15 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 Yevmi makale Dağın ismi ne? Dün gazetelerde bir telgraf var- d Kayserinin.meşhur “Ereişi, daz ğimin Tepesine kar düşmüş. (Eeciş) Anadolunun en yüksek dağı oldu-. gundan bizim bildiğimize kış tepesinde daima Binaenaleyh ( Erciş ) dağına kar düşmüş diye ajansın bir telgraf tebliğ etmesini havadis kıtlığında yalumür. Komiteci “Miha- | ilof,, iltica ettimi? Bu — Makedonyalının | - memleketimize gelmiş olması çok muhtemel Börkkini Cati Beyin Bi 'natı - Edirne muha- Dünkğı müsabakalar 2 mağlüp oldular Yüzme müsabakalarında İstanbul birinci, Kocaeli ikinci, İzmir üçüncü, Bandırma -dördüncü geldiler
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sene: | | Abone Şeraiti 1 Türkiye için & aşlik Hariç için Weraoamaniye, Şeref Sekağı, TELEFON: 20520 — Sabahları Çıkar £ Çıkar s asi Gızelı Fiati Heryerde 5 Kuruştur. Cumartesi 15 Eylül 1934 eçBir et biten gerde ikt ot yetiş. teğe çalışmak, en büyük vatan besidir. Eflâtun (Şerhi 3 G vcü sahifede) "eiln Yevmi makale | Dağın ismi ne? Dün gazetelerde bir telgraf var- d Kayserinin.meşhur “Ereişi, daz Şimin tepesine kar düşmüş. (Erciş) Anadolunun en yüksek dağı oldu-. gundan bizim bildiğimize göre yaz kış tepesinde daima kar bulunuz. Binaenaleyh ( Erciş ) dağına kar düşmüş diye ajansın bir telgraf tebliğ etmesini hayadis kıllığında söz olsün diye verilmiş bir. haber gibi de telâkki ettik. Manmafih mesele ÇErcişi & kar düşüp düşmemesinde değil, bu #in İzmindedir. Coğrafya kitapla- rında, haritalarda (Ercişhin is - — mühtelif sürette yazı'ır. Göh ÇEr ciyaş, güh (Ercisi, göh ta bitim yazdığımız gihi (Erciş) şeklinde imlâ edilir. Dağın irtifm da/ keza amühtelif — yakamların — gösterilir. Bazı haritalarda irtifa 3915 metro, bazılarında 3917 metro olarak ka; dedilmiştir. Coğrafya- kitapları ise gelişigüzel ( 4000 ) metro diye yavarlak bir rakam zikriyle işin içinden çıkarlar. Halbuki (Erciş) dağı Anadolunun €n yöksek dağı olmak gibi bir bu- siyeti haiz alduğuna göre şimdi. ye kadar gerek isminin gerek- irti. famnın Kati sürette. terbit edilme. miş olması şayamı dikkat - değil midir ? Bundan çıkan mana bizim memleketimizin hâlâ- coğrafyasına damamiyle yakıf o'madığımız Vaktiyle memleketimiz, - vüsatı L şülemiyecek derccede - büyük iken bu vukulsuzluk bir. derece mazı görülebilirdi. Bir tataftan Balkan- rin şimalinden Basraya - kadar uzanan, diğer taraftan Kafkas dağe Jarından, Yemen çöllerine ye (B: bülmendep) boğazına - kada san vasi ve mühteyem yardı. Eski/ devirlerin herşeydeki ihmaline nazaran bu ven bucağı Bulünmaz memleketin - haritasının da yapılamıynca; yin edilemiyeceği, şehir ve kaza Jarının da isminin mazbut olamıya cağı pek tabil idi, Azırlarla öz toş Anadoluya bile hi yesini. bula; göllerinde ki Köylerin isimlerini bil. tüğinden dolayı tahtie etmekte mana olamaz. Fakat buyün geinlekelimiz bu- dudu tabüyesini bulmuş, mazbut ve | rabıtalı bir halç gelmiştir. On se- 'nedenberi her sahada böyük 1slahat yapılmış, bilhasın idare makinemi. zin dözeltilmesi için —meşkür him metler sarfedilmiş ve hergünde edilmekte balunmuştur. Fakat bizim eskidenberi —nazarı dikkatimizi celbeden esaslı bir nole- sanımız vârdiriki o da memleketimi. zin gu mazbut ve mahdut halinde dabi bir cöğrafya elân vücude ge tirilmemiş olmasıdır. Hakikaten bı gün Türkiyenin ne esaslı bir coğra: fyam, ne de mükemmel bir baritası | yardır. Halbuki medeni hükümetle. | rin herşeyden evvel düşünecekleri sokta, memleketin her mevküni, | her goktasım en ufağına kadar bi | mektir. S Bisde kargedesi. seğesiyama | ve haritanin gerek idare, gerek | ar, gerek zirsat hoklaf 'nazarın: dan haiz. olduğu. büyük hemmi Şet bir türlü akdir. cdtemiyr. Hetlen hergün gazelelerde, ajanı telgraflarında bazan en maruf ma. rin, eee yanlış yazıldığıd görü Âsmi geçen bir kasaba veya nahi yenini memleketin. bangi semtinde alduğunı kahıyoruz. Dabiliye — Vekâletinin övrel de bu iesele hakkında nar Zan dikkatini çelbetmiytik. - Bizim fikrimizce Dahiliye Vekâleti “her: seyden evyel Türkiyesin mufı ve bilhassa sikhatli bir Idart - ha dasım yaplırmalıdır. Buna, bir he doğrudan değrüya vekâletin kehdiri: Sin ve idare etişi ı.,.' Sahiye ve köy şid Getle ihtiyaci vardır. Sonra da hal kin, mekteplilerin, memleket işin. de seyahat etmek istiyenlerin böy. de bir haritadan çok İslifade cde | Sekleri tabidir. Posta ve Telgraf müdüriyeti, Zi aat Vekâleti gibi bazı dalrelerimizin kendilerine mahane” oldukça Faideli | haritaları vardır. Fakat bu dalreler, | bu baritaları caçarı devletten imiş ibi saklarlar, kimseye vermerler. | tayinden tamamiyle öciz bundan Devamı 2 önci sahij Ha #oduünte pötrotları, bu retimde görüldüğü veçkile, nehir giBi akmaktüsir “ Musul ,, petrolları bugün Akdeni- ze akıtılmaga başlıyor Asırlarca elimizde duran hazinelerden şimdi baş- kalarının istifadesini görmek nekadar hazindir ! Musül petrolları, Musuldan başlıyarak © eivardaki bütün sahayı kaplamış bnlunmaktadır. | Boralarda vilk petrol kuyusu Devamı 2 inci sahifede Müusul petrolları bugün Hay- fa İimanından Akdenize aka- cak, bu. vesile “Hayfa,; e “Gergük,, de büyük mera- yapılacaktır. TETAS bonucanı DT NENKEZE . len Hayfaya v ayrıca “Trablar Şam, a Kadar gelril halesi için lemir baraların güzergükim. gösterir harta İktısat Vekili geliyor Celâl Beyin beyanatı Harici ticaret için satış koope- ratifleri yapılacak İktısat Vekili, bu inhisar değildir, diyor — Küçük zürrarn istifadesi için yeni bir kanun yapılıyor ni verdim. Öğrendiğimize göre bazi tüccar bir zaman için m: alesef Ankara 14 (Telefonla)— İk- | tısat Vekili Celâl bey bu ak. şamki trenle İstanbula hareket Ala Baisse,, - fiatlarle etmiş olup iki gün sonraavdet | Satış yapmağı bir marifet say- ödeikiğ maktadırlar. Vekil bey istasyonda gaze- | — Vatandaşların çok satış yap- teciler darafından vukubular | malarını, çok para kazanmala- süallere şu cevapları vermişler. | Yını arzü ederiz. Ancak bu, dir: müstahsil - kötlenin aleyhinde — İzmirde —zürra aleyhinde | olmamak lâzımdır. Aleyhte ol- irleşen “tüccar, bahsedilmiş- | dukça “alabes,, çalışanlar kim ti. netice verdi? olursa olsun, onları kütle lehi- ne dürdürmak — meeburiyetini hissederiz Bu husustaki tetkikat ne — Bu haber esasen ciddi bir erden alınmıştı. Tahkik emri- Devamı 7 inci sahifede Bu nasıl dostluk ? Bulgar askerinin “Kırklareli,,ne girişi! HOBUAHN birde lar, Bütün buntara Türk Matbuatının Bulgar gözeteleri atının neşriyatından gikâyet ediyor. lar. Türkçemizde gürel bir tabir | hem suçtu olmak, hem de güçlü vardır, “hem süçle hemde güçlü; | görünmek islemek değil de nedir ? derir, işte Bulgar — gazetelerinin ” Daha geçen gön mahut * Trak- yariyeti de budür. Bir. taraftan ğ | ya , gazetecinden iktibaslar yapa Halgeriteydeki Tak durüuğumuz b Türkler muntazam bir programla işkenceye tâbi tutu. hürken diğer taraftan da - Bulgar gazeteleri efkârı Türkiye ye Türk. ler alehyine tahrik için her türlü neşriyatta bulunmaktan çekimiyor sürü büyük bir samimiyetle vöylemiş ve “bu nasıl dostlük ? , sünlini sormuştuk. Maa. lesef bügün ayaı - suali Devamı Tinci sahifede Komiteci “Miha- ilof,, iltica ettimi? Bu — Makedonyalının - memleketimize gelmiş olması çok muhtemel Tbrahim Tali Beyin beya- 'nâfi - Edirne muka- — Birimizin verdiği haberler “Dünkü akşam V gazetelerinde fakedonya - ko. miteri reisi meye hur “Mihailof, vm Trakya hür datlarımıza ea ettiği haber ji verilmekte Bunün üzerine Mekedenya konü Ttineilef €x, geçvakit telefonla şu mi vardir. Edirne » (gece 12) — (Mih: bududumuzdan geçerek Kırklar iltica ettiği haberi burada da ga) olmuşturı Telgeafla - müracaatımz üzerine en salâhiyettar merci bi mütettiş İbrahim Tali Bey- Jlümat vermelerini rica et heyanatta bulundular : — İki âç gündür bazı müsel. dah Bulgarlar hudutlarımıza (l birimiz dün ge- tica etmehte idiler. Bunun üzeri: tadan mürekkep ee en Za ilof. ile zevzesi olması çok muh. temeldir. “Mihailof, un ze, ğin ö ne aldığı emir muci lnailor. XS akeli elan diğer Makedonyı komitesi re'i a yı Viyanadı Bu katilden sonz ir kaz ola dam “Mihallof, , Viyz kurlulmağa müvaffak olmüş ve sonra isilof, ile evlenmiştir. Bu bapta size yarın kat'i malümat veririnm. Bir kanser ma- salı daha! Meğer Fransız doktoru bir hastayı avutmak için serumdan bahsetmiş! Paris CA AO — Neşrolur nin kanseri durdüran ve ağııları hati olarak kesen bir seram bul düğu yazılmıştır. - Halbuki — doktor “Şöraliye,, bu mülâkatın doğru ol madığını Söyliyerek demiştir kt *” Ümitsiz bir halde bulunan bir hastaya avutmak maksadiyle kanser seramu olduğunu söylediğim bir aşı yaptım. Fi'hakika hastanın vaziyetinde birkaç haftahk bir te- vakkuf müşahede ettim Sancıları ise alelâde morfin şirmyasıyle dia- dürdim. Eğer mühim müsahedelerde bulünmüş. altaydım " bunları” iİlim mücssrselerine haber verirdim., Adada birbuçuk "İdönüm çam yandı | — Dün Büyükadada Ayanikola de- | ilen #ahalde, vucu Mehmet Beyin eri karşısına “isabet eden - yerdeki Şamlıktan yangın çıkmış, ” birbuçuk | dönüm kadar çamlık yandıktan son: tarafından #ğndü. im. meçhul Dir şaz ha farafından bir kenarda yakılan ateşten çıkmıştır. wİlalyan[arîugos. | lavyaya gitmiyor Venidik T4 (A A — Yügorlar Mmatbuntanın şön zaraalarda - İtalı hakkında ittihar ettiği hattı har Ket sebebiyle - Belgrat'la- toplana: olan Parlementolar korferar ana İştirak edecek olan . İtalyan heyeti muralıhasası Venedik'te iken Beşahatini tehir için emlr almıştır. bir mülâkatta " doktor * Şöraliye ,, | nkü müsabakalar | Beşiktaşlılar Fenere1-2 mağlüp oldular Yüzme müsabakalarında İstanbul biriaci, Kocaeli ikinci, İzmir üçüncü, Bandırma dördüncü geldiler Türkige yüzme müsabakalarınıla kirirciliği karanan İslandnl sporcnları İstanbul Şildi turnuvasının Final mmaçı, dün Kadıköyünde Fenarbah. | çe stadında oynandı Hu maçin - yapılmıyacağına, iki tarafın henüz Gzerinde anlaşamı dıkları ihtilafl. noktolar. bulundu. ua dair yapılan neşriyat dolayı: siyle “sahada maçın ehemmiyetile mütenasip olmaktan bir hayli uzak derecede az kalabalık bulunuyordu. Beşiktaşllar, maçın yapılmıya çağını yazanlara hak verdirecek kı dar gecikerek, tam aat 15440 da atada, soyunmuş oldukları halde geldiler. Saat a altıda iki takım sahaya çıkmış bulunuyorlardı. Muzafferden mahrum olan Fenerbahçe. takırı göyle teşekkâl etmişti Bedi - Yaşar, Fanl - Cevat, ÂN Riza, Esat » Süleyman, Niyazi, Namık, Fikret, Şaban. Buna muükabil. Beşiktaş takım 'da göyle mralanıyordu : Mebmet Ali - Nuri, Adaan » Mühtereni, — Fahri, Feyai - Hayati, Hakkı, Naziin, Şeref, Eşref Hakem Galatararaydan Sadi Bey, 100 metrede ikinciliği karanan Maraf Jer Hanımı ruşlarda intizam, me de oyuncularda. anlaşma yoktu. Top, şuursüz. yü- raşlarla - kaleden kaleye gidiyor. bu topun peşinde iradesiz koşam oyuncular da me yaptıklarımı bilmiz yörle 'Bu hal on ikinci dakikaya ka devi 7 taş hücumu, Eşrefin v deli havada yakalıyan Hakkı, ene fes bir dönüşle topu yere indirmez den kafasıyle arkaya attı. Şeref bütün buziyle geriden geliyordu. O süralle sıkı bir şat attı. Tap, kala direğini yalayarak avuta gitti. Orun birdenbire - bararetli, safhaya girdi. HBir dakika donra a sefer. Fenerliler, siki cumla ceza sahasının içine girdiler Namik, yakın. bir merafeden topu avuta vurdu. 15 ini dakikar Oyun karşılıklı bücumler arasında halkı heyecaa. ndırıyor. Bir. Beşiktaş hücumunu Şeref sıkı bir şutle tamamladı. Rüze gördan büsbütün biz alan top, yılk dirim. gibi bir seyir takip ederek kalecinin kolları arasından kurtule *tu ve kale direğine çarptı, Fenerlis der. müteakip - veriyette tehlike, savuştardular. 18 inci dakika Oyuna - başlandığı giktaş takımı, bir ha esen Türgür arkanna almış bulu muyordu. Buna rağmen ilk hücumu Fenerliler yaptılar. Beşiktaşlı mü- a T a lla y *zeyksir bir | dafi topa cesa. sahasının önünde, 'oyun, cümlesiyle hulâsa etmek ka- | elirle - dokundu. / Frikik vurusunu bildir. Her iki takım, İstanbal şam. | Fikret çekti. Vuruş. İyi olmamakla piyonlufuru bir final maçında ha | beraber Mehmet Ali az daha kaçı rayordu. Tetmeğe çıkmış formda görünmek- ten uzak. bulunuyorlardı. Ne v | — Devamı 5 inci sahifede lanin birincisi Yasaf Bey Sirtüntü birinsisi AŞAK p Kurbü

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler