — 20,00 Senfonik orkestra — Berliyoz Uvertür Ben venuto çin — Kiro Süvit orkestro. 3 — Albeniz Prelude Chante D'es- pagne 4. — Delibe Fantezi e 5. — Rosey Vals İspa 6. — Lakom Marş Ele müttehide on iki t tona kadar tamire mühtaç| * | motörlü ve iki buharlı yol si. tindişi ile on beş taş kıran makine- İnin tamiratı takarrür etmiştir. M: kineler ir edildikten sonra ii yaat mevsiminde derhal yol inşa- atında kullanılmak üzere muhtelif ektir. la mahallere gönderilece! . | sile ile seyahatini iştirak için m ci ka hükümet meri teşmili tavsiye- ınmuştur a. | sinde bulunmı ——e Henderson'a verilen temi Sovyet filosu. Karadeniz harp filosu Akdeniz h Gini Moskova, 27 e — Fihernoca, raya kruvazörleri ört elm “ İmüre Kar deriz ile: ten hareket edecekti. Filo im Mei e Pireyi ziyaret edece! Kıral Feysal. Roma, 7 (A.A.) — Gazetelere naza- ran Kıral Feysal ve İsveç veliahti müte nekkiren Mısıra gitmek üzere dün Na- poliden hareket etmiştir. —— 1 ÖLÜM. Şurai Devlet tanzimat dairesi birin- z ek i Sİ güniini sikimi , mütemadi sui ka: silik bili eli. kında, komlaycu dare e dos devlet hükümetlerinin “ahli si- üildiğme, P z 1duğ tir. lerinde de takip ettikleri gaye sulhtur. | Littinyofun bikahihin. hatırlattığı BiDÜİ bana Kelloğ misakı. pi hududunu geçerek cihan siyaseti-| Karya 27 (A.A.) — Adli komis- pin mühim bir amili olmuştur. Ni nde tutulacağı hak... kındaki ein mi gösterilecektir. hulya da, anla vape Roma, 27 (A.A) — azetesi Triyesteden istihbar ediyor. Te este valisi en propaganda teş. kl ından e t alan ve'fi e 'veliahti Humbertoya'y ca ile suikastta bulunan d ke İtalya Derze beş sene hapse ahküm edilmiştir. ma teakip evelki gece âlemi hayata veda et- miştir. Bulunduğu müteaddit — vazifelerde Yeni babies teli Başvekil mavi. nine tevdi edildi, KONYA e OCAĞINDA. Birl caği na bir toj Eğ toplanması ve , geii ve bir muhit içinde ve ki etli bir zümre halinde e en a ilerde bulunulmu: Bu mesele etrafında ocakta ei bir itina yapılmasr” kararlaştırıl- ştır. ERZURUM SU YOLLARI. Erz rının fenni jve sıhhi bir Si ie eee için İteşebbüsatta bulunulmuş ve bunun için Ee — en a kei a ve Bu toplantıda bilhassa gençliğin gz Viyana, 27 çe ae — İsme Mi Ml Henderson'a temin iz u hususta Petit Parisien zak rat — meticelebilecek ee ix» | kadaşlarının muhal ide ni olan mumaileyhin naşı cuma ü esa ve erkânı ile diğer ar- tkâr teşyileri ara” istirahat; EE ura rü: sında Cebeci ebedi tevdi edilmiştir. Kederdide ailesini ve Bi T.B. . Meclisi mi miri Cemil Biye beyanı taziyet e mek imkânsızdır. Çün iç Bu meselede münhasır: zeminde körüşmek lâzımdır.., ANKARA <osliğğlemmi Mevkii Yukarı Ayrancı e miştir, Su yollarının inşa ve ri gelecek seneden n başlıya- caktır. Belediyenin va sene bu hu- si ie bütg e koyduğ! u tahsi- sat ya cnn temini ka- bil olabi esin Talipler müteşekki kil komisyona 3—445 934 8 Detek rinİ leri MÜNAKASA. Musiki Muallim Mektebinden: erkek talebesi ağ ve 2 .9 — Kız talebesi için 25 . 30 nümünes) bağhanc. si veçhile birer kat Weivett kostüm gi Zir nahiyesi (30/114 sehim © İcer çift iskarpin. kaşkorsa. ikişer. çift a bin çİ sorap ve üçer mendil münakasaya vaze- dilmiştir. Yevmi ihale 030) e gi iğ her gün “öğle aatle nümune- öne .. Maarif eğe vee BE bulunmaları ilan olunu! iy görüştükten sonra Şöni Sile teş- vi mumaileyhe tevdi etmiştir. ğine ni koymuştur Vali intihabatı teşrinisanide yapılacak tır. Bugünkü vi rın namzedi Mei 2 Vatandas! Buscünü esi yarı düsün , On ayağuu yorganına göre uzat! Hesaplı yas olsa para biriktir. yı temize malümat vermele

Bu sayıdan diğer sayfalar: