16 Eylül 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

16 Eylül 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 8 , Vaarif vekâletinden: riya ik ül su mühtndisli ik tahsili için 1, demircilik tahsili için 2, be ili için 5, iye tah ğ mumi fi 16 EYLOL 1934 PAZAR 2. yes yese P.T.T. Başmüdürlüğünden: 2040 lira 27 ze bele keşifli telsiz irsal istasiyonu bina rapılac rat 6-9-934 tarihinden itibaren yirmi etle Bor priakas me konulmuştur. Taliplerin 25.9.1934 salr günü P.T. a lü zi müracaatları. 18) —3850 döküm: k tahsil: n e Şey ani e 1, talel ve sl şia Gibi ım gönderilele! üsabaka el alla yazılı Mikteplerde ya| Silaceklr; a) Hukuk tahsiline gidecek namzetler Ankara ve İstan- bul in bie rn ei imtihana girecekler: rdir. zunları, Sa kizi a . ni Vekâletinden: yat Vekâleti odacıları için 44 takım kışlık elbise ve ni t ve 44 çift fotin ve 25 adet iş gömleğinin yerli mal- lili yaptırılmak üzere yirmi gün müddetle münakasa- i Af 'rkek, Es- Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere levazım müdür- memileli ey a m ri m ka er. | liğüne müracaatları ilan olunur. (2466) 8—3919 kek, Adana erkek, Ki ek, un ak Erzu - kı astam. eri rum erkek Tiselerinde imtihana Birebir ler, (İs Ni nbulda buluman His erkek namzetler Per- tevniyi besinde. imtihana gireceklerdir). mezunlarınm demircilik imtihanları ir emebali E dirne, Bursa, Konya dökümcülük imtihanları İstanbul, Bur. | sa, Konya, ee ee kelam Ankara, İstanbul sanat lm yapılac: d) Sapkacı e helme gitmek istiyen kız sanat mekte ve enstitüleri mı rm imtihanları İstanbulda Selçuk e kız sanat BR ender Bursada Necatibey kız sanat tüsünde ve Ankara İsmetpaşa kız sanat enstitüsünde yapacaktır. — Komi liselerde, erkek sanat mekteplerinde müesseseler tarafından namzet gösteril- etli ikleri Maarif Vekâletince diz edilerek teb Polatlı topçu alayı Sa. Al. Ko. nundan 13-9-934 s 14 te münakasası Bili ii kilo ln ota verilen SE bi görüldüğünde! ımartesi nü saat 10 da ikinci münakasası yapacak alpler ye mi an topçu alayı satınalm atları. 49) (25: Polatlı 8 inci topçu m satın X alma komisyonundan e 9-934 sa: 11) de münakasası yapılan 90,000 kilo un sörüldüğünden 22-9-934 saat 8 de ikinci münakasası ya- plak Taliplerin yevmi mezkürda Topçu mink in al komisyonuna müracaatları. (2550) oli İsimleri lis RS halinde e an. ii erkezlerine t bulunan a erdi Ee ii ilan kala e en yakm imtihan merkezin de müsabaka” imtihanma girebilirler, N tler imtil rkezinde imtihanların İV lanı veya diplomaları ile is; e idareden mü hürlü ve fotoğraflı e ml laci a girerken bu Fotoğraflı vesiykayı | ec) aka Heider 22 eylül cumartesi başlanacak ve 25 eylül salı günü nihayet verilecektir. (2463) 8—3903 günü Balıkesir Valiliğinden: Ilıca - Burhaniye e 94-96 kilometreleri arasında- rtnamı şifnamı ci Münaka: yaka ti termiyesi başmühendislikçe tasdik Slenlrin iş ehliy e ticaret vesikası TR şe ai olunacak ini ve: ilin yevmi ihal leden kiz vel Başmühendisliğe ibraz edil- Balıkesir Valiliğinden: bulancak Talip olanların bu vesaik ile bel raber T yüz- Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden; a ilayet saye namına bataklıkları kurutmağa mah- s bir adet Eks Kavatör makinesi almacaktır. ünakasa zapalı yk eliyle ale eylülün 26 ıncı a günü il 15t Di yapılacaktır. . Talip olanların mezkür ir gün. vex nakasa kai nunundaki tarifat 3 eya ban ka makbuzu ile tekli im vilayet makamma ver- meleri ve şartnai EN görmek isti; yel encümen kale- mine müracaatları. (2308) 8—3754 Bayındır Belediye riyasetinden: Bayındır ee ii e adet eni ei ile sınırı takriben “400,, adet ın mübay: eyiül 934 ten 25 eylül 934 tahikin i iyi gün mi müddet NE a a kon muş tur, Tali; pleri rin münakara şartnamesini | il di yl ik ei belediye yin ez Tüzumu dai nur. o (3673) Biga Belediyesinden aya getirilecek su için tefrişi iycap eden borular, ke: ir iğ yazılı bedeli keşif üzerinden 3 ay zarfında teslim edilmek ve Yp 25 i teminat mektubu mukabilinde peşin ve b 75 i boruların İstanbul'a dunda fenni şal deki evsaf ve tazyika uygun bulunduğuna mütedair raporu istih- salinden sonra orada bulundurulacak memurumuza a ni tesliminde tediye kılınmak üzere 1-9-934 tarihinden iti- aren 21 gün ddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasay: konmuştu e örnekleriyle şifname ve plânları örmek istiyenlerin belediyemizden veya İstanbul (Sirkeci ihale günü olan 22-9-934 cum belediye riyasetine öndehileleri ilan ölüye a) Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: e zkürda ve vakti muayyeninde usu- zla malümat almak isti- lime yevmi me: airesinde encümeni vilayet: e fa iz — Kayseri parki Measnçat fabrikasının Montaj ” Tesviyeci, Ol si kazancı makine ve elektrik 'montörüne ihtiyaç van lü dai Balıkesir - Edremit a 00-4-63 - 00-67 e — b li aramda kanı mi yarn ve kana mus | ein el e m la CAY 8 | yen Kale bankamıza azat, edenlerden bince yapılmak ve 27 eylül ie ela  > ani bu işe talip GARA on beş gün zarfı ie günü saat 15 te ihale-edilmek üzere yirmi gün etle ve yar m dürlüğümüze müracaatları. (2455) kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Tamiratı Sıbhat ve içtimai muavenet z mephu a ei Ter. 99 kuruştur. Münakasaya ie v $ v Mektepler satin alma komisyonundan Mebel in miye: endislikçe Ee edilenlerin is-| Vekâleti eye ve sahiller e e mi Ge l raki m: suliyerleriyle gaşazklr < ehliyet vesi! tica - üd e, d eli Şerbiyiğ;ematiellrir Ye-azi Jidcalilığ adil nuru ce cet a ibraz edenler ui ağ vesikalar . ihaleden laakal sekiz gü aşmühendisliğe ibraz edil- sıhhat U. müd lüğün en: Bu defa miş bulunacaktır. Talip olanların bu vesika ile beraber yüz. | merkez hıfzıssıhha müesses çük hayva: 16.9.1934 tarihinden itibaren w gün müddetle tekrar rl de yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate m: veya için 304 000. kilo arpa enli ot 20.000 kilo saman men mektuplariyle yevmi ne payi ve vakti yyeni usu- örme hi eli > esi, t lü dairesinde encümi azla malâmat almak isti: |re Ankara'da Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür! Tüğü dl : AML ee a vi daha evel ME belle veya encümeni vilayet | Ayniyat muhasibi ca ii e ve Sale 20 ey- va e li kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2479) 8—3964 | lâl 934 perşembe günü la umum müdürlük mas- ” - raf komisyonunda bni eld) 8—3B31 tep idaresine müracaatları, (2567) 8—4025 Jandarma umum kumandanlık .. vs. : Nüküra sit alma komisyonu! Belediye reisli (Ankara Mili Emlâk Müdü rlüğünden: inden: Umum Metruke e e Kaç le ülâhazat ei olduğı an; Aşağıda miktar ve pazarlık gün ve rami yazılı iki ka 1 caktır, İst: teklile- belediye intihap | Yeni: ei Ankara aüddetinin tayini aki e ki ie pena gün ve saatinde me) müracaat- rr. (2265) “1500 Portatif çadır : 27-9-934 perşembe günü saat 10. 2841 Arka çantası 27-9-934 pi ii se saat 15. 6/32 a yazılı mi icarmın ihalesi 25 re e konulmuştur. Taliplerin müracaatları. ER Mü: Hizan “ül 934 salı günü . 15 te O emek üze (2391) ev. | Mahallesi o Mevkii j sokağı Hilaliâhmer Merkezi Umumisinden:| şehir Hilâliahmer Merkez ambarında mı n kablo ve telleri ü olar ve saire 5 f seyyar ve masa tele! imi Santrallar, elektri Dn ve saire e düz kafes ve dikenli t eller om rak: ve çö Ni *eşrifleri rica olunu! cıdoğan Ilga; (2538) Cinsi in vi - i sere Ankara Milli Emlâk Müdürlüğünden: dide fi sie fe o İtmam Yusuf Alibek - Hane 9/35 Hacı ika bük ait hanelerin ihalesi 25 eylâl 934 salı günü s. ii müzayedeye konulmuştur. Taliplerin fast (2392) e a Muhammen Hisse Kaç taksit Müla- kıymeti Omiktarı olduğu hazat «ira K. 399 3500 00 Tamamı Oo Nakden peşinen 5/830 59 (2880 00) o ğe > suretiyle ski ihale) deli dat 15 te icra edilmek tizere 8—3844 8—3997 Devren satılık ev “ rin Koop: i arka- yemlere oda ve bahçe sE Aşa vardır. A: itaiye biller 18, kine ll ii 0 il 1934 tarihlerinde acan taliplerin 8—399! | müracaatla; Ziraat Vekâleti Etlik merkez lâboratuvarları Md. den: azami yirmi z Müessese hayvanatı için a e beş bin beş bin epi ik 3 him eki iŞ! Me minatlariyle birlike 16 16 “eyldl 934 pazar güni at Vekâletind şekkil mi Zir imi kamlayamına mi atları. (2136). o Mi bum iri EA RIFKI, Pe e talim heyetine —1 Umumi neşriye* idare eden Yazı işleri müdürü NASUH) o ww nkılâp Liseleri w- o esmi arasında müracaat olunabilir. İstanbul Cağaloğlu — Yanık Saraylar caddesi Telefon: Leyli — Nehari Müessisi: Nebi Zade Hamdi maliktir. Re Kayıt için her İstiyenlere | mufassal m gönde: mekteplere muadilâtı musaddaktır. ESAT. ea Çankırı caddesi civarında Hakimiyeti Milliye Matbaası. asılmıştır. Ji Kulüp Sinemasında Bugün: İki filim: I — Dile düşmüş kadın Bu Di 2 — Yıkılan saltanat İsli

Bu sayıdan diğer sayfalar: