7 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

7 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 HAZİRAN 1934 PERŞEMBE Yarı - Siyasi e e — ! İŞEHİR ve HAKİMİYETİ m. LİYE T AŞRA, vk İZ! sayıras Öz dilimizle; Tarama dergisi sne st şöyle dursun, bemen Me a lanberi “mi e itibar veri şi yaptıt Simiyole adat beyne mali Sıhhiye Vekilimiz geliyor. z İstanbul, 6 (Telefon) — Sıhhiye Ve - Tarama dergisi için mütalea. itibarları kaya gibi sağlam duran devlet- lerle taahhütlerini ifa edememeleri yüzün- sız devletler vardı. Bunun olacağı pek hatıra ilimli “Nitekim let mali itibarını kaybetti mi, derhal sülme EE ve e ek p semi na çeki- ha il unu ziyaret ederek sanatoryomun vaziye i hakkımda liler yaptıktan sonra . m Ankara'yı: Uyuşturucu maddeler inhisarı bir ticarethane midir? İsatnbul, 6 (Telefon) — Ticaret odası Mi T.D.T.C. Urnumi Kâtipliğinden: iyetin neşrine başladığı (Tarama Dergisi) nin şimdiye kadar çikan fa siki Belediye gayri menkulleri. Anadolu sigorta şirketine sigorta ettiriliyor. Belediyeler bankası, esas nizamnamesi me e a ve şim Tü tarama e dör- üncüsü & ör e ve elimize ulaştı. Y. anac. olan ikinci dil kr önce Türk dili araştırma oymağının gös- terdiği bu Basım alkışa değer. leri HAN Vm evel kii ii Kandoluyiçor ul zinci — A. Necati m A a memuru, ru, 2 — Avni B: mn me - di sonra iş'arı ahire Mn serbest bırakılırdı. racaat ederek inhisarın ticari şahsiyeti haiz İM eek lal busu; 3 — allim; 4 — Bini Maarif Müdürü Be; miştir, Askeri fen memuru ve mühendis yetiştirmek için, Askeri mühendis ve fen memuru yele Şt mek yersiz ol GR ağ Bu caylar, vam dön bucağın- da E mila e im, a üzeni z e ş a türlü dil - merika'nın birçok Avrupa dev la Re ie K. Çöl Bey, Mersin'de. harp | tirilmek üzere Avrupa'ya gönderilece İlerde yazılmış söz biikleri der indim bir hayli alacağı vardır. Haydi | yp, e i i aymakam e ey, Ne leh e air ol olan Yak 25 ai iş özlü özleri ke a harp sonrasının hi kredilerini bir yaz | seyi oi İK sarah Sert . İski osmanlığada kullamlan. ma söibim Saoca (her borlabisi alalı. canm yeni şekline göre müsabakada birinci t ei > | Amerika, harba İngiltere karargâhına il | (| Keyfiyet İktisat vekilerine bildirilmiş - e karşılık diye gösteriyor. iy gi Li ecede muvaffak olarak askeri mühen - Re bak etmek ve tai o t yatı . | tir. İdare odaya kaydolunursa senede bin Naci e.) ili ilmek ike di tahsile arama dergisi daha bütün söz- tiyle günaha mı girdi? Kaldı ki, mağlupla | ira verecektir Ye Amma lerin kesenkes (eski İstanbul kadın- ın mirasının taksimi herhangi bir his- Tİ ; seye de talip çıkmadı. Eğer Cihan Harbı- | A yakkabıcıl RR. Lİ a e, | zunları mektepte muvaffakiyet gös sie e — ve kleri a vi zaferinden 1 ra pek) © acelesi Kesit mazllim; 12 — e sit Bey, Diyar. dikleri takdirde tahsillerine devam ettirl - e Sr e az iz kaldı ise ve harbı hazırlıyan nesiller dili en memuru © yetiştiri ei üzere) at'i sözünün karşılığıdır.) kar - mezarlarından hallannz çkatarek #yahal il 6 Yinemi — Oda meclisi dik Bey; Saray kazandi daş 14— Sait Bey, e nm üheriyie ein mlara ve- |Sılığını bulmuş, vermiş değildir, a - i e Silifke Belediye reisi; 15 — Şair Durmuş (ya rinden hangi sınıflara girmele - | 22 ÖZ dil savımda hangi yoldan yü- Efendi, Rami e Şeref Arif Bey, | rine a izl olursa o ya zap k ımıza varacağımıza kabahatı Amerika'da mıdır u Yı > 2 iş e sr hala e Jim daki ar dinlemiştir. ersi muhar a e Şevk ei Ben ceklrdir. Müsabaka imtihan ia ikinci | varabileceğimizi göst rmiştir. Bu ralli miki fazl me Meclis kararını oda heyetinin mütale - | yızl dl kik e ii —— arşılıklar uzun yıllardanberi yapı sela 260 milyon dolar tutan bir borç taksi. | 250! AR sonra verecektir. AE örtameki hi mi. nl - ea ei . İlagelmekte olan araştırmalar, didiş- tine mukabil beş on an alaz lee | epi ; 19 — Tevfik Bey, fen fakültesi mü- | lerine gönderilmiş veya in melerle bulunmuştur. Bu cayları o- kendisinin “taahhüdünü ifa e e bor.| | İstanbul'a iz seyyahlar, bl tahsillerni şok yi bir sarette başaran la ar a Şan hepsi Burada gördükleri cunu ödemiş” farzedi! ei : 'dikleri > 7 İstanbul, 6 (Telefon) — Turing kulü- ilerin gönderdikleri / fiş Karşı taraf, isi iel İri bir ine göre son d1s88) dir Erek yedi e beni ilirler. Yabancı memleketlerde milli pri ei aile. Bütün bunlar e ii ingil > ismini daha tanbul'a (13.175) i bulmuş - | ve haysiyeti ihlâl edici hallerde bulunanlar | yapılacak ve bu çabal ma sonunda eril mia aşin ilan ei.) E ki ii Ke ri ar fil > ler bir kl ktubi irin salarak Jaklirinda m e si m BE ek e ik iz 2150 Kişilik bir seyyah kafile- — er birine ayrı ayrı teşekkür mektubu mek b lerek öz dilimizin söz e salan z aldırış etmiyor. Fakat ingiliz murahhasla- rı, Almanya'daki matlupları il mayı, hiç ihmal etmiyorlar. Ne dünya! BURHAN ÂSAF si gelece öŞ Esnaf bankası tahkikatı ne halde? İstanbul, 6 (Telefon ) — Esnaf ban kası hal kkındaki adli tahkikat t Simdiye e yazmağa imkân bulunamadığından göster - ikleri ki ik olunacaktır. Suçları ii Jâkalarmın kesilmesini i teşekkür olunur. Bursa'da süt tozu fabrikası. Fabrikaya rağbet başladı Bursa, 6 — Bursa belediyesinin aş - mat tetkiki safhasında, iğ âyin müd- in umumilik bankadan İstediği alündli ve vesaikin gönderilmesini beklemektedir. Belçika heyeti. © Istanbul, 6 (Telefon) yn vi Şakir biraderler tarafından da bir zu fabrikası tesis edilmiştir. Yapı ip ei - beler mı ee netiycelenmiştir. Bil - ha: inkişafı emrinde çı ül i haiz olan süt fabrikası - rikanm kü; simi yapılacaktır. Mirai Ankara ve İstanbul. |! dan birçok zevat davet edilmiştir. Terkos suyu en de öl i anbul, 6 — hallyi — yn su- > İsta: marie birli e lı Hazretlerinin cülusunu Bulgar blm ür Sl pi ve De a İt İstanbı yarm deni yoliyle Bekin ya mk bee gelen haberler. |, 6 (Telefon) — Atina'dan Mili örük kii ein e dereceden bana ü askeri memur sınıfında istihdam de - ? , a lr Ger eriye çağrılmış buluna İstanbul un Mi yabancı memleketlerde kaldıkları ii rinden çeş trt ölecekler ve 0 e aşi Bu, böyle iken ve dil oymağı sı - rası düştükçe bunu ortaya koymak- tan geri e ken bir takım yazı ciların bunu anlamadıklarını, anla » mak eman kerimi görmek acıklı eki h rın verdiği pla tetkik ii lee: tanbul, nbul şehri için” üç e mütel Li as51$ tarafından tanzim edile- rek belediyeye verilen plânlarm tetkiki, iz | Mul ihittin Beyin va altındaki jüri he- i taral eki hafta içinde|” yapılacaktır. Jüri Mi bu üç mütehassıs- tan birinin Di li erek l, 6 — İsta: (AA) Elâzizde yağmur ve sel. ki cünkü cirkin hadi Elâziz, 6 (A.A.) — Dün Elâziz ve ha - se uzerine meclis mesaisine iştirak etme ğe karar Yemler ve akşam üstü 2 kn a 1 de verdikleri teahhütname hükmü baki ka- lacak Metr Salem ve Faraci pa hak Mika bağli. lm muhtemeldir. Validesi Hatice'yi katil ve bezi ile| mış, şehirde Bir bali eniştesini ve büyük valideini cerhetmekten Ölüm cezasına çarptırılmak için. > Yapacağımız iş, iki ti ve Birincisi, gördü; bi mak üz yan- üğümi Lşları oymağa bildirmek ve yazı yazıyorsak, özleri m ve çekişme- SI kt tur, kaldı r, yürekle- Tarama e e evirmeden rafa süs cak bitikler değildir. Üzerini mİ öz e yarınmı alytacağımız bir tiktir M.N. gelmiştir. e geçen sözlerden bir takımı r olan in hareke bazi vii “lamlan dilde karşılıkları: — FE kârı | iL senim lisli Sabit oğlu Yusuf'un ve taammüden se amumiyeye İL ir Sert bir me > İ dü leyl I dal H 1 la e olan bu e hükümetin ; a aları h iye adi rini için lr Bu il 800 kadar Abone edildiği şebeke Bakırköy'üne ka- ei temdit edilecektir. İnşaat iki ayda biti- silecektir. (A.A.) B'r iddia Güneş, aslında simsiyah Buz -gibi imiş ugüne kadar resmen tanılan il- me yeni bir darbe indirecek mahi - yettedir. Emen ve e li simsiyah ve buz gibi olduki | rak meki Açan fali edin - n, M.V hanları z indi d laparta, & — Belediye şehir imarı bar ki parka il lacak yeni ie z en terfiine dair olan, yalar ve yal Cüz 3 > ni kadar yanlı > (AA) © ver da sıcaklar çoğaldı. Maği ve ml die Bı di mak — ösiniyer rel e delal ss öğle vak- İn ni al li takdirde e a ki mii kanlı vakaların çıkmasına sebebiyet verileceği enimelen iğ Atinadan, 6 tarihiyle bildiriliyor: Baş - vw ekil 1 M. ih hükümetin mesul ol elle se etin meclis mesaisine iştirak etmemek kararını baksız bulduğunu söylemiş ve hükümeti tin kir “> makaleyi Havazılıl ve spoun Stratosfer uçuşları, Kâinat şuaatı muammasını'aydın- devam deceğini bildirmiştir. RK 1 > EZ lâyihaların ve bütçenin müzakerelerine Yeni Moi a pi e Çi e ni teşkil olunan kaza yiz Koala ys e Vekiletzin teklif mi üç ni arasında komisyon sabık rel: Manisa, mebusu sabıkı Kemal Bey dünl intihapta seçilmiştir. kü | örak e übünün ve bazı zevatm hususi ii ları bu koşuya ii ezilir, iasinler şimdiden lanmıştır. Koşu çok lerecaslı ve 7 defa Gir mi Ankara ilkbahar ya e a Binicilik mektebi talebeleri mani atlatırlarken. - bu sene görüleceğinden çok güzel olacağını şimdiden tahmin ediyoruz. Basım — Gayret Ki — yi Güt — Maksat Söz e — Lügat kitabı av — Dava Sınama — Tecrübe Ası — Bitik — Kiti Anıtmak — Hemi (Bu sözler tarama dergisinden alınmış- tr) Yakında “Bizim Akdeniz,, muharririmiz Afyonkarahi- Burdur, kazalarını dolaşarak şehrimize dön üştü aşi sar, İsparta, Antalya ve Başmuharririmiz bu seyahatin- deki bU zar Bizim Akdeniz ismi altında ve yerlerinde alın mış birçok resimlerle gazetemizde ai

Bu sayıdan diğer sayfalar: