26 Ocak 1920 Tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 4

26 Ocak 1920 tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

son derecede mütezarrır etmiş cümleyi düşündürmüş idi. İnşallah an karib-i tamamen kahr ve tenkil olunacakdır. Burada bir de “Kirman namında bir şaki vardır. Bunun komitesi münhasıran Yunanilerin amal-i mel'unanesine hizmet iderler. Sivil kıyafetde gezen bu komiteciler Rumlardan gönüllü teşkilatı yapmaktadırlar. Bunların amal-i mel'unanelerinden biri de Yunanilerin İzmir'den çıkarılması teşebbüsat-ı vukuatı gerek burada gerek sairde memalik-i Osmaniye'de bir i'tişaş-ı umumi meydana çıkarmakdadır. Bu sivil komiteciler guya ticaret için gelmişler gibi hususi yazıhaneler açub kendilerine tüccar süsü vermekdedirler. Bunların ahvalini tefahhus etmek memurin aidesinin aklına bile gelmiyor!... İrade-i Milliye Gazetelerin adem-i vüsulunu şikayeti mutazammın her tarafdan mektublar almakdayız. Dersa'adet ve taşra ceraidinde de bu yolda şikayetler yazılmakdadır. Artık gazetelerin posta idarelerinde zayi'a uğradığı gün gibi aşikardır. Posta ve Telgraf ve Telofon müdüriyet-i umumiyesinin posta şu'abatının evamir-i lazımede bulunması rica olunur. Muhterem kariler… Gazetelerimizin zayi' olmaması için topdan göndermekteyiz vusul bulmadığı suretde bize iş'ar edilmesi rica olunur. § Mektubun aşağı kısmı için fazla söze lüzum yok.. Vahdet, tesanüd, teyakkuz… Mabe'l-hayatımızdır. ————— Bolşevik Harekatı Batum'dan alınan malumatda Rostof'un Bolşevikler tarafından zaptı üzerine Denikin'in (Anton Denikin) on sekiz milyona karib altın parayı hamilen firar ettiği bildirilmekdedir. ————— General Romanof İngilizlerden asker ve mühimmat taleb etmiş ve aksi takdirde sulh yapacağını söylemiştir. ————— Nuvroski şimal-i şarkisinde “Bakatrin”de bir İngiliz karargahının Nuvroski'nin sükutuyla duçar-ı esaret olduğu şayi' olmuştur. ————— Amiral Kolçak'ın İrkotisk'i işgal eden Bolşevikler tarafından esir idildiği Londra'dan bildirilmekdedir. ————— Bolşevikler Mavera-yı Hazar'da şimendüfer mebdei olan Krastnevyarsık şehrini işgal eylemişlerdir. ————— Bulgaristan'da trenler hemen işlememekde Bolşevik harekatı her tarafı sarmakdadır. Türkiye sulhu gayr-ı mu'ayyen bir zamana te'hir edilmiştir. ————❖——— Emraz-ı Zühreviye Mücadelesi Niçin Unutuldu? Harb-i Umumi'nin memleketimize getirdiği afetlerden biri ve belki en mühliki firengi ve belsoğukluğudur. Ma'at teessüf bu öldürücü ve kurutucu illet mühlik ve korkunç bir suretde salgın yapmakda günden güne şiddetini artırmakdadır. Daha bir zaman ihmal idilecek olursa ma'azallah neslimizi kökünden kurutacakdır. Bu hususda tevakki ve tahaffuz esaslarının tafsil ve teşrihi sıhhiye idaresinden etibba-yı muhterememizden rica ideriz. Şehrimizde mesabinin el-yevm mühim bir yekune baliğ olduğunu zannediyoruz. Memleket hastahanesine 335 senesi Martından Teşrin-i Evvel gayesine kadar 493 firengili ve 186 belsoğukluklu hasta müraca'at etmiştir. Bu mikdara hususi tedavi görenler de ilave edilir ise şayan-ı eser bir mecmu'ı bulacağı bedihidir. Yine bu hususda efkar-ı umumiyenin tenverini etibba-yı muhterememizden ve sıhhiye müdüriyetinden rica ideriz Nesl-i-i ati için mühlik ve vahim bir hal alan firengi ve belsoğukluğu müdhiş savlet ve sirayetiyle son zamanlarda evliya-yı umur ve alakad(ar)anın nazar-ı dikkatini celb etmiştir. Ez cümle: Vali paşa hazretlerinin riyasetlerinde müftü-i belde bütün etibba, belediye reisi, memleket hastahanesi müdüri ve polis müdüri beyefendilerden mürekkeb “Firengi Mücadele Heyeti” teşekkül etmiştir. Maddeten bir iş görebilmek için memleket hastahanesini tevsi'i suretiyle bir “Emraz-ı Zühreviye Şu'besi” küşadına karar verilmiştir. Maddi tedabir ile iktifa edilmeyerek Darü'l-Hikmetü'l-İslamiye şu'be-i muhteremesi tarafından halka bu hususda lazım gelen nesayih ve meva'izde dahi bulunulmakdadır. Demek ki hastalığın önüne geçilebilmek hiç olmazsa sirayetine imkan bırakılmamak için maddi ve manevi tedabire tevessül edilmiş ve kısmen de tevessül edilmekde bulunmuştur. Hey-at-ı muhteremeden her türlü müşkilat iktiham idilerek her şeyden akdem mezkur şu'benin küşadıyla fiiliyat sahasına geçmeleri istirham olunur. Hastalığın izalesi yolunda çalışmak mücadele etmek her ferd-i vatanın en kudsi borcudur. İrade-i Milliye bu hususda mürşidane yazılara kemal-i millet ve şükranla sahifelerini açar. “Ve minallahi't-tevfik” —————— Tashih-i Keyfiyet Gazetemizin 21 numaralı nüshasında Adana'nın dört kilometre şimalinde bağlara kadar çadır altında Ermeni muhacirleri iskan idildiği ve bu muhacirlerin gelüb geçen İslamlara son derecede hakaret ve darb ve işkencede bulundukları suretinde yazılan fıkrada iskan idilen Ermenilerin muhacir olmayıb aldıkları talimat ve vuku' bulan davet üzerine birer suretle Anadolu vilayetinden maksad-ı mel'unanelerini saha-i husule çıkarmak için oraya gettikleri ve bunlara muhacir namı verilemeyeceğini tashihen arz ideriz. ————— İrade-i Milliye Müdiriyet-i Aliyesine Muhterem efendim Vazife-perver ve müşfik Tokat etibbasının gayret ve fa'aliyetleri ve azimleri sayesinde bazı erbab-ı mürüvvetin inzimam eden mu'avenetleriyle Tokat'da yirmi yatak raddesinde bir emraz-ı zühreviye tedavihanesi küşad idildiğini ra'ye'l-ayn gördüm. Memleketimizin hayatıyla alakadar olan bu mühim ve hayırlı müesseseyi takdir itmemek küşadı mümkün olabilecek bütün şehir ve kasabatda da bu gibi tedavihanelerin teessüsünü arzu itmemek cem'iyet-i Osmaniye haricinde bir vucud olmakla müsavi bulunduğundan memleketimizin hemen her tarafına ateşin bir yürüyüşle istilaya yol almış olan genç düşmanı, nesl-i tırpani olan bu menhus marazın men-i tevsi'i ve izalesi esbabına buraca teşebbüs eden heyet-i sıhhıyeye bilhassa teşekkür etmekle beraber bütün hakayıkı güneş gibi gösteren ceride-i ferideleriyle erbab-ı ibtisara arzını istirham ve bu vesile ile takdim-i ta'zimat eylerim efendim. Efrad-ı Milletden Tokat Daru'l Eytam İbtidai-i Askeri Mülazım-ı Evveli Mustafa Nazım İrade-i Milliye Tokat'ın bu mühim işte Sivas'a tekaddümü şayan-ı tebriktir. Şehrimizin de bu eseri sür'atle takipi şiddetle arzu olunur. ——————❖—————— Maarif Müdirinden Varid Olmuştur Muhterem Müdir Beğ Ceride-i feridelerin fi 5 Kanun-ı Sani sene 336 ve 19 numaralı nüshasının dördüncü sahifesinde “Maarif Müdiriyetinin Nazar-ı Dikkatine” unvanlı fıkarat-ı mütala'a-güzar-ı acizi oldu. “Hayrü'l-kelam makal ve dil” fehvasınca hem irad-ı makal ve iras-ı kelalden sarf-ı nazar ve hem de kıymetli sütunlarınızı işgalden hazer iderek yalnız kariat ve kariin-i kiram nazarında şahid-i Hak ve hakikatin tecellisi için şu birkaç satırın derc-i sütun edilmesine müsa'adeleri rica olunur. “Talibü'l-ilmi farizatün ala külli müslimin ve müslimetin” hükm-i mahsusuna nazaran tahsil ve taleb-i ilmin zükur ve inasa seyyanen farz olduğuna ve “bir milletin derece-i terakkiyatının mizanı ancak irfan-ı nisvanı” ve “sadr-ı ummuhat-ı firdevs-i akdes kaffe-i te'aliyat” ve “beşiği sallayan eğer isterse cihana hükmeder.” fehvasına mu'tekid ve kani' olan acizlerin teşebbüsat-ı kat'iye ve takipat-ı ciddiye neticesi olarak her kazada ve hatta bazı nevahi merkezlerinde bile inas mektebi te'sis ve küşadına muvaffak olarak bunlara vilayet büdcesi peyda-yı vüs'at ve kısmet ettikçe açılacak diğer mahaller kız mekteblerine mu'allime yetiştirmek üzere bundan dört sene mukaddemde merkez vilayetde bi-tevfikihi te'ala bir Daru'l Mu'allimat vücuda getirilmiş ve bunun da harb-i cihan ve ilcaat-ı hal ve zamanın ilad ve iras ettiği enva'ı mahrumiyetlerine rağmen ala kaderi'l-imkan te'min-i devam ve terakkisine sa'yi firavan edilmekten hali kalınmamıştır. Maba'dı var İ'lanat Tulu' Sigara Kağıdı Tiryakilere Müjde! Gayet nefis ve mükemmel bir suretde İstanbul'da hususi fabrikamda i'mal ettirdiğim “Tulu' sigara kağıdı” her kağıda faiktir. Halis pirinçden ma'mul kat'iyen sönmez Sivas'da Taşhan'da Eyinli Arif Efendi ve Mahkeme Çarşısı'nda Karapolatoğlu İsmet Efendi mağazalarında arayınız. Topdan siparişat tenzilata tabidir. -Berlic Usuliyle Üç Ayda Fransızca Tahsili- Derslere 1 Şubatda başlanacakdır. Kitabçı Şeyh Efendi dükkanı ittisalinde dava vekili Ekrem Efendi'nin dairesine müraca'at. Dersler Amasya Sultanisi Fransızca Mu'allim-i sabıkı Yusuf Ziya Efendi tarafından verilecekdir. ∼∼∼☙ ❧ ∼∼∼ Satılık Hane Bir bab hane ma-bahçe ve bir lüle su: Sivas'ın Cami-i Kebir mahallesinde eski Paşa Hamamı civarında Karavelizade müteveffa Mustafa Efendi hanesi vereselerince satılmakdadır. Mahkeme Çarşısı'nda İsmet Efendi ticarethanesine ve Dellalbaşı Ahmed Ağa'ya müraca'at edilmesi. İhale-i kat'iye günü bilahare ilan idilecekdir. -∼∼∼∼- Tonus Kazası İcra Dairesinden: 304 senesi a'şar mültezemlerinden ve kasabadan Demir Kaynakzade Hilmi Efendi'nin deynine mahsuben evvelce hazine-i maliye uhdesine tefeyyuz edilip bu def'a bi'l müzayede yüzde on depozito ve doksabir gün müzayede ve otuzbir gün sonra ihale-i kat'iyesi icra kılmak ve her bir masrafı talibine aid olmak şartıyla 19 Ağustos sene 335 tarihinden pey altına alınan Topaç Boğazı mevkiinde yirmiüç sehimde bir hisse değirmen bin beş yüz ve Gündüz mevkiindeki tarla bin beş yüz, Topuk mevkiindeki tarla bin ve yine Gündüz mevkindeki tarla yedi yüz elli Kangallı mevkiindeki tarla yedi yüz elli, Yavaç üzeri mevkiindeki tarla bin yedi yüz elli, Yolaltı mevkiindeki tarla beşyüz, Topaç Boğazı'ndaki tarla beşyüz, Topuk mevkiindeki tarla bin ve Yüz Yer mevkiindeki bir kıt'a tarla bin kuruş ki cem'an müfrez değirmenle dokuz kıt'a tarla onbin ikiyüz kuruş bedelle talibi uhdesinde takarrür etmiş ve müzayede müddeti fi 17 Teşrin-i Sani sene 335 tarihinden itibaren münkaziye olmağla 335 senesi Kanun-ı Evveli'nin on sekizinci günü ihale-i kat'iyesi icra ve emlak arazi-i mezkure takarrur eden bedellerle Maliye Nezaret-i Celilesi'nden alınacak emr-i me'zuniyet üzerine talibine teslim kılınacağından talib olanların baladaki şerait mucibince Tonus kazası Hazine Dava Vekaletine müraca'at eylemeleri rica olunur. Abone Olmak İsteyenlere Şehirde abone olmak isteyen zevatın matba'a hesab memuru Kadir Bey'e müraca'at itmeleri. [Sivas: Vilayet Matbaası]

Bu sayıdan diğer sayfalar: