1 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İmam am Hatay Türk unsuru intihabatında püyük ve kati bir ekseriyet kazanıyor Sene 29 — No. 7109 — Fiahi her yerde 5 kuru Bulgaristan arasın PAZARTESİ 1 Ağustos 1938 ——— a — — Telefon; la B Balkan antantı Nöyyı muahedesinin askeri hükümlerinden vazgeçti Bulgaristan, Yunanistan suretle olursa © istinkâf | Selânik 31 (A.A) — Başbakan B. yiaksas, beraberinde hariciye nem- vE müsteşarı B. Mavrudis, hariciye angareti yüksek memurları ve Balkan duz ntı devletlerinin elçileri de bulun- At balde dün akşam ssat 22,10 da atinadan hareket ederek bu sabah 5 9 da Selâniğe gelmiştir. ye elânik halkı Başbakanı gok hara” i tezahürleri karşılamışlır. Bele- etmeği t Romanya, Türkiye, karşılıklı mü Selânik vilâyet konağı diye reisile bütün cemiyetlerin relsle- ri kendisini garda karşılamışlar ve Hanyadaki delice isyan hareketinin daha başlangıçta ezilmesi dolayısile halkın tebriklerini ifade ederek. bü- tün milletin milli hükümete olân de- rin bağlılığını Başbakana bildirmiş- lerdir. (Devamı 4 üncü sahifede) Japonlar Sovyetlerden harben2tepeyi gerialdılar MEY Ye © Vaziyet çok ciddidir, Sovyetlerin kabelesinde re Japonlara göre verdiler, 71 tank, dave 31 (AA) — Kvantung Or ime resmi tebliği: Ye <a kıtaları, - Sovyet topçusunu kay oklarını” tard ettikten sonra, e ee ve Şatsaoping tepelerini Kai e şi ve bu suretle Mançu- uri mülki tamâmiyetini yeniden S eylemişlerdir. i temmuz gecesi geç vakit, Kın Ye tankları ile topçusunun Japon * başları müfyeşelerine hücumu ile Yan ve sabah saat 6 da ihtlâM ay işgali ile bilen harekât © çilda, Sovyet kuvvetleri, muhak- yet arak zayiat vermişlerdir. Sov köyle DÇusu, saat 7 ye doğru DA &ri bombardımana devam etmi$- tir, Seul 31 (AA) i <vahtunğ OrdU- Bunun Kyantunğ ikinci resmi tebliği: ping tepeleri esnasındâ, ması h akriben iki yüz kişi z0yisİ Sahayı ir. Bunlar 25 azında hATP dır Onda terkedilen 30 ölü de XAP 3Ponlar 11 tank, iki top ve Mk (Devamı 2 inci sahifede) korkuluyor —— Ruslar 200 zayiat 2 top bıraktılar . Hatayda intihap Türk hü kati galebe- sile devam ediyor . V komisyo- | ıda Şeyh köyünde intihap a anlimde, aşağıda, rey vermek Yugoslavya ve nasebetlerinde her-ne Isun kuvvete mürfacaattan eahhüd edi l yorlar Atatü rk Baryekili, Dahiliye ve Hariciye Vekillerini kabul buyurdular İstanbul 31 (AA.) — Bugün öğleden sonra Reisicümhur Ata- türk, Başvekil Celâl Bayar ve Dahiliye Vekili Şükrü Kayayı ka- bul etmişler ve bilâhare saraya gelen Hariciye Vekili doktor Arası da kabul buyurarak nezdlerinde uzun müddet ahıkoymuşlardır. ubilkizsndlcez: Apartıman kapıcıları Eskiden kalmış sekaletlerie, ldüba- Uliklerle mücadele ediyoruz; mağlâp edemediklerimize de şimdilik boyun eğiyorüz. Fakat yeni yapılan işleri ni- çin nizamına uygun başlamamalı? Meselâ dünyanın her medeni şeh- rapt unsurudur. Bizde be, apartman usulü yeni başladığı halde, kapıcıların evsafına katiyen dikkat edilmiyor. Ekseriya âdet yerini bulsun kabilin- den, gelişigüzel bir köylü oturtuluyor. Zavallının. nizama yardım etmesi Şöy- le dursun, kendinin nizamdan haberi yok! Böylelikle, en modern binalarımızın medhali ve önü en tptidat bir şekil alıveriyor. Kapıcılar sabtlanm, nüfus dairesi- nin, istatistiğin, sokak temieliğinin ve medeni manzaranın her yerde yar- dımcısıdırlar. Bizde ekseriya bu ola- mayor; bilâkis. Uyanık, atik, şehir uşağı ve medeni terbiyesi yerinde kapıcılardan bütün İstanbulda bir cihaz teşekkül ederse bundan her türlü istifademiz olur. Maliye Vekili dün geldi Maliye Vekili B. Fuad Ağralı dün öğleyin gelen Ankara trenile şehrimi- ze gelmiştir. B. Fuad Ağralı burada bazi mali işlerin intacile meşgul ola- | caktır. PAZARTESİ KONUŞMALARI Yeni doğan bir muhit p mahallinin kapısı önünde bekliyen köylüler (Yazisi ikinsi sxhifodex rinde kapıcılar bir emniyet ve zaptü | SÜMER BANK Yerli Mallar Pazarları Halkın öz malıdır. Devamlı ucuz- Vuğundan istifade ediniz. * Başınuharrir: 20565 — Yazı işleri: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20497 alkan antantı da anlaşma imzalandı diploma tevzii, âdi :# İ yukarda: Büyük erkânı harbiye resi mareşal Fevzi Çakmak bir jandarma" subayına diplomasını verirken, aşağıda; Dahiliye Vekili yeni K subaylarına nutuk irad ediyor (Diğer resimler beşinci sahifemizde) Çekoslovakyadayeni hadiseler zuhur etti Bir Alman doktoru tecavüze uğradı başka bir Alman da ağır anali Berlin gazeteleri Çek hükümetine ka ü “ ; , Ri t ü- rüyor ve şiddetli hareket tehdidinde mr | aevünesnasinsassasaasassasösssssunsanansunanasnzüdannsasananananaasasınaasanl manBünaeanağ 1938 de milletler nasıl eğleniyorlar?.. (0) ! I MA A Ve one een CİLMEİE ATTI, V dabi

Bu sayıdan diğer sayfalar: