19 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

19 Eylül 1934 tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAA ea Sene: | Abone Şeraiti Türkiye için Hariç için 4 senelik a asd9N Ka 280 Kü 1 —. K Neranamaniye, Şeref Sokeğı, TELEFON: 101 Çarşamba 19 Eylül 1934 *Faziletin yegâne mükâfatı fa- zileltir. Bu mükâfatın aynını veya benzerini bulmuya imkân yoktur,, Huzley ASerhi 3 ünzü aahifede) Yevmi makale Türkiye ve Milletler Cemiyeti Türkiyenin Milletler“ Cemiyeti (Konsey ) üzalığına intihap edildi- ün ajanslar bildire P memleketimizin gelâmet uğrunda — mesnin Beticesi olduğu için Milletler Mec- fisinde bakkımızda rey veren dev İetler bu kararlarından. dolayı ift- har edebilirle Milletler Meclisi (Konstey)i n Üç Azadan olup, Milletler Cemiye- tinin adeta idare heyeti mahiyeti dedir ve bu itibarla büyük bir ehemmiyeti hatedir. Çünkü Cemiye- tin (Konsey ) her türlü arasında zuhur. eden ihtlâfatı bal etmek gibi mühim salâhiyetleri ha- Vakın Milletler Cemiyeti misakı - mucibince nin, devletler arasında Zuhur eb mniş olan mühim ihtilâfatı hallet- mek hususunda şimdiye kadar bü- yök bir hizmeti olamamıştır. (Kon> Seyhin tetkikatı ve iptidaf mukas geratı üzerine Nilletler. Cemiyeti heyeti umumiyesinin verdiği karar. dar çok defa ait olduğu derletler farafından biçe sayılmıştır. Meselâ iki sene evvel Japonyasın Mançu: riyi İstilâ ve Çine tanrruzu Üzeri Milletler Meetisi, Japonyanın bu işte tamamiyle haksız olduğuna ve is- Hlü ettiği yerlerden dair eraslı kararlar ittihar etmişti. Fakat bu kararlara Japonya - zerre kadar ehemmiyet vermedi. Hatta Japon mürahhası Milletler. Meclisi Bzasını adeta tahkir. mahiyetinde giddetli bir nutuk irat ettikler son- ra Japonya Cemiyet - Sralığından çekildi ve hâlâ'da tekrar girmek üzere bir teşebbüste — bulunduğu yoktur. Keza yedi sekiz sene evvel, İlalya da, Yanya / taraflarında bir İtalyan heyeti askeriyesine vukubu- Jan tecavüzü behane ederek Yunu- mistanın Korfo adasını topa tutmuş ve sonrada işgal etmişti.. Milletler çekilmesine aleyi hatla ses çıkarmağa bile cesaret edememişti. Bu gibi misallere rağmen Mil- letler Cemiyetinin, devletler ara- sında zuhür eden ikin: ihtilâfları halletmekte daları görülmektedir. Bu fesini de işte bilhassa dün Türki yenin' büyük bir ekseriyetle âza Hihap edildiği (Konsey) tedir. Maamafih ese deretede Mit Tetler Cemiyetinin veya onun (Kon. seylinin devletler arasındaki müz Hasebat üzerinde ne dereceye kadar mücmsir olup- olmadığını tetkik te değildir. Bu cemiyet, bütün millet- lerin toplandığı, konuştuğu ve ane Jaştığı bir merker olmak dolayısıy. de büyük bir ehemmiyeti haize Ba itibarla Türkiyeye bu beynel- amilel heyet arasında mümtaz. bir meyki yerilmesi / cidden — mucibi Memnuniyetlir. Bu karar, Türkiyenin bilhasın Laran muahedesindenberi takip et mekte olduğu sulh ve müsalemet Siyastetinin artık bütün dünya dev. letleri tarafından takdir ve tasdik edildiğini isbat etmektedir. ilhakika bugün Türkiye Avru: pa sulhunun enimühim âmillerinden. Ve istinatgâhlarından - birldir. Bu ehemmiyeti de bilhasıa Balkan me- eleleri ürerinde iera ettiğimiz te fire msedyumuz. Balkanlar, malüm h ve müe «i bir a: , hemen mün: Kasıran. Balkan messili- yüzünden zuhur etmişti. Bugün de Balkanlılar aralarında / uyuşmyacak “olur dünye vulbu için, hatta Ayusturya: dan'ziyade 'bir tehlike teşkil eder. ler. İşte bunu takdir eden Türkiye, Balkanlarla Rumetinin bizde olduğu yamanlara nisbetle daha çok az alâkadar bulunduğu halde, Balkan Gevletlerinin birbiriyle uyuşup an: laşması. için pek çok çalışmış ve nihayet malüm olan Balkanlar miz akını akdettirmeğe muvalfak ol muştar. u nlsakin akdi. için Türkiye Şüpbesiz manen bir çok fedakârlıklarda bulunmuştur. Çün- kü dahn dün düşmanimiz olan ve bizden bir hayli de arazi almış bulunan devletlerle her türlü gar rez ve İyazdan âri olarak - dostluk Ebüzriya Zade Devamı 2 inci sahifede Sınemalardan Dar ilâ- ceze resmi alınacak Birikmiş Darülâceze hissesini 30 Eylüle kadar vermiyen sinemacılar hakkında takibat yapılacak Dehiliye Vekületinin sinemalardan resim alınmasını tassip elmek naklan kartardığı Derüldesredeki erkeklerden bir rap Sinemacıların Darülüceze resmi meselesi artık tamamen halledi fir ve sinema mutlaka” ödiycceklerdir. Bapta kendilerine tebligat icra olun Hatırlarda bulunacağı sinemacılar, geçen haziranda tarbı.. 5a başlamlanı istiklâk vergisi üzere bu vergiyi bilet ücretlerinezammet. mekten; yahat kendi - kazançların: dan vermekten ” çekinmişler 've bu yeni vergiye mükabil - yüzlerce bir. ket ve ahit barındıran bir mücsee. genin. kapanması Bahasına da olsa Tüzde ca nisbetindeki Darülceze Tesminden kurtalınak yolları &ı tercih etmişlerdi. Belediye rei *i Mahittin Bey 'ise pek bakbı olar k Darülâcese hissesinin verilme. sinde iarar ettiğinden İstanbul sime: maları 26 gün kapalı kalmıştı. Ni Bayet” sinemacılerin baş vurmadık kapı bırakmamaları üzerine meree Tenin ezaslı çekilde tetkik ve int çına kadar bulunan müterasnt bir , 'düne kadar devam et veçhile Sinemalardan alınan gesimle keniliterine Bakilan Derilâceredeki kadınlan Mirkaçı izaren bunlar verilecek karara Darülâcze resmi tahsil olunmiyordu. Devamt 7 inci sahifede Jan biletler. irlinte 'ürerinden a Hakkuk ettiril hükdn Çok mühim bir maç İngilizler 83 sene sonra meşhur kupayı geri ala- bilecekler mi? — İlk yarış İngilizlerin lehirde Tni GeeRll “Rebov ,, yatı Amerika ile İngiltere arasın. da. fevkalâde bir hâdise geç. mektedir. Maamafih kariler me> rak etmesinler. Bu hâdise siyasi ndever , yatı beri Amerikalların elinde olan meşhür , “Viktorya,, kupasının tokar İngiltereye “avdeti ihti. değildir. Ve meselâ bir barp | — Şimdi ismi “Amerika Kupası, tehlikesi daba çıkarmak korkusu | olan bu kupa 1851 de bir Ame- yoktur. Mesele bir deniz yarı- | ika yatı ile İngiliz yatı ara- Şından ibaret olup bu yarış ta | sında yapılan yarışta Amerika: iki mill âl eden iki bü. | ya geçmişti. O vakittenberi İn- yük kotra arasında ceryan et- mektedir. Bizde denizcilik ve kot- racılık maatteessüf daha pek ipti- gilizler belki yirmi defa yeniden yarış yapıp kupayı istirdada çalıştılar. Fakat her defasında dai bir halde olduğu için bu | mağlüp oldular. Fakat budefaki yarış biçte nazarı dikkati cel- | yarışta tali kendilerine yardım betmemektedir. Halbuki bizden | edecek gibi görünüyor. Çünkü yarışın Birinci kısmında fagiliz yatı, Amerika yatını geçmiştir. Devamı 7 inci sahifede başka hemen *kütün cihan bu yarışla alâkadardır. Çünki ya: fışın nihayetinde 83 seneden- Gazi Hz. Brezilya istiklâl bayra- mını tebrik ettiler Ankara 18 (A A.) — Bresilya İstiklül bayramı münasebetiyle Gezi Mustafa Kemal Hazretleriyle/ Bre. zilya Reisicümhuru arasında aşa- Aedaki telgraflar tenti edilmiştir: " Getillo Vargan Harretleri, Brerilya kelıkstabarı, Brerilya İstikll bayramı müna: #ebetiyle zatı devletlerinden en hâr Sebriklerimle birlikte gahaf sandet- leriyle, Breziiyanın refahı bakkın. daki temennilerimin kabulünü vica ederimn Gazi M. Kemal Gazi ustafa. Kemal / Hazretlerine, Brerilyanın milit bayramı mü- nünebetiyle bana iblâğ buyurmuş olduğunuz. dostane - temennilerden fevkalâde mütehassle olduğum hal- de zatidevletlerinden teşekkürleri mi ve gahsi sadetleriyle Türkiye- Bin refahi. hakkındaki temennile- Fimi kabul etmenizi rica ederim. Getalle Varga S'ovyîtler ve Mil- letler Cemiyeti Hangi devletler Rusya- 'min aleyhinde rey verdi Cenevre 18 ÜXA— Altıncı koz müsyon, Sovyetlerin Akvam Cemi: imesini 3 ceye karaı 38 eylemiştir. Mahalif vey. verenler. Holünda, İsviçre ve Portekizdir. Belçika, Lüksemburg, Arjantim, Küba, Panama, Peru ve Venesvella zeyden istinkâf etmişlerdir Finlündiya, Nikaragun, Siyam, Uruguray ve Hayiti, isim yoklama: sında cevap vermediklerindem, reye iştirak etmemişlerdir. Neler söylediler Cenevre 17 (A A )— ajan bildiriyor; Altıncı komisyon Sovyet Rasj n Milletler Cemiyetine kabulünü 7 müstenkif ve ve üç mubalife kar- 4 38 söyle kabul etmiştir. Evveli Portekiz mürahbası N Damata söz alarak Sovyet/ Riseya: n kabulü lehinde rey veremiyece Şini söylemiş ve demiştir ki: « Z Sosyet Rasyanın Milletler Cemiyetine girmesini bazı devlctler şezkör cemiyeli takviye edecek maahiyette telâkki edebilirler. Fakat Portekiz hükümeti kendi efkdânamumiyesinin - teleplerine kağı bigüne Kalamtar. , İsviçre de aleyhte heyiçre 'bay murahhası M. Mota İevişrenin Mületler Cemiyetine ver yüğmle giren yegüne deylet olduğnu anlattıktan sonr İsviçrenin / dah bidayette Milletler Cemiyetinin ci kanşumul olmasına taraftarlık gö terdiğini - maaamalik - Moskova “hi kümetini Tanmamakta ierar eti #ini söylemizi M. Motaya göre içtimat akides komünizm olan bir. hükümet Milletler Cemiyetine girmek” için icabeden şerniti hair değildir. Bi yük devletler Sovyet Rusyanın di Ber gireceğini ve ahyal ve geraite uy. İaek ll geldiğini şöylemek sare. Havas 'vletlerin yanında istihale ge- tiyle nikbin bir Hsan kullanmışlar: dir. Devamı 7 inci sahifede Yeni bir Balkan misakı yapılmıyor Atina 18 (lmesi) — Bazı Parle gezelelerinin Yeni bi Balkanmltaki imtelenncnği hakkında verdikleri iciye nezareti resmen Enis Bey veda ziya- feti verdi Küna''18 Ölunnü) — Türkiye a Tahran büyük elçilişine tayin llnan Enie Bey, Yunan kabinesi Şerefine sefarethanede bir veda ye. İneği vermişlir. Ziyafette mütekabil V aatuklar söylenmiş ve Enis Beyin Türk - Yunan dostluğunun hakiki mümessili olduğu teakâr edilmişi 'Enis Bey, İrandaki/ Yunan / te- baniının menafini de kimaye ede. Her tarafta buyuk bir memnuniyet uyandırdı Milletler Cemiyeti meclisinin Kânunusani içtima- ına Türk murahhaslarından biri riyaset edecektir Cenevre 17 (H —Türkiye, Çin den inbilâl eden Mil- letler Cemiyeti yar imi Azalığına. Aizanin 48 reyile 1 tihap olunmuştur. Barı devletler, Jas ponyanın Emperyar Tit amaline karşı bir kezahür teşkil etmesi — behanesiz ileri sürerek Çi dekrar intihabım t uğraşaışlar ve aleyhimize entri lar çevirmek istemişe ” lerse de buna müz vaffak olamamışlar. Tevfie Rüpü Bağ ee Res Hariciye Kamiseri M hafa “Ceretren de kolkale generlerk Aleyblarlarımızın, Soyyeller de | kür riyasete Türk mürhhaslarından Mülletler Cemiyetine' girdikleri ciz | birinin geçmesi ' hetle Türk Söryet “dotlüğunün. | " Binstnaleyh. Kanunaranide Vi Kanseyde letler Cemiyeti - konseyi bir Türk KÜ eöeceği zeltinin ideresi altında çalışacaktır.. gea A tabımız derin bir mem- ve Lehistan, 'bizim tatikabimiz KA G di Şok çalışmışlardır. Bühasea Yunan | ,, Cenevre 18 (A A.) zin CK * Maksimor Türkiyeye verilecek reyin. Yunaz nistana verilmiş demek” olacağını söylemi Milletler Cemiyeti kanseyi rele Biği alfabe nrasiyle kömeye menz vip devietler murahhaslarına “ge Tektedir.. Tesadüf, vafk olarak dört ay sonca mez. Hükümetçe yapılan (elkıkalm son safhaları. Şirketlere- ait pürüzlü islerim tetkikine devam olunmaktadır Muhtelif şirketlerin muamelâtı ni tetkik için teşekkül etmiş olan hey'etlerin faaliyeti henüz bitmemiştir. Telefon şirketinin muamelât ve hesabatına bakan bey'et ancak bir, bir. buçuk ay sonra mes ecek ve eeei BAA AZekil Üsküdar - Kadıköy ve hava- lisi su şirketi şebekesinin islâhı ve Erenköy civarında inşa edi lecek depo hakkında tetkikat- ta bu'unmak üzere teşekkül et- ay sonunda Tunmaktadır. Rıbtım, şirketinin bükümetçe bitireceği zanno satın alınması için bükümet ve yirket mümessileri arasında bir Mukavele tanzim olunup para- e edikdiği malömdür. Dün, fim, şirketinin hüki teslimi muamelesine ait program hazırlamak vazifesiyle yeni bir komisyon teşkil edilmiştir. Tramvay şirketinin tatbik et- mekte olduğu müvakkat tari fenin ne kadar ede. ceği de henüz malüm değildir. Nafıa Vekili Ali Bey Ankara- ya gittikten sonra şirketle yeni aüzakerelere girişilecek, taayyün edecek olan yeni esaslara gö e sabit tarife hazırlanacaktır, işlerinin tetkiki “daka dan Telefin Şirketi Yinan 15 yaşından büyük olan talebe için de tenzilâtlı hususi bir ta- vife kararlaştırılacaktır. - Aynı zamanda şirkete amele biletleri V ihdası, aktarma usülü gibi halk lehine' yeni ve esaslı noktalar kabul ettirilecektir. Elektrik — fiatlarının — tesbiti mesaiside ilerlemekte olup yeni * tarifenin bugünkünden 3 kuruş | devai kadar ucuz olması ihtimali meve cuttur. Dün şehrımıze Faşısl talebe geldi Görgülerinin ve Bülgilerinin arlmanı için AMdagü Afasolini, tarafından Diyar diyar dolaştırılan Faşist gençliğinden bir grup Dün sant altıda 219 İtalyan talebesi gehrimize gelmiş, Mili Türk Ta Jebe Birliği. âzan ve İtalya köntoloshanesi erkâmı tarafından karşılanmıştı Faştst Talebe yarın Üniversiteyi gezecekler ve Cuma günü / Pire yos Gektir. fiyle memleketlerine ardet edeceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: