6 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

6 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ya i ü u k k u 6 HAZIRAN 1934 ÇARŞAMBA ii . Ista n bul. anbul 30 Mayıs 1934 — Bütün Piyaz şekileri ie HAKİMİYETİ MİLLİYE ŞEHİR ve TAŞRA. Beynelmilel kadın kongresi. leselâ Almanya'da 1875 de umumi nüfusun ancak yüzde Le sı rm yüz o Le Ki büyük şehirlerde — 100 bin arasını a siner süne halde bu la 1900 ehirlerde yüzde 16 1925 sene- e 1925 arasında yüzde 61 yüzde 36 ya üni 0 Muasır şehirlerin bu inkişafı; şehir - lerle münasebette bulundukları pazarlar mü , - İnetiycenin bildirilmesi n İsine emir vermi; yn Çimento fiatlarının| *İyükselişi sunidir. Maliye vekâleti çimento fabrikaların a a zam İP Mardin'de yapılacak Petrol araştırmaları. , tanbul maliye- aliye bir zat nssebetiyle yapılması iycap eden zammın leri karamanda. Karaman, 5 (A.A. e Muhafız Gücü e bugün 5.30 da Kara - mal R öelmiiter Ve sizl 15 kilometre | Muhafız bisikletçi- i Türk ka dınlığmı aa pa mevzu günden güne yal yaklaşmı Nisan 1935 te İstanbul'da toplanacak Fen e Mersin'de iycap eden alzeme ve saireyi m etmektedir. il, kulüp ve alay mümessilleri tara - m er Bel dr Mersin, 5 — İktisat sayek El a a şubesi müdürü Cevat Eyüp Bey ü- nün, bollugunun, ucuzluğun! Ve im derecede mü sani şehir- gelirinin teknik maddesiyle çimento fiatlarmı artıranlar : hüküml vik ki nacak istihlâk vergisi kanununun dördüncü | M. kl ve Terry pin geldiler. yi Zer üç mütehassr: bekleniyo: artmış mke e mai kurundan evel istihsal vası - mal milkdarı az ve : Li allam kara, ei ye 5 ârtıranlar hakknda tevkifat iel ki lerimi e müddei umumilik de vaziyetle ah ie hirlerden ln iii kl iyat mah - | lanmaktadır. dut ve Teknik inki GE ve bunun gerek şehir sanayiine gerekse nakil vasıtalara mu - vaffakiyetle tatbiki zehiri lerin uzak zarlarla eh tema iii bulunmak kolaylığını ver- mişti Me şehir, beygir kuvvetinin eseridir. Şehir nüfusu, şehir serveti gi hirde çoğalmaz. Şehrin ole suda hariçten gelir. Vebir İN veya muhtelif MEME ilk birler, köylerin veya köylü kalan memle ür, a temerküzle- i de budur. Meselâ; Tale 2. e Garde, a sene, İPE sinde pe teş taraftan buraya gel batı kanuniye yapılacağmı söylemiştir. buri len malümata gö- yor. Mütehassıs heyet rama iel lerine yaşaya malame sil almakta id Mardin” tır. Yürüyüş arızasız ve güzel olmuştur. Afyon müstahsillerinin ziyan et - memesi için fiatlar bildirildi. İsta ği ul 5 (Telefon) — ann sarı, bu seneki afyoı e, İstanbul ticaret odası in fiatlarını Sovyetler tiftik alıyorlarmış. Bare Si emi — İstanbul'da- ssilliğinin * piyasa» dan Ef © ya ER baz smin Piyasada tiftik fiatı 43 kuruştur. İstanbul- daki stok 633 ton kadardır. Adliye harç kanunu. Yeni adliye harç tarifesi kanunu İayiha tr. e tetkik meclise ie İlâmsız ceza takiplerinde tahsil harcınsı kısmınm peşin in biri, verdiği proje üzerinde cüzi tadiller yapmış hariçten addele: mahsu sİi ve alan hakkında vilayillk 3 ta- mıştır. “Tamimde valilerden eçen sene ol: dermektedir. Şimdiye kadar Mardin'e bi bir Gatli 1 manda il ali vi zler ih ekleri silâhsızlanma komitesine dahildir. ”Alliance,, yedi ri ayrılmıştır. Bunların been Sulh, hakkı, isli i haklar, te e bi, e birlik, kadın polisi, e by çocuklar. Mi ape — - ei ton malzeme gönderilmiştir. Heyet bur: bir hafta kadar kaldıktan ameliyesine başlamak üzere Mardine gi- decektir. (A.A.) nayi | Mayi madeni mahrukat istihlâk vergisi kanununun tatbiki için. mal Eg ğ Eğ kon 3 E 8 :g nameyi Maliye Vekâleti dün vilayetlere iler o Bu e göre kanunda bu mad delerin ez ve al meşgul olan ta- le kastolunan mana, bu maddeleri ec- nebi memleketlerden ithal edip belediye gazhane ve depolarmda ve meri ele rine ait depolarda muhafaza ı nda İlam istemektedir. Müstahsil. stahan. in melleri lin ali EA re fiat olarak 14 di dan $ dereceye kadar şu fiatlar bildiril. DE 1120, 1040, 912, 792, 720, 648, 560. SiirPte yapılan hastahane. rt, 5 — Şehri > yapılmakta 0- lan pavyonunun İbrahim Tali Bey. İpsala'da Gazi heykelinin açılışmı yaptı. 5 — İkinci Umumi e, |vakasa olunmuş ve bunun daya çılirken se- 65 işehirdeiken bu nispet — sene - kala dolayı ekseriyetle kabulüne ka- sinde köyde yüzde 21 şehirde yüzde 79 ol. İmiştir. Layi hanım dikleie piya aleyhine olan bu dej ss) 8 3 pi NN” z E 8 v < : (17) Belçi Si yi — 1920 arasında yüzde (10) Amerika (Birleşik - hükümetlerinde de 1880 — 1920 arasında yüzde (22,8) dir. (2) ve e ve satanlardır. Binaen aleyh m: e dükkânlar “g üç, beş tene ke gaz ve ali gibi mevat bulunduran e r ve diğer esnaf beyanname Vel ir k mesbariyetinde değildirler. Ancak bu İa teftişten sonra şeh- rimize dönecektir. (A.A.) irne, 5 — Bugün güzergâhtaki sür leri teftiş ederek İpsala” >w varan İkinci harçların alâkadarlar tarafından acenta ve şubeleri dahi ellerinde ai dı b ile bildirmekle mükel. mumi a İbrahim T. yerek talısilsiz kalmasına karşı düşünülen tedbirdir. da e ürken veya ii mele sırasında alınacak lerinde müteferrik er istifa olunmaması ha- mi. ea ise de hu- inde işin kuk slime akin urundam sonra im ha aras. leftirler, 28 mayıs tarihinde neşredilmiş öigmeri ELE 28 e tari- binde gazhane, depo ve fabrikalarda mev- cut ilki yi bunlardan ii kısmı be- a verildiği sırada satıl lunsa diği ermek Halbuki ait rcolunacak ve beyanı len ıh - hat eni kuyudun vida idarele- #kiki irilecek - açılan parka ale büstünün vala ei Sayin ir ir eve rilmiştir. i Bey belediye Gazi | '** | tahdidi de meselesi çk meneklrd aldiniz miyerek diğer komisyonlardan birine kalbe dikmişti rsilya kongresine iştirak eden pie lanma: teklif umum tarafından sevinçle telakki e- ilmiştir. Lai ” Alliance ,, reisi Mrs. Corbett İashıby v vekillerinden Mme. Malaterre Sellier Dn İstanbul'da olmasını pek İziyade arzu etmekte idiler. u kış ortalarında Londra'da kongreye ea sil üzere Mi komite bu tek- bii eki ve tarih tesl in bize müraca- at etmiş, ve 1935 kon ee İstanbul'da İNisan ayı içerisinde toplanmasma karar ve Geynelmilel Kadınlar ittifakı yardımcı cemiyetlerinden biri olan Türk Kadın Birli- : son si lerde Vo topl yok Yi, Türkiye nk it- inde ardımcı bir Türkiye Kadın m Be miniklerin be kongreye, her yerde oldu- hitabe e eylemiştir. Bu merasimden sönra yeni “yapılacak edilmi: in Tali eN Di sonra a kin is temel atma merasimi icra zi ir ğu gibi, ia da kuvvetli bir unsur ola- yak ley in kendi 1934 almış bir yi ır. iz ile gireceği göze çarpmakt ıkmıştır. (A.A.) müsellem bir hak olduğundan bunan bir tir. * Bir şehrin paraca zengin olması için Jmüeyyede K kil bu ee bel o şehirde: dan hüküm ve kararın verilmesinden itiba - | maddeli 1 itemi ru yola A — Umumi bütçeden geçinen insan - İren iki ay zarfında Han an we İli ei? mam Kğ pa e İmei ml el me otu! istifa edilmesi hakkında layihaya kü : rması, C — Bliahssa şehrin e mübade a e geni arzetmesi ve Bi mübadele - BE SE RR halil Bataklık kurutma işleri, biri ve arabalara irkâp edilmiş olanların dahi h İL li yi ın tahakkukun- d m ki li ve Ee ait hiz- metleri görmek (belediye işçileri, taksi e) lokantacılar, dülger - ve ilh..) ve şehrin hariçle yap mübe ilen iştirak etmek irki dı dı “İri davalardan hukuk işlerinde almacak i Lİ mununa göre yapılacak iytirazlara da Dahildeki membalardan istihsal veya ilen iihal olan Sesenlölen dele ki Vği olan ve civarmda çok sıtma yapı gölünde sıtma mücadele kanununa te han ahali çalışmasiyle başlıyan kanalın a- çılması Ki İm uzunluğu 5803, Kaş, 5 — Kazanım en mühim batak-|, de 250 imi e iz göl Türk Kadın Birliğinin 1934 kongresin- de alacağı veçhe ile 1935 beynelmilel ka- dın kongresine Türk kadmlığnm dikkatini çekerim. İFFET HALİM k'ta Spor Uşak, 4 — İntik: şehrimize gelen Ak: besinin iştirakiyle 2 r müsamere Vere olunması tasrih kılınmıştır. Şu kadar ki ver- gi ve resimlere ait idari davalardan, kıy - i l irene rİrol stokl den itib hı k Ancak ham ii bankacılar, m işçileri ve ilh..) gelir. veya mevcut şart - le değişir ve tama le ni maktu harem alınması madelete muvafık Gl Jarmm bitamma kadar kanların pi il benzinlerderi yeni kanun re EE ğe 220 metre ai iğii kanal biti k k takdirlerle Gi (AA) Askeri akl ceza kanuniyle -İJaskeri ceza kanu unun hırsızlığa taalluk d eden faslma Bi e vi olunacak işlerde iy ve kanın yollarma I de lâvih ve ei dl emleketleri « kari lak I bu şehirlerden bir itin -ar toprağa “iadesi için üsler bir şehirde topluluk sne inhilâline delâlet eden yakın e Halkevi misaller: el sa im — Halkevi spor şu- gz tarite gene ba Ri ede rumasına ait bakiyei am sonbahar: nacağından ili da ayrıca tahsili üzu- mu alâkadarlara bildirilmiştir. eliyat bırakılmıştır. (A.A.) besi dim gl Tikel a eml liler er mektuplarda Tatanbul bu şartlara göre iii edilecektir. NEŞET HALİL (1) Bevölkerungsstillstand ols Wirtsch fisproblem unler besandı der Landuvirischaft. Dr. Cart Nawratzki sayı - fa 65. ©) al und Landwitschalt. N: Jasny. Sayıfa. 41 — er Berüeksektiğane - oynamaktan kurtarmış bulunuyor. Bele- e Reisi Muhsin eri malı olup fatbol- alan tahsis etmiş olduğu bu aa flbakalağı in or şubesinde büyük bir faaliyet ve tapanlar gön GakpiyOri Hafta munta- fi tadır ve stadyomda seyirciler için de asri İbir tribün yapılmağa teşebbüs edilmistir. Bergama'da yeni bir mektep yapılmıştır. Resmini koyayoraz. raat vi hale ik Gölün tamamen 'v- e Çağrılış. M. Encü Müdafaa E mensup aaznın ileri rica le HALKEVLERİ MECMUASI Haziran ayma 6. m sayı çık- ta. Bu sayınm başlıca yazıları şunlardır: a imalini bakımından ae e hmet Nesi im ni ua Mi zekr rimi e Hamdi Bey: Abdi ei Malik B. ve talebesinin resim sergisi: İsmail Hakkı, Zehirli gazlar: Hikmet Rifat, Lozan: Pro. heyp Nizami. san 51/2

Bu sayıdan diğer sayfalar: