19 Eylül 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Eylül 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GZETEMiZ Haftada bir gün sayıfa çıkar Sayı: 5999 17 inci Yıl * Türkiye Milletler Cemi- yeti Konseyinde seyi aralığına seçilmiştir.” , Dünkü gazetelerde çıkan bu haber, Türk sıfatını taşıyan her vatandaşın derin iftihar hislerile göğsünü kabartacak. ,birıhadise - dir: “Türkiye Cümhuriyeti Millet- ler Cemiyeti azalığına kırk sekiz reyle seçilmiştir. Rey hakkını ha- iz devletlerin adedi elli iki oldu - guna göre bu netice hakikaten ka» hir bir ekseriyet teşkil etmektedir. Vakıa Milletler Cemiyeti, bey” nelmilel sulh âleminde cihan ef - kârı umumiyesinin . kendisinden beklediği yüksek vazifeleri ifa İs çin kâfi derece vasaiti henüz ha- iz değ'idir. Bununla beraber bü" yük ve küçük bir çok devletleri kucağmda toplayan beynelmilel bir sulh ve insaniyet müessesesi olduğu için böyle teşk'lâtın idare meclisinde #öz sahibi ölmek her | halde millet ve memlekât hesa - bına büyük“ bir şeref ve itibarın del'lidir. Bu, noktai nazardan, Türkiyenin — Milletler Cemiyeti Mehmet ASIM (Deva 4 üneb sayıfanm 1 Inci sütununda Adliye binasında yangın!” “Cenevre, 17 (A.A.).— Tür- kiye Miletler Cemiyeti kon- yirmi SOVYETLER 38 rey ile Milletler Cemiyeti azsa: — — ç Yazi İşleri Telefonu: 24379 arşamba, 19 EYLÜL (9 uncu ay) 1934 ” dare Telefonuz 24370 Sayısı 5 Kuruş amam — a a Ankaraya dönmek  üzere bulunuyorlar Bir müddettir, İstanbul iline şeref vermekte olan büyük ön- derimiz Gâzi Hazretlerinin An» karaya dönüş çağlarına bir iki günlük bir zaman kâldığı ma- alesef tahmin olünuyor: Başvekilimizin de Şark vilâ- yetlerinde yapmak istedikleri seyahati başka bir vakte bıra- karak Reisicumhur Hazretleri nin ardmca - doğru: Ankaraya gitmelerine ihtimal verilmekte dir. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin de birlikte dön- meleri “bu talvninler cümlesin- ) dendir, Umümi Emniyet müdürü Ankara, 18 (Hususi) — Ye- ni emniyeti umumiye Şükrü Bey cumartesi günü Edir- İ neden buraya gelecektir. Şükrü | müdürü J bey.gelinceye kadar emniyeti u - mumiye işlerine birinci şube mü- dürü Hasan Basri B. bakacaktır. Dün, Postane arkasındaki kâğıtların w. Yangı söndürmeğe gelen itfaiye Dün akşam, yenipostahane bi- nasmda bir yangın başlangıcı ol - du. Adliye sarayınm yanmasın- dan sonra, adliyenin taşındığı ye- hi postahane binasmda da yangm sıkmış, Sirkeci ve Eminönü mw- hitini heyecan içinde bıraktı; hâlk tutuşuşu heyecan uyandırdı ve Adliye önünde toplanan kalabalık nüne büyük bir meraklı kalabalığı toplandı. Postahanenin arka birikmiş kâğıtların tutuşması ne - ticesi çıkan yangın, yetişen itfaiye tarafından çabuk bastırıldı. Tah- tarafında atılan kikata başlandı. Ateşin, bir cigaradan çıktığı tahmin olu- | sisatriçin yedi yüz bin ve'elektriği Para kazanmak için ! iki silâh şirketi uyuşmuşlar, dünyayı üç kısma ayırmışlar .. İhtiras. ve vicdansızlığın.. insanları nereye sürüklediğine işte aci bir misal TET Bir deniz harbi ye iki denizaltı gemisi. “Deyli Herald, (gazetesinin | (Elektrik gemi şirketi) bir Ame - | Vickers - Armstrung da bir İng verdiği $u ibret alınacak habere | rikan silâh şirketidir. Yaptığr iş, | liz müessesesidir.. Bu şirket te || parasını veren her hangi bir mem- | denizaltı gemisi yapmaktadır. (Devamı 8 İnel sayrtarım 1 inci sütununda) The Electric “Boat” Company | lekete dönizaltr gemisi satmaktır. Artvin yolunda — Telsiz | Rize havalisinde çay yetiştirmek işi istasyonu İklim imtiyazından istifade etmeli, masrafı az, kârı Ankarada bir telsiz istasyonu kurulacak çok çay ziraatını umumileştirmeliyiz Nafra Vekâletince şehrimiz tel- siz istasyonlarında tetkiklere 'de- vam olunuyor, Öğrendiğimize gö- re, Ankarada yeni, büyük ve küt- vetli bir telsiz istasyonu kurulması düşuünülmüştür. Bu istasyonun te- da beni alâkadar eden meseleler- | sii imkânını araştırmağa inümisii den biri Rize havalisinde say V€-| etmiş. Her halde bu zatin Geli Pare m ri 1 ceği fenni bakire ln Çay Tevgwallisminde İsveçli bir sıcak : memleketler nebatı mütehassısını Mehmet ASIM. Çoruh yilâyetine göndermiş. Ri- | «Devamı Tiki kiyilanın 3 holi” Glemsnda) için de üç yüz bin lira harcanacak- tır. Sairküçük masraflarla, bir milyon iki yüz bin liraya, * şimdi- kinden çok kuvvetli olacak “olan bu radyo istasyonunu “kurmak mümkün olacaktır. Nafıa vekili Ali Beyin İstanbul- daki telsiz istasyonumuzda yaptığı tetkiklerin neticesinde, - Yeşilköy Para cezaları geciktirilmiyecek Suç işliyen şoförün plâkası alınıyor! Avrupa güzellik müsabakasının,» İngilte renin Hastings “ ” bakaya iştirak eden bir çok güzeller ara sından, “Mis Avrupa” olarak seçilmiştir. Resimde (0) işaretli kız “Mis Avrupa dır. Finlândiyalı Matmazel, Hestingelıdır; sarışındır 22 yaşında bulunuyor... ü aialğak şehrinde yapıldığını ha ber vermiştik. Finlândiya güzeli, imüsa- Bir gecede, yolsuz hareketi görülen otuz otomobil çevrildi Kati surette kazaların . önüne geçmeğe karar veren belediye, na kil vasıtalarını — işletenlerden $u yapanların para cezalarını derha almıya başlamıştır. Bu yeni vazi yete göre, suç işliyen şoförün, oto- mobilirin plâkası alınmakta ve suçlu, plâkasız çalışamadığı için cezayı geciktirmeksizin ödemeğe mecbur edilmektedir. Şehirde kontrol şiddetlendiril. miştir. Son iki gece zarfında yol- suz hareketleri görülen otuz oto - N Rİ © İ GDevamır Tinei sayfanın düncü sütununda) Di mik İLİN all ni y Bu defaki seyahatim esnasın - | ze havalisinde çay ziraatinin tey»

Bu sayıdan diğer sayfalar: