25 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

25 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KARDEŞ NN MU. dl İ e alernasyonal İfaarı- El seneye artan | ermez suretile ardeş Iran bu il ia ve dayanıklı bir Ya Yal, tirmekle bu alâ- nlığını büsbütün | a | F . nim Mir bin ken , muhteşem di. Iran pavyo- yon i | girmez i vin ve berk kendisi- | | | etin büyük kardeş * sün Mazisine ve ha- ay huşan azametli niz Le zara ve vazi- Bu pavyon ae açık, süs- Yüksek ve güzel iy ele muazzam âye ediyor Bavanda bu binanın Vi vesilesile de İN Ni ” devrinin ç medeniyet İle dünün en iyi usul, takilar gayet / İY zler üzerine ku- de yeniden İN Nü dair olan bir ap .k ki bührediyoz ei ai . AZZAM PAVYONU en muatena bir cl olup revakı gayet yüksek bir ir- tifa ile semaya ser çekmiş gibidir. Ve bu bina bizim nazarı- mızda yalnız bir paviyon ol- mayıp hattâ mibrabındaki mukaddes mecmeriyle (Bo- hurdanlık) bizim kardeşlik duygularımızı daima heye- con ve hararetle kuvvetlen- diren bir mâbed mazhariye- tindedir. İşte bunun için biz ona stayiş gözü ile bakıyo- ruz. Bu paviyonda İranın bü- yük imparatoru S5. M. L Şehinşahın yüksek şahsiyet- lerinin kendi vatanında vücu- da getirdiği muazzam İran inkılâbının insanları hayrete düşüren nümuneleri buluna” caktır. O Şehinşah ki cefa çek- miş, felâkete düçar olmuş milletini mucize âsa bir kud- retle asırlarca süren fet- ret devirlerindeki hâleti ne- ziden hayat sahasına, sas- dete, içtimai, maarifi, iktı- sadi, askeri tekâmüllerin en yüksek mertebesine ulaştır- mış, maddi ve manevi ber türlü terakki ve itilâya sev- (HALEN $i ketmiş ve yükseltmiştir. İN .. tara Gümrük Muhafaza Nİ Komutanlığından: y Baz bölgelerinde açık bulunan onlira asli maaşlı y MORE müsabaka imtihanı ile (memur Ma Aşağıda yazılı şartları haiz olan isteklilerin 20 tarihinde müsabaka imtihanları yapılmak üzere ile birliktelSağustos941 akşamına kadar bulun- İk dei genel komutanlığa, Gümrük mubafaza Nu rik muhafaza müdür ve deniz (mıntaka İka e baş Müdür ve müdürlüklerine (Omezkür yan yerlerde en yakinda bulünan Gümrük Benej komutanlık teşkilât merkezlerine müraca- A O yi e di ii. yapmış olmak. F kadınla evli bulunmamak. hali ye mahkümiyeti olmamak. R, ”Hindan yukarı bulunmamak. | 6 82 ilk mektebi GRlediğile dair şadetname ibraz g alsa ten aşağı olmamak. (2783) 7 ir — TEKZIB EDİLİYOR Berlin, (a.a) — Yarı res-- mi bir menbadan bildiriyor; Alman ielçilerinden Klod- yosun hâlen Ankarada bu- lunduğu hakkında yabancı memleketlerde dolaşan şayi- alar bilâfına olarak muma- ileyhin Türk devlet merke- zinde bulunmadığı ve çok- tan beri Ankaraya gitmemiş elduğn hariciye (nezareti mabhfillerinden bildirilmekte- dir. Bundan başka Alman siyasi mahfillerinde bu mü- nasebetle yapılan bazı tel- mihlerin de nazarı dikkati celbedecek mahiyette olduğ- u beyan edilmektedir. Bu i- malara göre M. Klodyos Aw- karadaki mevbum ikameti esnasında Alman kıtalarının Türkiyeden geçmesini temin etmek maksadiyle bir takım müzakerelere girişmiştir. Bu gibi müzakereler cereyan et- *

tiğine dair olan iddialar bu- rada tekzip (edilmektedir. Berlin mahfillerine "göre bu haberi uyduranlar Klodyo- sun maruf bir şahsiyet'olma- sında istifade ederek mez- kür şayialara bir hakikat ko- kusu vermek istemişlerdir. Tamamiyle yalan olduğu an- laşılan bn heberin bir tecrü- be balonu olduğuna şüphe yoktur. Londra bu gibi ha- berleri yaymakla kendi bazı siyasi maksatlarına bir ze- min hazırlamak istemişlerdir. Bu surette İngilizler bazı ni- yetlerini daha tabii göste- receklerini zannetmişlerdir. Anafartalar © caddesinne Ahmet oğlu bakkal Riza 25 kuruş satılmakta olan subu- nun kilosunu 35 kuruşa sat- mak suretile ihtikâr yaptığı şikâyet edilmiş ve suçlu ya” kalanmıştır. Yaralamağa sebebiyet Kemerde Hamza oğlu kan- (ber idaresindeki velespiti Ze- ki oğlu Nezihiye çarptırarak yaralanmasına sebebiyet ver- diğinden yakalanmıştır. Bir gün nasılsa bu boksörün Türkiyede meydan okuduğunu ve ona çıkaracak, o- nunla tutuşturacak artık memlekette bok- sör bulunmadığını o tarihde birinci sınıf güreşçilerimizden olan ( Bulgaryalı Cemal pehlivan) a anlatıyorlar. Cemal pehlivan, böyle ecnebi bir boksö- re memletimizden biü kimsenin galbe çal- madığını duyunca, son derece canı sıkılı- yor ve deahal: Ben, o herifle maç yaparım!... de istediği yerde.. İstediği şekilde... rez oturduğu yerden heyecanla aya- ğa Fakat "etrafındakiler, onun bu iddiasının gülünç olduğunu söyliyerek, Fransız bok- sörün müthiş bir adam olduğunu ileri sü- rüyorlar.. Ayni zamanda boksu yutmuş, Faansada bile tanınmış bulunduğunu, eğer böyle bir şeye teşebbüs edecek olursa mu- bakkak yenilmek kendisine muktedir oldu- ğunu anlatmak, ve bu hakikata Cemal peb- Hile muhakkak surette inandırmak isti- ao Hem Fakat Cemal pehlivan her şeye rağmen bu Fransız boksöriyle maç yapacağını söy- liyor.. Ve hemen Franiki Martesi olarak kedisiye Fransız tiyatrosunda 9 ravondluk bir maç yapacağına dair gün ve saatinida kararlaş'ırmak suretiyle bir noter mukave- lenamesi yapıyor. emal p: blivanla Fransız boksörünün bu iddialı maçı bütün Istanbulda bomba gibi patlıyor, ve maçın yapılacağı günü halk büyük bir heycanla bekliyor Nihayet maç günü geliyor. Bütün İstan- bul Fransız tiyatrosuna dulmuştur.. Ve ben seyirciler içerisinde ia hattâ bu maçı daha yakından takip edebilmek içir sahneye en yakin yerlerde bulunuyordum.. Halkın coşkun tezahüratı arasında Fran- sız boksörü ile Türk pehlivani beraberce sahneye çıktılar.. Ve Cemal pöhlivan, o güne kadar biç bir zaman boks maçı yap- madığı halde ilk defa olarak bu meşhur ve nâ mağlüp Fransız boksöriyle büyük bir boks maçına çıkmış bulunuyordu. EYLUL Baharat deposu Her cins baharat, Tuva- let eşyası, kumaş ve mobil- * ya boyaları, Karpit, Kara boya, Zaçyağı, FILİT ve diğer girin sini normal lite ekstı inmesini ve bakmasını bilmek. Ni Vilâyeti Daimi Encü. inden TL tn “ra Mıntaka Müdürlüğü memurlarını iş başına Pa getirmek üzere aylıkla bir taksinin kiralanma- ti ank pazarlığa ( konulmuştur. £ İsteklilerin N v Siteme günü saat 11 de Vilâyet daimi encü- tüameyi görmek isteyenlerin Turistik yollar j & üneliğüne müracaat eylemeleri Teminatı movak- ' (2845) “5d ; / | k ; ; rl "Ne Altınparkta (Mete) Ankara tiratrosu wan'at- kârları bu akşam METEYİ temsil edeceklerdir. ismir Memleket eni Rontken mütehas Rontken ve Elektrik tedavisi yapılır. oikinei Be a Sokak N Ne TULPTON. 2547 Dr. Fabri İşıkl $Hergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruş$ $Bugün matinelerinden itibaren iki nefis filim$ ELHAMRA SINEMASINDAŞ 1 - Son Beste "Sin" » Sözlü Don Ameche Türkçe 2 -Akasya Palas Sösit Hazım, Vasfi Rıza Son Beste — 2.30—6—930 ? Akasya Palas —4—7.30

Aynı gün çıkan diğer gazeteler