16 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 Yevmi makale HL “'Mıhaılof,, şehrımıze getırıldı ElektrikŞirketi muduru' ölçüsü! 'a bahsetti M Hansens,,, suallerimize cevap vermekten çekiniyor! Ağır bir itham tufanı içinde boğulan Şirket mi inün bu hareketi neye atfolunabilir ? Maruf komiteci hududu nasıl geçti? Bir zamanlar Bulgaristana Hi oli bi avuca sığmaz
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Abone Şeraiti | Türkiye için Hariç için ra: 98 Haai Ebüzsie, İsanbar. (Ç ZAMAI Sıyası Gazete » “Başka birşeyi daha ziyade ilen, hâkikati sevmeğe lâyık leğildir. Massillon (Serki 3 üncü sahifede) Bu da şirketlerin ölçüsü! öiben Düfn srn baliytesiz Çetoritej bin ve Ülcalem) in Siçü sü olmazyal Elbet şirketlerin de | isi bulunmak Tâzımdır. | at şirketlerde aradığımız öl- gü alelâde bir ölçü değil Yolsuz Tük ölçüsü olduğu için bunun tar Va dereesini “tayia ve teipit etmek çok güç olduğunu da tahmin ediyorduk. Böyle bir. ölçüyü bula- bilmek içip iki çare olabilirdi. Biri girketler Naklanda tahkikat yapan ada zti öi Bak malümat sormak. Fakat bu komiz: yon d şirketlerin hesabat kik ettikçe o der ” karşınında gün ortaya © kadar yeni yeni ma- Fifetler bulup çıkarmaktadır. ki me. azisinin sonuna gelmedikçe komis. yon İçin de bize bir ölçü gözter TaaK KA yaktan T — Tislllilkiçema bierat girket motidar. lerine baş. vurmak ve kendilerine O # golsuzluklarınızın - ölçüsü nedir, — Derletle aranızda- olan mükavel — — pamilere ne dereceye ködür rinyçt Ü imezsisi, haktan fuzuli olarak Şekeceğiniz paranın Kududu mali Tnudur 7 Devlet hazinesinden her se iz Hu Yergi kaşryaml ? bi sünller sörmaktır. — Fakat Şf Kerik hirşrlrt muharrir gönderip 'aardurmak ve oar hergün bir başka çeşidi meydana çıkmakta 6lan suüüstmallerine karşı ne diyeceği, öğrenmek istedik Ari gerayı karilerimiz gazetemizin kıs. ı mahsusunda okuyacaktır. Bizde zaten bu. teşebbüsümüzden fazla | bir şey beklemediğimiz için arka. | Gaşımızin fafrülyet) gelmesine ne gaştılk; “ne'de mütecetif olduk. Esar zen Şimdilik elimizde bir ölçü de vardı. Bunun daha ifi, daha şayanı hayret bir yenisi meydana - çıkın cıya kadar onunla iktifayı muvafık lansens), (11) bin kaçakçılığı mese. desinden dolayı mahkemeye - veril miş ve yakında hâkim huru ikarak bu kaçakçılığı niçin yapt ni izah etmeğe davet " edilmiştir. Müsyü (Hanrensi, malüm olduğu üzere, evvelâ elektrik şirketinin Mü- dürü Ümumüsi, sonra da tramvay şir ketinin bir hâkimi — zinuluzudur, 'onun maiyetinde bir emir kuludur. d ereta l hi bizim ravallı İstanbul Belediyesi yaridatının iki esisline baliğ olur. Müsyü (Hansens) her sene şirketin. P çıkan bu 9 milyon hiraya açağı yukarı istediği gibi tar öarref elmek aslahiyetini fakıdir İşte böyle 9 milyonun hâhimi olan bu zat, bugün (11) bin lira gibiner giz bir parayı devletin hazinesin en kaçırmak gibi bir suçla mah. kemeye çağrılıyor. Şu halde şimdi Tik aksi sabit oluncaya kadar gi ketlerin yolruzlult ölçüs larak ba () 'bia hirayı kabul etmek mecbu.. siyetindeyiz. Maamafih bu adet he halde aagari bir. mıktar değildir. tahikikat komisyı tirdikten sonra meselâ çirketlerin devletten - (300) lira bile kaçırdığı. M ae d sereayatin Ba garibeye intizaren şimdilik ll sürlüyelim hi alahirik. ' girketi Müdürü için (11) bim lira kaçırmak sürmile mahkemeye gilmek tc çok Ağır bir geydir. Bilamübalağa lddin elunabilir, ki tramvay ve elektrik girketlerinin en mühim varidat mene balarım kaçakçılık ve. yolsazluk teşkil ediyor, çünkü üç dört gün övzl de tramvay . girketladen kar zanç vergisi kaşakçılığından dolayı eerasile Beraber (55) bin lira tahll edildiğini ve aymıca da (Z7) bin lira ldigini yazmışlık. Manbul halkı bu şirketlerin yol suzluklarını zaten bilmiyor. değildi. Çünkü kâh dramvay. parası, kâh elektrik Gcreti, kâh telefon fatura. Si her a bu yolsuzlukları zavallı Devamı 2 inci sahifede Mıhaılof,, şehrımıze getırıldı Maruf komiteci hududu nasıl geçti? | Bir zamanlar Bulgaristana hakim olan bu avuca sığmaz komiteci, Bulgar başvekılme bir mektup gönderdi “Mihailof, un siyasi bir mücrim olduğu ve ia- desi mevzuubahs olmi- yacağı tahmin ediliyor Sofya 15 (Hususi ”/ mubabirimiz- den) — Bugün resmi / mehafilden aldığım haberlere göre, Makedom- yan Mihailof,, , “Mençe Kalinçe va,, olduğu halde, Pazartesi/ günü akğam üzeri hududunü geçmeğe muvaffak olmuştur. Firar plânı nasıl hazırlandı? Firar. teşebbüsleri “Burgaz, da' 'ya komitesi Feki yanında zevcesi 'ün gehrimize aşliçilen Makedöne Bulgar hudut muhafızlarına görün: n Türk topraklarına gir- mişler ve kendilerine refakat eden- der geri dönmüşlere Bulgar polisi, bu. firar hâdise- düşünülüp plâm hazırlanmıştır. birkaç. kişilik- bir. sinde “Burgaz - Ka- » tarikiyle Türk hududuna . * Fakıhköy , merkiinde Lehistanın kararı İkinci sınıf devlet adde- dilmek istemiyor Birçok devletler, Lehistanın talebi aleyhinde — Le- histan bedbaht tarihini tekrara doğru gidiyormuş AMAYA <iye Nazırı M. *Beck,, in Cenevre mutkuna hasrettiği Bir makalede ezcümle diyor ki: K bir iradenin i. Lehistan Devlet gibi müamele- yapılmasını kati sürelle ret etmektedir. M. Bekin iradettiği “ sözlerin — haki manası işte budur. Hâkim ve gaye Fi hâkim diye tefrik edilmesini kaz bul etmiyen bir milletin. iradesi fade edilmiştir. Valandaşları Ayrapanın ekseri memleketlerinde - itisaflar hüküm irdüğü bir devrede dini müsama- yadan istifade etmiş olan ve bin Lehistan Hariciye Nazırt BE *Rek ve sene Avrupanın teşekkülüne hadir #EREAR l mış bulünan Leh milleti, hukuku | reddetmektedir. M. Besk'in beya- hükümranisinin tahdit edilmesini | nata asla bir tabiye oyunu değildir. kabul edemezdi ve buna ” hakkı yoktu. Lehistan, ekalliyetlerin hi mayesine mubalif değildir. Bilâkis, | umümi olmak çartiyle bir ekalli: yet mükayelesine iştirake amade. | dir. Mevzwubahsolan mesele millet- * bilâkis her namuslu adamı Leh noke- ai mazarının doğruluğunu tanıyı Zira insani teahhütlerin umumi giması talebinin meşru - olduğunu herket histedecektir. Ba teahhütler, Devamı Tinci sahifede gelesidir. Lehistan / müsavatazlığı Hanımlarımıza san'at öğreten kıy- metli bir müessesenin yeni mezunları Üskeüdar Hanım: Ha teral derabi yeniden on üç me Zun vermiştir. Müessisi resmiye 've müallimleri Se- niha ve Melâhat Ka e yema deriyle dörk örda Bir 'müdavimlerine illeüsinkm vi kiamerannn |a üçüneü derre mer Kümile,Ne: üle, bi met, Mediha, Si ira Zatiyer 2 Farlar Ruriye, Çemile, “Şadan Ki Handalarde ieri Bu Hanımların vücüde yetirdik- deri güzel el ve makine işleri, Ü küdar iakelesi karşısındaki derahar maksadile köyünden gehmiştir ve şimdi mükemmel bir terzi” olmuş. tur, Köyüne giderek terzihane aça. 'mede teşhir edilmektedir. Hakika: | cağımı söylemektedir. tenenelin eserler bulunau sergi, her | — Yeni mezunların hepsine min isteyen tarafından ziyaret edilmek- | fakiyet temenni eder ve Hanımla: tedir. yımızın böyle güzel ve nafi eserler VA NBT Akie Tiial | Yü getirmel yebiğla gi yesimde köylü kıyafeliyle görün: | dikleri muvaffakıyetten dolayı'duy: mekte olupairl san'at öğrenmek İ duğumuz hazzı tekrar eyleriz. Komlişa gelel * ivan Süühallef « ile civurinda Tlitca etliği “Kirklareli, nin B Sini temin ve i P timiştir, İlk haber tseyyüt ediyor Edirne 15 (Hutust mahabirimize Devami 7 inci sahifede e eden 7-8 kişiyi Bir fen kurbanı Yüzbaşı Kemal Cemil B. Ruama tutularak “Paris,, te vefat etti Ş (A çamilade Haytir “Yudağ Keli Gçmül Beyin Genaze meratimi yar denışmır Miprosileri dört seaede Beni Parin Paştar Enstitüsünde” çe Tlşmmakta B Ça Par Türkiye Büyük El hazir - bulünie a glm ' baş vermişlir. e Kemal Cemil Bey Rusm ban bakkında - İâboratuyar. tecrübeleri yaparken yakalandığı hastahıklan ölmüştür. zesi muvakkaten Parise göl mülmüştür. Sonra İstanbula nakle: Gilecektir. Ertuğrul Muhsin Bey dün geldi Ayrılanlar resmen isti- fa etmemişler Dün sababı sa- tuğrul Beyi de Rusyar dan — şehrimize getirmiştir. Muh- sin Beyle birlik- te gelecek. olan Rus veğlsel “İriyef,, geleme. ai miştir. Şehir — Tiyatrosundan — ayrılan 7 san'atkâr hakkında malümat l mak için kendisini siyaret edep bir müharririmize Ertuğrul Muhsin Bey demiştir ki * — Rusyadan bügün / geldim. Deveran eden gayınlar hakkında müdür beyden ahat istedim, ken: ına isimleri mevzuu bahsoları Arkadaşların henüz resmen İntifalar ını bildirmediklerini söyledi. Bu vaz ziyet karşısında - henöz hiç kimse Araımızdan ayrılmamış demektir. Öperet kumi ile dram kısmınız ayrilması halkkındaki fikriniz nedir?. — Evet, böyle bir fikrimiz var. Operet temalllerini Frantız tiyatra- sunda yapacağız. Bu . binada da dram temell edeceğiz. Bu gekilde Kem aan'at eserlerinden halkı'mahe am etmemiş olacağız, hem demeş'- eli bir kaç Saal geçirmek isleyen İerin b İsteklerini" yerlerine ge: dirmiş olacağız, — Arkadaşlarınızın , hangilerini Öperet kümine hangiletini” drami Kumina ayiracaksmz? — Darülbedeyi öyle bir. kaldüş. ki katiyen ayrılmağa. takapımülü yoktur. Yine böyle hep. bir. arada kalacağız. Öperet - kunninda - işleri Devamı 2 inci sahifede M.“ Hansens,,, suallerımıze cevap vermekten çekiniyor! Ağır bir itham tufanı içinde boğulan Şirket müdürünün bu hareketi neye atfolunabilir ? ü “Hanscas in yazı hanesi hangi kattadır' ge Başlıyacağını tahmin- ettiğim stintaktan kurtulmak için. der. hal mermer merdivenleri basa: maklamıya başladım. Bu tırma: kata kadar arizamı Fakat altıncı kat Siratosfer gibi, her babı ulaşamıyacağı bir irtifa olacak kiengeller Başgösterdi Netiğe bayla ? — Biyükadayat Bu cevabi. alan ” muhatabım bir tahtası kıtla karşılaşırız bi, irkildi ve bir adim geriledi. Asabi bir gülüşle ilâve ettim — Bu ye Bibülalara gimaz. a) be biradera. Görüyorsün yaz karı çıkayorüm iştel, Bir akıl makramu ile karşı karşıya — olmadığım — anlamak, I muhatabıma emiyet vermişti | “Devamı 7 inct sehifede Rusya ve Milletler Cemiyeti “Türkiye, Rusyııyı Milletler Ce miyetinde görmekle bahtiyardır., M. “Benes,,, Rus Hariciye komiserile konuştu. — Tevfik Rüştü Beyin yeni beyanatı avarında M, Litvinofun nerdine g derek kendisine, Sövyet Rusyam Cemiyete girmesi hakkında ya cak davet ve buna Rusyanın kakkında lanan sonra''dai ven TnT SA aö a S etmiş nazariyle bakılabilir. Cenevre 15 (ALA.) — Hava ajansının sureti mahsusada gönder diği mababiri, Sovyet Rusyaya ya zılacak davetname İle Sovyet Rus ya darafından verilecek- cevabir akşam veya ertesi gün albıncı - ko- misyonun keyfiyetten haberdar edil. meri istenmekte. Devamı 2 inci sahifede Ermenıler din ve dünya işlerini ayırdılar Cezeme İSYALAŞ — Mile ı cismaninin . vazifesi bilumum yetimhanelerin, hast © nelerin, “mekteplerin ( hazaplarının. tetkiki, killse idağ relerine bakan heyeti mütevel Tiyelerin kontrolü Meclisi cismaniyi, Mecl gaşeizeki idare ederii. Bir d h gazetesinin yazdığı gibi hiş ir vakit patrik idare etmezdi. Patrik yalnız toplantıda bu: | hunur ve eğer kiliseler hakkın: da İürüm olorsa - malâmatınik müracaat edilirdi. Cümhuriyet Hükümeti teesst ettikten sonra bu teşkilüt kisime Tarının faidesi kalmadığı gi Vakan Bey Norayan, Ef. Ermeniler din ve dünya işle- Fini birbirinden ayırmağa karar vermişler ve bu kurarlarını da tatbik etmişlerdir. Ermeni meclisi cismanisi reisi Vahan bey. Sürenyan bu hu. | panası dahi kalmamıştı. Göri Sata dan bir mharttimize | gti d ll Gi demiştir ki: disi ruhani ile Meclisi cismar — Ermenilerin1860 dan beri | Tüytelt meclir namı ada bi aet YŞ eet farnlı | TUBMAT A Te D DAĞ meclisi ruhani, meelisi cismani ve mahalle heyeti mütevelliye- keri olarak başlıca dört kısma ayrılıyordu. Meclisi Urmumi iki senede bir kere toplatır, Meclisi “cismani Pek manasız ve faidesir buldu. ğum bu toplanışlar benim za- | Tmanımda biç yapılmamıştır, şim. den sonra da yapılmıyacaktır. ” Devamı 2 inci sahifede

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler