17 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

B —eti Hi 5 VU L G A F ' "Mihailof,, İsviçr BU î ek:ek : .Ş_aıtlyçrşkirrrıeı;ğiferle.rînâer YA S dex Bir Teşrinievvelde üc- Serbest bırakıldığı halde korkusun-- — retler ucuzluyor dan dün geceyi de poliste geçirdi | Mümakat hatımda Yüzde a J | “ilticası | , esas hatta yüzde
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Sene: | Numara : 99 öç j Pazartesi 17 Eylül 1934 | Abone Şeraiti ' . DA Türkiye için Tri a g  y “Terbiyenin hedefi makineler | Dizm n z00 Ka | | * VP ğapmak değil, insan yaratmaktır, | Cü n - ü ı dö d d& - < P Jenet t e Bf TLİYOR n ) — ui at bintal ( Satahları Giar m Tub niğiği, A G | Yevmi makale a e e ark imendiferlerinde Te Mıhaılof,, Isvıçreye ye gidecek| . Şat: icası, SRLE, ni Z Ka m A L Bir Teşrinievvelde üc- | Kaztoldağa anlaşlanı (MibsileP) un, V iğmn tülam |Der est bırakı lıiğı halde korkusun- retleır ucuzluyor | ati Bekelaninderc —. ( Şözke nn he ği fiklün dan dün geceyı de polıste geçıırdı Mülhakat hatlında yüzde yirmi, esas hatfa yüzde S amm KTi otuz. ve elli tenzilât yapıldı a zama kanblrd. No | Gazetecilerden kaçmasına rağmen bir mubarririmizdün “Mihailof,, ve zevce- | — Ücretlerin daha ziyade indirilmesi lâzımdır Böleara Tüdkten iyada. yakbdır si “Mençe Karniçeva, ile konuştu, bu iki komiteci neler söylüyorlar? — ( şerk şimendilerleri” İdarcunın ü D Tetere ei Z | yipMlihatlofi serbesl b E ee Zaten bizzat kendiside “ Türklerin ıldektan sonra Beyoğlunda merkezi umumisinden sorduğu mas Öertliğine güvencrek kendilerine | Tradığı dostunu bulamamış, lümdur. Merkezi umumi, kendince M e e y a Gd Haa larmişir v leniklanı W S N AA AAA kalltan söre ÖL e— |e günden bugüne kadar hep civan. erdane vekayi ile doludur. Türk bu fazileti çok defa ilrata kadar ardırmiş ve bu yüzden çok zarar- lar da görmüştür. Fakat nekadar zarar görmüş oluran olan, nekadar kahır çekerse çeksin Türkün mert- likten vaz geçmerinin imkânı yok. tur, Erkek doğmuştur, erkek yaşa- amşlır ve erkek kalmağa mah- kümdar. Tarihimizin en meşhur - iliea vak'alarından. biri lsveç Kralı De- mürbaş Şarlın Türkiyeye firarıdır. Rutların Deli Petrorunu birkaç de- #a tepeledikten sonra nihayet (Pol tave) de mağlüp. olmuş ve Türki yeye firara mecbur olmuştu. Onun bu ilticas Kuslarla aramızı açt ve nihayet müharebeye. bile müncer öldu. Öyle iken bi ( Demirbaşı ) — Rüslara teslim etmedik. İkinci meşhur. iltica vak'anı da Macarlı Kont (Andraşi) nin Türki yeye sığınmış olmasıdır. (Andraşi) meşhur Macar. valanperverlerinden olup Koşutla beraber 1818 de Avnzz Sarya / hükümetine layan etmiş ve idama Omahküm. olarak selâmeti ancak Türkiyeye ilticada bulmuştu. Bu yüzden 0 vakitte Avasturya Tarla aramaz açildı. O devirde Aus: Nİ — barya bizim için hakikaten korkulu bir devlet idi. Öyle iken her tek. ll virerk AAİMN el ve Başvekil oldu ve bizden gördü- iğe de, Evvelâ Bosua-Hersek'in GNL 'e v b aei Tta &e Keallrre B de mekabelı S iadaülya SLAK ARlrl Y G T aa A aA ee A lli ha £ H L a Ku mşarak de büyak Bi Tdaklelk cad e L aç br aN bldleli Talaldlar Şi 'me Bagadla ÜN z Bi onand L AUA LA n z almles'annz gd Dulyel ni kümeli, Yuzudlarya e bekemeli ÜD e vrme ça ye Glkalena Karşı gol gilderi b ktbar elf Gükeln, Bal. KÜ l elT balakağı aalapien' hükne S Ş yakalıyanamş ee d baten büyük Yüçül Mbir delir Ebüzriya Zade Devamı 2 inci sahifede Bu kurtulmak için memleketimize ilt. €a eden Makedonya komitesi reisi İvan Mihsilof,, ile zevcesi evvelki geceyi ve dün geceyi polis müdü- riyetinde geçirmişlerdir. Maamafik her ikisi de dünden beri tam ma- dasile, serbestüirler. İsviçreye gidecekler gece geç vakit aldığımız göre; Müsyö “Mhailof, zevcesi * Türkiyede kalmamayı çarmışlar ve İsviçreye git sunü irhar etmişlerdir. Kendileri bu arsularından alâkc dar makamları bugün haberder ede- çökler ve lânım gelen müsmelenin n ricn edeceklerdir. andır. Kanısına geli bapında gri d verengi karışık bir kadket taşıyan Maz dam b aldığı şekillerle yor- sarekiabelea y Benzemiekte kan hallof, ve gerek zevcesi, gazeteci: Terden ” fövkalüde sakınmakta, bilhassa fotoğraflarının alınmaması için bütün gayretlerini sarfelmektedirler. Buna rağeen dün bir muharririmiz hem Madam, hem de M " Mihsir Jofu. a ayrı ayrı görüşmeğe muvaf. fak olmuştur. Madam “Mihailof,, demiştir ki — Size uzun Boylu söyleyecek Sözüm yok. Memleketimizdeki var Tiyeti biliyorsunuz. Türk milletinin. misafirperverli. gi ötedenberi bütün milletlerce Hepimizce müsellem bir keyfiyettir. “Mikailof. un en yakın arkadaşların- İ aa ga d d , v Di LN ada el <| İaviçreye gitmeler haline geldiği taktir. ilof . Te zevcesi l Şehrimizde misefir edüleceklerdi İkiside Türkçe biliyorlar “İvan Mihailof,., vaçları usturar ile raş edilmiş, İisa, biyıkhı sayıf bünyeli, buğday benzli, ince urunca yözlü, orta boşlu sert bakışlı ve Tahminen 37 - 38 yaşlarında - bir Aakedonya hZaT komilesi relet *İsan Blühaklef. dün Vilü çekarken FMlihailof X iparetli sattır.) Te iki resim de meşkar komlteciş öerlen Bulçar güzelelerinde çıkan iki resim Bentemektedir? Biz de buna güvenerek Trakyada hududunuza geçtik, Hükümetinize fltica Cettik, “hudunuza — geçtikten sonra gördüğümüz muameleye ve terhilâta müteşekkirim. Vali beye şükranlarımızı bildi dik. Henüz ne yapacağımıza dair bir. | karar vermedik. Mihailof,, un beyanatı Hüsyü * Mihailof,, ise şu beya- natta Bulunmuştur: — Günlerdenberi bin türlü azap ve endişe İçinde yeçen hayatımız Devamt 2 inci sahifede Artistlerin istifası Muhittin B ne diyor? Raşit Rıza Beyin maaşı - Şehir tiyatrosu bir mek- teptir - Ertuğrul Muhsin B. müteessir yerleşecek Raşit Rıza Bey heyeti ankarada Bağe Tüşitütük Bey olmak üzere İstanbul Şe. Tiyatrosundan - bir kasim — arlistlerin istiin ettikleri malümdur. Be Tediye Reisi — Muhitti. bu bususta bir. mu: demiştir ki daki istifalar bizim için bilyük bir mesele teşkil etmez. — Bilâkis buran bir mektep mahiyetinde ——— Mahirtin Bey telâkki edildiği tektirde bunun sir İstanbul Şehir Tiyatrosunun kumen omuzundan alınarak- başka- teşek- kül'er tarafından da tatmin edilme Si, menleket İdaresi mestuliyetir Öcrühte etmiş olamlar için mucibi Hikayet değil, mucibi memnuniyettir, Hiverir M bu elendiler muvaftak kumiza tamağa iİhtiyaçlarını tatmin edecek bir bey'et çıkâfmak herva: kit kolay ve mümkündür. Bu'ayrı: liktan Şehir tiyatrosu için hişbir endişe mevzuu bahis olamaz. Şehir Siyatroru munlazam ve kat'i adımı Jarla tekâmül devresindedir. Hiçbir manla bunu dürdüramnz. Ertuğrul Muhsin Beyin Hayit Rıra Beyin maaş mesele Bine gelince, kendisine son zamanı İara “kadar figüram tahsisatından beyanatı ücret Veriliyordu. - Şimdi - kadroya |— — Ertuğrul Muhsin Bey de dün ken- alınmıy. Bizim kadromuzda e | disini yeniden gören bir muhaeri, 115 “liradan “fazla maaş yoktur, | mize demiştir ki Buna vağmen Raşit Rıza Beye iki Pirandella , * Şekis; oy yüz ira tahsis edilmiş olmasi hak- | nayoruz. Bunlar, / başka - yerlerde kandaki takdirkârln bir deliidir. | çak geniş bir alâka uyandırabile- Filvaki Muhsin Beye rejisörlük | Sek bir sanat harekelidir. çin ayrı bir Geret veriyoruz, fakat | ©- Halbüki bizde aldıran bile olmaz, Fejisörlük ayrı, arkimlık ayrıdır. —— | Buna makabil, altında aym eşhasın toplandığı” bu çatıda dedikoduya mevzu olabilecek en utak bir hare: el oldu mu, garetelerde” günler: hati haftalarea dile dolanır. Devamı 7 inci sahifede Bu, izahatı vermekten ” maksa. dim, Raşit Rıza Beyin manş, bah Sında mağduriyete uğradığı bakkın. aki iddinları karşılam Şehir tiy ı Madam Anjel neden öldü? Ermeni — hastanesinde geçen birhâdisehak- kında tahkikat yapılıyor Bir aç yt evvel - Yedikle Grmeni hsipae: sinde ölümle ne | ticelenca bir ha. a — olmış Aklığınız eli Ee sele gudür : Hastanede tedari edilen Ma. 'düm Anjel n minde bir kadır — pr, Donik Tak ni vaziyetiağir. — vorgan laşmıştır. Bunun üzerine telüya dü. gen Madam Anjelin zevci Hıraçya Efendi şahsen. tamdığı ve kendi: e fazla- timat ettiği Donik Takvoryan Efendiyi Beyoğe lundan hastaneye getirerek zev- gesini muayene etlirmek istemiştir. Üsülen hastane müdüründen mü- sande alınmış ve münyeneye' baş anmış olduğu. bir. mrada. has “nenin seririyatı hariciye şefi Mano. iyan Efendi buna mumannat ede. zek müayeneyi yarıda bıraktırımış. im Anjelde iki gün sonra zevci icap eden ma- kamlara müraeaat ederek tahkikat yapılmasını istemiştir. Hüdinede yamı dikkat görülen ün hariçten 'getirilen döktor tara: ından yapılacak müayeneden mah: üm . biralal nüne sebeli. YeL verilmiş. olmanı idikamılr, Sıhhiye ve polis - mübdiriyetleri hüdise hakkkında tahkikat yapmak. hattında yolcu ücretleri yüzde yir- mi, esas hat üzerindeki bilet ücret- leri de yüzde otuz nisbetinde ten> zil edilecektir. Ancak Edir fanbul, Çatakca, — Kirklarel gibi Böyük / merkelerden büyük mer. sezlere “giden. yölenlar için yüzde ehi tenrilkt kabtl olunmuştur. Şirket, umumi merkeziden ae Şark gimendiyerleri müdürü ' " Baskat |/'tünde tenzilât icra elmekte idi. Biz | zaenaleyh. Şirketin yeni tenzilâti cek olan bu tenzilâth tarife de mat- Jup derecede ucuz değildir. Exasen Şirket mülhakat katarları ücretle- Şirket rinde gidip gelme olmak- şartile Hükümet başmüfettişi. yüzde yirmi, bir haftalık aboneman- larda yüzde otuz, üç aylık ahone- rda da yüzde eli iki nisbe Rusya, Milletler Cemi- yetine daimi âza oldu Sovyetlerden reis seçilmesin diye, Milletler Cemi “yeti Meclisinde intihabat tacil edilecekmiş! İ de ayni kanaatte olup yeni ten Tit haf elsadğım ç erlk Devamı 7 inci sahijede Wikayet Mülletler Cemiyetind'daimı den olan Rasyanın başı * Sialin » yelder ve Mülletler Cemigeli Umamt heyeti İçtima kalinde Cenevre 16 ÇA, A:) — Konsey | tebligati alan Konsey, Misakın döre aşağıdaki karar süretini kabul ct | düncü maddesinin kendisine verdi: miştir. #i selâhiyete tevfikan Soryet Ruse * Sovyet Rusya tarafından mil. | yayı, Milletler 'Cemiyetine kabule letler Cemiyetine girmek meselesi | Asamble, tarafından kabal edildiği andan İtibaren, Konseyin - daimt Hakkında - Aramhle” reisine gönde- Devamı 7 inci sahifede rilen 15 /9 / 934 tarihli mektuptaki mrzelizim Hanım üç dört gündür. başağrısından çırpınıp furuyor. — Başınız mevsimlik bir şapka alda bak, başağrısı na- sıl geçer!

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler