19 Eylül 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

19 Eylül 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İmtiyaz sahibi ; Devam müddati Yeni Asır | 44 - GAZI BULVARI - IZMIR - 44 ALI ŞEVKET Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü : ISMATIL PARKI EFA İ' | Türkiya in No: 8751 KIRKINCI SENE Yeni Asır Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir Gali. Karadeniz Seyahatine Çıkacaklar Bu Esnada Turhala Ja el Yem Asir matbaasında baaasetir İ 3 İüisadi İstiklal , sonuncusu ndenberi satış a ine çal tur. Türkiyenin bir çok yer- inde etle ka; bu k â ei r türlü vergi ve resimlerden inna edilmek suretile yüzde | kâ “diğer bir istikrazı, ilfikan teslim edilen İtalya Murahhası Diyor ki: Cenevr nn aim murahı asalar nezdinde Tür- kiyenin meclise saa derin bir memnuniyi Vekilimiz Tevnik Rüştü Bi nda Türkiye iciye il toplantısı iyaset edecektir. Italyan Mia ah ağir Kayanın Cenevre 18 (A A) Ana mi eği et gerek Memi pek kiy y psa ri kür. neticeler vere umu dön aki içlima- da kill bulun ün hari-|rinden: dolu ki hususi ni i lleiye nazırları “Ten yü Rüştü takiye milletler sl a beyi hararetle tebrik etmişler |meclisine | intihabı münasebetile|bir teşriki m geti |dir. Meokisin gelecek Kânunu-'ltalyanın klpmesalheir Baron'mamile kanii a“ EEE m p Suretile milletler cemiye Aloisi Anadolu m hususi muhabirine O beyanatta ii muştur mümessilini ek ür! meclise: intihap “et ürk milletini tebrik mek Aynı denizin sabil'erin isterim, de bulunan ve müşterek mezkür de e daha menlaatları muvaffakıyeti hususunda müessir | ten mesai edeceğine ta aniim. Ingiltere Ile Ticaret Muahedemiz Feshedildi İngilizler Memleketimizin Imarı ime Yer Almak Istiyorlor.. Yunanlı Prenses ngiliz Eralının elini Oluyor İngiliz bnn küçük oğlu 'M. Cemiyetine Türkiye Riyasel Edecek Türkiye - italya Daimi Konseye Intihabımızdan İtal. Bir yanlar da Memnun Oldular «İki Millet Asri Medeniyeti Alâkadar Eden Meselelerin Hallinde ipi eek ın Izmir Hapishanesi Için Yeni Modern Hapiskane Karan- tina Arkasında Kurulacaktır | | ISTANBUL, 18 (Hususti— | lacaklır. Hapishane Karenti- * izmirde yeni Hapishane bin. icap eden bir milyon üralık bir Hapishane binası yapı: tahsisat 1935 Bütçesine konu Arkara Sanayı Sergisi el acaklır. u MO dern Hapishane binası i dk | b Milli Sanayi Sergisine İştirak Müddeti 25 Eylüle Kadardır ii iy Ankara, 17 AM birinci |caatların de açılacı mi ra vaki kabul danesi olan millijmilif İktimat o ve Tasrruf cemi» > ge 934 | yeti umumi kâtipliğinden bildi- cak müra-İrilmektedir. sonayi Selânik Pana yikii Türk Pavyonu Açıldı SELANİK, 17 (A A Se- Aânik bodunlar arası pamayırin ii çok sisi dostça cevap vermiş ve Tür ki iye ile Yunanistan ara- t münasebetlerin pavyonumuz icari açılmıştır. Türkofis şu- ea bahsetmiştir. Me- i müdürü tarafından söyle-| rasim sivil ve askeri erkü nen notka Panayır ral bah AZIK si kra- Saytiyede Göbek Şişirmiş.. bir 18 (Hususi) — a yer almak ist'yorlar. Müzakere | prens Jorjun ni- in başarılmasını temin edicils 5 e ere ile hüküme-İler müsait bir. ez üzerind şanlısı prenses ik ledi tü Ri timiz arâsinda aktedilen İrcarak,İlerlerielitğdir Marina Londra- rkiyeye senede On, on İki) munhedesi feshedilmiştir. Fesih Milyon lira getirecektir. Memle-|1935 senesi Eylülünden itibaren EE YIK Çok Memnun ve e e n iktisadi bünyesi ve inkişafı kantar. “O tarihe EĞİ BAFRA, 18 (a Ay iş Bay eos. Yanana İçin başlı başına bir varlık ola- barbie ği bili vw kasının sira az muamelesi nedanına S Saktır.. Ergan lu. kurtarılan| g; Me ai 5 ei sin Mae devam ediyor. lal sup olan Mn Türk vatanının iktisadi. istiklâ k “ e y tehaci e banka geç|9€5 ile babası ini kuvvetlendire sıtalar- | kereler yapiliyor. lagilizler mem ri üm çalışmak ilce Ingiliz sarayına “ leketimizd isafir. ol İlin biridir. Iktişadi istiklâl mü, <setmizde büyük iktisadi işle yetinde kalmak; , Halkın misafir o olmuş- Ek tekinin. bir sep . Bulte girişmi e imar işlerindelmemnuniyeti derecesizdir. lardır. Prenses ina Mevzu üzerinde vat ş'arımı-| halkın tenvirinde, teşvik ve ter-|heyecanı tabrik eylemek da Jeyliyen manen milli ve vatani 4m ne kadar fedakâr olduklarını tip. yollarında ç muva #fakıyetli ii ve üzerine lâyık (olan |bir borcun rap mütevellit ğimiz için on dokuz günlül hamleler atılamadığında aramak) alâkay kebilir. derin bir vicdan u yerine taş Del ö 2 teessür|lâzu, daralan getiren dahili uk ea eillekd duyma nefsimi nedemi- göklerden istifade etmek, bu). Hiçbir "meva yoktur ki Ergani üzerine İzmirlilerin ağ alâ ik Üni Mili sebili halin sem-)büyük milli davann ehemmiye- e kadar ferdin ve MEM kasını celp vi daha c. lü olan Izmir, iktisadi istiklâl |tini'anlatmak; * dahili © istikrazın|leket Mn aatini birbirine mu-|, reket aliyetle ç en öncüsü olmak şe-İne kadar kârlı bir iş olduğunu|”92! yni . kuvvet velip sal aitihdr)5 İzmirliler, | fini aslâ bırakmamağı milli, bütün zihinlere al hin iy ie etrafında toplıya-| Egeliler milli ve vatani vazife i k bilsin, avet olunmalıdır. Yerine getirilememiş ise kus at. ie borç ük Eğer bu eri | uldir. zarureti var hassasiyet (ve! (o Maddeten büyük kâr temin rini faya İs — Buhran... Buhran.. Biktim Artık Bundan.. MilyonLira Tahsisat'

Bu sayıdan diğer sayfalar: