12 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 "Tüm — |Mübarek Şehitlere şükran! l A eai KAZ l a Doktorlarımız kat'i bir ç “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? şey söyliyemîyorlar j Şüheda fı *Şk"ğğğğğğ_',,îfğîıîî’î’ğğ;_ Her halde bildirilen keşif hakkında tıp âlemiııiı] kat'i kararını beklemekten başka çare yoktur Kanserin mikrobuibrurlundu mu? |
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Şerai Yevmi makale İki İstiklâl Zaferi Bulgarlar mahut Şipka muzaf- yeti etrafındaki gürültülerinde devam ediyorlar. Elimize her geçen Bulgar gazele- el'an, bu. Şipkada dikilen fenerli abide merasimine ait tafsilat dolü yazılar ekuyoruz. Bulgarların iddialarına bakılsa Şipkada kaza- anılan zafer, kendilerinin en büyük yollli zaferleri imiş. Bulgar doşilarımız darılmasınlar ama, Şipka işine bukadar ehem. t vermeleri ve orada bin metle kazanılan muvaffakiyeti ken- fer dilerine / maletmele aplarına bizim dokunmağa başl Bulgarlara bir (Şipka) zaferi değil, baştan nşa- & 93 seberidir. Bu seferi ise bütün TELEFON: 2050 Numara : 94 — Bariç için Yükselmenin en alçakçası, tayıf- n Ku . sırtına basarak yükselmektir. Mübarek Şehitlere şükran! “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda !,, DBD OD KDT Hetbaai Ebüzziya, İstanbal - (— — Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Fintı Heryerde 5 Çarşamba 12 Eylal 1934 La Rockefoucault (Serhi 3 üseü sahifede) Kanserin mikrglluj!r);urlundu mu? Doktorlarımız kat'i bir şey söyliyemiyorlar Her halde bildirilen keşif hakkında tıp âleminin | kat'i kararını beklemekten başka çare yoktur Bütün tarakkiyat Tunmuş olabilir, derken Mücadele cemiyeti umumi kâtibi Operator Sanrosdiyetini ortaya köyareklürbe Törihain velin. köakka Ruiya ha Buralarlağa yapmatır Hu selerin herhangi bir safhanı değil Bulgarlar için, Rusya için bile ni değiln.. Hu kasmalki baliyle “Trküyeden “biekaç “defa daha burvetli idi. Çönkü birkere Ras Çarlarının en yatanperverlerin- den biri olan ikinci Alektandr im: paretor di Bu adam Türkiyeyi tahretmeği kendisi için hem milli bir emel hemde hiristiyanlık boyar kana böyük bir geye Kükaz etmiyi. İ mellmle sünderiz. kasilmı: diktan sonra nihayet birgün ilâm harp etli. Türkiye ive venelerle sö- ati idere yüründen maenen ve ddeten pek' sanf bir. belde ide Buaa tağeten 93 geverinde Ruryar mağlüp olmasma; kalla Ku blla aa Eezek teşraii ada eai ” bulasana ramak . ( Pilevne ) de Gazi Ozman Pax in yarmyamalak yaptığı. teprak sümmlar Karşınada Ruslar naçar kalınca İkinci Aleksandırın (liresi- yanlık mabvoluyorl Diye ferşat ve Ülaklardan iümdet ettiği meşburdur. Binetimnleyii” Ruiyanın b cefer de, Ayaitefanosun . önübe zelip. bize malümatına müracaat eltiğimiz doke 'tor Osman Şerki Bey de demiştir. küz duğu hakkındaki neşriyatı şimdiye kadar birçok defalar ortaya çıkıp | maplap edecek di ygine kendiliğinden sönen iddinlar | bari banginlali kabijinden sayarım. Kanserin bular | mek kalaş Jıcı veya irsi olduğu hakkında mü- Devamı 7 inci sahifede ö araRa ae Zdi İzmir 9 Eylül panayırında Kısa süren bir cevelân Bir paviyona kalabalık ve alâka celbetmenin sırrı. neymiş? — Ahmet be, bu seneki mallar daha — İ zaferi yektur. Kazamıları bütün Dr mana Tanaaş "G. | — İstilâ fecayii esnasında şehit edilen babalar, nineler ve çocuklar cenk halde bülün bu seferi olanca meve | meydanlarında arslanca döğüşerek can verenlerden daha fazladır. endiyetiyle idere etmiş olan Rusya için bile gereflk ir kek znler. bur Mazldiğna göre, Balgarların bu ekerin Berhangi” bir saftam ile bu kladar öğünmelerinde 'manı ” olabir lit miz Hem bizim bilditimize göre Bulgarlar çok onörlü, daba Çek kibirli bir millettir. M Üa maardalldk” ŞN | Gelaket hulutlarımı parçelayarak çe Brkaç Balger. çeti Rusdark | refii, tiklillni kurtarmak uğrun 17 sene evvelki bu günleri yadede- | TIğında şüphesiz bir şehidin. kanı zek milli ve tariht vazifemizi yerine gelirliken, Kudutsuz fedakârlıklarla. kazandı | vermekte tereddüt etmemişler, mu- W Şüheda fışkıracak toprağı sıktan Humada kabelamakk lüzidi [km., halk <e li ça var. O gehitler ki - yalmız - bizim yükedal için, bizim yaşamamız. için ean Canı, cananı, Bütün varımı al 'sın 'da Küde, şene İzmirin bahtiye inlerinde açılan pi Türk, Oyalamın efakıni kapka- | cah desinde - birbirlerile müsaha: | — Etmesin, tek vatanımdan Beni Jamir beynelmilel 9 Eylat panaşırı büyük kapınının gee ha edercesine . hürikalar — göste. dünyada cüda. Nerede? e Yerek vürüşürken. ölmeği ca bür | — Evet, bu cennet vatanın uğruna iye aranmağa hiç lüzum yok. | tulaş feda olanlar ekadar Vapur İzmirin iç körlezine girerken | buseneki — hususiyeti — beynelmil ra bir kâbus gibi saran şenmel ve Yük şeref saymış! peri ı eeei a arelrolar gi döğüşürken on |— İLükisl marımzın ga gözel hut | opragi miksak güheda fıkıracaktır. | gah güzel methalinin yaşlarını | Çuçundadı Bulgarlar hiç te tefahar etmeslaler | Binlerce gehit vermiş, vatanın bu | ani bu amilletim ehit / vermekteki | — 12 sene evvelki bu güsleri yad İ SKi sötünların arammı eöeliyen ei zerrek hüki bile kalmamıştır. -—ij tedir. e getirirkem, mübarek şehitle- | * O kim b cenmet batanın rana | T İN Kü deke e ve Altın balesil! GAT TiRAl u Buysanın kurtuluşu Boru kaçakçıları | Bir kız sanat mektebinin talebesine vadettiği #örlüyoruz. “su (Şipka) meselerini ee D “Altın bilezik,, in hakiki kıymet ve mahiyeti nedir? Bulgar dortlarımız hakikalen çok — Bursalılar Kurtuluş bayramlarını fevkalâde teza- mahkemede — Bugün üzerinde bür ve mürla- kil yaşadıyımız toprakların her ka anillt bir takım bayramlara fiyaçları vardır, ve ötede beride TE YK izam ediyorlar. gi Z Ki M: lardan- biri h Bu hafta içinde çıkan nüsh . Hakiki bir” zaferi milli, bakiki hürat ve merasimle tes'it ettiler laznunlardan biri he- | ,aama ilâm sahifelerine gör gerdir | miştir. Muharririmiz, oradaki imti bir istiklâl bayramı, ancak yecanından ölüverdi —| tenler, * Alun bilezik, serlerhan: | Balarımı aşağıdaki satırlarda hi etmektedir " * — Beni büyük bir nezaketle Tluavia Hanıma, günez ilânlardan bahsettin va detin baştan açağı kendi gayreti, hkendi fedakârlığı ve kendi vesaiti ile kazanılmış ol zihiyeyi haiz mekle, Bulgarların ne mil derini, ne şahsi kıymetlerini yalanperverliklerini istihfai Yuz zanaolunmasın. Dün Balkanları GA karşımıza çıkan ve Bir ayda Çatalcaya gelip dayanan bir milleti istikfaf etmek hatal Düm haber- ver aa teradüf etmişlerdir. Selçük kiz sanat ” mektebinin l ilâmına konulan - bu başlık, bizim de mazarı dikkatimizi celbetti ve mektep idaresinin; gör- düğü alâkayı arttırmak için, yeni al edeceği talebeye birer altın “vereceği zanmına düştük. Bir muharelrimiz; b zannımızı karbil veya takviye maksadiyle diğimiz —muazzam beru kaçakçılığı hakkındaki ilk tah. kikat — bitmiş ve maznunlar Binci İ a bir kıymeti ta lir. Bunu söyi kurve biler hiç olmazaa görtermez mi İN Devamı 7 inci sahifede banı ” tabrikrinez Türkiye- mömeteli Ha eğ n M tTi aa M sibi Ermeni “ Si a e Sikrdape e baneci *Koçan vandır. Devcamı 2 ini sahifede olur. Hele bu hata Türklerden Sir olursa hiç affedilemez. Bizim bütün itiranımız, yüzde doksan beşi, hatta doktan dokuzu bic başka millete alt olan bir har. bi muvaffakiyatımı, Bulgarlar gibi küymetini inkâra imkân olmyan genç ve dinç bir milletin kendine, Kürumundan çok fazla - tezahüratla Bd g-e S Başkalarının camı ve kanı ile l V kazamlanş ir zaleri, kendi iatiklal nn kurtuluş gününün on üçün: | kadınlı erkekli dağ sporcuları || — X 1 zaleri “addetmekte” yakikaten “bir | Cü yıl dönümü bugün emsabiz | büyük bir alâka ve tekdir top: ||- Zayyarı piyonközn geref yoktur. bir heyecan içinde kutlularndı. | ladı. Müteakiben Mehmetçik Ş, FNUN Tn Bulgarların Şipka abidesi mü- | Sabahtan itibaren ci iriyet | abidesinin ne gidilerek çe- || yedinci tertip beşinci keşi- sarebeliyle yaptıkları” terahüratın | meydamında toplanan n bin: | lenkler konuldu ve heyecanlı || desi düm Üniversite konfe- bizim İstiklâl zaferimiz - günlerine | halk, şehre giren temsil * hitabelerde bulunuldu, — Gece || rans safonunda yapılmıştır. iRA gn Be elldke Brhenl — Katantımı sevlnçie Karşladı 'Ba | muazsam fener alayları terip || Dünkü kepidede * karanan Eedükçür güne ait nutuklardan sonra ge- | edikli ve halk günün şerefine || numaraları gedinci. sahifer M Ebüzriya Zade —— Şa redini yapıldı Şecrebi dadir eğlncda || Te len. galire evamı 2 inci sahifede | Geçide iştirak eden muhtelif | yaptı. V sehÜkelmn ÜRRA

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler