19 Eylül 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

19 Eylül 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İlerekkülü mahiyetini siscağım söye R Belediye intihap hazırlık- ları devam ediyor. Dünde Beyoğlu ve Beşiktaş kaza mer kezlerinde yoklama yapıldı. PIATI 5 KURUŞTUR. Konsey azalığına atihabımız —— İsmet Paşa, Lausanne'da sulh mua ini imzaladıktan sonra etrafını sa- İN vüzden fazla gazeteciye milli Türk inin takip edeceği harici siyase- istikameti hakkında şu sözleri söy- iz — Lausamne muahedesile Türkiye- Na milli gayeleri tahakkuk etmiş bu- Kayar, irkiye bundan böyle sulh R Müsalemetin en sadık bir unsuru © O zaman sulh murahhas heyeti rei- Mfatile çizdiği bu program muhte- İN İemet Paşanın on seneyi mütece- bir zamandanberi teşkil ettiği hükü- İRilerin mesnedi olmuştur. On send Kkeri beybelmilel” münasebetlerde İk derin ve şümullü istihaleler mey- ea geldi, Bir takım kombinezonlar b bir takımları o bozuldu. Harp i belirdi. Fakat Türkiye, Law- İpac'dn sulhun imzası akabinde İsmet anın çizdiği vulh programdan 29- f Kadı, Türkiyenin Milletler Cemiy İştirâki iki sehelik bir meseledir. sulh yolunda çalışmak devleti- kuruluşu tarihindenberi" harici mizin an'anesi olmuştur » © a Bugün Milletler Cemiyeti konseyi- a bizi aza intihap etmek suretile dün iç devletlerinin hakkımızda gösterdiği vat bu doğru ve dürüst siyasetin Mi bir mükâfatıdır. Cenevreden bil- İSildiğine göre Milletler Cemiyeti kon- azalığına kırk sekiz devletin reyile gi Bu, hakkımızda gösterilen bi ir itimat idin ünkü intihi gin tekrar intihabı için “de kuv- bir temayül vardı, Çünkü ilk ön- Kişler Cemiyetinin nüfuz ve &a- ü hiçe sayan Japonyaya karşı ümayiş olacaktı. Sonra dört yüz n nüfuslu bir memleketin beynel *iyaset ve ticaret sahasında çok e- İh Biyetli ağırlığı vardır. Çinliler de hh, Salıştılar. Kendileri intihap edil. İç> de Türkiye seçilirse, Asya kıtasının tile temsil edilmemiş olacağını, Mil. Cemiyetinin büsbütün bir Avru- andalar da yapıldı. Denildi ki konseye yeni intihap edilen Yet Rusya ile beraber yürüyecek ve i âzalar eski azalara karşı bir blok Ül edecekler. Türkiyenin cemiyete Mğgr evvel aza olduğu da ileri, sü- ij Ancak Bütün bu propagandalar 1, iki devletten kırk sekiz devletin bi- 4, "evlerini vermelerine mâni olama- ş Diğer taraftan aleyhimize bir takım w,Bu kadar büyük bir ekseriyet te etmemiz Lausanne muahedesinden- Miği milletlerine telkin iL eder. Ancak bu Mşriyetin tecellisi işin çalışan dostla Mi, 5 ve komşularımız vardır ki bu ve- Nile onların yardımlarından şükran- i A ahsetmeği bir vecibe biliriz. Bunla- | imdi Komşumuz İran geliyor. | Türkiyenin namzetliğinden ha | £ olur olmaz, derhal kendi nam- | Mini geri almış ve bütün kuvvet ve | anu Türkiyenin intihabını temin end sarfetmiştir. İran hükümeti. | Üy du kardeşçe tezahürü Türk mille. Ta, Dütehazsis etmiştir. Komşu İran Kayrak Balkan dostlarımız vardır. da konseye intihabımız metele- kendi davaları gibi benimsemişler Slışmışlardır. Yak komşularımı - himize hep bir arada çalışmaları, daha az tanıyan Cenubi Amerika, ıya devletleri üzerinde çok i- bırakmış olacaktır ki se- neticesi bu şekilde tecelli etmiş- Cemiyetinin kadrosu için- yin çok iyetli bir rolü Asamble ancak senede bir defa *der ve cemiyetin icraat ve faa- üzerine büyük müessir « Milletler Cemiyeti teşkilâtmin iyetli uzvu bizim şimdi azal intihap edildiğimiz konseydir. Ja- ye Almanya çekilinceye kadar on dört azası vardı. Bu iki Şekildikten sonra on ikiye in- di Sovyet Rusyanın intihabile oluyor, İşte Türkiye mes'ul N sıra Türkiyeye isabet etti iye Vekili Tevfik & Rüştü yüksek beynelmilel heyetin Şöveektir, İsmet Paşa hüküme- şericiye Vekili sıfatile seneler Şpumhuriyetin harici siyasetini iyetle. tedvir eden Tevfik Rüş- bu şeref, doğru ve dürüst nm haklı bir mükâfatıdır. Tür. pyovaffakıyetli siyasetlerile bey- bir Yatta » büyük bir itimat ve mii kazandıran muhterem Hörile, erkam ve hükümetine i € şükran borcunu eda et- aüryinmelk izan. Ahmet ŞUKRU gJinlliyer Sahip ve Başmuharriri 9 uncu sene No-3093 ÇARŞAMBA 19 EYLUL 1934 Milletler cemiyeti reisliği Gelecek toplantıya Tür- kiye riyaset edecektir Konseye girdikten sonra bütün Hariciye nazırları Tevfik Rüştü Beyi tebrik ettiler Mühim nutuklar söylendi CENEVRE, 18 (A.A.) — Anado- Ju ajansının hususi muhabirinden: Dün Milletler Cemiyeti umumi he- yelinde meclis için gayri daimi aza- bıklar intihabı y. ö Çinin tekrar intihap edilmek hu- susundaki namzetliği reddedildikten sonra yerine Türkiye 52 murahhastan 48 nin reyi ile intihap edilmiştir. Bütün heyeti murahhasalar ve g: zeteciler nezdinde şarkta ve garpla sulh ve müsalemet âmili olduğu müt tefikan teslim edilen Türkiyenin mec- lise intihahı © derin bir memnuniyet ve alkışlarla karşılanmıştır. Türki nin mecliste devam edecek olan faa- | liyetinin gerek umumi heyet © gerek mecliste pek kıymetli ve meşkür ne- ticeler vereceğinde buradaki efkârı umumiye müttehittir.. İntihabatı mü- teakip içtimada hazır bulunan bütün hariciye nazırları Tevfik Rüştü Beyi hararetle tebrik etmişlerdir. Meclisin gelecek künunusani toplantısında Tü kiye riyazet edecektir. Sovyetlere hangi memleketler rey vermedi? CENEVRE, 15 (A.A.) — Altıncı komisyon, Sovyetlerin Akvam Cemi- yetine girmesini, 3 reye karşı 38 rey» le tasvip eylemiştir. Muhalif rey verenler (o Holinda, İsviçre ve Portekizdir. Belçika, Lüksemburg, Arjantin, Küba, Panama, Peru ve Venezüelâ reyden istinkâf etmişlerdir. Fenlândiya, Nikaragun, Siyam, U- rugvay ve Hayti isim yoklamasında Uzlaşabilecekler mi? Kraliyetçiler M. Venizelo-| sun öldürülmesini istiyor | Milletler Cemiyetinin bu defaki del selerine riyaset eden İsveç hariciye Nazırı M, Sandler cevap vermediklerinden, reye işlirâk etmemişlerdir. a N İzvestiyanın bir mahalesi MOSKOVA, 18 (A.A.) — İzvestiya gazetesi baş makalesinde diyor ki: evamı 6 ıncı sahifede) Muhalefet liderleri Reisicumhura ve- M. Venizelos ATINA, 18 (Milliyet) — Siyasi muarız zümreler arasmda © uyuşma imkânlarını bulmak için müzakere » ler devam etmektedir. ,Bu hususta reisicumhur © Mi ö isin muarız zümreler liderlerini temasa ile iz Sİ Diğer taraftan muhalefet liderleri Venizelosun evinde topla rak, uzun müza en sonra iki zümrenin anlaşabilmesi için bir muh« tıra hazırlamışlardır. Muhalefet liderleri bu muhtırada- ki maddelerin kabulünü zaruri ad detmektedirler. Maddeler aşağı yu karı şunlardır 1 — Mösyö Zaimisih reisicumhur ğa intihabından evvelki intihap ka rek , yeni intihap leyhinde eh: — 8 haziran suikast teşebi faillerinin bilâteahhur muhakemele « ri, 4 — Mebusan işlerinin o «ahenkle yürümesi, Mösyö Venizelosla, Mösyö Papanastasyuya tarziye verilmesi, , 5 — Muhalefet liderinin öldü rülmesini zaruri gösteren meşriyata pihayet verilmesi ve bu hususta polis müdürüne vasi salâhiyet verilmesi, Muhalefet liderlerinin imzasını ta- #yan bu muhtıra belki bugün cum- burreisi ö Zaimise arzedilecek - Byvekil Mösyö Çaldaris ise yeni Zaimisin e: Peştede milli tiyatro binasının görünüşü Siirt Meb'usu MAHMUT Amerikanın bazı yerlerinde grev şiddetlendi, bir hükümet dahilinde örfi idare ilân edil- di, geniş tevkifat yapıldı. içleri miidürü e 24318. 24510. Gazi Hz. nin | Karadeniz Seyyahatleri | ANKARA, 19 (Milliyet) — Gazi Hazretlerinin bugünlerde Ka- radeiiz seyahatine (çıkacakları, Samsundan Turhalı | şereflendire- || cekleri ve gelecek hafta içinde şe- ker fabrikasının açılma resminde bulunacakları bildirilmektedir. 4 $ Brezilya Reisicumhurile teati edilen telgraflar ANKARA, 18 (AA) — Bre- zilya istiklâl bâyramı münasebeti Gazi Mustafa Kemal Hazretlerile (Devamı 6'ıncr sahifede) “Türk-milletini Tebrik ederim,, Milletler cemiyetinde İtalyan baş murahhasının beyanatı CENEVRE, 18 (A-A.) — Anadolu a- Jandının hususi muhabirinden: Türkiyenin milletler meclisine intihabı dolayisile İalyanın baş murahhası Ba- ron Aloisi Anadolu ajansının hususi mü- habirine atideki beyanatta bulunmuştur: Türkiye mümessilini meclise | inti , etmek suretile milletler cemiyeti umum heyetinin gösterdiği itimattan dolayı İ- talyan heyeti murahhasası namma Türk milletini tebrik etmek isterim. Ayni de- nizin sahillerinde bulunan ve müşterek menfaatler mezkür denizin bir kerre da- ha ticaret sahasında paraladığını mek olan her iki millet asri medeniyeti alâkadar eden vahim beynelmilel mese- İelerin sureti hallinde bu yüksek mücsse (Devamı 6 ıcı sahifede) Şirketlerde tetki- ; kat devam ediyor ' Şark şimendüferleri yeni biletleri bastırıyor Nafia Vekili Ali Bey dün de vekâ- lete işler ile yakındı âkadar olmuştur. Şirketlerin muamelâtmı tel kik etmekte olan teftiş heyetleri va zifelerine devam etmektedirl. Elektrik şirketi muamelâtını tetkik eden komisyon elektrik fiatlarmın Şehrimizde dün de te ü eden Nafia Vekili Ali Bey tenzili için hazırlıklar yapmaktadır. Yonun bu hususta hazırlıya- cağı formül evvelâ Nafia Vekâletine verilecek, vekâletçe (o muvafık görül dükten'sonra elektrik şirketine res- men tebliğ edilecektir. © Telefon şirketi müamelâlmin tet- kiki hehüz ikmal edilmemiştir. Ko misyon her gün toplanarak teftişini bir an evvel bitirmek için çalışmakta- dır. Şark şimendiferleri idaresinin fi- atları tenzil hususundaki kararı res- men komiserliğe tebliğ edilmiştir. Bu kârar ayın başımdan itibaren tat ik edilecektir. Şirket yeni tarifeye göre biletleri tabettirmeğe başlamıştır. RTE LAL LZ ntihap Başlarken MMO 4 yeri Belediye meclisleri ve vazifeleri Bugünden itibaren Neş'et Halil Bey arkadaşımızın “İntihap başlarken, ün- vanlı bir mahale silsilesini iç sahifala- rumızda neşre başlıyoruz. Birinci ma- kaleyi bugü, Fırka İntihap hinPhgi kaza merkezlerinde yoklama devam ediyor Y arından itibaren radyoda ve muhtelif yerlerde hatipler konferanslar verecek Belediye intihabatı için hazırlık fa> aliyetine devam edilmektedir. Dün de Beyoğlu ve Beşiktaş kazalarında, fırka yoklama talimatnamesi mucibince yok- İnma talimatnamesi mucibince yoklama lar © yapılmıştır. e Yoklamaların vi- lâyet, kaza, nahiye ve semt ocakları ida- re heyetleri hazır bulunmuşlardır. 'ırka teşkilât. kademelerinin şehir meclisi âzalığı için seçtikleri namzetler tetkik edilmiş ve kaza idare heyetleri tarafından tasdik edilmiştir. Namzetler asli ve yedek olarak ayrılmamıştır. Bu tefriki, halk, bizzat reyini atarken ya- pacaktır. Bütün kazalardaki yoklamalar Ay sonuna kadar bitmiş olacaktır. Eylül sonunda, fırka vilâyet idare heyeti tara- fından şehir meclisi âza namzetleri ilân edilecektir. Evvelce yazdığımız gibi in- tibabat bir. teşrinicvvelde başlıyacak, 12 teşrinievvel akşamı saat (21) de ni" hayet bulacaktır. Belediye intihabının şebrimizde can- lı ve hararetli bir halde Mi anlaşıl- maktadır. Bu münasebetle şehrimizin #auhtelif yerlerinde konferanslar verile Yıldızda beynelmilel konferanslar müzakerelerin, Galip Hakkı ve Etem Akif Beyler cek, hitabeler söylenilecektir. Konferans ve hitabelere yarından itibaren başlanı- Yarın akşam saat 18 buçukta İstanbul radyosunda Refik Ahmet bey tarafından belediye intihabı ve hemşeri- (Devamı 2 inci sahifede) e tahsis edilen salon Yıldızda hazırlık bitti Eski kumar salonu 210 murahhas ala- cak bir müzakere Beynelmilel parlâmentolar konferan- feranslara tahsis edileceğinden tefri- #atr bu noktai nazara göre tanzim edil- miştir. Saray, konferanslara tahsis edilen kısmı eski merasim dairesile ona biti- şik olan şale'dir. Burası bir zam. İario Sera'nın gazine ittihaz ettiği yer- di. Şu farkla ki, bugün bu kısmın tef- rişatı tamamen değiştirilerek muhte » şem bir şekilde tanzim edilmiştir. nın damı tamamen yeniden yapıldığı gibi dahilde kalorifer tesisatı vücuda getirilmiştir. Konferanslar umumi celselere tah- sis edilen salon eski kumar salonu » dur. Burada © muhteşem bir riyaset kürsüsü, önünde hatiplere o mahsus diğer bir kürsü ile kâtiplerin otura- cağı yerler yapılmıştır. Murahhasların & oturacağı ikişer kişilik maruken kanapeler | vardır. Kanapelerin önünde hini hacette a- salonuna çevrildi çılıp kapanabilen ve yazı mahsus yerler yapılmıştır. Bu salon 210 murahhası istiap edebilir. Arkada kordon ile ayrılmış bir kısım dinleyicilere ve davetlile - is edilmiştir. i koltuklar süferaya ere mahsustur. yazmağa lon konsey içtimalarına hasredilmi; tir, Riyaset odası da bunun © yanmı dır. Bundan sonra kalem heyetleri, komisyonlar ve matbuat için yeniden tefriş edilmiş müteaddit odalar ve sa- lonlar vardır. Büfe mahalli de yeniden tanzim edilmiş ve şık zarif koltuklar ve ma- salarla süslenmiştir. Davet Büyük Millet Meclisi parlâ- mentolar grupuna mensup azayi kiramın 22 eylül cumartesi günü saat on beşte Yıldız sarayında Parlâmentolar Birliği Türk grupu- na teşrif ları rica olunur, gö KR E Görüşler Cumhuriyetin üçüncü devre belediye seçimi başladı. Bunun gok heyecanlı, sıkı ve parlak ol- masıni hepimiz istiyoruz. Seçme hakkımızı ihmal götürmez, milli bir vazife olarak kullanacağız. Bu dikkat ve şatafattan duyacağı mız siyasi ve içtimai zevkin mâ- nâları büyüktür, başkadır. öm; fokacılik çekişme: işmelerine vesile olan dar kafalı, klâsik bir seçim de- ğildir. Cumhuriyeti ilânından bugüne Mr Belediye seçimine bir bakış Aka GÜNDÜZ Kadar memleketin her bucağın- da büyük işler yapıldı” Bütün bu işlerin işçisi, ırgatı, mimarı, gü- dücüsü, nizamlandırıcısı ve kla- vuzu Cumhuriyet Halk fırkası- dır. Biliyoruz ki fırkamız şu si- yasi akidenin bir“ parçasını, bu içtimai noktai nazarların şa par- çasını güden ve dar bir çerçeve. de iktidarı yakalamak istiyen bir politika fırkası değildir. Cumhuriyet Halk fırkası, bir iz tün memleket fırkası, dır ki ink. z (Devamı 6 ıncı sahifede) AK KAAN

Bu sayıdan diğer sayfalar: