14 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

14 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 HAZİRAN 1934 PERŞEMBE “BAKİMİYETİ MİLLİYE (© © a m DERE Yarın AnkaraGücü | Gençlerbirliğile şilt| pu gibi avukatar hak met bir iyiha hazırladı. maçı yapacak. lt ile m a lar hakkmda kükümet ise bir ka- Ba iki kulübün tel kN layihası sevketmiştir. . Jayihanm > X > m esaslarma göre merkez ve mülhakatla mu- cüları da pimi iyeye dabil dak 2: Bu cuma İstiklal sahasında ve icra takiplerini en hararetli ve zevkli futbol imaçları var- a kader yapmak ve kendilerine di ra'nın en kuvvetli takımları olan |€vdi olunan evrak üzerine hukuki Mi ei e eu. sel dermeyan etmek vezifesi Maliye Vekâleti - bii an hazine avukatlarma ait olacak - ları 934 şilt ye için karşılaşa- İt. Bu avukatlar Maliye Vekâleti hukuk Hsparta natısı böyle kesilerek düzeltilir cak ve bundan Ramin m —5— Menderes dağ iy e burada yatağına gi- “İn Kü Kapa ili ya — MEP) sr ein — ime a a m “Menderes! Sıtmi e sel nehrinin adı! Fa yanık p a kb ar m ve li apk yl nu Ba ye e rem Si Se SE İka sayım ne saç . “ Birkaç sene > güzel il ei b erim e hariçten avukat da istihdam olunabilecek « Cevizin bazı yerlerde neden. aura ZE bil, — nar da bir sıtma ocağı idi, Onu da genç uriyet 5 e Me km <> ie Arakntia zere müstenit olmak: miyorum, Fakat ol Şi; tedavi etti. Ki mr Isparta ve civarının gen 1 E-İ tleri ara e tular. Kamışlarından Frikya kavalları yapılmış olan, yeşil ve serin Dinar, birkaç s: Yaş kesen baş a bir | müiştür. ene içinde canlanıp büyü- | rasında. ii Feyzi, — Genç-İTe, ler ie Epe zn Recep gibi uncul, » Bu aklında An- teka 1 Fani Bey mü- tası darbımesel dinlemez. ğu suale et. şiş |ye hukuk müşavirlikleri Tağadolu sözü ul ag mezsek eski rakiplerimizi ihtiyar halimizde a TE - izmet ik anl Ge le liği tek anunundaki mülazemet Fiyat durmuş, fakat cinayet devam etmektedir. işin gül bahçelerini Divan edebiyâteida” ve Şiraz pla yeneceğiz. deli Gençler: Birliğist a İs edilecekti yaş she hayal inde im 0 taraf yazlar cama gn maça ee Paşa 1.| sinek cikmak > ogs» v— spor mal- TARAMA DERGİSİ. ve j ni olsa bi sein w lu'da ceviz kesilme. partalı idi. Onun için Ba nl e yalnız | “Mest Fasikülleri tetkik edip müta- sini hemen yasak ettirmek isterdim. nel yakm a lealarmı gönderenler. en mühim karşılaşması Gençler Cemiyeti ine başladığı “Ti Afyon'dan Konya'ya kadar demiryoluna muvazi rl ra Gücü maçıdır. Bu iki kıy- mi eie bakır çi külleri den Bulan dağları Ba cenup Badokrmmn se metli kulübümüz 933 senesindenberi yap- | hakkında bundan evelki dokuz ilandan son rıdır. B tıkları a çeri ede- |ra yeniden mütalea gönderenlerin Toros askeri garpta ise pa ar'da iki kola memiş inci devresinde bir bi- | Estesi: e imi biri Kütahya'dan İzmit körfezine, > re e zaim Eri iki ikiye berabere 1 Bey, Muğla Maarif Mü - Manisa ovasının cenubundan denizine doğru kalmışl dürü; 2 — AK Rıza Bey, Biga kaymakamı; ider Şilt ml tarmuva suretiyle yapıl-İ : köyü mazllmiz ltan dağ ları ile Akdeniz Sy yer yer gözyor: Şma göre aç için beraberlik mevzujg €. Gültekin Bey, Samsun Mü - maz zi ovalarla, tatlı meyilli yeşil vadiler var- bale olamaz. Muhakkak bir tarafın galip dürü; 5 — Denizli Halkevi; 6 — Emin K, dır. Dağlar'şimalde biraz kıraç; e doğru yeşil, gelmesi Kizımdır. Çöl Bey, Mersinde karp malâlü; 7 — H. den şt gaçlıdırlı Şu bale göre hangi takma ie er Mami Bey, Havan İlk telimi ii 8 Anadolu'nun bu parçası aliş Ae > — Karaburun Maarif memuru Bey; 9 zara y mağ Köyler hafif çi yaslanmı; 2 yı önlü sta | Kâ: Sivas Maarif İri 10— n'dan Antalya'ya kadar dağların serbest ak Aplik fabrikası ww halıcılarını ecnebi sermaye esiri ,» Her iki takımın bugünkü kuvvetlerine | Elli m m olanları la mıntakasında Afyon, Sincanlı, gi manpaşa, Sandıklı, Dinar, Gölbaşı, Isparta, Burdur, Te- Tea Çine; Ma Mal Bozova, Elmalı, nike, taly: Yemen'de askerlik ettirmiştir. Bu yeşil cennette şim gül toplıyanlardan çoğunun baba veya dedelerinin vaz mikleri yanar çölde gürümük ür, Ispart: vin büyük bir bahçesi olduğu içim İı. öbür ucu 7,50 kilometre sürer. gat, Alanya, ge gi | değildir. Zira küçük farklarla gr — de yel müsavi vaziyette netice Li gm eya e ama ncak G. tşi; 11 — Mustafa Bey, Eeşiride muallimş| 12 — Nazmi Bey, Manisa - Horoz köy baş - RL 13 — Osman Bey, Muğla Maarif tü Bey, Seydişehirde mu- ler Birliği futbolcuların üstüste yaptığı elim; 15 — Saki Be ey, Beşiri Maarif memu- ül ru; 16 — Sait Bey, Silifke zi > ei okakların. ve duvarlarla örülmüş olduğun- kapama ». am > > mim > 17 — Selçuk B. İzmir - Aydın demiryolunun Eğridir kolu üstünden | dan bir bahçe - şehirde olduğunuzu, ancak civar sırtlar e Miz takilan gin Gücü çe muallimi; e — yz Arif Bey, Mer - geçtikten sonra, Dinar'ın su sesleri içinde sarı istep Mi görebilirsiniz. Antaly: ya'yı emeyi ya 45 > lo- v0Ce çetin rakip oldeklürme ekl inde muharrir; 19 — Tevfik Bey, fen fa- vi artık büsbütün w m Yeşil la, dağ oldan ğ mıntakasının kapısındayı: müşkül sisğ Yalnız Ankara Gücü ara- olduğunu kendinize sorarsınız. kl nm gelen ardan bakış, Gücü sında Alaattin, Bilal, Aki Rıza B.lerin Türki ye yornda tn AMMIŞ deni z EE kültesi Kk Bu zatlarm gönderdikleri 7 — Heri yo y & e Bebe yolcuyu, kadar ferahlatır ve doyurur, Isparta gül, haşhaş ve halr talıla çi KAY i Kokusu T: "bile ancak gi si losu 70 e Il yağ v sel ayıt ve Ül zı 1 memleektidir. Gül mem- ii Di için bahar, serin ii mim olmalıdır. Ispar- dağı Bakın Gücü'nün de bu maça layık ol ğu eri verersk kuvvetli peri rini mağlâp etmek için fazla çalıştıkla; duyuyoruz. Biz iki tarafa da muvaffakıyet temermi ederiz. Her birine ayrı ayrı teşekkür mektubu yâzmağa imkân bulunamadığından göster « dölleri himmetten dolayı kendilerine aleme teşekür olunur, olmuştur. - İki yesim az ip ğ laparta halısını dah k kızları, en İnce işlemeleri kolaylıkla ii abiyeler, an 2 4 unutulmuş, ei Sirer emi e si gem olmuştur. Isparta” , Bul, an'da ai etmiş ©- dan İsmail Efendi 1303 tarihlerinde Kızanlık'tan getir- Yarınki şilt Mayi madeni malırukat istihlâk di. Ondân evel gülyağı, bir Bulgaristan sanatı Bah- resmi tatbikatı için. çeler çoğalmağa başladığı vakit, bulgarlar Tsparta'ya maçları. İtürl ül. ryarak, gül tağşiş ettir. Ankara Fatb: indir? mişlerdir. Tağşiş, Isparta'ya âdeta mistik ola il 15. 6. 934 onem günü Btkdil salla k kalmıştır. Gülyağına ıspartalı dokunmazsa d e k şilt lnması üz bul İstanbul'daki yahudi simsarlar tağşiş eder. Dünya piya- — eli e ere Birliği e aş hn pe a sasını g Icülerinin elini kalmasma sebep bü-| akımları. Saat 17.30 da, hakem Mn Bu tebligatta, tenviratta ve metörlerin dur. Ispartalılar, gülyağlarının şöhretini kurtaracak Bey. işletilmesinde kullamlan ve halk ein olan i usul ta fabrikasının ulmasını bekle Prp ler. Bu fabrika beş senelik iktısat plânı i T SU - | tasfiye edilmiş petrell, : a m ami sül an vergiye tâbi olmadığı tasrih nk 1 Isparta'ya 308 de İsmail pk kaçırdı. Ka- GERİ KALDI. mektedir; Vezin beyamamlr üzerine çırmak kekini mesi ini Mek kullanıyorum: İlk Kil Riyaseticüümbur banıdasunmş bugün Mec- | haki ergile beyannamenin ve Uşak'ta mir'e gidiyor gibi b vaziyie deli- | ikiz çıkan, sonra ri Isparta'ya gelen uşaklı bir usta| li geri ei tır. işletmiştir. H. m evel Isparta yim yi — sparta dekanlar b me adar ti. “ Şi — . Bugün hal sasi ei işti Elektr ik ir Avrupa İri sı. ee pazarda en çok önemde yapılacı dilat mii itmedi. ahmer N 15-6-1934 cuma gi eme in m Hid arkası ALİH RIFKI Bü da saat m “— g- leceği muhterem müşterilerimizin malümu olunur, me si, Selânik lan cereyanın katedi- olmak üzere ilan 2083

Bu sayıdan diğer sayfalar: