6 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

6 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 8 “ Kumbara; bülün Bi istikbaldir. BANKASI HAKIMİYETİ MİLLİYK © ram ann Emniyet işleri Umuni Mü idü mniyet İş. U. Mü bir ime mütercimliği açıl lir alemi ar ünü saat 14 te Ankara'da mezkür umum müdür! ükte ve stanbul'da emniyet m ünde sabaka imtihanı yapılacaktı 2— İm a mn ba iin aranılan şartlar şunlardır. A-Âk ezunu olmak B.Fili ei Tik h izmetini ie bulunmak C - Ahvali srhhiyesinin yeri: olduğuna dair “mahalli YE yet vi sıhhiyesinden tasdikli rapor almak 2 do; ni oğruya Umum Müdürlükte spiteleri istidanameye bağlanmış bulunacak. Müracaatlar müsabaka günü saat 12 ye kadar rlüğünden: iş aslı maaşlı yalnız almancadan mü- cadan başka yabancı bir lisana vakıf olanlar edileceğinden 'n talipler arzuhallarında za m heti: yaz- ea (1089) 939 Ankara Valiliğinden: — Onuncu Yıl Yatı mektebi talebesinin 31-5:935 Epi ne A iaşeleri i için muktazi erzak 6333 Ti ira 30 kuruş mu: vur, — Taliperin münakasadan evel muhammen bedelin 97,5 ğu nisbetinde teminat akçelerini muhasebei Hususiye müdürlüğün. tı tekli! ktuplarını: münaka- müzayede ve ihale ea hükümlerine tevfikan tanzim etmeler i iycap eder. — Münakasa 14-6-934 perşembe günü saat 15 te Vila- Mi EE a yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi örmek üzere her gün Maarif Müdürlüğüne ve ihale * günü e encümenine müracaatları. (1034) 7—1881 H. Tanri Jandarma Umum andanlığından: - 6 HAZIRAN 1934 ÇARŞAMBA amam a aman 5. Fb. U. Md. Sa. Al. komisyonu: ilanları. Maltepede Taylan ai e air zabit meki inşaatı N kapalı zarf usuliyli akasaya konulmuştur. Münakasa zamanı m goz ika . 1934 çarşamba a 15 dir. Tülin plân ve rimel eraküm edecek 30i mek üzere Ankarada Jandarma Ü e iŞ mü zn Müdürlü > : in30 s0. kile: m, bek ta ğüne müracaatları. 106) 8 276 e ihak ME Taliplerin e Ekmek et k amm me e erza zayedeye iştirak için de Di d .. ve yaş sebze münakasası e Nafra Fen Mektebi lele in 1934 mali senesine ait ekmek, et, ce Mi ii zarf usulüyle mevkii mü- asaya e e fiatlar mutedil görüldüğü takdirde in 10 uncu paz: zar günü 6 saat 10 da ihalelerinin i icrası mukarre gör- mek üzere cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri e ere sonra saat 16 ya kadar Gümüş Suyunda kâin mektepteki bayaat komisyonuna müracaatları. “2499,, iLAN Nafra Vekâleti Celilesince Giz cereyanı kilovatsaat fiatı 25,50 kuruş olarak tespit edilmişti İşbu fiat devairi tesmiye il e veleleri olan büyük abo- ei için 1.5. 1934 ta sikinden iiaren, ve bilüi mum abone- in 15. 5. 1934 tarihinden itibaren mutebe: ANKARA ELEKTRİK gti MÜDÜRLÜĞÜ mi mezkürda müracaatları. (1090) o 7—1965 (1000 METRE MİKÂBI CEVİZ TOMRUK VE Bu malzemenin ne kada' zamanda ve ne fiatla verile k nuna müracaatları. (1092) 7—1964 Ankara asliye birine” H. İN rr Ani iz mahallsind: İ ikağında 72 ON: YIL Şapka onun! asli elik Çocuk rayı ek Telefon; 1932 7—18 Ankara Levazım Amirli- ği Satın Alma Komis yonu iylanları Altı yüz bin kilo una ka- palı iy ve pazarlık günle- en talip Gn pa lığı A eme Şoku gelmel (1084) 7—1943 İLAN. 13.000 kilo gaz yağı münakasai deni li İesi O haziran 924 cmartesi günü. saat on ri İz! münakasaya iştirak için iz val imda reina beraber Ankara 17 inci tertip 2 inci keşide 11 haziran 1934 tedir Büyük ikramiye 25.000 liradır Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mükğfat vardır. Emlâk ve Eytam Bankasından: Bankamıza âit orta ayrancıkta Hacı Mansur mahalle- sinde 17 e numaralı ve 25 dönüm 1 evlek 277 arşın arazi derünund laneyi havi bağ ve ei peşin para ve kapalı zarf iri müzayedeye vazolunmuştur. 20 haziran 1934 eşimin gi saat > altıda ihalesi icrâ kılınacaktır. - 650 - altı yüz elli liradır. Kıymetinin Z 50 si nisbetin: ider ikrazat saplar Tal vi Bi in Bankamıza müra- aatları ilan olunur. (975) . .. rveti Fünun 3 senedir 2 rmadan neşir vaziyfesini yapmakta ra resimli gazetein OAnkara'da satış yeri AKBA kütüphanesidir. Senelik Abone 10 lira. Beher sayısı 20 kuruş. olan bu Ankara Vilayet Nafıa Baş Mühendisliğinden: lalkevi önünden m e kadar olan yon — İE inşaatı kapalı ar, Bedeli e e lira © kuruştur. İhale 18- > e te vilayı r. Talip larin ii ik tan İİ itibarı mali, ie Ti nı, teminatı muvakkatelerini ve tekli: Ri r a göre hi ri ak vilayet encümen Rei: eleri ir. Kr e malâmat almak istiyenler vilayet Nafra | “95 Dah Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (1025) 7—1879 ELEKTRO MONTÖR ARA OR Anadolu'da büyükçe bir Elektrik Santrale bir Baş maki- nist #aulavini alınacaktır, Taliplerin Sanil A ol e Bi sanayi veya fen mektebinin elektrik kısmından mezun olmak, : — ii yapmış Si bir ii kalmamış olmak, ni 1 ğa kutusu 176 numaraya göndermeleri e ola ır. (76) Hafik Belediye Riyasetinden| mukim m namile maruf vefatile erasetinin li m vefat ektiği istida üzerine icra kı - limanı tahkiykat m 35 çar Mehmedin ikametgâh ve adresini bilen lerin mahkem. eli Es leri zim da altışar EE fasıla ile bir senede ik defa ilan ei ine karar verilmiş ol duğu ilân olün: 71979 Ankara birinci icra me murluğundan e de si alamadı. paraya geleğimde. lipleri za me'anıra müracaat İL Gazi Erdek ei in ayyenin: nde teklif | ve teminat. lariyl tın alma komisyonuna müra- caatları. (1067) . 7—1907 ILAN Safranbolu'da bulunan kr taat için 5600 kilo sade ia aleni münakasa ile 25-6-93 Sie günü e an alımı caktır. Şartnamesini göni istiyenler her çi Ankara”- da M.M:V. misyonuna ve e il a iştirak için de vaktind. a lu'da e > alma isyonuna m aatları. iz 1960 imeleri. (911) Le 6000 lira muhammen bedeli keşifli Hafik Kızıl yar e ye) ba suyunun si: Bu k iü a alması i ii bütün tesisat 1 vi 934 t iriklinde iti yu kapalı zarf usıfliyle müna: lu 7 hama A olduğu ve mi 25 haziran 4 pas ; Pı ; Milli Müdafaa Vekâleti Ö| zartesi günü saat on dörtte Hat e e ayyare ıyangosu Satın Alma Komisyonu edileceğinden taliplerin yevmi mezkürda Yo yedi m nis- betinde pey akçeleriyl teklif miskin İSYER hamilen mi caatları ilan m olun sartname ve proje e li üç lira mu- kabile Hafik | RE Tee a lıdır. (1101) Ankara Evkaf Müdürlüğünden: Akşemsettin camii imamet ve itabet e niyabeti münhal 1 bulun. ydi ğundan 15-6-934 tari ki mn müsabaka | ve; kak Mü iüdüriyetine miiracaatları. (1096X SİNEMALAR BUGÜN BU GECE GUSTAV FRÖHLİCH tarafından çevrilen: Tali kuşu Yeni ve güze? şarkılarla dolu mü: kemmel YENİ BU GUN BU GECE Kız mısın, erkek misin? e ere inme MEG LEMONNİER mi evklerini 5 dünya havadisleri. > 5 “Eskişehir Garaj: ıldı. Eskişehir oteli EE e Dar e ” e İmtiyaz sahibi ve başmuharrir yan RIFKI. eşriyatı idare eden yaz: İşleri müdürü NASUHİ ESAT Çankırı caddesi civarında Haki - niyeti “Milliye matbaasında ba - iL ir. ve iylân bedelleri: li sese yemesine en . Yahut Ayrıca: veya e gönderi ben kimerinin in tak kiye komedi... FOKS dünya havadisleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: