10 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

10 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Teşrinievel HAKİMİYETİ MİLLİYE xi rahiplerin şartname ve nümunesini gi MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA KOMİSYONU z İLANAT SÜTUNU. —ee— Merkez ihtiyacı için beş bin liralık yulaf pazarlık suretile mübayaa oluna caktır. Yedinde mevcut yulafı olanla ile birli zın nümüneleri ikte 11 teşrinlevel i güni 930 tarihine müsadif cumartesi at -da merkez S. A. komisyonu di etine müraez-tleri. 6 buz mıhı e | Dört yüz Pazarlı! Ja alınacaktır. Pazarlığı 12. 10. 930 ta- ihine müsadif pazar günü saat ondadır. tın alma komisyonuna teminatlarile mü Tacaatleri. 3— 706 Tekaüt şubesi için müsabaka ile bir| ğe alınacaktır. İdadi tahsil olanlardan ve yaşları yirmi Küp 45 den yukarı isyanı taliplerin yi Tacaatlerin nazarı itibara al ğin olunur. — Selimiye kışlasının şehir cere ali raptr ii için yeniden tanzim kılınan po ve şartname münakasaya konulmuştu uu baptaki ri Spir kolda na heyetine bilmüracaa gö- inâkasaya iştirak at kyn avam projeye üstadiyeyi şar. zarf usulile A HAVACILIK İz i PAİN TL. Z inci SAYISI, kl Şen SAYIFAYA AİT MÜTE — Gazi ve Ankara, RESİMLE EKİ YAZILAR > üz: havacılarımız . — Havacılığın fıkrası. 50 DEN 1 FAZLA RESİM ve KLİŞE... ecmua, bu sayısı da ha çok beğendiniz? Ş Serl evhası altında) ENİ BİR MÜSABAKA A BU MÜSABAKAYA İŞTİRAK EDENLERE: HEDİYE EDECEKTİR HAVACILIĞA, DENİZ SRORLARINA, FUTGOL, BOKS, KADIN, SİNEMA, ÇOCUK, ZI ERLE ÇIK Eski Olempiyatlar . ? (SİNEMÂ; 5 — er mi, e ln mı » — Tayyare ları (Y ENİ ez KOLEKSİYONLARINDAN BİR SERİ) — Makinist meeebinin yeni MEZUNLARI — Havaların emniyet Mümtaz FAİK — Galatasaray 25 inci senei devriyesi (FUTBOL) Sadun GALİP — Mite. konferansı. — Gençlik at üstünde (! İL — Leylekler. (SEN SAYIFA) NANEŞEKERİ Boksta Amerikan ai ii ap 'endik, (BOKS); Eşref ŞEFİK — Galatasaraylı (BÜYÜK HİKÂYE) Server ZİYA — Amerika kupası Gemiz SPORLARI) — emiri imami erin sütunu, Açık muhabere, Müsabaka..... yukarıki yazı ve ma kalelerden — 'da- Jilet, tuvalet takımı, ipek çorap, zarif sinema Kolleksiyonlar, edebi birer eser. Aka GÜNDÜZ EŞ. Epi ŞEFİK MIŞTIR: deri albümleri i | o NAFIA VEKÂLETİNDEN: j rek ihale edilmemesine binaen 5 teşrini- — X emas$ evel 930 pazar günü arlıkla mübayaa adi ce € E e i caleği ire AS J yazımının Selmi İsem ie na çıkacaktır. MELLE MARİ BELL İ Kapalı zarfla münakasa: 3— 704 ANKARA NAFİA ğa DİSLİĞİNDEİ ralık benzin, mazot, vakum yağı, gires, Yi walvalin yağları serin As. Fb. U. m SATIN ALM KOMİSYONU İLANLARI. 10 Kalem muhtelif boya 8 Kalem muhtelif elektrik mal- zemesi . 1460 Kilo arap sabunu 280 Kilo çelik çıbık süperrapit “Yukarı. izeme aleni münakasa ile ayrı ayrı 26 teşrinievel 930 da saat 14 de mem ar rtname için her a iştirak için de o gün teminat ile müracaa- 3—0631 mn iri ŞE kapalı zarf arihinde saat 14 te Jile Nafra dairesi için muktazi (2500) Hi- nes yp Tin şartname ve se — etmek suretile NE .skeri silah. tamirathanesine, Ankarada satın KARAKÖSE VİLAYETİNDEN: ve muayyenden evel zarlarının komis. i eylemeleri, 3—708 EE. yona tevdi eyi zeme ve rir teferruatlı koşifnamesile 0 her birer pon teklif mektuplarına rapt ve teklif #iatin yüzde yedi buçuk nisbetinde te- minatı muvakkateleri şartnamesinde ta- ifatı uniye dairesinde zarf içine konularak heyete tevdi olunacaktır. 4 — Teklifnameler 25 teşrinievel 930. cumartesi k ve Kilo 50000 lahaı 45000 pırasa 20000 ispanak 25000 © Ja 15000 kök kereviz. 5000 demet maydanoz 5000 karnebahar 25000 patates 15000 marul 30000 kuru soğan 1500 salçası 10000 taze soğan 10000 bezelye 10000 e 15000 havuç 8000 — a ye 5000 15000 e sn ye gear salata 10000 3000 olma adet limol İaşesi Harbiye Mekte bi levazımı yasli “bileümi le askeri mekteplerle ar tahaneler ve miless BB leri ve iştirak içinde Şartiamesi veç- çi Eke ay gpektuplar müselee! mili yasi in kabi inde mez. kür komisyon gizi A K. 3 Satın alma komisyunundan: Kilo 500000 yulaf 311930 Saat 15 ei 5.11930 saat 15 ıtaat ihtiyacı için mikdarları m iki ile yulaf kapalı — konmuştur. İhalesi şti hizada miele ve icra ie nacaktır. talipler ni İstanbul- da yerle üçüne di a a e ünaka- nine ine e saati mukabilinde mezkür Di) tiyasetine vermeleri, g721 - edecekleri tekli sop da diğer rfa ve bunl: i TLANAT SÜTUNU. irde Lozan anındaki ii kn 9—10—930 sen erk bu eşya ve levazıma ait münakasa şart: a ek e ka ezi vilayı ösede açı | i 'ü mamesi Sondaj levazımı ayrı diğer le- - e ŞI | ihalede Ene: — e e Jacak ME > yataklı Ki e has-İzır ke ayrı münal i tahanesi takım yi Ni üzere tebdil ve bunlardan sondaj ma ys Ankara Na neleri için 3 ay diğer levazım için de 2 er ay teslim müddeti kabul edilmiştir. Mü- | 2” yeni Nafra Vekâletinde müteşekkil e 1749-30 dan itibaren yirmi gün KİRALIK HANE. komisyonda 1 kânunuevel 930 tarihine | müddetle aleni münak: ite . müsadif pazartesi saat 14 te yapılacak-| tur. 2 — İhale suretile 15-10.30 N günü, 3 — Taliper 661 int e pi havagazı elektrik ve bütün Yeni şartnameler Ankarada Zat İş ok e leri Mü pa B ir | cektir. | e rğadm meccanen İÇ Ankara Posta Müdürüne müra'gi caktır. Münakasaya iştir. edecekler, HEKİM caat, 3—687 a | teminat mektubiyle Ticaret (Odasında DİŞ! ii | mukayyet olduklarına dair vesikalarını AZİZE pal” ANKARA MAARİF MÜDÜRLÜ- bir zarfa ve garin, el Kazan Tıp fakültesi den mezundur. ili dikkatle stmadan ii sini üçüncü Ü tedavi ederi acıtma ker, suni İbir zarf derununa Biye üzerine hangi Ş ve altın dişler takar. İ münakasaya ait olduğu ve teklif sahibi. | acıbayram caddesi No. >. İnin isim ve adresleri | ği akım dahili, mx m 100 el 100) MALİYE VEKÂLETİ MİLL; EM- Ka — ni ızar- ei aş ap yarma ta- çuk temi Kışlık odun ve ömürünüzü lipler yüzde yedi inatlarile kömürüni birlikte 14 Re 930 salı Öd > ei Postane pi Meh. at o iye Vekâleti inşaat ko- in mahrukat deposundan eni misyonuna mür eri, 00 vali ii temin a Mehmet MAARİF YERÂLETİNDEN: 3—537 gü üzere açık münakaşa gi A imdi vazedi! tir. re vü Eri idaremize ve KE ihalede Encümeni vilâyete müracaati, 5 3—418 MALİYE VKÂLETİNDEN: imesut ve Kizilcakaması yatı mek-ite ME 10—930 salı günü uktazi mek üzere aleni müzaye: r. Talip olanların teminatlarile birlik- saat üçte Encü- mene gelmeleri. 3—359 ne yalnız ile -acaat eyledik Moy oldu- hafta vesa- zarfında ikin Muhasebe Müdürlüğüne ibraz ey meleri lüzumu tekrar ilan olunur. 3—7 Kumaşı hariç olmak üzere — esi min için 125 takım elbiseden 1 erkek ve yz er enes mak pazarlıkla 20.1 umda mai mektebi i ie ia le tarihi görülen lüzum üzerine 1 te; nisani cumartesi gününe talik edi 3 NAZARI DİKKATE, Kış geliyor. Odun ve me alınız en eyi odun ve kömür Kütahya| gir Taliplerin evelce ilan edilen şerait mu) malıdır. İki senelik kuru kıraç meşesi| dahilinde ei e Saat on beşte Ma- | kıyyesi üç kuruş on paraya Hariciye Ve | arif Vekâleti in teşri- lilmiş- at komisyonuna bekte) İta libine verilece! Muvafık fiat ağ takdirde 12/10 | & 030 tarihine müsadif pazar günü saat 15! te ihalesi yapılacaktır. | alip olanların şartnamesini görmek | üzere hergün ve pazarlığa iştirak ede-; bine o gün ve saatta 102 yim te- hamilen Levazım mü karşısında © ki ardiyede satılıyor. 3 — 564 3707 y ğüne müracaat eylemeleri. i e) dü! 3 İğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: