1 Ağustos 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

1 Ağustos 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 CUMHURÎYET 1 A&ustos 1938 GÜNÜN BULMACAS1 1 2 3 4 5 ( 1 7 8 9 10 11 Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı 1 1 • • • • •1 * • • • • 1 • Kültür Bakanlığmdan: 1 Eksiltmiye konulan i ş : Ankarada inşa edilmekte olan Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi kalorifer, elektrik ve fennî tesisatıdır. Keşif bedeli 138.996 lira 78 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi. C Kalorifer ve sıhhî tesisat ve projelerinin nasıl tanzim edileceğine dair talimat. D Sıhhî tesisata aid umumî ve fennî şartname. E Sıcak sulu kalorifer tesisatı için umumî ve fennî şartname. F Hülâsa keşif cetveli, kalorifer tesisat hülâsası, kalorifer tesisat keşfi, sıhhî tesisat hulâsa cetveli, sıhhî tesisat keşfi, yağmur dereleri ve boruları hülâsa keşif cetveli ve keşfi, havagazi tesisat keşfi, ve hulâsa cetveli elektrik tesisatı keşfi hususî ve fennî şartname, dahilî elektrik tesisatı hakkmda umumî ve fennî şartname, tesisat izah raporu, sıcak su ile teshin hesabı hulâsa cetveli. G Projeler. îstiyenler bu şartnameleri ve eyrakı 6 lira 95 kuruş mukabilinde Ankarada Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim dairesinden, İstanbulda Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 4/8/938 tarihinde perşembe günü saat 11 de Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 8.199 lira 84 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi lâzımdır. Bayındırlık Bakanlığmdan almmış 1938 senesi tesisat müteahhidlik vesikasmı ibraz edecektir. Bu vesikada bir defada bu işe benzer 50.000 liralık tesisatı ikmal etmiş olduğu yazılı olması şarttır. 6 Teklif mektubîan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Yüksek Öğretim dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede vazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeİer kabul edilmez. « 2544» (4646) • • • • Soldan sağa: 1 Günün bır kısmında gezen (yci kelime). 2 Sonradan edinilen erkefc evlâd (iki kelime), nota. 3 Sıfat edatı, efrad. 4 Bir emir, elbisedeki katlanmış kısımlar. 5 Arab alfabesinde bir harfin okunuşu, evin bazı kısımlan (cemi). 6 Bayıltıcı bir madde, bir kadın Ismi. 7 Kibir, ters çevirin bir emir olur. 8 «Meşguliyete merak sal!» manasına gelen üç kelimeden mürekkeb bir emir. 4 Günün 1440 te biri, zıvırın kardeşi. 10 Genışlik, telefon makinesinin bir kısmı. 11 Harab ve yorgun, rutubet. Yukarıdan aşağıya: 1 Gurur ve izzetinefse dokunan (iki kelime). 2 Ikametgâhı alev alan (iki kelime). 3 Alfabede bir harfin okunuşu, başına toplanarak. 4 Başma bir ct> getirirseniz bir cins dikiş olur, derunî. 5 İki nota arka arkaya, namazm kısımlanndan. 6 Başma bir «b> getirirseniz azgm bir hayvan olur, hararet ve derdi olanın feryadı, boş. 7 Arablstan yarımadasında bir göl, bir hayvan, bir edatm tersi. 8 Bir renk, bedava. 9 Büyük bir hayvana bayılan (iki kelime). 10 Bağışlama, ters çevirin ağacm kolları olur, Arab alfabesinde bir harfin okunuşu. 11 Pek seyrek olarak, içimizde yaşıyan bir kavim. Evvelki buknacanın halledllmiş şekli 1 2 3 * 5 Barsak, karaciğer ve midenin kusurlu işlemesi demektir. Bu üç uzvun iyi işlemesini temin için muhakkak gece yatarken ve sa« bah aç karnına bir kahve kaşığı MAZON Meyva tuzu altnız, îhnması gayet lâtif tesiri tabiî ve kolaydır. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. Miişabih isimli müstahzarları reddediniz. KABI2LIK Malatya Bez ve iplik Fabrikası T. A. Şirketinden: Şirketimiz Adana Fabrikası mamulâtı: Kaput Bezi Fiatlan : Tip (Silindirli çiftçi) Genişlik Top metre Fiatı 2 75 36 725, 14 85 36 751, 14 90 36 784, Ayrıca elbiselik grizet, para ve kıymetli evrak nakli için muhtelif boyda dikişsiz torba siparişleri de kabul edilir. ...2. tplik F i a t l a n : Paketi Vater numarası 8 » » 10 » > 12 FİATLAR 335, 355, 395, TESLİMİDtR. FABRİKA Mazon Meyva Tuzu nun ismi taklid edilebilir, fakat ne terkib ne de tesiri taklid edilemez. Siparişler Şirket İdare merkezine (Ankara Yenişehir, Atatürk bulvan Tuna apartımanı) veya Adana fabrikası Müdürlüğüne yapılabilir. Siparişlere Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verilebilir. Izmir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinden: | Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları Muhammen kıymeti Lira 40700 Metro murabbaı üzerinden 214.50 104 54 455,80 C i n s i 1 istanbul Komutanlıjjı ilânları Nakliye taburunda bulunan 16 aded seyyar mutfak ocakları satılacaktır. Açık artırma ile ihalesi 4 ağustos 938 perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 48 liradır. İlk teminatı 4 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. îsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile ihale günü belli saatte Fındıkhda Komutanlık satmalma komisyonun gelmeleri. (74) (4968) Hastanenin 938 malî yılı ihtiyaclarından aşağıda tahminî fiat ve muvakkat teminatı yazılı 108 kalem eczai tıbbiyesi 15 gün müddetle açık eksiltmiye konmuştur. Şartname ve listeyi İstanbulda Sağlık Direktörlüğünde ve İzmirde Hastane Başhekimliğinde hergün görebilirler. Eksiltme 11 ağustos 938 perşembe günü saat 11 de Tepecikte Emrazı Sarive hastanesinde toplanan Komisvon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat para veya para mukabilindeki evrak Komisvonca alınamıvacağından isteklilerin ihale gününden evvel teminatlarını İzmir Malsandığına vatırmaları lâzımdır. « 2720 » ( 4933 ) Tahminî bedeli Muvakkat teminatı Kuruş Kuruş 303395 22755 ' IDevlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden:! Ç|E NİE S İ İ İ D İ Ü ÜİK ' A I D I A I L I E İ B OİZİA N İ B RİE Z İ Î İ L B L Ü KİAİK EİB BİMİA KİA M • İLİA S İ B HİBİMİOİR B ÇİAİY Î I Ş İ A İ R İ E İ T İ B DİAİNİA Y İ A İ R İ A T İ A N BİRİB L İOİKİAİN •İR A KİI C 1 K İ A RİA BİA T AİKİB K BİC EİBİAİN i R A İ N B 11 I F İ 1 İ T İ 1 İ K İ B İ R İ E İ L İ İ İ K 6 7 8 9 10 11 c Büyük bina Büyük binanm yanındaki küçük bina Garaj Bahçe J 1 Beyoğlunda Sıraservilerde Kâtibmustafaçelebi mahallesinin Beyoğlu caddesile Hocazade ve Billorcuçıkmazı sokaklarmda 119, 119/1, 119/2, 8/1 ve 86 No. tajh ve her türlü tadilâta ve ilâveye elverişli bulunan 15 odalı kömürlük, mutfak, çamaşırlık, kalorifer dalrelerile banyo dairelerini ve müştemilâtı saireyi havi kârgir hane ile bu hanenin cümle kapısınm sağ ve sol cihetlerinde maamüştemilât dörder odalı iki ev ile gene bu haneve aid bulunan garaj binası ve bahçenin tamamı satılmak üzere 29/7/938 den itibaren bir ay müddetle pazarlıkla satılacaktır. 2 İhalei kat'iyesi 29/8/938 pazartesi günü saat 11 de Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurile yapılacaktır. 3 İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 teminat makbuzlarını veya banka mektublarile Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünde İhale Komisyonuna müracaatleri. ( 4956 ) Muhammen bedeli 5100 lira olan elektrik kaynak telleriyle muham men bedeli 24900 lira olan oksijen kaynağı için tel ve çubuk İ6/9/1938 cuma günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin elektrik kaynak telleri için 382,50 ve oksijen kaynak telleri için de 1867,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacakür. ( 4978) Pazarlık Usulile Eksiltme İlânı Van Defterdarlı&mdan: Acele Satılık Arsa ,Cağaloğlu Arifipaşa sokağında köşe•başı 9x17 metre eb'admda bir arsa satılıktır. Sultanahmed Kabasakal Mümtazbey apartımanı 1 numaraya müracaat. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Muğla Nafıa Direktörlüğünden: İlânı Aile Kazinosunda Bu akşan Sahibinin sesi kıymetli okuyucusu Bostancı Fikriye Şakşakses ses konseri Herkes tarafından sevilen san'atkâr UDi HRANT'in iştirakile Dahlliye mOtehassısı Dr. Hüseyin Usman Lâleli Lutuf apartımanı 4 7 ye kadar Telefon: 22459 1 Eksiltmiye konulan iş : Muğla Vilâyetinde Muğla Köyceğiz yolu üzerinde Namnam köprüsü iki göz ve sedde inşasile iki başta şose, imlâ ve hafriyat işi keşfi bedeli 28,500 liradır. „. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır : A Eksiltme şartnamesi, mukayflfi.fffojesi., betoçacme büyük köpj^K ler inşaatma aid fennî, hususî ve Bayındırlık işleri genel şartnameleri ve" keşif hülâsa cetveli ve proje. B İstiyenler bu şartname vesair evrakı 142 kur,uş mukabilinde Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 17 ağustos 938 çarşamba günü saat on dörtte Muğla Vilâyeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 2137,5 lira muvakkat teminat vermesi. 1 Ticaret Odasma kayıdlı bulunduğuna dair vesika. 2 Bayındırlık işleri dergisinin haziran 937 ve Resmî gazetenin 3645 sayılı nüshalarında çıkan ve talimatnameye tevfikan veya benzeri inşaat yapabileceğine dair Yüksek Nafıa Vekâletinden almmış müteahhidlik vesikası. 3 10,000 liralık betonarme köprü veya betonarme döşemeli bina inşaatı yapmış olması. 6 Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Muğla Nafıa dairesinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubun nihayet altmcı maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4965 ) I Deniz Levazım Saîınalma Komisyonu ilânları M. M. V. Deniz merkez satınalma komisyonundan: ' 1 Tahmin edilen bedeli 6200 lira olan 828 aded kazan borusunun kapalı zarfla münakasası 3/8/938 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Vekâlet binasmdaki komisyonumuzda icra edilecektir. 2 Parasız ş/artnamesini almak istiyenlerin her gün komisyonumuza mü racaatleri. 3 Münakasaya girmek istiyenlerin 465 liralık ilk teminatlan ve kanunî belgelerini havi zarflarını kapatılmış olarak mezkur gündeki münakasa saa tinden bir saat evveline kadar komis yonumuza vermelerî ve postada vaki olacak gecikmelerin nazarı dikkate a hnmıyacağı. (1873) (3610). ı 1 Başkala merkezinde yapılmakta olan Hükumet konağının bakiyei inşaat bedeli mevcud keşifnamesi mucibince kırk bir bin iki yüz kırk alt liradır. Bundan on bir bin yedi yüz kırk sekiz lirası 938 senesinde ve yirmi dokuz bin dört yüz doksan sekiz lirası 3420 numaralı kanun mucibince 939 senesinde tesviye edilmek üzere mezkur inşaat bakiyesi eksiltmiye konulmuştur. Taliblerden yalnız 938 yılma aid on bir bin yedi yüz kırk sekiz liralık kısmı deruhte etmek istiyenlerin talebleri de nazarı itibara alınacaktır. Ancak ayni zamanda her iki kısma birden talib olanlarla yalnız bir kısma talib olanlar bulunursa bunların yapacakları tenzilât farklarile mukayvet olmaksızın işin tamamını veya 938 senesine aid kısmını ihale et mekte Komisyon muhayyerdir. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır : A Eksiltme şartnamesi B • Mukavele projesi : ..< . > .r.* » • > C Bayındırlık genel şartnamesi D İnşaata aid yapı işleri genel şartnamesi ve hususî şartname E Metraj, keşif hülâsası, silsilei fiat ve tahvili cetvelleri. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 12 temmuz 938 tarihinden bir ay müddetle 12 ağustos 938 cuma günü saat 11 de Van Defterdarlık odasmda yapılacaktır. 4 Münakasa pazarlık suretile olacktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin tamamma talib olanların üç bin doksan üç lira kırk beş kuruş, on bir bin yedi yüz kırk sekiz liralık kısraına talib olanlar sekiz yüz seksen bir lira on kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Nafıa Vekâletinden almmış fennî ehliyet vesikaları ibrazı şarttır. 6 Taliblerin üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Malsandığına yatırılan muvakkat teminat makbuz ve istenilen evrakı müsbitelerile tayin edilen saatte Van Defterdarlık makamında müteşekkil Eksiltme Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. ( 4964 ) Bayramiç Askerî Erzakın cinsi Sığır eti Koyun eti Keçi eti Kuzu eti Pirinc Sabun Nohud Şehriye İrmik Makarna Ekmeklik Bi. Ne. Un Beyaz peynir Süt Yoğurt Odun Kırmızı biber Kuru sarmısak Yulaf Saman Kuru ot Sade yağ Kuru üzüm Zeytin yağı Zeytin tanesi Bulgur Toz şeker Mercimek Sirke Salça Patates Kuru fasulya Kuru bamya Çay Kuru erik Kayısı Pirinc u n u Kuru soğan Satınalma Tutarı Lira K. 30510 00 35030 00 25990 00 2220 00 11220 4080 3500 2700 1653 4600 67700 2090 550 4060 10000 238 105 275 412 1140 24000 2990 1092 1895 7540 4675 2400 238 864 1780 7700 368 403 598 1533 162 1400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Komisyonu Teminatı muvakkatesi Lira K. 2289 00 2628 00 1950 00 167 00 842 306 263 203 124 345 5755 156 41 306 750 17 7 20 30 85 1800 224 81 122 566 350 180 17 64 133 577 27 70 44 114 12 105 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 85 88 63 90 50 00 25 90 50 00 63 00 00 80 50 50 60 30 85 98 15 00 Başkanlığmdan: GÜNÜ 22/8/938 Pazartesi » 23/8/938 Sah Saati 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 thalenin Şekli Kapalı zarf Açık eksiltme Kapalı zarf Açık eksiltme Su, yol ve şimendifer tesisatı inşaatında tecrübeli ve diplomalı bir mühendis kendisine mevki arıyor. Alâkadarların (Mühendis) rumuzile İstanbul 176 No. posta kutusu ^•1 adresine müracaatleri. Diplomalı Mühendis Gaib aranıyor Konya Ereğli Kaymakamlığından: 1 Eksiltmiye konulan iş: Konya Ereğli kazası dahilinde şimendifer istayonuna iki kilometre mesafedeki Ayrancı nahiyesinde yapılacak olan mekteb insaatı. 2 Bu işe aid evrak, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, husus> şartname. proje, hulâsai keşif, tahlili fiat cetveli. 3 Yapılacak inşaat, 30/7/938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle kapalı zarf usulile ekiltmiye konulmuştur. 15/8/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 11 de Ereğli hususî muhasebesinde teşekkül eden komisyonu mahsusunda ihale yapılacaktır. 4 Yapılacak inşaatın keşif bedeli 19230 lira 79 kuruştur. Muvakkat teminat olan miktarı 1442 lira 31 kuruştur. 5 İsteklilerin muvakkat teminatlarile müteahhidlik vesikası ve şimdiye kadar bu işleri yapmış olduğuna dair Nafıaca musaddak vesikayı muhtevi zarflarmı ıhaleden bir sat evveline kadar kaza hususî muhasebe memurluğuna tevdi eylemeleri lâzımdır. Bu zarflar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesindf yazılı şekilde hazırlanmış olacaktır. Postada vuku bulacak teahhur den dolayı mazeret ve mes'uliyet kabul edilmez. 6 Keşifname, şartname ve diğer evrak Ereğli hususî muhasebesinden alınabilecektir. (4887) Almacak erzakm miktarı Kilo 113000 113000 113000 6000 51000 12000 35000 9000 8700 20000 590000 5500 5000 34000 1000000 700 700 55000 27500 38000 24000 11500 2600 6500 58000 17000 16000 3400 3200 19000 55000 400 Mükerrem Sabri Sami: Balkan Harbindenberi kaybolan babam Sabri Sami, büyük babam Muço Çeço ve akra bamdan Hayreddin Toskayı anyorum. Bilen varsa aşağıdaki adrese bildirmesini rica ederim. Adres: Myqem Sabri Come Bruga Pishes No. 112 Tirane (Albania) 24/8/938 Çarşamba 15 » > 15 > » 15 > 15 25/8/938 Perşembe 15 15 15 15 J5 15 26/8/938 » » Cuma » » 15 15 15 15 Kapalı zarf Açık eksiltme > > Kapalı zarf Açık eksiltme « MUSEVi LİSESİ ı Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu TAM DEVRELi LiSE 12 nci sınıfta riyaziye ve felsefe şubeleri vardır Bütün sınıfların ikmal imtihanları eylulün 5, 6 ve 7 nci günleri yapılacaktır. Kayıd ve tecdidikayıd muameleleri cumartesi ve pazardan başka her gün yapılmaktadır. Yeni talebenin getireceği evrak: 1 Nufus tezkeresinin noterce tasdikli sureti; 2 Sıhhat ve aşı raporları; 3 Üç kıt'a fotograf; 4 Evvelce bulunduğu mekteb tasdiknamesi. Tel. 41384. I Müdiriyet ZAYİ 26/7/938 ikametgâhımı zayi ettiğimden dolayı kim bulursa insaniyet namına şu adrese göndermesini rica ederim. Adres: Anyalıçeşmede Keklik sokak No. 26. =. Bergama Belediyesi Elektrik Eksiltme ilânı 1 Bergama Beled^esinin elektrik tesisatı için aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmiye konulmuştur. Lira Teslim müddeti Grup No. 1 Lokomobiller ve teferrüatı 19.360 10 ay 2 Transformatör ve Jeneratörler 6.250 9 3 Alçak tevettür tevzi şebekesi 5,498.50 4 4 Tahtelarz yüksek tevettür kablosu 2,810 4 5 Tevzi tabloları 2,950 9 6 İzalatör, Siperi saika, Sigorta v.s. 2,998 4 7 Katıalar 1,422 9 » 8 Potreller 6,700 4 > 2 Bu işe girmek istiyenler gruplara aid tarifname ve fennî şartnameleri Belediyeden müracaatle parasız olarak alırlar. 3 İhale 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulile 18/8/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat on beşte ve her grup sırasile ihaleleri Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Münakasava gireceklerin teklif mektublarmı 18/8/938 perşembe günü saat 14 e kadar Belediye Riyasetine vermeleri lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibara almamaz. 5 Eksiltmiye girmek istiyenler her bir grubun muhammen tutarının % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ibraz eylemeleri lâzımdır. Talib olanların işbu şekil ve şerait dahilinde yevmi mezkura kadar müracaatleri veyahud Encümende hazır. bulunmalan ilân olunur, ^ (4926). Kapalı zarf Açık eksiltme > Kapalı zarf Açık eksiltme 1/9/938 Perşembe 15 » » 1 5 » » 1 5 » » 15 » » 15 » » 1 5 2/9/938 Cuma 15 15 15 15 15 15 15 110 2300 2100 600 20000 Açık eksiltme 1 Bayramiçte bulunan kıt'alarm yiyecekleri (37 ) kalem erzaklar hizalarmdaki günlemeç ve saatlerde Bayramiçte Askerî Satınalma Komisyonu salonunda eksiltmeleri yapılacaktır. 2 Teminat mektubları t a m saat 14 te Komisyona makbuz mukabilinde teslim edilmiş bulunacaktır. 3 Hususî şartnameler de Bayramiç Satınalma Ko misvonunda parasız görülebilir. 4 Taliblerin 2490 sayılı kanunun 23 üncü madde sindeki yazılı vesaiklerle beraber Komisyonda bulunmal a n il'ân olunur. • ' ' ~' (4924)

Bu sayıdan diğer sayfalar: