13 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

13 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ SAYIPA 8 e Ankara Valiliğinden: € mektebi için bu sene vilayeti yaş 2) ie ii m almacaktır. Ankara Mıntaka si: müsabaka ile ley # Taliplerin bugünden itibaren 18 ağ 934 cumartesi günü saat 17 ye kadar asnğrda emi vesile birlikte bir is- tida ie vilayetimize müracaat edecekle: r: Müsabaka imtihanı 20 astar 1934 biti çi sabah saat 9 da icra e Glee inden vakti muayyende ispatı vücut edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde müsabakaya EE hakkı e olur. — Nüfus tezkeresi (talebenin yaşı 13 ten küçük 17 den pa olmiyacaktrı — İlk mektep sehadetnamesinin aslı 3 — ii nn f, (1889) o7—3209 i Himâyetetfal aşa giri Umumi Merkezi Reisliğinden: timiz umumi merkezi ile müessesatınm ihtiyacı olan er ton alman ek koku ile (150) e eğe Vi kar ri le mün; konul esi günü e yal api rik nkara Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden a eylül mezuniyet ve imtihanlarma 19-934 en iytibaren başlanacak ve 20-9-934 tarihin- de ye verilecek 1 « 10 « 934 tarihinde tedrisata başlana- ikmal Tedrisata başlama tarihi olan 1 - 10 - 934 tarihinden bif imiz talebesinin mektepte ye ii maları İzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastahaneleriyle Sanatlar İç e senelik yal çi iğ kilo lk eti ve 118,000 kilo ekmeğin münakasasın, ur etmediğinden 6.8.1934 az itibaren lele pi Ri usuliyle yeniden münakasaya konmuştur. lerin şerai ilediğinler Ankara mm iye mi 10 bi 1i inci ların ihzarı İspern olan 26.8.19 slm minen e saat 9 dan z ye mk İzmir encümeni daimi vilâyete ri 50) 7—329 - Karaköse Belediye Mi elime metli senede 500 ve 42 0 Tir icar getiren iki parça 'tılmak için 6. 8. 934 sarilider itibaren 20 gün müdi Ma pm a a Taliplerin be raid ir. (1966) 3296 “Doktor Hilmi ismail Cebeci Hastahanesi Ci Da Zührevi hastalıklar Mütehassısı Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı Geni in Bey ai ann kabul eder. o Telefon: ©“ Ankara Milli Emlâk .. ..... Müdürlüğünaen: © Mevkii Cinsi kapı Metruke Muhammen Kaç tak- iğ No. : No. kıymeti — sit olduğu Tik K, Aşağı ayrancı Bağ 13 394 20 00 Müşahere maa hane iyle suretiyi imamet e maa hane bağ lim ihalesi 16-8-934 aat 15 te yapılma! ere müzayedesi bir hafta İ ele edileniştir. Taliplerin m (1971) 7—3292 Ankara Elmadağ kulübünden : a 6 metre boyunda ve ,30 santim Kutrunda ia ipi ağaç > yi içerisinde İdman c e ya i Merkez binasında Elmadağ kulül © fanda her — Olumur, ei a i liğin e si afta zar- ei saat 17,30 dan 18, 30 a adar müracaatları rica —3298 Ankara Valiliğinden: Necati Bey caddesinde en hususiyeye ait 16/17 nu- “ maralı dükkânların Mayıs 935 sonuna kadar icarı işin icra kılma ermeni talip Gk de her pazartesi imeni vilayette şel muhasebei hususiye müdi ur. (4917> HAKİMİYETİ MİLLİYE | Orta OrmanMektebi Orta Orman Mektebine alınma yi ve şartları. 1 — Türkiye are a olmak. 2 — Ortamektep m i — Yaşı yirmiden — Sı hi yazyetni di, b lamda arıza olma- ak; vücudu! nda anlık o olmamak, arızalı yerlerde, it uk havalide ve hayvana bine eğe bünye teşekkülatı mi tehammil olmak,, tam teşekküllü hastanelerden amal raporla tesbit etmek, aşı şeha- detni icdiy: iye veya polis A iyi ahlaklı, ce- a kriz istiyenler, İsta ul'da Büyükder: de Yüksek an Mektebi ektörlüğüne yazacakları İsti daya hüviyet cüzdanı, orta mektep letni Gs e ve aşı raporlarmı, polis veya b 3 mazbi üç ili iel Noksan evrakla müracaat kabul akti inde tam evrakla müracaat di RE Noterlikte: Teahhüt senedi vermeden mektebe dev. 62) ama müsaade olunmaz. (416; 77 ———— O Çanakkale Jandarma mektepler! satın alma komisyonundan : Erzak Miktarı İhale tarihi o Günü (Saati Kilo ulgur 5000 25-8-934 Çarşamba 16 'uz 2000 16-8-934 Perşembe 16 ağı 2000 > - eytin yağı 2000 » “ S5 eytin tanesi 1500 » ” » ohut 7000 18-8-934 oCumartesi 16 Mercimek 5000 >. o > Oğ 5000 ” » » al 2000 198-934 Pazar 13 alça 1000 — 5 » irke 150 vi “ » eyaz peynir 1500 19.8-934 o Pazar u üt 200 » » ” Yoğurt 500 » p "” rsak 500 — ". iy Kuru üzüm 1200 20-8-934 (oPazartesi 16 Erik 000 “ ” ” » — Kayısı » » », Bamy: pi » inç Unu ” ” 'oz şeker Paazrtesi (o 17 el » » tates Salı 15 aman " 17 uru ot > 17,30 irinç Cumartesi 16 ade yağı > 17,30 dun Pazar 16 Makarna » 17,30 ehriye » rmik ” Kuru fasulye Pazartesi (O14 Arı Wei 8-934 " g7 lu Jandarma Birliğinin 1-9-934 ten 31-8-935 tari rihine ki ilacı an yele rda yazılı otuz üç kalem erzak hizalarında yazıl rih, gün ve saatlerde ihale edil- ei üzere açık aa çıkarılmıstır. — İhale Çanakkale Vilâyet Dairesindeki Jandarma Mektepleri Satım alm: a era yapılai — Arzu Yabalkrin ihale emine müracaat- Teri ilan olunur. (4465) . . Ankara inhisarlar *.e yoo yes © Başmüdürlügünden: Ankara İnhisarlar Başmüdürlük deposunda mevcut 1090 ve müskirat ir lim Satış ağası 20 inci pazar günü saat Kn bii eder/klerin Yo 7,5 beezbiyle 2250 Dal tem inat par: rmaları meşrut- tur. İsteklilerin Başmüdürlükte müteşekkil komisyona mü- racaatları. (1774) 7— izim. ih hali en iii! Ağrıları ke ii a geçirecek, bir ilaç özleri has bayım gere ınız mal, İşte vi haki olmalı! “SÂSPİR 2 ve 20 Eh Be e bulunur, Ankar Kız Lisesi Müdürlüğünden; 4500 lira keşifli mektebimizin ihtiyacı olan 312 adet tale- be s sırası nı adet yazı tahtası, , 11 adet sandalyası, ile birlik- sr mile gün mü üiddetle aleni münakasaya, konmuştur. Ee, şartname, nümuneleri il girmek için de bedeli muhammenin Go 7,5 teminatiyla ağustosun 23 üncü perşembe günü saat 15 te mektepler mu hasebeciliğinde mübayaa komisyonuna müracaatlar, (1818) Yi | Çanakkale Jandarma mektepleri İ : isatın alma komisyonundan: Erzak Miktarı İhale tarihi Oo Günü Saati | N Kilo iBulgur 3000 15-8-934 Çarşamba 16 /Tuz 2000 16-8-934 (Perşembe 16 İGaz yağı 2000 ği çü Zeytin yağı 1500 7 > İZeytin tanesi 700 N - /Kuı akl 650 18-8-934 Cumartesi 16 Nohut 4000 a ”» Mercimek 700 De > oğan 3000 ”» » Sabun, 1500 198-934 (oPazar 15 (salça 400 > 5 Sir! 50 ” » REY peynir 350 19-8-934 (Pazar 17 Süt 350 “ » Yoğurt 1500 e a Sarmısak 25 » » Kuru üzüm 650 20-8-934 Pazartesi 16 ,» Kaysı 250 ” . Bamya 40 — re Beri 1500 20-8-934 Pazartesi 17 200 " an 3200 21218934 Salı 15 Saman 43000 21-8-934 » ı Kuru ot 64000 21-8-934 17,30 Sığır eti 9500 23-8-934 Perşembu 16 Pirinç 1500 258-934 (Cumartesi 16 Sade yağ 300 8-93 a 17,36 Odun 145000 26-8-934 Pazar 1 Makarna 2600 26-8-934 » 17,30 Sehriye 600 » » — 250 " ”» Ken fasulye e Zi tee za ne Arp 17000 PE vee İandarına Birliğinin 14 gi 934 a gl gi 033 tarihine kalan ihtiyacı olan yukarda yazılı itin üç kalemi erzak e vi a gün ve e ihale edils Hi ık münakasaya çıkarılmı: İD e Çan: yakala Vilsy et bal lim Mektepleri in alma komisyonu nda yapılacaktır. 3 — Arzu edenlerin ihale günü teminatlariyle iüracnanı ları ilan olunur. (4466) 7—3175 > İmtiyaz sahibi e K lu barriri FALİH RIF u u P, um neşriyatı oidare vim van İşleri Müdürü NA | Çankırı caddesi ci Hakimiyeti Gide a sında basılmış! Yeni Sinema : Sinemasında UGÜN İKİ FİLİ! 1 — KENDİNİAŞKA HASREDEN KADIN 2 — NAGANA Bu gece NAGANA : Tamirat münasebetile kapalıdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: