1 Ağustos 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 UNCU YIL No YIL No. 3470 Pazartesi PlATI (100 ) Para ne bedeli: Seneliği (7) lira Balkan anlantına 'KISA VE AÇIK Hep o kredi meselesi... Atalarımızın “zenginle lerin parası en çenesini yorar,, HAKKIN “ Halkın ATES CS SESİDİR Sahib, Neşriyat Amiri ve uharriri ISIRRI SANLI ldarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında Basılmıştır Geçmiyen yazı geri verilmez 1 bublgaristan da girdi BuUYUDU Ruslarla Japonlar tutuştular sözünün hiç eskimiyen bir hakikatı ifade ettiği içindir ki bu; epin Türkiyeye ir kredi veya verdiği para mesele eketleriu pek çok gazeteci ve diplomatlarını kalem çene (fanliyetine sevketti. Bu iş olup lar geçmeğ ittikten sonra v. haftalar, hatta ayl başladığı halde bu kredi ve pi bir türlü bitmedi, biner ve bi gidişle hiç | de bitmiyecek... çılan kre i ile yapılacak imar ve sanayi iş'e inin pro- jeleri, pilânları, alk ri Kalış ve tatbikat dal 5 sına gi “ee üzere bulunduğumuz halde el'an bazı gazete- | ler “bu para Türkiyeyi tam: manasile ( silâhlandı! mi için oğram aktadır. r şey varsa o da, Londranın sl hükü- Mubakk lan met ve dosttan İle yeni Türkiyeyi (o emniyet ve itimada lâyık ve mustahak görmesidir. Mesele de bundan Maret SIRRI SANLI hi A İl el £ veren Türk kızı İrem ve aym bie mevzu Gürün lari atara a a. başlamıştır. Muhabiri hakkı nda Amerikan ii lerinde ron olan yazılar şunlar: Amerikan gazetelerinde | ' Bir Tokyo 1 (A.A) — Resmi | tebliğdir. Isron kıt'aları Soyvet top- Göl İri burada Sazeteğilk e bir kaç konfera vermek istiyen bir Türk &. - e o İsmet Sırrı Sanlının Ameri- ka gazetelerinde çıkan mlerinden dar kadın ku- U Ilardanberi mdiye kai bre lakberic A tüplerinin | bazıları tarafından — karada çıkan Türkiyenin en e ve en zebgin gazetesi e kayı e dara Go lus't; : Bayan smet Sırrı Ameri- ll bu? il Amerikan ka bd tahsil edip Ankara da kiye'yi temsil ek istedi- Maden Arama enstitüsünde ğini ileri sürerek reddetmiş bir müddet çalıştıktan sonra, | gir, Türkiye'nin haremler za- emleketimiz ve inkilâbımız Rem veya uncu ve hakkında konferanslar ver- rdaki Amerikan mep üzere bundan bir kaç lariyle hiç kada. değildi. ay evvel tekrar Amerika'ya ayan Sanlı en son moda hareket etmişti. Aynı zaman- giyinmiş, becerikli, genç bir ida bizim de muhabirliğimizi | iş kadını hissini vermekte- . yapan Bayan İsmet Sırrı, b dir. “Türkiye” deki değişiklik- defa, Ameri lerin pek çi meydana Valimiz Fazlı Güleç'in te: şebbüs ve himmeti ile Göl- bazı erikan ga- yatecilerine nak mülâkatlar - at bun halada ısrarla iie u düncüde ISTER GÜL ISTER AĞLA Köpekler Kanunu ?! ki are bsi şöylet bir kanun çıkartmıştır : © “Yeni u kan ucibince sisl yen dört defa muayeneye tabi tutulacak ve hasta me pire edilecek, um larde ağız'ıksız köpek (o gezdirilmiyecek, bir ir. iki aylık olunca derhal hükümete bla haberi verilecek ! Köpeklere fena muame- le ve işkence yapılmıyacak, altı aylıktan küçük olan köpeklere bekçilik yaptırılmıyacak, öpeklere — taşıtmak ve onlarla © tecrübeler yapmak aç ve susuz birakmak şiddetle ennedilmi, o Sen de 7 yacm, e ziyade köpekleri koruyan bu kanuna Tamn MT Tarirn 06AÂArı “Nü çusunu ve m. a tikten sonra Kufeng ve Satsaopıng Perez zi cükteki Kermes eğlencele- çok neş'eli ve çok canlı gecti cükte açılan yılın ikinci ker- mesi son derece neş'eli geç- miştir. Güzel bir talih eseri ola- tam manasili I ii büsbütün mii Yanal dünkü pazar günü ikinci Kermes eğlencelerini Japonlar Mançuko tepelerini geri aldılar. Rusların müte- kabil taarruzunda kanlı çarpışmalar oldu bazı köyler yandı. İki taraftan da yüzlerce z yiat var 2 ha ve bu suretle çi $ Sovyet çukon ü'ki £ topçusu saat 7 y lemamiyetini 5 doğru bazı bazı köyleri bom- yeniden esi eplkişlardiz” İ bardımana devam etmiştir. 3 ecesi gece Tokyo | (A.A. ) — Seul | vakti Ki u tankları ile ordusunun ikinci | | vantung Mançuko | resmi tebliği Cankufeng ve D müfrezelerine (O bücumu ile | Satsadping tepelerinin geri başlıyan ve sabah saat 6 da İlnması hareketi esnasında Ibtilâtlı tepelerin nz ile | sovyetler kriben ikiyüz biten (o harekat ında | kişi zayiat vermişlerdir. Sovyet kuvvetleri eek k iz Ul sında bal sa ola rak 2 zayiat vermişlerdir. — Arkası 4 üncüde Balkan Antantına Bulgaris- tan da Girdi Dün Selânikte Bulgar dulgar başvekili anlaşmağı im- zaladı. Selânik Türk, Yunan, Romanya, Yugos- lav ve Bulgar bayraklarile süslendi ağ tutulan bu ke sonra memnuniyetleri, eyan et — Baş: asla müttefik © Balkan Pir elçileri: B. Köse İvanofu şehrin metha- Atina- |”? haberlere Paris (Radyo) — dan buraya gelen göre Yunan e Bul- linde karşılamak e gar Başvekili Köse İvanofla Selânikte çok mühim bir mü- dar kapya gitar lâkatta bulunmuşlardır. Bu | sında beraberce şehre gir- görüşmede Yugoslavya, Ro- den birsz manya ve Türkiyenin Yuna- ile Bul- | nistan sefirleri hazır bulun- Ma muşlai ri vil ret ad ir taraf- sız ve İngiliz siyasal | tan Balkan © Antantı daimi — Sonu 4 üncüde — Fra mehafil şimdiye kadar gizli AE a ma HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Yol Kazalarının Önüne * eçmek velki gün in Hilâl eczanesinin önünde ku- ile düşmüş, kel yara içinde bırakmıştır. Buna di orada bulunan bir su taksim alemi bizi ren mi olması ve bir Şe e zgâhta yapıla a, My > ire ii gp” bazı ufak £ N Cn NAVYIN mame

Bu sayıdan diğer sayfalar: