13 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 Yevmi makale Vekiller yerlerinde durmuyorlar! Siçemrmlei dğküincii bon ifadede “bir lürakmakaadı görecek. K eee azen Goi eeeti için böyle bi baya S gerdik Evei, Vekillerimizin. hakikater hiç yerlerinde dürdükları yakı Hangi T A aa b 9 Eylülde Biz İzmire değil “Sahnei tarihe Ayak Bastık!,, tecrübeleri Nüfus tahrir İstatistik Umum Müdü- rü Şarka hareket etti Ankara 12 (Telefonla) İstatise tik Umum Müdürü Celâl Bey yar 'nında şube mödürleri olduğu halde Hügütğeslik inireketelimi Âyın
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sene: | Numara : 95 Abone Şeraiti Türkiye icin Hariç işin Hmasdik —i K 290 Ka & lşik — ee e 10 ç vnige, Şeref Sekağı TELEFON: 20520 Perşembe 13 Eylül 1934 n söz, atılan ok, geçen zaman, Dört şey geri dönmez: Söyle- | çırılan fırsat ! (Serki 3 örcü sahitede) Yevmi makale Vekiller yerlerinde durmuyorlar! Siçmmrmlei döğüiei bon ifadede “bir üratmakaadı görecekz lerini tahmin ediyorur. 'Bizde çaten dikkati celbelmek için böyle İedinlaa tü çaraük ivet, Vekillerimizin. bakihaten hiç bi ll ei Şi TeR eeei sçaku VV li fakta aten İhü've ç Vekir Tim Birden memleketim bir tarafında. Bi eee lüiğmn - el iaün sandiya haberlet var, İçin da dikkat noktanı, baren bi d ç Ver lin Geyaklli SAa verilken, aa lene , Bi içinde kendi kendilerine belki "bi- zim Vekiller biç yerlerinde durmaz. Tarmı, hep, böyle / gezerler mi mlini irat edenler bulunur. İlk bakışta böyle bir sual hake ünebilir. Fakak mes'ele grgelir. Geçenlerde (Deyli Ekspres) ten Daklen Çİngilterede t) iğtişaş içinde bütün İngülterenin, başta Nazırlar olmak ürere yaz İatili geçirmekte Slmasını da imrenerek zikretmiştik. Filhakika bir memleket / bihak- addedilmek için, onun mukadderatından mes'al olanların Çakit vakit vazifelerini bırakarak her fani insan gibi istirahat imkâr Bi Bulabilmeleri lazımdır. Çünkü herbangi bir Nazır veya - Vekilin varifesinden haftalarca araklaşması, Binnetice ter: macağı tabildir. iyel addedilmek lâzımı gelir. Mas- yafih ” birim - Vekillerimizin fatillerini geçirmekte diğer bir biç biri tamt manasile isllrabat et Hlyorları Hlekten ütemadiyen mez Şrunler el Büeyeri Ben Cümherlrik ilacedıin di banirlere süküle başlea . zümr süretini de İşle bu - delaşınalar ler- Bi Söğ) NOn gn ee gel yaşk. ÜN çi pek ai b ka llli besian yel dabirlerde 'üir sanırıa. memidketin Üai vir Tarzmda lt BZ DK ardr yökgelirdi. ü kabüne GGÜŞ Bir Basırın Bereliie ei banbal G maballe değiştirmesi" ve meselâ bir Cuma günü teaezzühe çıkmam HL gll vi Haşpillemi Mütülkip orakk birar serbesliye öel eei BÜi M K gi Bti — ayenf eli en HLA d Kake dertleriyle yakından slâkadar ol azları hiyadı. yerleşmemişik Ha M aa lliri a vağılar GON ĞREi z öekenin. aökellef. bir koltuğunda ” oturarak Üi b RE GK Go Bi z Tenak Tn Bir samazler bir. we Ayrupanın göbeğinden başlıyarak diğer uca biri kasım kaçırmamız, — mukad. deratımızdan — mes'ul — olanların memleketi karış karış gerip tamı: ülfetini ihtiyar etmemelerin. dolayıdır, ki İhal: Beyin (Lâ- zımsa |) redifli meşhur manzümesin. deki şu beyit e mülkün halkiını söplek sanm ferşat Ebtizziya Zade Devamı 2 (x0 şahifede iyetleri daha var.. Tatilde hemen | “Sahnei tarihe 9 Eylül Zaferi İstiklâl cidalimizi tetviç eden ve tarihin seyri tabüz durdurarak yeni bir devir açan Binazir bir zaferdir 3 FŞi zaferinla kaymet e | İetiklit mahiyeti üzerinde israr ediyoruz. Çünkü bu zafer kadar şa'yanlı, bi nn kadar. temi kat'i bir zafere dal 9 Eylülde Biz İzmire değil yak Bastık!,, zaferimiz kadar tam ve şemüllü olsun. Byiüle kadar 14 kişiyi (Vatı aekeriyenin en büyüklerinden n harimi ismetinde boğmak) hiç şüphesiz muzafferi bir olmamıştır. idir. Fakat bu zaferin ehemmiyeti Her milletin. tarihinde birçok | yalmız anefahir “ve müzatferiyat — vardır. Fakat biz biçbir vak'ayı tarihiye ta- hattur edemiyoruz, ki neticesi biziin “Kanser,, le m ikeri olmasında: değil, va-- İstanbulluların yüzde yirmisi kanserli! Kanser insana ekseriya ihtiyarlığında musallat olur, ârazına ve tedavisi çaresine gelince.. Kanserin mikrobu - keşfedildiği hakkında Avrupadan gelen haber- üzerine öğrer İstanbulda bir “Kanserle mücadele cemi- ardır. Fakat maslesel. bu iyet parasızl bir şey amaktadır. Halbuki cemiyet bul nüfüsünun. söylüyor. Korkunç. Bu korkunç rakka Gdden şayanı ” vetesürüür. F; cemiyetin atil kalmasında müce lerinin ve mahdet azasınin. elbette hiç bir sunu taksiri yektur. Herhalde bu cemiyeli kanserle mücadele edebilecek bir vaziyi te getirmek, zenginlerimizin mus vünetleri ve balkın " yardımiyle karçısında biç bir şey. yapamamaı mümkün olabilecektir. Hükümetin Öperatör Kasım Tamalt Ben umumü kâtibi operatör Küzm İsmaz

il Bey, kendisile görüçen bir mu bu. cemiyete — yardım . edebilmesi şayanı temennldir. Barriz te dereli * . “ — Cemlyetimizin Relsi Neşet 1 Ömer Beydir,'azalar da Hamdi Su- Kâzım İsmali Beyin at, Önman. Şerafeddin, Lütfi Beye beyanatı 'den mürekkeptir. Kanserle - Mücadele Cemiyeti | ' Devamı 7 inci sahifede Şehir tîyatrosundân istifalar Dün altı sanatkâr daha istifa etti Şehir tigatrosandan uprılan Şayeste İfasım, hifemizde Nüfus tahrir tecrübeleri 'on yedisinde Van Vilâyetinin Ah. düt kazasında, 21'inde Elâziz vilâ yetinin Mertek kazasında ili - tec. yapılacaktır. Ni Bey de “bu. tahrir - tecrübelerir hanır bulunmak özere Diyz kirde bu heyete iltiha O zaman, bu Avasturyanın vaziyeti, Viya- nayt bizden kurtardığı zamandakine benziyormuş! kaydetmi, çe Romanlarımız Yarın neşre devam edeceğiz İ sızlığına mebni dünden beri namamıştır. Karilerimizden özürdü Ji tefrikamızı da munta: İ erzederiz. Mahut Şipka zaferi itiraf ediyor! dir, Ruslara aittir. Dünkü yevmi makalemizde dediği Bulgar gözeteler elân “Şipka, devam. ediyorlar. — dür yerinde “Kral Şipka / müvaffakiyetinin gerefi Ri Etmektedir. Çarı “Aleksandr.in hatır ederek Bulgar/ milletinin hakkında — yaptığı Bahsederken demi orduları viç ettiler. Yen. ve ancak kardeş Rus millet Tarafinden y düğü oldu. desi dün ikmal edilmiştir. maraların tam ve tasn edilmiş listesi 7 nci” sahi- Wemizdedir. M. Turkan Beyin rahat- İ | karilerimize takdim ede- mediğimiz “Bu dolap başka dolap, ünvanlı tarihi tef- İ rikamızı neşre devam ede- * Bu günün aşkları , ro- manımız da bugün dercolu- (| ve, garından itibaren bu |j neşre devam eyliyeceğimizi | İstatistik Umum Müdü- rü Şarka hareket etti Ankara 12 (Telefonla) İstatise tik Umuma Müdürü Celal Bey yar nında şube mödürleri olduğu halde bugün Şarka hareket etmiştir. Ayın Umum Müdürü Ali Galip zaman! ünasebetiyle Reisicümhur M. “Mik- ile 1934 teki vaziyeti arasında bir müşabehet olduğunu ehemmiyetle Bulgar Kralıda Zafer Bulgarların değil- meselesi etrafındaki Balgar gazetesi Kral Bulgar Krah, bü nutkünda/ Rus irımız Çar- İatiklâl muharebemizi mu: Bu harp beşeriyetin - tarihinde şimdiye kadar mümunesi görülme- ulan bir ruh Büyüle İ Tayyare Piyangosunun on yedinci tertip beşinci keşi- Gerek evvelki gün ve gerek dün ikramiye kazanan nu- l nümaralı Rüştü bey | aai Hatısilri “dün |— "ami Masatiri imkiti Ç AEĞESNR SA DA p a ğlrei Pan Gd el a A kaze li n Tiet Meclii Tei Kazım Paya | BCT Bizlerden izehet almılee e D ae Xe Do KA ae a Drtered — V zniedel Vekillerimizin seyahat ve teftişleri Müdafaai Milliye Veki- linin Trakya seyahati Zekâi Bey, maiyetindeki zevatla Tekirdağındaki piyade alaylarımızı teftiş etmiştir Tekirdağ 12 AA — Milli Müdafan - Vekili efa. Ja bu sabal Çi İ dan hareket lmiş v Tekirdeğinde — pir — Şark bitögetierin — Meb' uslarımız! Şede Saglermi — d Galkikee. Ce “mematini ğğ Tefliş 'eden n Zirasi Vekii Ve Halk Firkea Züaklir. Bey — TLüm ve binlet se halk tarafından alkışlarla istikdir edilmiştir. Doğruca Belediye daire e giderek bir müddet ( n sonra umum den Zekâi Bey gehir. methalinde | satı, memleket haslar istikbel edenlerle hasbı. | fabrikalarını gezmiştir. t sonra doğruca hüküz | — Akşam gereflerine bel mmet dairesine gitmiş ve bir müd. | cabdan Hslkeri salonun yerilmişti Dün sabahki fecircinayğt Kalbine pıçak sokular; genç kız hemen öldü Dün sabah şehrmizde bir cinayet olmuş, 19 yaşında bir Müsevi de. Ö v Tikanlısı, 16 yağında bir. Müsevi kızı bıçakla feci bir sürette öldür. müştür. Bu cinayet hakkında bir muhar- ea ettiği tahkikat netice. ğıya yazıyoruz: da Bankalar enddesinde nında dört, beş nile oturı Bu ailelerden “Leon Bahar , İsminde bir. oğlu, diğer bir ailenin de “Raşel, de bir kızı vardır. *Raşel , ile "Leon Bahar , ili senedenberi birbirlerini şevulekte ve 'daima evlencceklöri Vadi ve ömüdiyle ipoşmaktadırlar. Matmazel "RÇİL W Tahtakalede Marpuşçular da “SRShim Efendinin Devamı 7 inci sahifede

Aynı gün çıkan diğer gazeteler