18 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

Yevmi makale Bulgaristan Yugoslavya | ——— —— —— ——— Mukareneti Bulearslanda (Görgüyen kabi 4Mıhaılof , la mü lakat ( Kendisine sorduk: - Oldurttugunuz insanların mikdarını söyler misiniz? cıuı. Türkiye ve Mi]îe&er Ğenrıüetırî Dün konsey âzalığına ıntıhap edıldık vevre 17 (Hususi)
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: | | Sene: | Numara : Abone Şeraiti Türkiye için Heriç 3 aenelik z06 K 2800 Ku Ş aarike G0 » S0 ç Wernesmaniye, Şeref Sokağı, TELEFON: 20520 100 için Salı 18 Eylül 1934 *İnsan hodgüm kaldıkça hasta: y sifa bulmak imkânından da (Serbi 3 ü veü sahifede) Yevmi makale Bulgaristan Yugoslavya Mukareneti siyasi teşele de Gidal etmek gibi şeylerdir. Yeni Bulgar Başvekilinin. pare Mümento aleyhtarlığı, yine Bulgar n mükadderati ve huzür meti namına ne dereceye kadar döğradür. bilmiyoruz. Bul- çarlar çok canlive hadit mizaçlı bir Hillettrler. CAyni zamanda mex deni milletlerin hürriyet düstur Jarım ve itiyatlarını da henüz kâ # derecede hazmedememişlerdir. © cihetle Bulgaristanda / gi Gemek gibi Birşeydir. Hatta küme- yiz kaçıncı bir Beş sene cevel Safya sokaklarında yaban domuzü avlar gibi. öldürük zetesi(Nazırların cenneti Ce Paradis des Ministres) diye bir makale meş- Şetmiş ve bunlara - Bulgaristanın isüklalini kazandığı müddet zarfın. da:katlolunan - nazırların adedini - Tebit'ye müstakkere kabineler gel Giği vekit artmaktadır. Meselâ ilk alkaste kürban Şiden Dulgar baş, Tekili meşhur (İstatbolof kesilmek “svretiyle- pek vahşiyane Bir surete katledilmişti. Fakat buna “akabil kendisi de cldden honriz bir Başvekildi. Kera mütareke seneler Tinde köyden köye koralanarak ta SaNde İelrei zi ibi katledilmiş. olan Üstanboliki) H faymı. müthiş ökülete bgcyan b li başrekilin kimlerindeki mü. kriry eğanrn beeza. çek woletekir” blr—zlmar 1 Demek istiforüz, ki. Bulgatlar baddi zatında gedit bir millt. oldukları için, şiddetli murette idare edilmeğe töhammnül edemiyorlar, şiddeti ida- Felerde memleketle kanlı vakuat Bösbülün artıyor. Parlâmento “ve bi bir Bürtiyet ile idare olun dakleri vakit ise, siyasi natuklar ve Sğz müşatemeleri. lalrlerini teskin Eliginden kaslı cideller - daha az ünsem İi betkmsinir, 15 Maeyli İGözeirel 'a Hanmmndan fazlaılı HMNDi oloriter) idere terir etmiş Silüsinin, Ştf Bulgarların dakili Tüzür ve'edümeti nömaa mavafik olap. olmadığını — kestiremiyoruz. Ba mülülazetımzın ne dereceye Kadar müsip olduğunu ize ancak el ÜS! Kiçeleir. Eassen b et Bulgarların ef mesaili der bti dara gelmesinde bizi asıl eden cihet ise, yeni hükümetin d yaseti harlelyesine vermek istediği İstikametlerdir. Müsyü ( Görgiyet ) işe başlarken (yani geçen 19 mar yısta ) irat ettiği bir nutukta siya- aeti hariciyesinin başlıca umdesinin, Balkanlarda bülün komşu derletler. Je azami dostluk rabıtaları b dem iharet olduğunu söylemişti. Ye- ükabinenin, diğer komşularile dast. dak münasebatına ne dereceye kaz dar ehemmiyet verdiğini Yuz. Fakat Müsyü (Görgiy yaseti hariciyede her geyden ziyade (Yugorl #L anlaş ilhakika her Sün gelen gözetelerinin, €n iyade Sirp dortluğundan . ve ve bu dostluğun / Bulgaristan için (Bulgar siyasetinin mmihverini ) teşkil edeceğinden bahar ettiklerini görüyoruz. Balgar hükü- eti Sırplarla 'bu makarenet arzu e hat fatiyakanı Yalmız sörde bi Takmamakta, gayet fanl bir saürette filiyata da görişmektedir. Meselâ ilk iş olmak üzere Sırplarla anlaşarak slelacele bir ticaret, birde baytar. dik müshedesi aktedilmiştir. Geçene terde (Zağrep) te inikat etmiş olan ( Yugoslarya ) / hukukgins gresine Bulgarlar da yör di Hukukşinaz katilesi gönderi Ebüzziya Zade Devamı 2 inci sahifede 'Mıhaılof ,, la mülâkat Kendisine sorduk:- Öldürtt üğünüz | insanların mikdarını söyler misiniz? “Mihailof,; un cevabı: - Siz bir yere Filit sıktıktan sonra kaç sinek öldü diye sayar mısınız ! Makeaonya komitesi Makedonya komitesi reisi “Miha- ilef, dün de yazdığımız gibi, evvel: ki geceyi Polis müdüriyetinin inti- 'zar salonunda geçirmistir. Dün Bah saat ona çeyrek kala, Vilâye- tinarka tarafındaki müdüriyet bina. simn arka: tarafından çıkmış, ve 2505 numtaralı” taksiye binmiştir. Yanında zevcesi, dostu cski Bulgar mebuslarından “Açkof, , ve sivil memurlar olduğu halde Beyoğtuna gitmişt Şimdi, dostu “Açkof, un arka- daşı, Şark bamında çorap fabrika: törü İsmali Beyin apartımanında mizafir olarak bulunmaktadır. “Mihailof,, Su terazisi sokağında bulunan bu* Güistini,, apartımanının 2 inci katında kendisini ziyaret 'eden gazetecilere birçok sözler ara- sında, paraca biç sıkınlida olma: dığını söylemiştir. Zevcesile birlikte gayet neşeli bir öğle yemeği yedikten sonra, hazırlanan odasına çekilmiş, ve uy- kuya yatmıştır. Geç vakte — doğru uyanmış, ve şehirde urun bir gezinti. yaptıktan sonra dün geceyi de orada geçirmiştir. Burada nekadar kalacağım ka- rarlaştırmadığını söylemekte, fakat çok yakında İsviçreye hareket ede- Seğini ilâve etmektedir. Bazı rivayetlere nazaran, komi ci, kendi söylediğine rağmen, İ viçreye değil, İtalyaya gidecektir. “Mihailof,, un bir mu- harririmize söyledikleri Zabta, gazetecilerin. “Mihailot, H de gee mammilai İA elledek Blin SA Ti aşiş Teti v Komiteci hadın “Mençe Karniçer Nasıl kaçtılar ? — «Karı-koca arabadan ir müzda, bu azizliklerden birine kı ban olarak ta Büyükdereye kadar J1 oşuna seyahât yapanlar Gile varl. İhnilof, ta gazetecilerle karşıı mamak için akla güç 'gelebilir. ç Teler icat ediyı dean Mihailefçun hususi fotoğrafçımız tarafından dün alınan ves Bu arada, ittihat etmeleri lazım: gelen gazeteciler de birbirlerini at Tatmıya çabalıyorlar. Fakat bütüm bunlara - raş n kafne Koyan l istintaklarına maruz kalmak Bulgar zabi ga “komiteci Tür tulamıyor. Onüm oturduğu aparlı n zate, hakiki hüviyetimi Söyleseydim, kolay uydurulur boy 'dan 'bir yalan; bir bahane He atla: Glabilirdim. Bu. düşünceyle: 'Devamı 7 inci sahifede arkadan yetişen (i bindiler. Fakat otomobilde P meçkul bir adam hallof şüphelendi. ve eli | abür gnn grtande Bo VN ai M kablkiıla görderdi otomobile binerken imlerinden iklsl otomobile vardı. Mi- Tü kıye ve Mılletler Cemıyetı Dün konsey âzalığına intihap edildik Cenevre 17 (h Çinin ler Cemiyeti ni azalığına int teklii, Milletler miyeti heyeti umumi- yesince reddedilmiştir. Aralığının da yeniden | Şına intihap edilmişlerdir. iylmen yek matarüreldir, İ ? İntihap yapıldı. GN Tei Cenevre 17 (A.A.) — Türki- | Mületler “Cemiyeti ialir GBili va İamyaçllilir. | bwe 48 ee t Slhap T Te Gmiyeti kontan "azatı. | " Detüme 7 incl sakifede Şimdilik kurtuldu! Elektrik Şirketi aleyhindeki vergi kaçakçılığı davası başladı Fakat mahkeme davayı salâhiyeti haricinde gördü Elektrik şirketinin hükümet- ten ll Sultanahmet Birinci Sulh Ce- hkemesinde bu kaçakçıl- davanın rüyetine başla- T SLAR d bi iyvelce de kaydettiğimiz gibi darinin mevmü şudür: — Elektrik. şirketi, * Simens , geketine 62 arça elektrik mali eylemiş, bu mal- len beyannamelerini vermiştir. Fakat / beyannamenin / orijinal fatura ve menşe şahadetna- melerinde gelen. malların kay- meti 33438 Tira gösterilmiş, mu- amele / vergisi de bu mikdar üzerinden ödenmiş olduğu hal. de Elektrik şirketi malzemenin “Mihailof ,,un zevcesi cinayetini anlatıyor... “Paniçanın bana o kadar itimadı vardı ki bugün mezardan çıkarsanız, hayatını alan kurşunu benim attığıma inandıramazsınız belki!,, D Tayıa. bir TENAMAİİlinte eulütne” [ Tn ' a n A Tn y aa lnanln blen ça Kerniçeta, tarafından —e Zevenalsin ünküe. sene örvele || — — Bumu İnlele dt samau el işlediği bir. cinayetten bahsolunu. yor. Bunün da ashi yok müdür ? — | “Mühallof,, doğruldu; | bi soruyorsunuz ? Sonra ilâve etti; Devamı 7 inci sahifede

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler