1 Ağustos 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Inbeşinci yıl umhuri r1fl7 Sajl . ülUl Telefon: Başmuharrlp ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: Feshane Kanuna rel ve ının natüı TUrk 1 ' tSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbul. No. 246 24298. Idare ve matbaa tasmı 24299 24290 Da,artOci 1 Afiıırtnc raZdlTBSI I AflUSTOS satılmaktadır. Taşradan mek tubla sipariş kabul olunur. Yalnız SU Yerli Mallar P; rlarında BAY LARI BANK Dün Selânikte bir dostluk muahedesi imza edildi Milleller Cemiyetinin tıali ve istikbalî Eğer ortada bir kusur varsa onun mes'uliyeti Cenevrede karargâh kuran masum heyete değil, belki cemiyeti teşkil eden memleketlere aiddir Balkan Antantı ve Bulgaristan Ankara jandarma okulunda Balkan devletleri Nöyyi muahedesinin askerî hükümlerniden vaz geçiyorlar oğrusu ne parlaktır, ne de hatta ıyi. Kendısine tevdi olunan hak \e adalet dairesinde sulh vazifesini hakkıle ifa edemıyen Cemiyet hergim biraz daha düşerek bugünkü sönük haline kadar geldi. Yann daha iyi olacağına dair elımade maatteessüf hiçbir sened ve hatta işaret yoktur. Cemiyetin bu vaziyete düşmesinin sebebleri, müsebbibleri ve mes'ullerı var mıdır? Bu suale cevab vermek için Cemiyetten bahsettikçe her zaGeneral Metaksas M. Köse İvanof man tekrarına lüzum gördiiğumüz bir haSelânik 31 Başbakan M. Metak tîr. kikati gozönüne almak lâzımdır: Cemiyet, gbkten zembille inmiş müstakil ve sas, beraberinde Hariciye Nezareti MüsSelânik halkı Başbakani çok hararetli ayrı bir heyet değildir. Cemiyeti, ona iş tesan M. Mavrudis, Hariciye Nezareti tezahürlerle karşılamıştır. Belediye reisitirak eden milletler teşkil etmişlerdir. E yüksek memurları ve Balkan Antantı le bütün cemiyetlerin reisleri kendisini ğer ortada bir kusur varsa onun mes'uli devletlerinin elçileri de bulunduğu hal çarda karsılamışlar ve Hanyadaki delice yeti Cenevrede karargâh kuran masum de saat 22,10 da Atinadan hareket ede isyan hareketinin daha baslangıcda ezil[Arkast Sa. 7 sütun 6 da] heyete değil, belki Cemiyeti teşkil eden rek bu sabah saat 9 da SelâniSe gelmiş memleketlere aiddir. Hakikat bundan ibaret olunca Cemiyetin yaptığı ve yapmadığı, yapamadığı işlerden dolayı hatta mes'uliyet aramak bile abestir. Kusur Cemiyetin ashndadır. Zamanlajanlaşılmıştır ki Cemiyetin esas teşekkülil bozuktur. Oraya her memleTokyo 31 Kvantung ordusunun leri, muhakkak olarak zayiat vermişler « ket bir vazife ifasmdan ziyade biraz süs resmî tebliği: için, biraz da eğer imkânı varsa fayda dir. Soyyet topçusu, saat 7 ye doğru bazi Japon kıt'alan, Sovyet topçusunu ve köylerı bombardımana devam etmiştir. koparmak için girmiş ve denebilir ki ifa tanklarını tardettikten sonra, Çankufeng tkinci resmî tebliğ olunacak vazifeyi hiçbir millet ciddî suİatanbul 31 Bu gün öğleden ve §atsaoping tepelerini isgal etmişler ve rette gozönüne almamıştır. Seul 31 Kvantung ordusunun ikinsonra Reisicumhur Atatürk, Baş bu suretle Mancuko'nun mülkî tamami ci resmî tebliği: Bizi bu yazımızla Cemiyet üzerînde vekil Celâl Bayar ve Dahiliye Ve yetini yeniden tesi^ eylemişlerdir. bir daha konuşmağa sevkeden son sebeb Çankufeng ve Şatsaoping tepelerinin 30 temmuz gecesi geç mkit, Kızılordu geri ahnması harekâtı esnasmda, Sovyetili Şükrü Kayayı kabul etmişler şımal memleketleri grupunun ahiren Koe bilâhare Saraya gelen Hariciye tanklarıle topcusunun Japon Mançu ler, takrıben iki yüz kisi zayiat vermişlerpenhag'da akdettiği konferansta CemiyeVekili Doktor Arası da kabul bu müfrezelerine hücumile başlıyan ve sa dir. Bunlar arasında harb sahasında terte dair ittihaz ettiği bazı kararlardır. İskedilen 30 ölü de vardır. Japonlar, 11 veç, Norveç, Danımarka, Holanda ile yurarak nezdlerinde uzun müddet bah saat 6 da ihtilâflı tepelerin biten harekât esnasmda, Sovyet LuvvetlArkası Sa. 3 sutun 4 del bunlara sonradan iltihak eden Belçikaalıkoymuşlardır. dan ibaret şimal memleketleri grupu Kopenhag içtimaında Cemiyete bağlılıklarını teyıdle beraber bundan sonra eğer Cemiyelçe herhangi bir memlekete karşı zecrî tedbirler tatbikına karar verilirse bu kararın infazma iştırakte her memleketin muhtar kalması iyi olacağı neticesine varmış ve bu fıkri Cenevrede müdafaaya kaSofya 31 Bulgaristanda menfaatrar vermiştir. Hatırlıyoruz ki vaktile leri olan birçok Fransız bankalarının müReyhaniye intihab komisyonu iş başında zecrî tedbirlerin tatbikında en büyük tamessilleri pazartesi günü buraya gelecekassubu şimal memleketleri gb'stermişler, Antakya 31 (Hususî muhabirimiz « Kayıd ve tesçil işleri ikmal edil erdir. Bu mümessiller, Bulstaristana takeğer tedbirlerin tatbikmdaki şiddet gev den) Hatay fevkalâde mümessilimiz mek üzeredir. Bütün Türkler, medenî iben 300 milyon franklık bir ticari kreAnkara 31 (Telefonla) Ziraî sa malt fabrikası ve nihayet jon mensucat şetilirse Cemiyeti terkedeceklerini söyle Cevad Açıkalınla bugün görüştüm. Bana haklarını istimal ediyorlar. Tesçil faali dı açılması için Bulgar hükumetile mu nayie aid mühim teşebbüsler üzerinde ça fabrikasınm kurulması işleri de vardır. ıneğe kadar ileri gitmişlerdi. Şimdi: kısaca dedi ki: [Arkasi Sa 1 sütun 4 te\ zakerelerde bulunacaklardır. lışılmaktadır. Bu arada portakal, doma Ziraat aletleri fabrikasında bilhassa llinilllliMMIIIIMMinilllMMIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIlMIMIIIIMIIIIIIIIIIMIMIIIinillllllllllllllllllinHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMlllllllliMMIIIIIIIMinillllllllllllilllllllMnilllHIIIMIIIIIMIIIIIlMMIIIIIIIIIIIII^ Bınnefis Cemiyetin menfaatine de tes ve diğer mey\a usareleri fabrikası biçer, tmaz makineleri, köylü için ufafc daha uygun olarak zecrî tedbirlere iştirak Trakya ve Karsta, peynir, tereyağı fabri ve ucuz tohum seleksiyon makineLeri imal mecburiyetini ortadan kaldırmalı, kaları, süt ve ekmek fabrikaları, memle edılecektir. Diyorlar. Tatbikat bunu böyle gösterkette büyük bir ıhtiyac olduğu anlaşılan [Arkas* Sa 3 sütun 5 te\ mış. Vakıâ vaktile ittihaz olunan zecrî tedbirlere iştirak etmiyen devletler oldu. Suyu getiren de bir, testiyi kıran da tabirine uygun olarak Cemiyet kararlarına iştirak edip etmeme arasında bir fark olmaymca şimal memleketleri grupunun kararı pek de mantıksız sayılamaz. Meselâ Avusturyanm zecrî tedbirlere iltihak etmemesine ses çıkaramıyan Cemiyet, bilâhare kendı azasından olan bu devletin batmasına da birşey dıyemedi. Bizce diyemezdi. Çünkü Cemiyet kendi kuvvetinin bozuk olan derece ve mahiyetini zaten göstermiş bulunuyordu. Ankara Jandarma okulundan ilk defa mezun olan janclarma subaylarına evvelki gün diploma te\zii merasimi yapıldığını yazmıştık. Yukanki resimler bu merasimden iki RusJapon kuvvetleri arasında çarpışmalar Rusların Kore köylerini bombardımanı çok vahim telâkki ediliyor intıbadır. Solda: Mareşal Fevzi Çakmak diplomaları veriyot ve sağda Dahiliye Vekıli dün neşrettiğimiz nutkunu söy« lüyor. Hatayın tesçil işleri Atatürk Celâl Bayarla ikmal edilmek üzeredir Dahiliye ve Hariciye Fevkalâde mümessilimizin söyledikleri Usbecilerin reisi kayboldu Arablar rey vermiyorlar Yıldız gazetesinin güzel bir cevabı Japonlar, Rusların son defa işgal ettikleri tepeleri istirdad ettiler, yüzlerce ölü ve yaralı var Vekillerini kabul etti Fransa Bulgaristana 300 milyon franklık bir kredi temin ediyor Ziraî sanayie aid mühim teşebbüsler arif esindeyiz Ankarada memleketin muhtelif mıntakalarında kurulacak fabrikalar üzerinde çalışıbyor Dünkü spor hareketleri Diinkü at yarışları çok güzel oldu, Taksim stadyomunda güreşler yapıldı, gazeteciler de Beykozda maç yaptılar Filistinde dün yeniden kanlı hâdiseler oldu Müsellâh bir çete sekiz Arab amelesini ortadan yok ettiler; Kudüsün işlek bir caddesine iki bomba atıldı \ Dığer kusurlanndan başka Cemiyetin kendisine tevdi olunan işlerde kâfi dürüst hareket edememek suretile kendi suku tuna binnefis kendisinin çalıştığı zamanlar bile olmustur. Son Hatay misalinde gbrüldüğü gibi. Cemiyetin kararlarını tatbik edecek olan Cemiyet mümessilleri Hatayda o kadar tarafgirlik gösterdiler ki buna Türkiyeden başka nihayet Fransa büe kızdı sanırız. Nitekim kendi işlerini kendıleri görmek iizere Türkiye ile Fransa kendi aralannda anlaşmak ıstıralArkast Sa. 3 sütun 6 da] . YUNUS NAD1 Dunkü at yanşlarmdan güzel bir enstantane Son (YaÖMİ 6 ncı sahifemizde) hâdiselerle sıkı inzıbat tedbirleri alınmış olan Kudüste tel örgülü bir sokakta bir nümayişçinin tevkifi (Yazıaı 3 üncü sahifemizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: